Tải về - Học viện Ngân hàng

Report
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý
PHỔ BIẾN VỀ
THỰC TẬP & KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên K13)
13/02/2014
NỘI DUNG TRÌNH BẦY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mục đích thực tập?
Địa điểm thực tập?
Lĩnh vực thực tập?
Quy trình thực hiện?
Kết quả thực hiện?
Tổng kết.
2/18
1- Mục đích của thực tập
• Tổng hợp, củng cố và hoàn thiện các kiến thức đã được
trang bị trong nhà trường.
• Có cơ hội cọ xát với thực tế, rèn luyện kỹ năng thực
hành thông qua việc thực hiện các công việc cụ thể tại
đơn vị thực tập, từ đó học hỏi và bổ sung các kiến thức
còn thiếu nhằm nâng cao nghiệp vụ, tích lũy kinh
nghiệm phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp ra
trường.
• Rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong
giao tiếp, phát huy tinh thần học hỏi, tự tin tự chủ,
sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn
sản xuất.
3/18
2- Địa điểm thực tập
• Sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập, trường hợp gặp
khó khăn thì trao đổi với Khoa để được giúp đỡ.
• Sinh viên có thể có một hoặc nhiều địa điểm thực tập.
• Trong trường hợp đề tài không cần địa điểm thực tập
thì phải được sự chấp thuận của GV hướng dẫn và Chủ
nhiệm khoa.
4/18
2- Địa điểm thực tập (tiếp)
Địa điểm thực tập là các tổ chức kinh tế, các tổ chức hành
chính sự nghiệp, các doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng
tin học trong quản lý và xử lý các thông tin kinh tế.
- Trung tâm tin học của các ngân hàng thương mại quốc doanh, cổ
phần, liên doanh.
- Các cơ quan nhà nước như: Bộ tài chính, Sở thuế, Tổng cục thống
kê, Cục công nghệ tin học Ngân hàng…
- Các công ty sản xuất, kinh doanh nhà nước, cổ phần, tư nhân …
- Các công ty CNTT, phần mềm như công ty cổ phần MISA, FPT,
CMC…
5/18
3- Lĩnh vực thực tập
Lĩnh vực thực tập phải phù hợp với đặc điểm và chuẩn
đầu ra của chuyên ngành đào tạo, có thể chia làm 5 mảng
chính như sau:
-
Phân tích nghiệp vụ
Xây dựng ứng dụng
An toàn bảo mật
Khai phá dữ liệu
Quản trị mạng
6/18
3- Lĩnh vực thực tập (tiếp)
Các bài toán cụ thể:
- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, phát triển, mô hình hóa và quản
trị các hệ thống thông tin liên quan tới các bài toán của ngân
hàng như:
-
Hệ thống Corebanking,
hệ thống InternetBanking,
hệ thống cho vay, huy động vốn,
hệ thống phát hành thẻ,
hệ thống bảo mật…
- Tìm hiểu công nghệ và xây dựng phần mềm ứng dụng cho một
bài toán cụ thể tại nơi thực tập theo các hướng nghiên cứu như:
- thanh toán điện tử,
- chữ ký số,
- khai phá dữ liệu…
7/18
3- Lĩnh vực thực tập (tiếp)
- Phân tích, thiết kế, xây dựng các quy trình nghiệp vụ và triển
khai hệ thống phần mềm giải quyết các bài toán thực tế của
doanh nghiệp nơi thực tập như:
-
Quản lý mua hàng
quản lý bán hàng,
quản lý nhập xuất tồn kho,
quản lý sản xuất,
quản lý quan hệ khách hàng,
quản lý tài sản,
quản lý nhân sự,
quản lý tài chính kế toán,
quản lý tài liệu hồ sơ văn bản,
quản lý điều hành công việc và truyền thông nội bộ…
- Xây dựng, quản trị, bảo trì hệ thống mạng tại các cơ quan doanh
nghiệp nơi thực tập…
8/18
4- Quy trình thực hiện thực tập
Thời gian, địa điểm
Đối với sinh viên
Đối với sinh viên
không viết khóa luận
viết khóa luận
Hướng dẫn nội dung thực tập cho sinh viên. Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện
viết khoá luận.
12/02 – 13/02/2014 Đăng ký học các học phần thay thế trên Cổng
thông tin.
