študenti

Report
Zmluva o poskytnutí grantu
s účastníkom mobility
(Príloha IV)
Súčasťou zmluvy sú kontaktné údaje vysielajúcej inštitúcie a
účastníka a:
 Osobitné podmienky
 Prílohy
Príloha I
- Zmluva o štúdiu/stáži
(Learning Agreement for Erasmus+ for studies/traineeship)
- Program mobility – výučba/školenia
(Staff mobility for teaching/training mobility agreement)
Príloha II - Všeobecné ustanovenia
Príloha III - Erasmus charta študenta - študenti
Dodatky k zmluve musia byť odsúhlasené všetkými stranami
písomne alebo elektronicky.
Osobitné ustanovenia
Článok 1 – Predmet zmluvy
Článok 2 – Platnosť zmluvy a trvanie mobility
Začiatok mobility je deň, kedy musí byť účastník prvý krát prítomný
na prijímajúcej inštitúcií.
- študenti - v prípade jazykového kurzu poskytnutom inou
organizáciou, ktorý tvorí relevantnú súčasť mobility, je to prvý deň
jazykového kurzu.
Koniec mobility je deň, kedy musí byť účastník posledný krát
prítomný na prijímajúcej inštitúcii.
V zmluve sa uvádza počet dní, na ktoré dostane účastník grant:
Ak grant na celé trvanie mobility = počet dní
Ak nulový grant = 0 dní
Predĺžiť mobilitu je možné aj s nulovým grantom.
Študenti – do individuálnej podpory sa nezarátavajú dni cesty
Zamestnanci VŠ - inštitúcia si vyberie:
do výpočtu grantu pre individuálnu podporu možno zahrnúť:
 jeden deň na cestu pred začiatkom mobility
 jeden deň po konci mobility
 aj jeden deň pred začiatkom, aj jeden deň po konci mobility
ŠTUDENTI
Celkové trvanie mobilít nesmie prekročiť 12 mesiacov
za stupeň vzdelávania. Minimálne 3 mesiace štúdium,
2 mesiace stáž.
Žiadosť o predĺženie mobility musí byť predložená najneskôr
jeden mesiac pred ukončením mobility.
Začiatok a koniec mobility potvrdzuje Výpis výsledkov
alebo Certifikát o absolvovaní stáže .
ZAMESTNANCI VŠ
Mobilita za účelom výučby – minimálne 8 hodín za týždeň.
Min. trvanie mobility 2 dni (bez dní cesty).
Začiatok a koniec mobility uvedené na Potvrdení o účasti.
Článok 3 – Grant
Študenti:
Udáva sa suma na mobilitu a suma na 30 dní.
V prípade neúplného mesiaca je grant vypočítaný násobením
počtu dní v nekompletnom mesiaci s 1/30 jednotkových
nákladov za mesiac.
Príklad: trvanie mobility = 100 dní (3 mesiace a 10 dní)
Výpočet grantu:
3x400 (mesiac) + 400/30 x 10 = 1200 + (13,33 x 10) =1200 + 133,33 =1333,33 €
Zamestnanci VŠ:
Udáva sa suma na individuálnu podporu a cestu.
Udáva sa aj čiastka grantu na individuálnu podporu na deň (do 14. dňa
aktivity … EUR na deň, od 15. dňa aktivity … EUR na deň.)
Konečná čiastka = (počet dní x individuálna podpora na deň podľa
prijímajúcej krajiny) + čiastka na cestu.
Príklad: trvanie mobility = 4 dni, Stockholm (Zvolen – Stockholm: 1198,33 km)
Výpočet:
4 x 120 € (deň) + 2 (dni cesty) x 120 € + 275 € = 995 €
Článok 4 – Podmienky platby
Do 30 dní od podpísania zmluvy oboma stranami a najneskôr
do začiatku mobility preddavok 70-100 %.
Ak 1. platba menej ako 100 % - správa z mobility (EU Survey)
sa považuje za žiadosť o vyplatenie druhej splátky. Inštitúcia má
na to 45 dní.
Špeciálne potreby (ZŤP) - budú preplatené na základe
predložených dokumentov v reálnej výške, avšak maximálne do
výšky schváleného špeciálneho grantu.
Článok 5 – Poistenie - študenti
 Treba uviesť zodpovedného za poistenie:
Štúdium: vysielajúca inštitúcia alebo študent
Stáž: vysielajúca inštitúcia, prijímajúca inštitúcia alebo študent
 Minimálne poistenie:
Štúdium: zdravotné poistenie (min. Európsky preukaz poistenca)
Stáž: zdravotné poistenie, úrazové poistenie, poistenie
zodpovednosti za spôsobenú škodu
Článok 6 – On-line jazyková podpora - študenti
len v prípade mobilít začínajúcich po 1.októbri 2014 pre
jazyky dostupné v on-line nástroji
Povinnosť absolvovať on-line hodnotenie jazykových
schopností pred mobilitou a na konci mobility (AJ, NJ, FJ,
ŠJ, TJ, HJ) okrem rodených rečníkov
Voliteľné - Platba poslednej splátky grantu závisí od podania
povinného on-line hodnotenia na konci mobility.
Článok 7 – Správa z mobility (on-line správa, EU Survey)
Povinnosť vyplniť najneskôr do 30 dní po jej zaslaní.
Doplňujúci dotazník k uznaniu štúdia môže byť zaslaný
dodatočne – študenti.
Ak účastník nepodá správu z mobility - môže inštitúcia žiadať
čiastočné alebo úplne vrátenie zaslaného grantu.
Článok 8 – Jurisdikcia a príslušnosť k súdu
Príloha II – Všeobecné ustanovenia
Ukončenie zmluvy
V prípade ukončenia pobytu z dôvodu „vyššej moci“
môže študent dostať vyšší grant ako je násobok reálneho
počtu dní s 1/30 mesačného grantu, ak s tým súhlasí
vysielajúca inštitúcia.
Zamestnanec – obdrží len tú sumu, na ktorú má nárok
podľa reálneho počtu dní, zvyšok musí vrátiť.
Ďakujeme za pozornosť.

similar documents