ad A) Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

Report
Zodpovednosť za škodu v pracovnom práve (§ 179 ZP a nasl)
Zodpovednosť zamestnanca za škodu
a) všeobecná zodpovednosť za škodu
b) osobitné druhy zodpovednosti za škodu - zodpovednosť za schodok
- zodpovednosť za stratu zverených predmetov
ad A) Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
Pre vznik zodpovednosti zamestnanca musia byť splnené všetky zodpovednostné
predpoklady a to:
- protiprávny úkon,
- vznik škody,
- príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody,
- zavinenie zamestnanca,
- existencia pracovného pomeru a
- ku škode došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním
Zamestnávateľ je povinný preukázať nielen vznik škody, protiprávnosť konania zamestnanca,
zavinenie, ako aj príčinnú súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou.
Vychádza sa tu teda s prezumpcie neviny zamestnanca
ad B) Osobitné druhy zodpovednosti za škodu
1) zodpovednosť zamestnanca za škodu porušením jeho oznamovacej/zakročovacej
povinnosti (§ 181)
Predpokladom tejto zodpovednosti je porušenie povinnosti zamestnanca podľa § 178/2
Zamestnávateľ musí preukázať všetky zodpovednostné predpoklady, najmä zavinenie.
2) zodpovednosť zamestnanca za schodok (§ 182)
Vzniká na základe dohody o hmotnej zodpovednosti (písomná, inak je neplatná)
Predmetom dohody môže byť len tovar – určený na obeh a obrat, ceniny.
Špecifikom tohto druhu zodpovednosti je prezumpcia viny zamestnanca, teda
zamestnávateľ nie je povinný preukazovať zavinenie ale len uzavretie dohody o hmotnej
zodpovednosti a existenciu schodku, t.j. že tovar chýba.
Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti len ak preukáže, že škoda vznikla celkom alebo
sčasti bez jeho zavinenia.
- Hmotne zodpovedný zamestnanec sa zbaví zodpovednosti napr. vlámanie, nedostatočné
zabezpečenie predajne a pod.
- Inventarizácia (§ 184) sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti,
pri jej zániku, pri preradení na inú prácu a pri zániku prac. pomeru.
- § 184 ods. 3 – zákon prezumuje zodpovednosť u spoločne hmotne zodpovedného
zamestnanca, ak tento napr. pri skončení pracovného pomeru nepožiada o vykonanie
inventarizácie, teda zodpovedá za schodok zistený najbližšou inventúrou aj keď už u
zamestnávateľa nepracuje.
3) Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov (§ 185)
- predpokladom vzniku je škoda vo forme straty zvereného predmetu a písomné
potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu.
-zavinenie zamestnanca sa prezumuje (predpokladá), zamestnanec sa zbaví zodpovednosti
ak preukáže, že strata vznikla bez jeho zavinenia (napr. preukáže, že predmet používali aj iní
zamestnanci v rámci svojej pracovnej činnosti)
- predmetmi zverenými na podpis môžu byť predmety, ktoré sa používaním nespotrebujú a
je ich možné vrátiť.
Rozsah a spôsob náhrady škody
§ 186
- povinnosť zamestnanca nahradiť skutočnú škodu a to predovšetkým v peniazoch
- ak zamestnanec spôsobí škodu z nedbanlivosti, nesmie výška náhrady škody u
jednotlivého zamestnanca presiahnuť 4-násobok jeho priemerného mesačného zárobku
pred vznikom škody,
Zamestnanec musí nahradiť skutočnú škodu bez ohľadu na vyššie uvedené:
- pri zodpovednosti za schodok,
- pri zodpovednosti za stratu zverených predmetov,
- aj pri škode spôsobenej z nedbanlivosti ak bol vplyvom alkoholu,
- pri škode spôsobenej úmyselne (tu môže zamestnávateľ žiadať aj ušlý zisk)
§ 187/2 - Ak škodu spôsobilo viacero zamestnancov, uplatňuje sa princíp delenej
zodpovednosti, teda každý zo zamestnancov je povinný nahradiť škodu len podľa miery
svojho zavinenia a u každého jednotlivého zamestnanca treba preukázať zavinenie a
zodpovednosť.
§ 189 – upravuje výšku náhrady škody pri schodku alebo pri strate zverených predmetov.
Ak si zamestnávateľ uplatňuje náhradu škody od zamestnanca, ZP od neho vyžaduje, aby zo
zamestnancom prerokoval požadovanú výšku náhrady škody a oznámil mu ju najneskôr do 1
mesiaca, od kedy škody vznikla, ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu, uzatvoria
zamestnávateľ a zamestnanec dohodu o náhrade škody, písomná – inak je neplatná.
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
Všeobecná zodpovednosť - § 192
-ide o objektívnu zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie, teda nie je možné, aby sa
zamestnávateľ zbavil zodpovednosti ale môže dôjsť len k jej obmedzeniu v prípade
spoluzodpovednosti zamestnanca.
- ZP zakotvuje okruh predmetov, pri ktorých poškodení je vylúčená zodpovednosť
zamestnávateľa za škodu – auto, vlastné náradie, zariadenie, ktoré použil zamestnanec na
výkon práce bez písomného súhlasu zamestnávateľa
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach (§ 193 ZP)
r
r

similar documents