Radka Brilská - zsatomovatt.sk

Report
Radka
Brilská
6.B
POLOHA
Krajské mesto Trnava sa
nachádza v Trnavskom kraji na
západe Slovenska. Na západe
susedí s Bratislavským krajom,
na východe s Trenčianskym a
Nitrianskym krajom, na severe
s Českom a na juhu s
Maďarskom.
Leží medzi riekou Váh a
pohorím Malé Karpaty v
oblasti Podunajskej nížiny.
V rámci nej sa rozprestiera v
geomorfologickom celku
Podunajskej pahorkatiny,
podcelku Trnavskej
pahorkatiny a časti Trnavskej
tabule.
POČET
OBYVATEĽOV
Na konci januára 2013
registrovali na ohlasovni pobytu
Mestského úradu v Trnave 65
156 obyvateľov. Na území
mesta žilo k 31. januáru tohto
roka 33 773 žien a 33 383
mužov. Pred trinástimi
mesiacmi, k 31. decembru
2011, evidovala trnavská
matrika 65 299 ľudí, čo bolo o
137 viac ako v súčasnosti.
V priebehu minulého roka sa do
Trnavy prisťahovalo 855 ľudí, z
trvalého pobytu sa odhlásilo
1178 obyvateľov. Vplyvom
migrácie zaznamenala Trnava
rozdiel 323 ľudí.
PRÍRODNÉ
PROSTREDIE
S rozvojom mesta Trnava sa postupne
odstraňovali lesné porasty. Posledný veľký
lesný porast v okolí Trnavy, ktorý sa nachádzal
v priestore dnešného Bieleho Kostola a
Ružindola, bol vyrúbaný v polovici 19. storočia.
V súčasnosti za jediný zvyšok pôvodných
nížinných lesov môžeme považovať lesík v
Kamennom Mlyne.
Súčasná vegetácia Trnavy a jej okolia sa
výrazne líši od pôvodnej. Najväčší podiel na jej
zložení majú spoločenstvá, ktoré vznikli na
umele vytvorených stanovištiach, poliach,
záhradách, parkoch...
Na území Trnavy patrí k najbežnejším stromom
agát biely, ku kríkom baza čierna a vtáčí zob, k
bylinám pŕhľava dvojdomá a lipkavec
obyčajný.
Plošne najväčší porast trávovo-bylinného
spoločenstva nájdeme na ploche letiska.
HISTÓRIA
Trnava – prvé slobodné kráľovské
mesto na území dnešného Slovenska.
Prvá písomná zmienka o nej pochádza z
roku 1211. Výsady slobodného
kráľovského mesta udelil Trnave v roku
1238 uhorský kráľ Belo IV.
Význam Trnavy vzrástol v 16. storočí,
keď sa sem presťahovalo ostrihomské
arcibiskupstvo s kapitulou. Trnava sa
postupne stala strediskom
náboženského, kultúrneho a
spoločenského života Uhorska.
V roku 1635 bola založená Trnavská
univerzita.
Významnou črtou Trnavy je jej
stredoveké opevnenie z prvej polovice
13. storočia. Je to najstaršie a
najrozsiahlejšie mestské opevnenie na
Slovensku.
Vďaka bohatej histórii dnešná Trnava
ponúka neopakovateľné zážitky.
Bohatá história mesta zanechala výrazné stopy –
množstvo architektonických a kultúrnych pamiatok.
Historické centrum tvorí mestskú pamiatkovú
rezerváciu.
HISTORICKÉ
PAMIATKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Návštevníci si môžu prezrieť:
Mestskú vežu
radnicu
barokový komplex budov Trnavskej Univerzity
trnavské kostoly, vďaka ktorým dostala Trnava
prívlastok Malý Rím
pomník Antona Bernoláka
Kostoly
Kostol sv. Heleny (z roku 1238)
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (z 13.
storočia) – klariský
Bazilika sv. Mikuláša (z roku 1380) – hrubý kostol
Katedrála sv. Jána Krstiteľa (z roku 1637) – univerzitný
Kostol sv. Jakuba staršieho, apoštola (z roku 1640) –
františkánsky
Kostol sv. Jozefa (z roku 1671) – paulínsky
Kostol Najsvätejšej Trojice (z roku 1729) – jezuitský
Kostol sv. Anny (z roku 1776) – uršulínsky
Evanjelický kostol a. v. (z roku 1924)
Pravoslávny chrám sv. Trojice
POMNÍK ANTONA BERNOLÁKA
MESTSKÉ
SYMBOLY
Symbolmi Trnavského
samosprávneho kraja sú
erb, vlajka a pečať.
Okrem toho sa používa
zástava, znelka, ktorou je
hudobné spracovanie prvej
slohy piesne Gejzu Dusíka
„Rodný môj kraj“,
štandarda predsedu a
insígnie predsedu
samosprávneho kraja.
NAJVYŠŠIE
STAVBY V
MESTE
o komín cukrovaru – 122 m
o Mestská veža – 57 m
o Trnavský vodojem – 50 m
o Dóm sv. Mikuláša
o Kostol sv. Jakuba
o Katedrála sv. Jána Krstiteľa
JÁN PAVOL II.
V roku 2003
navštívil Trnavu
pápež Ján Pavol II.,
ktorý slúžil omšu v
Katedrále sv. Jána
Krstiteľa. Dnes na
jeho počesť stojí
pred týmto
kostolom socha
Jána Pavla II.
ĎAKUJEM ZA
POZORNOSŤ !!

similar documents