hodina skupinová

Report
PREZENTÁCIA KRÚŽKOV
CVČ V STOŽKU NA
ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Dňa 23.06.2013 v MKS v Stožku
ŠACHOVÝ KRÚŽOK
VEDÚCI: KAROL VÝBOŠŤOK
 táto
spoločenská hra je kráľom logických
hier, ktorú zvládne hrať každý, no pocit
výhry si vyslúži málokto
 deti sa naučia premýšľať, predvídať,
logicky uvažovať, trpezlivosti, pocitu
prehry
 logika, predcíznosť, presnosť, trpezlivosť,
pevné nervy, rýchlosť, zodpovednosť a
čestnosť je len niekoľko prívlastkov pre
tento druh relaxácie
 naučte
sa základy tejto hry, neváhajte a
prihláste sa, využite príležitosť rozvíjať
svoje logické myslenie a aj touto formou
si obľúbiť matematiku
 krúžok je vhodný pre všetky vekové
kategórie
 hodina skupinová
ŠIKOVNÁ MAMINA
VEDÚCI: BC. IVONA UNGVARSKÁ
 krúžok
venovaný hlavne maminkám
na materskej či rodičovskej
dovolenke, ale privítame každého,
kto má záujem vyplniť svoj voľný čas
kreatívnou činnosťou
 ponúkame rôzne krátkodobé kurzy
sprevádzané odbornými lektormi
 hodina skupinová

naučíme sa základy napr. hrnčiarstva,
pečenia a zdobenia perníčkov, servítkovej
techniky, maľovania na sklo, batikovania,
paličkovania, drôtovania, maľovania
kraslíc, výrobu tašiek z papiera, výrobu
sukien z tylu, nepravý patchwork a pod.
Chcete si vyrobiť niečo kráse, originálne,
netradičné či tradičné pre Vás i Vašich
blízkych?
Pridajte sa k nám, určite neoľutujete..:)
EUROPEAN AEROBIC KIDS
VEDÚCI: ĽUBOMÍR HLAVÁČ
Rozmýšľate nad pohybovou aktivitou svojho
dieťaťa a neviete sa rozhodnúť?
European Aerobic je skupinové cvičenie, založené
na správnom predvedení krokových variácií,
prirodzenom pohybe v prirodzených rozsahoch,
trénuje motoriku a ovládanie tela bez zapájania
mysle. Je to tréning kondície, uvoľneného,
zdravého, zábavného pohybu v hudbe.
Čo European Aerobic dieťaťu prinesie?












tréning kondície
správne držanie tela, zlepšenie flexibility tela
zbavenie sa zlých pohybových návykov
prirodzené sústredenie, skvalitnenie pohybového aparátu
aerobicové víkendové pobyty zamerané na rozvoj osobnosti
dieťaťa
pohybový rozvoj a príprava motoriky a ovládania tela aj pre
iné športy
tu sa dieťa naučí, ako si veriť v pohybe, čo začne prenášať aj
ďalej
ideálne pre deti od 7- 15 rokov
začať môžete kedykoľvek, nie sme rozdelení na začiatočníkov a
pokročilých, každý začína na tej svojej úrovni
choreografia je jednoduchá, dá sa naučiť za jeden tréning a
potom sa už len rozvíja
pracujeme s filozofiou Enjoy the movement- uži si pohyb!
ak si dieťa dokáže užívať pohyb a pozoruje, ako sa telo hýbe,
prichádza radosť z pohybu, narastajú dobré zážitky a tým aj
láska k športu.
DFS STOŽKÁRIK
VEDÚCI: MGR. RADOSLAVA BÚDOVÁ,
MGR. JAROSLAV ČERNÁK
vznikol 10.01.2010
 je určený pre deti od 3- 15 rokov
 tanečné choreografie zostavujú dvaja lektori Mgr. R. Búdová a Mgr. J. Černák
 momentálne sú deti sprevádzané spevom lektorov
a vytlieskavaním, pri vystúpeniach ĽH Slavomíra
Melicherčíka

DFS Stožkárik sa úspešne prezentuje na rôznych
obecných akciách i na podujatiach mimo našej obce,
tento rok nás krásne a úspešne reprezentoval na
obecnej akcii Guľášmajster
 lektori sa snažia rozvíjať ľudové cítenie mladej
generácie prostredníctvom pohybu- tanca, hudby,
hier vychádzajúcich z folkóru rodného kraja
 každým rokom stúpa kvalita umeleckého prejavu
nášho súboru, práve preto je dôležité pokračovať v
tejto činnosti a budovať v deťoch cit pre ľudové
tance, hudbu, tradície
 skupinová hodina

