Sv. CYRIL a sv. METÓD

Report
Sv. CYRIL a sv. METÓD
863
Cyril a Metod
Slávni slovanskí vierozvestci
Pochádzali zo Solúna
Ich otec, menom Lev, mal
vysoké postavenie v štátnej
správe. O matke nevieme nič.
Solúnski bratia
Cyril (Konštantín)
Metod
Najmladší zo 7 súrodencov.
Stal sa učencom a profesorom,
Najstarší zo 7 súrodencov.
známym ako „Filozof“, v
Civilný úradník, neskôr sa
Konštantínopole. Neskôr odišiel
k Metodovi do kláštora.
uchýlil do kláštora.
V roku 860 sa bratia vydali na misijné cesty.
Cyril a Metod
Veľká Morava na mape Európy
Veľká Morava
Centrálne územie Veľkej Moravy
zodpovedalo dnešnej Morave a
Slovensku spolu so susediacim
severným a stredným Maďarskom. Bol
to prvý väčší slovanský štát vôbec.
Najmä dnešné Slovensko, ale aj dnešné
Česko, ju považujú za včasného
predchodcu svojej štátnosti.
Veľká Morava
Štátny útvar známy ako Veľká Morava
vznikol, keď moravské knieža Mojmír I. roku
833 dobyl Nitrianske kniežatstvo.
Veľká Morava
Panovníkmi krajiny boli:
• Mojmír I. (833 – 846)
• Rastislav (846 – 870)
• Slavomír (871)
• Svätopluk (871 – 894)
• Mojmír II. (894 – ?(906/907))
Cyril a Metod
SOLÚNSKI BRATIA PRIŠLI NA
ÚZEMIE VEĽKEJ MORAVY (NA
POZVANIE PANOVNÍKA RASTISLAVA)
V ROKU 863
Pôsobenie Cyrila a Metoda
Filozof Konštantín osobitne pre túto misiu
vyvinul prvú slovanskú abecedu hlaholiku
Cyrilika
Cyrilské písmo vzniklo z hlaholiky a gréckej
abecedy.
Pôvodne bolo vytvorené pre zápis
staroslovienskeho jazyka.
Cyrilika
Dnes tento jazyk po rôznych obmenách používajú
národy bývalého ZSSR ( slovanské - ruština,
bieloruština, ukrajinčina - aj mnohé neslovanské),
Mongoli a národy východnej Európy (srbčina,
bulharčina, macedónčina, čiernohorčina)
Pôsobenie Cyrila a Metoda
Filozof Konštantín priniesol so sebou symbol
byzantského dvojkríža ,ktorý je dnes v
slovenskom znaku)
.
Štátny
znak
SR
V cirkevnom prostredí
sa cyrilika používa aj
dnes na Slovensku v
gréckokatolíckej a
pravoslávnej cirkvi v
bohoslužobnej oblasti
pri zápise
cirkevnoslovanských
textov.
Pôsobenie Cyrila a Metoda
Konštantín si zvolil staroslovienčinu
(kultivovanú macedónčinu z okolia Solúna)
za jazyk, ktorým budú bratia počas misie
pôsobiť.
Pôsobenie Cyrila a Metoda
Počas misie na Veľkej Morave potom
solúnski bratia preložili do
staroslovienčiny celú bibliu.
Biblia
Pôsobenie Cyrila a Metoda
Konštantín napísal prvú slovanskú báseň
Proglas
(predslov k staroslovienskemu prekladu biblie)
Proglas
slovenčina
staroslovienčina
Evanjeliu svätému som Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
Proglas7 jesm6 sveNtu jevangel6ju:
prichádza Kristus zhromažďovať
Jako proroci prorekli soNt7 priežde,
národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí
stalo sa.
Christ7 greNdet7 s7b6rat7 jeNzyk7,
Sviet7 bo jest7 v6semu miru semu.
Se s7byst7 seN v7 sedmyi viek7 s6.
KEĎŽE OBAJA BRATIA POCHÁDZALI
Z BYZANTSKEJ RÍŠE , NO VEĽKÁ
MORAVA SPADALA DO CIRKEVNEJ
SFÉRY RÍMA (PÁPEŽA), VYBRALI SA
ROKU 867 SO SÚHLASOM
VEĽKOMORAVSKÝCH PANOVNÍKOV
RASTISLAVA (V DNEŠNEJ MORAVE)
A SVÄTOPLUKA (V NITRIANSKOM
KNIEŽATSTVE, ČIŽE DNEŠNOM
SLOVENSKU ) DO RÍMA, ABY ZÍSKALI
SÚHLAS PÁPEŽA K POUŽÍVANIU
STAROSLOVIENČINY AKO
LITURGICKÉHO JAZYKA.
V marci 868 pápež
napokon povolil aj
slovanský liturgický
jazyk (staroslovienčinu)
ako štvrtý jazyk
západnej cirkvi popri
latinčine, gréčtine a
hebrejčine.
Konštantín sa však už
nikdy nevrátil na územie
Veľkej Moravy. V Ríme
ochorel, vstúpil do
kláštora, prijal meno Cyril
a zakrátko tam 14.
februára roku 869 zomrel.
Metod sa stal v roku 869
biskupom. Neskôr bol
prenasledovaný, uväznený
až nakoniec uznaný za
veľkého a svätého. Zomrel
vo veku sedemdesiat rokov
6. apríla 885
Ich sviatok u nás sa stal
slávnosťou. Uctievame si
ich ako tých, ktorí stáli pri
kultúrnom a náboženskom
zrode nášho národa. Ich
vplyv – dedičstvo otcov,
ako zvykneme hovorievať
– cítiť dodnes.
Písomné pamiatky
Veľkej Moravy
o Proglas
o Kyjevské listy
o Moravsko-panónske legendy
 Život sv. Konštantína
 Život sv. Metoda
5. júl 2013
1150. výročie príchodu
sv. Cyrila a SV. Metoda
na Veľkú Moravu

similar documents