Boleslav II.

Report
Obecné úvodní informace
První česká knížata a králové
 Vládli u nás až do srpna 13O6
 Vládli také v Polsku a Uhersku

Původ
První známý kníže Bořivoj I.
 Zakladatel byl avšak nejspíše podle
Kosmovo Kroniky české Přemysl Oráč,
který si vzal Libuši, dceru Kroka.
 Jeho následníci byli Nezamysl, Mnata,
Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a
Hostivít.
 Bořivoj I. byl syn Hostivíta.
 Legend o původu je mnoho.

Bořivoj I.






Život: 852/855 – 888/9 a vláda: asi 867 –
888/9
Manželka: Ludmila (svatá)
Synové: Spytihněv I. a Vratislav I.
Sídlo: Levý Hradec
Před r. 885 po přijetí křtu na Velké Moravě,
dal vybudovat na Levém Hradci kamenný kostel
sv. Klimenta, což je nejstarší kostel u nás.
Druhý křesťanský kostel byl Panny Marie v
Praze – dnes Pražský hrad.
Spytihněv I.






Život: asi 875 – 915 a vláda: 894 – 915
Po † Bořivoje I. nebyl jeho syn zletilý, a proto
se na chvíli vlády ujal velkomoravský vládce
Svatopluk .
895 – po rozpadu VM, uznává český stát
podřízenost východofrancské říši.
Církev je podřízena biskupství v Řezně
(Bavorsko) a sláblo postavení kněží, kteří
sloužili bohoslužbu staroslověnsky.
Položil základy Pražského hradu, kam se
přesídlili z Levého Hradce.
Praha bylo sídlo Přemyslovců, politické a
kulturní středisko a vedla tudy obchodní cesta.
Vratislav I.

Život: 888 – 921 a vláda: 915 – 921
Manželka: Drahomíra ze Stodor
Synové: Václav (svatý) a Boleslav I.
Kolem r. 916 založil kostel sv. Jiří na
pražském hradišti, kde je také pochován.
 Matka Ludmila vychovávala oba dva syny.
 Po † Vratislava I. se dostává Drahomíra s
Ludmilou do sporu.
 Drahomíra přikáže dvěma mužům (Varjagům
= Vikingům), aby ji zabili. Ty tak učiní 15. 9.
921 na hradišti Tetín.



Václav I. (svatý)








Život: 907 – 935 a vláda: 925 – 935
Je považován za hlavního patrona české země
a symbolem české státnosti
Snažil se o posílení vlivu křesťanství.
929 – vpád saského krále Jindřicha I.
Václav uhájil stát, ale musel politickou
orientaci na Řezno nahradit spojenstvím se
Saskem.
Vystavěl kostel sv. Víta na Pražském hradě
(Vít - světec uctívaný v Sasku).
28. 9. 935 – Václav ubit družiníky svého bratra
na jeho hradišti Staré Boleslavi.
Důvodů bylo asi více – snaha o vládu či
nesouhlas se Saskem
Boleslav I. Ukrutný





Život: 915 – 967/972 a vláda: 935 – 967/972
Manželka: Biagota (asi)
Potomci: Boleslav II., Strachkvas, Doubravka
a Mlada
Dlouho válčil se Saskem a nakonec uznal
převahu Oty I.
Za jeho vlády (možná už za vlády Václava I.)
raženy nejstarší mince – stříbrné denáry,
vznikl Vyšehrad a na dnešní Malé Straně
vznikla obchodní osada.
Boleslav II.