Pridajte sa k nám a pocíťte radosť z ľudovej
hudby:)
STOLNÝ TENIS
VEDÚCI: ANTON VOJTKO




patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete
člen sa naučí mať rýchly odhad hernej situácie
a jej rýchle riešenie najvhodnejším spôsobom
pod vedením lektora sa členovia pripravujú na
súťaže vo svojich vekových kategóriách
zaoberajú sa technickou prípravou a
súťaživými formami činnosti- práca s raketou,
postoje, práca s loptičkou, tréningové súboje,
následne absolvovanie súťaží
Ak máte chuť naučiť sa základné pravidlá tejto
hry, neváhajte a prihláste sa na náš krúžok!

hodina skupinová
DIVADELNÝ SÚBOR STOŽKÁR
VEDÚCI: MGR. RADOSLAVA BÚDOVÁ
Divadlo je prostriedkom vcítenia sa do životných
situácií, prebiehajúcich okolo nás. Mnohokrát zohráva
voľnú terapeutickú úlohu, ktorá je podaná
prirodzenou nenásilnou formou. Možnosť zahrať si
rolu ubíjaného, ponižovaného alebo veľmocného kráľa
máte i vy. Stačí iba túto možnosť využiť.
Výchovno- vzdelávacie ciele:
 rozvíjať sociabilitu dospelých kolektívnou hrou
a individuálnym prístupom
 rozvíjať pohybové zručnosti a rytmické cítenie
 vytvorenie neformálnej sociálnej skupiny dospelých
formou elementárnej hrovej činnosti
 naučiť sa aktívne zúčastňovať spoločnej hry




uvedomovať si partnera, rešpektovať ho, hranie rolí
nácvik tvorivých dramatických výstupov na voľnú
tému
práca s dramatickými etudami a s
rôznymi dramatickými žánrami, ich aktívne
stvárňovanie
práca s textom, recitácia, rozvoj slovnej
zásoby, nácvik mimoslovnej komunikácie
Zodpovedný vedúci je Mgr. Radoslava Búdová,
ktorej cieľom je počas roka pracovať na zdokonaľovaní
pohybového a rytmického cítenia, rozvíjať estetické
cítenie, vytvárať nové priateľské partnerské
vzťahy zapracované do skupiny. Viesť členov k
čítaniu literatúry a samotnej prezentácii
Ochotníckeho divadla.
TENISOVÝ KRÚŽOK
VEDÚCI: MGR. JOZEF KUCBEĽ




olympijská športová disciplína
vyžaduje si (tak ako všetky športy) tréning, vytrvalosť,
disciplínu, ale hlavne zapálenie človeka pre daný šport
je označovaný aj ako biely šport
je to loptová hra pre 2 alebo 4 hráčov
Tenisová hra- súperi stoja proti sebe na sieťou rozdelenom
hráčskom poli (kurte) a pokúšajú sa odraziť tenisovú
loptičku tenisovou raketou tak, aby súperi neboli schopní ju
v rámci pravidiel vrátiť
Ak máte chuť naučiť sa základné pravidlá tohto športu alebo
si chcete len vyplniť voľný čas touto zábavnou hrou = NÁŠ
KRÚŽOK JE PRE VÁS AKO STVORENÝ !

hodina skupinová
ŠIKOVNÉ RÚČKY
VEDÚCI: BC. IVONA UNGVARSKÁ
Umenie a kreatívne stvárnenie vnútorného
sveta detí je u nás spojené s krúžkom
Šikovných rúk.
V hlbšom zmysle si práve tu deti cvičia
jemnú motoriku, zručnosť a hlavne sa
nekladú medze fantázii.
Krúžok je určený pre
- deti od 5 rokov
Ponúkame:
 prácu s rôznymi materiálmi
 rozvoj manuálnych zručností a estetického
cítenia
 formou objavovania, experimetovania a
improvizácie s netradičnými materiálmi a ich
sporacovaním
 do výtvarného diela, prehlbovanie snahy o
skrášlenie životného prostredia i odpadových
surovín
 prácu s novinovým papierom, drevom, textilom,
špagátom, drôtom, kameňom a inými
prírodninami