13/02-16/02/2014 Đăng ký hướng đề tài thực tập/khoá luận dự kiến và địa điểm thực tập dự kiến trên
website của khoa.
7h ngày 13/2/2014
tại H508
17/02 – 19/04/2014 Học và thi 2 học phần thay thế.
18/02/2014
Công bố danh sách giáo viên theo dõi thực tập. Công bố danh sách giáo viên hướng dẫn
viết khóa luận.
Trang web của Khoa
20/02/2014
Lớp trưởng nhận Giấy giới thiệu thực tập tại phòng Quản lý người học phát cho SV.
20/02 – 28/02/2014 Sinh viên liên hệ đơn vị thực tập. Làm việc với giáo viên hướng dẫn và đơn vị thực tập
xác định đề tài thực tập. Hoàn thành bản Đề cương thực tập/Đề cương khóa luận theo
Phụ lục 2 và Giấy giới thiệu thực tập.
9h ngày 03/03/2014 Nộp bản Đề cương thực tập về văn phòng khoa.
05/03/2014
Nộp bản Đề cương khóa luận tốt
nghiệp về văn phòng khoa.
Lớp trưởng nộp danh sách đăng ký thực tập và giấy giới thiệu thực tập có xác nhận đồng
ý của nơi thực tập về phòng Quản lý người học.
9/18
4- Quy trình thực hiện thực tập (tiếp)
Thời gian, địa
điểm
Đối với sinh viên
Đối với sinh viên
không viết khóa luận
viết khóa luận
03/03 –
Thực hiện chuyên đề thực tập dưới sự
18/05/2014 hướng dẫn của giáo viên theo dõi thực tập
và đơn vị thực tập. Viết đầy đủ nhật ký thực
tập theo phụ lục 3.
Thực hiện khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng
dẫn của giáo viên hướng dẫn khóa luận và đơn
vị thực tập. Viết đầy đủ nhật ký thực tập theo
phụ lục 3.
16/05/2014 Nộp 02 quyển chuyên đề thực tập theo phụ Nộp 04 quyển khóa luận tốt nghiệp theo phụ lục
lục 4 đính kèm nhận xét của đơn vị thực tập 4 đính kèm nhận xét của đơn vị thực tập, 03
cho giáo viên theo dõi thực tập.
quyển khóa luận tốt nghiệp tóm tắt và 01 đĩa CD
chứa nội dung khóa luận và chương trình phần
mềm cho GVHD.
9h ngày
Giáo viên theo dõi thực tập nộp 01 quyển
19/05/2014 chuyên đề thực tập kèm nhận xét và bản
chấm điểm theo phụ lục 5 về văn phòng
Khoa.
GVHD nộp 02 quyển khóa luận tốt nghiệp kèm
theo nhận xét, 03 quyển khóa luận tóm tắt và
bản chấm điểm theo phụ lục 5 về văn phòng
Khoa.
19/05/2014
Nhận lại 01 quyển khóa luận tốt nghiệp từ
GVHD nộp cho thư viện (kèm theo bản mềm
copy vào máy tính của thư viện)
07/06/2014
Bảo vệ tốt nghiệp – dự kiến.
10/18
4- Quy trình thực hiện thực tập (tiếp)
Nhiệm vụ của sinh viên:
- Chủ động xây dựng kế hoạch thực tập cụ thể của cá nhân, phấn
đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong đợt thực tập.
- Phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn của giảng viên, phát huy tính
độc lập, sáng tạo trong quá trình thực tập tốt nghiệp.
- Tích cực học hỏi, tìm đọc tài liệu, nghiên cứu các thông tin liên
quan tới đề tài.
- Ghi chép vào sổ "Nhật kí thực tập" các nội dung, tư liệu, kết quả
nghiên cứu và tiến độ thực hiện các mục tiêu theo từng giai
đoạn thực tập.
- Định kì báo cáo với GV hướng dẫn về tiến độ công việc, những
vấn đề khó khăn để đi đến thống nhất về phương pháp, giải
pháp và kiến thức chuyên môn của đề tài.
- Thực hiện viết và nộp chuyên đề/khóa luận đúng thời hạn.