Život: 932 – 999 a vláda: 967/972 – 999
Manželka: Emma
Potomci: Boleslav III., Jaromír a Oldřich
Rozšíření vlády na oblast Moravy, Slezska,
Slovenska a Malopolska.
Založení pražského biskupství, k němuž dal r.
973 souhlas i papež a císař. První biskup Sas
Dětmar.
Vyspělý křesťanský stát (dříve barbarský
někde u Germánie)
Patronem pražského biskupství se stal Václav –
prohlášený za svatého, později i Ludmila
Přemyslovci považováni jako obránci a šířitelé
křesťanství.
 Založení prvního kláštera ženského u sv. Jiří
na Pražském hradě.
 Boleslav II. konflikty s druhým biskupem
Vojtěchem (Slavníkovci) a ten raději odchází
ze země a umírá 23. 4. 997, je prohlášen za
svatého.
 Září 995 Boleslav II. dobyl hradiště Libice,
kde pobýval rod Slavníkovců

Krvavé boje v 11. stol.





R. 1000 potíže: rozpory o vládu a vznik nových
států v okolí – Polsko a Uhersko, takže
českému státu zbyly jen Čechy
Boje o vládu mezi Boleslavem III., Jaromírem
a Oldřichem.
Bratranec polský panovník Boleslav Chrabrý
dosadil Vladivoje – údajně také Přemyslovec.
Kruté boje: kastrace, slepota, vězení apod.
Vítěz nakonec Oldřich
Oldřich








Manželky: Juta (neplodná) a Božena (vesnická)
Potomci: Břetislav I.
Připojil opět Moravu, kterou nazval markou
Správu Moravy svěřil synovi
V 30. letech se vztahy s Říší zhoršily
1032 založen Sázavský klášter
1033 Oldřich předvolán před císaře Konráda, tam
byl sesazen a odsouzen k vyhnanství v Bavorsku
1034 císařem propuštěn a vrátil mu vládu s tím, že
Jaromír získá v Čechách úděl a Břetislav Moravu
Břetislav I.





Manželky: Guta - Jitka
Potomci: Spytihněv II., Vratislav II.,
Konrád I. Brněnský (pravnuk Konrád II.
Ota), Jaromír a Ota I. Olomoucký (vnuk
Svatopluk Olomoucký).
Byl to nemanželský syn, a proto si vzal
německou šlechtičnu Jitku, se kterou měl pět
synů, aby byl rod zachován.
Jeho družina dala základ budoucí šlechtě.
1039 výprava do Polska a nad hrobem sv.
Vojtěcha vyhlásil Břetislavovy dekrety.





Břetislavovy dekrety byly první známý český
zákoník.
Se světskými ostatky se vrátili do Čech, kde
chtěli povýšit biskupství na arcibiskupství.
Římsko – německý panovník chtěl vrátit
ostatky a slib věrnosti.
Boje mezi ním a Břetislavem I. – 1040 první
boje vyhrává Břetislav, ale další prohrává.
Po jeho smrti až do počátku 13. stol. platil
stařešnický řád.
Vratislav II.






Život: 1032/1035 – 1092 a
vláda: 1061 - 1092
1063 – zřízení biskupství v
Olomouci
1085 – císař Jindřich IV. ho
korunoval na krále Vratislava I.
2. nejvýznamnější feudál ve
Svaté říši římské
Titul získal jen pro sebe, ne
dědičně
1085 či 1086 v Praze
korunovace
Vladislav II.






Vnuk Vratislava II.
2. pol. 12. stol. vesnická kolonizace
Úzce spolupracoval s římským císařem
Fridrichem I. Barbarossou, který potřeboval
pomoc při dobytí Milána
R. 1158 získal královský titul Vladislav I.
Opět jen pro svou osobu
Po jeho † se Čechy dostaly do závislosti na
císaři a stalo se z nich Moravské markrabí. To
trvalo až do smrti Fridricha I., poté navráceno
českým knížatům.
Přemysl Otakar I.