hodina skupinová
GITARA, HUSLE, KONTRABAS,
AKORDEÓN
VEDÚCI: SLAVOMÍR MELICHERČÍK
GITARA - pre deti a mládež, začiatočníkov aj
pokročilých
 skupinová hodina/ individuálna hodina
 a) začiatočníci- výuka akordov, rytmov a piesní z
oblasti populárnej hudby, country a folku
 b) mierne pokročilí- výuka náročnejších akordov a
rytmov, vybrnkávania, hrania s trsátkom, nácvik
ďalších piesní
 c) pokročilí- upevňovanie naučených prvkov,
sústredenie sa na ťažšie akordy a rytmy,
vybrnkávanie, výuka gitarových tabov, tlmenie,
hranie s trsátkom, nácvik veľkého množstva piesní z
oblasti pop, rock, folk
HUSLE - základom krúžku je
získanie nových poznatkov o hudobnom
nástroji
 osvojenie si zručností hry na hudobnom
nástroji
 skupinová hodina/ individuálna hodina
 naučíte sa základné techniky hry na
husliach, ladenie huslí
 rozvíjajte svoj talent a individuálne
schopnosti...
K cieľom krúžku patrí tiež budovanie
vzťahu k umeniu a podieľanie sa na
kultúrnych podujatiach.
KONTRABAS - je najväčší sláčikový hudobný
nástroj
 má hlboký tónový rozsah
 má široké využitie v modernom symfonickom
orchestre, ale aj v džeze a v hudobných žánroch
ako rock and roll, folk a iné.
 skupinová hodina/ individuálna hodina
Náš lektor Vás naučí základné pravidlá hry na
kontrabase. Budete sa zúčastňovať kultúrnych
podujatí obce, mesta, regiónu a hlavne zažijete
veľa zábavy.
AKORDEÓN - harmonika- základy hry
na akordeóne pre začiatočníkov,
zdokonaľovanie hry pre pokročilých,
zúčastňovanie sa na kultúrnych
podujatiach
 skupinová
hodina/ individuálna hodina
KLAVÍR, SPEV
VEDÚCI: BC. IVONA UNGVARSKÁ
KLAVÍR
 pripravuje členov tak, aby po jeho absolvovaní
vedeli kvalitne plniť úlohy, ktoré od nich bude
vyžadovať ďalšie štúdium krúžku( prípadne
štúdium na stredných školách alebo uplatnenie v
kultúrno-spoločenskom živote
obce,mesta,regiónu)
 už dlhé roky vedie v rebríčku záujmu o hru
na hudobný nástroj
má stanovenú výšku tónu, pomerne jednoduchý
prstoklad
 je názorná, vstup do hudby nenútený
 individuálna hodina

Klavír je jedným z nemnohých melodickoharmonických a rytmických nástrojov. Preto, už
od samého
začiatku majú členovia možnosť vytvárania
jednoduchého sprievodu k piesňam.
SPEV
je oddávna najprirodzenejší prejav človeka
 budeme sa venovať rozvíjaniu speváckej
výslovnosti pri reprodukcii piesní
 budeme uplatňovať kultivovaný spevácky prejav
vo vokálnej hudbe všetkých štýlových období a
žánrov v skladbách sólových, komorných i
zborových od jednoduchších k zložitejším
 skupinová hodina/individuálna hodina

Krúžok zahŕňa i systematickú prípravu pre
úspešné absolvovanie príjimacích skúšok
stredných škôl.
INFORMATICKÝ KRÚŽOK
VEDÚCI:
Informatický krúžok je pre žiakov ZŠ, ktorí majú
záujem o prácu s počítačom.
Cieľom krúžku je :




naučiť žiakov hravou formou využívať správne a
bezpečne počítačovú techniku
zoznámiť sa s počítačom a možnosťou jeho využitia v
každodennom živote
zoznámiť žiakov s možnosťou kreslenia, počítania,
písania a pod.
využívaním programov určených špeciálne pre žiakov
sa zoznamujú s najbežnejšími činnosťami
vykonávanými na počítači
VÝTVARNÝ KRÚŽOK
VEDÚCI: TIMEA KONÔPKOVÁ
Cieľom výtvarného krúžku nie je optická zhoda
výtvorov so skutočnosťou, ale vyjadrenie
emocionálneho vzťahu k zobrazovanému
svojráznym výtvarným vyjadrením.
Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca
žiakov zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá
aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia.