11/18
4- Quy trình thực hiện thực tập (tiếp)
Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn:
- Hướng dẫn SV lựa chọn và đăng ký đề tài nghiên cứu phù hợp
với chuyên ngành đào tạo và đơn vị thực tập.
- Duyệt đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết.
- Định kỳ bố trí thời gian làm việc với SV để giao nhiệm vụ và
kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện công việc được giao của SV.
- Sửa bản thảo, kiểm tra chương trình phần mềm và hướng dẫn
SV hoàn thành đề tài theo đúng thời gian và nội dung thực tập.
- Phối hợp với cơ sở thực tập để kiểm tra việc thực hiện nội quy,
quy chế, kế hoạch thực tập của SV.
- Chịu trách nhiệm trước khoa về các vấn đề của SV liên quan đến
nhiệm vụ thực tập, trong trường hợp đặc biệt cần báo cáo kịp
thời để có hướng giải quyết.
- Chấm và gửi điểm đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của SV
12/18
theo đúng quy định.
5- Kết quả thực hiện thực tập
Sau khi kết thúc thực tập, mỗi sinh viên phải có được:
- Kiến thức và kỹ năng xây dựng, phát triển một hệ thống thông
tin thực tế.
- Đưa ra các giải pháp xây dựng các hệ thống thông tin nhằm
nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp.
- Bản nhận xét có đóng dấu của đơn vị thực tập.
- Bản báo cáo Chuyên đề thực tập hoặc Khóa luận tốt nghiệp
theo phụ lục 4.
13/18
5- Kết quả thực hiện thực tập (tiếp)
Đánh giá kết quả báo cáo Chuyên đề thực tập:
Giáo viên theo dõi thực tập chấm điểm báo cáo chuyên đề thực
tập theo thang điểm 10 (làm tròn, không có điểm lẻ thập phân)
dựa vào 2 yếu tố sau:
- Nội dung của bản báo cáo: 80%
- Thái độ làm việc: 20% (dựa vào quá trình hướng dẫn sinh viên
và nhận xét của đơn vị thực tập)
14/18
5- Kết quả thực hiện thực tập (tiếp)
Đánh giá kết quả báo cáo Khóa luận tốt nghiệp:
Khóa luận tốt nghiệp được chấm bởi Giáo viên hướng dẫn và các
thành viên trong hội đồng bảo vệ.
- Giáo viên hướng dẫn và các thành viên trong HĐBV chấm
điểm theo thang điểm 10, lấy chính xác đến 0.5 điểm.
- Điểm cuối cùng của khóa luận là điểm trung bình cộng của
GVHD và các thành viên trong HĐ, làm tròn đến 1 chữ số thập
phân.
15/18
6- Tổng kết
Về mặt nội dung công việc và thời gian thực hiện:
-
Đối với SV đủ điều kiện làm khóa luận:
+ Từ 13/02-18/05: Thực tập, Thực hiện khóa luận tốt nghiệp
+ 07/06
: Bảo vệ tốt nghiệp
-
Đối với SV không đủ điều kiện làm khóa luận:
+ Từ 13/02-18/05: Thực tập, Thực hiện chuyên đề thực tập
+ Từ 17/02-19/04: Học và thi 2 môn: Xây dựng và quản trị mạng;
Quản lý dự án
16/18
6- Tổng kết
Về mặt yêu cầu nội dung công việc thực hiện:
-
Đối với SV đủ điều kiện làm khóa luận:
+ Nội dung nghiên cứu phải mô tả đầy đủ, trọn vẹn tất cả
các quy trình nghiệp vụ, chức năng, phạm vi, thuật toán sử
dụng… của bài toán
+ Phải xây dựng hoặc mô phỏng phần mềm ứng dụng cụ
thể phần lý thuyết SV đã nghiên cứu.
-
Đối với SV không đủ điều kiện làm khóa luận:
+ Nội dung nghiên cứu có thể mô tả chức năng, phạm vi,
thuật toán sử dụng của một số quy trình nghiệp vụ cơ bản
của bài toán.
+ Khuyến khích có phần mềm ứng dụng cụ thể phần lý
thuyết SV đã nghiên cứu.
17/18
Chúc tất cả các em sinh viên
KHÓA 13 – KHOA HTTT QUẢN LÝ
hoàn thành tốt
kỳ thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp!
18/18

similar documents