Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?

Report
Čo je Cirkev?
2000 rokov
Ktorá cirkev je pravá?
Pre nás, ktorí žijeme v pravej Cirkvi, má táto otázka
samozrejmú odpoveď, ale pre tých, ktorí nepoznajú Ježiša
Krista, je táto otázka ťažká. Môžu ju rozriešiť tak, že
zbadajú pekný duchovný život na kresťanoch, ktorí patria
do Katolíckej cirkvi. Tu chápeme, že je veľmi dôležité, aby
sme žili poctivým a úprimným náboženským životom,
z ktorého si budú brať príklad tí, čo Pána Ježiša nepoznajú.
Tomu hovoríme vydávanie svedectva o Kristovi.
Jedna
Svätá
Katolícka
Apoštolská
1.
2.
3.
4.
JEDNOTA
SVÄTO SŤ
Katolicita
Apoštolskosť
Náboženský význam Cirkvi
Cirkev hodnoverne vysvetľuje aj Božie zjavenie, ktoré
môžeme poznávať a rozumieť spoľahlivým spôsobom.
Cirkev=
Navyše, v Cirkvi je osobitným spôsobom prítomný Ježiš
Kristus. Veď on sa stotožnil nielen s tou Cirkvou, ktorú
Šavol prenasledoval, ale aj s dnešnou Cirkvou, v ktorej
práve žijeme a do ktorej vďaka jeho milosti patríme.
Kultúrny význam Cirkvi
Katolícka cirkev je v prvom rade
náboženská inštitúcia, ktorá organizuje
duchovný život veriacich a aj ho
sprostredkuje. Okrem toho má Cirkev aj
veľký kultúrny význam. V stredoveku
mala Cirkev svoje školy, okrem kostolov
a krásnych katedrál podporovala rozvoj
umenia a vedy, ale aj praktického
hospodárstva a pod. Slovanským
národom napríklad umožnila rozvíjať
písmo, literatúru, učila ľudí rozumieť
sebe samým, poznávať dôstojnosť
človeka, hodnotu prírody a podobne.
Cirkev svojím ohlasovaním evanjelia ukazuje aj smer
každého kultúrneho prejavu. Ak kultúru rozumieme
ako súhrn všetkého dobra, potom Cirkev
ohlasovaním Boha ukazuje, kde je plnosť každého
dobra, čiže v Bohu. Tak má umenie v evanjeliu svoj
model a cieľ...
MODEL
CIEĽ
Cirkev svojou náukou evanjelia urobila mnoho
dobra v tom, že v minulosti aj prítomnosti neustále
pripomína Božie prikázania a evanjeliový príkaz
lásky k Bohu a blížnemu. Tak práve Cirkev
umožňuje, aby sa na zemi život rozvíjal
v prijateľných podmienkach, ktoré pomáhajú prežiť.
Bez Božieho zjavenia so všetkým, čo ono učí, by to
sotva bolo možné.
Záverom možno smelo tvrdiť, že Kristova Cirkev
preukázala ľudstvu – tak svojím ohlasovaním ako aj
vzorom svojich najlepších členov – tie najlepšie
služby. Je veľmi smutné, keď niekto Cirkev zaznáva
a upiera jej tie základné podmienky, ktoré
potrebuje, a to je úcta, rešpekt a náboženská
sloboda pre jej členov.
Cirkev ako predobraz neba
V Prvom Jánovom liste sa píšu takéto
slová:
...teraz sme Božími deťmi, a ešte sa
neukázalo, čím budeme (1Jn 3,2).
To znamená, že veriaci v Ježiša Krista žijú
v jeho Cirkvi ako Božie deti, usilujú sa
o život v láske a s pocitom
spolupatričnosti. Veria pritom, že ich
budúcnosť bude ešte krajšia a dokonalá.
Kresťania katolíci na zemi teda žijú vo
vzájomnej láske a usilujú sa o to, aby boli čím lepšie
pripravení na život v spoločenstve so všetkými
svätými a s Ježišom Kristom. Matka Cirkvi je Panna
Mária, ktorú nám cez Jána dal za Matku Pán Ježiš na
kríži:
Hľa, tvoja Matka (Jn 19,27).
Teda Cirkev je veľká rodina a my smieme byť jej
členmi.
Uživotnenie
Popremýšľaj trochu o Cirkvi, aby si vedel kamarátovi
vysvetliť, čo je to Cirkev a ktorá cirkev je pravá.
Občas sa niečo pomodli za Cirkev, najmä za tých
členov, ktorí trpia.
Keď sa modlíš ruženec, pridaj ešte
modlitbu Otčenáš na úmysel Svätého
Otca. Tak môžeš získať úplné odpustky.
Usiluj sa milovať Cirkev ako svoju rodinu a buď jej
vzorným členom.

similar documents