budeme rozvíjať talent Vašich detí
deti si vyskúšajú zaujímavé výtvarné techniky a
postupy
nadobudnú nové zručnosti, rozvinieme našu
fantáziu, estetické cítenie a kreativitu
TURISTICKÝ KRÚŽOK
VEDÚCI:
Cieľom tohto krúžku je spoznávanie okolia
Stožku, ale aj vzdialenejších turistických
oblastí.
Krúžok sa zameriava na rozvoj pohybových
schopností členov (pešia turistika niekedy
spojená aj s opekačkou, plávaním).
Deti tak majú možnosť zvyšovať
svoju telesnú zdatnosť, pohybovú
výkonnosť, upevňovať si zdravie a
kondíciu.
Stretávať sa budeme minimálne raz
mesačne. Deti sú v predstihu
oboznamovaní s plánovanými
akciami. Turistické akcie
prispôsobujeme veku detí a
aktuálnemu počasiu.
HUDBA S ÚSMEVOM
VEDÚCI: BC. IVONA UNGVARSKÁ
Máte doma dieťaťko, ktoré
navštevuje MŠ Stožok?
Zapíšte ho do nášho krúžku Hudba
s úsmevom, ktorý ponúka hudobnopohybovú činnosť s prvkami
muzikoterapie.
Detičky sa naučia veľa nových pesničiek,
zoznámia sa s rôznymi rytmami, vyskúšajú si
prácu s hudobnými nástrojmi, formou hry sa
naučia základné hudobné výrazy s pochopením
ich významu.
Nenáročnými cvičeniami si utužia kolektívne
myslenie i samotnú prácu v skupine a zároveň si
budú zábavnou formou cibriť svoj talent.
Hodina skupinová.
KUCHÁRSKY KRÚŽOK
VEDÚCI:
 kto
z nás nemá rád dobré jedlo či chutný
koláčik?
 deťom, ktoré láka kuchárske umenie
ponúkame túto aktivitu, kde môžu získať
teoretické, ale najmä praktické zručnosti
týkajúce sa prípravy jedál a fungovania
kuchyne. Dievčatá i chlapci získavajú
informácie o potravinách, výžive, spôsobe
prípravy jednotlivých jedál, stolovaní…
 mladšie
deti sa učia pripravovať skôr
jednoduchšie jedlá a jednohubky, akými
sú napríklad rôzne chutné pomazánky či
puding… tí starší sa už musia potrápiť s
prípravou náročnejších jedál
 čo
si navaríš,
musíš si aj zjesť 
NEMECKÝ JAZYK
VEDÚCI: MGR. KATARÍNA KULICHOVÁ
 kurz
pre začiatočníkov aj pokročilých
 hravou formou sa naučíte základy
tohto jazyka, precvičíte si
konverzáciu, tvorbu viet, otázok...
 nenásilnou formou sa zdokonalíte v
tomto peknom jazyku
 neváhajte a zapíšte sa do kurzu
FUTBALOVÝ KRÚŽOK
VEDÚCI:




PRÍPRAVKA
ŽIACI
DORAST
DOSPELÍ
PRÍPRAVKA a ŽIACI trénujú samostatne, skupiny DORAST
a MUŽI mávajú aj združené tréningy, čím podporujeme
kolegialitu a snažíme sa prelomiť medzigeneračné bariéry.
Cieľom klubu je združovať ľudí pri športe športom k zdravému duchu
 podpora kolektívneho myslenia
 vzájomná pomoc v skupine i celom klube
 podpora športovej etiky
 podpora
a rozvoj futbalu v celej šírke
 rešpektovanie výchovných,
kultúrnych a ľudských hodnôt
 mládežnícke rozvojové programy
 organizácia a koordinovanie
priateľských zápasov na podporu
spolupráce obcí a ich obyvateľov
 hodina
skupinová
CIMBALOVÝ KRÚŽOK
VEDÚCI: ZDENKO ČERNÁK
Úlohou vyučovania hry na cimbale je vzbudiť u
členov lásku a záujem o hudbu, naučiť ich
počúvať ju a správne reprodukovať. Budeme sa
viesť k správnym návykom a budeme vychádzať z
ľudovej hudby. Vyučovací proces začína motívom,
ľudovou piesňou a postupne prechádza k hre
podľa sluchu, k hre z nôt, k transpozícii, k
základom
tvorenia vlastného sprievodu jednoduchých piesní
až k základom improvizácie.
Pozývame Vás ku stolom s našimi
vedúcimi krúžkovej činnosti, kde
sa môžete zapísať.
ĎAKUJEME ZA
POZORNOSŤ


similar documents