Syn Vladislava II.
Život: 1155/1167 – 1230 a vláda: 1192 – 1230
Vzestup českého státu za jeho vlády
Podporoval městskou kolonizaci
Koncem 12. století se česká šlechta stala
společenským stavem
1203 korunovace na krále
1212 získal od císaře Fridricha II. Zlatou bulu
sicilskou, což byla listina, která umožnila
dědičnost královského titulu





Stříbrný lev na červeném poli (místo
svatováclavské orlice) se stal znakem moci a
úspěchu
Jeho vláda zahájila řadu tzv. posledních
Přemyslovců
Jejich vláda: úspěchy, ale i nečekané pády
Bohatá naleziště stříbra (první polovina 13.
století) v okolí Jihlavy a vzniklo město Kutná
Hora
Práva pro českého krále
Václav I. Jednooký
Život: 1205 – 1253 a vláda: 1230 – 1253
 1228 korunovace
 Upřel svůj zájem jižním směrem

Přemysl Otakar II.









Život: 1233 – 1278 a vláda: 1253 – 1278
Korunovace: 1261
Král železný a zlatý
Pokračoval v zájmu jižním směrem po jeho otci
Získal sňatkem rakouské země a mohl vládnout
i ve Štýrsku
Odpor uherského krále Bély IV.
1260 bitva u Kressenbrunnu
Křížové výpravy do Pobaltí
1255 založili město Königsberg (Královec)





Moc vyvolávala nelibost jak v české zemi tak v
zahraničí
Založil města jako České Budějovice, Písek či
klášter Zlatá Koruna a to vadilo jihočeskému
rodu Vítkovců
Německá knížata odmítli jeho zvolit římsko –
německým králem a zvolili Rudolfa
Habsburského (1273)
Musel se mu podrobit – vrátit alpské země a
Čechy si vzít v léno
Bitva na Moravském poli srpen 1278 byl zabit
Václav II.






Život: 1271 – 1305 a vláda: 1278/83 – 1305
Vlády se ujal jako dvanáctiletý, ale vliv měl
nový partner matky Záviš z Falkenštejna
Korunovace: 1297 český a 1300 polský
Vydal se východním směrem
Pro svého syna získal uherskou korunu
České či pražské groše – ražba roku 1300 v
Kutné hoře
Václav III.






Život: 1289 – 1306 a vláda: 1305 –
1306
Vláda trvala krátce
Král český, polský a uherský (12
let)
Potom co ztratil uherskou korunu,
mu hrozilo, že ztratí i polskou
Snažil se řešit problémy a při
cestě do Polska byl v Olomouci
zabit.
Tím vymřel rod Přemyslovců po
meči (v mužské linii), který u nás
vládl více než 400 let
Zápasy o trůn
Vláda Rudolfa Habsburského (manžel Elišky
Rejčky, což byla vdova po Václavu II.)
 Jindřich Korutanský (manžel Anny
Přemyslovny, což byla sestra Václava III.)
 Vláda ani jednoho netrvala příliš dlouho
 Poté získal vládu v roce 1310 Jan
Lucemburský

Křížovka
1)Břetislavovy dekrety byly první známý český ...
2) Jaké bylo první sídlo Přemyslovců?
3) Kdo byl první český král z rodu Přemyslovců?
4) Kde byla zabita Ludmila?
5) Co bylo založeno r. 1032 (vláda Oldřicha)?
6) Kdo byl prvním známým knížetem z Přemyslovců?
7) Co získal Vladislav II. za pomoc při dobytí Milána?
8) Komu sv. byl zasvěcen nejstarší kostel u nás?
9) Přemysl Otakar II. byl zabit v bitvě na …
10) Kde byl zabit Václav?
11) Kdo byl vítězem krvavých bojů v 11. století?
12) Jaký rod pobýval na hradišti Libice?
13) U kterého panovníka nebylo jasné zda je Přemyslovec?
14) Kdo byl pravděpodobně zakladatelem Přemyslovců?
15) Jak se jmenoval první pražský biskup?
16) Jaké bylo druhé sídlo Přemyslovců?
17) Jaké byly nejstarší mince (stříbrné)?
Zdroje:
Dějepis 2 Středověk a Raný novověk
 Wikipedie.cz
 Google.cz


similar documents