Tomáš Akvinský

Report
Sv. Tomáš Akvinský
(1225 – 1274)
Scholastika – charakteristika obdobia
• stredoveký filozofický
smer v období od 9.
storočia do 15. storočia.
• Vplyv Aristotela, po
kresťanskej úprave,
využíva sa dedukcia
Cirkev bojuje!
• Pevné, neprelomené múry vo
vnútri kostolov a masívne veže
nám akokeby hovoria o „cirkvi
bojujúcej“
• úlohou cirkvi je bojovať proti
mocnostiam temna tak dlho, než
nadíde hodina víťazstva, deň
posledného súdu!!!
Obraz: komunikácia s Bohom aj pre
nevzdelaných
nezávislosť na prírode: umožnila vyjadriť
myšlienku nadprirodzena
výraz Krista pozerajúci na
umierajúcu Pannu Máriu
bol pre umelca dôležitejší než
dôverné zobrazenie svalov
Pozitívum scholastiky: vzdelanie
1. Univerzita: Bologne r. 1088 (len právo)
Lepra – na okraji spoločnosti sú
malomocní: lepra je božím trestom, ale aj
možnosť pre vykúpenie
Čo sa študovalo?
Trivium - tri slovné odbory:
gramatika,
rétorika,
dialektika;
Quadrivium - štyri číselné odbory:
aritmetika,
geometria,
astronómia,
hudba.
Quadrivium
Tomášov život
Rodičia nevedeli pochopiť, ako sa môže
noblesný mladý muž stáť žobravým
rehoľníkom.
Na príkaz matky bol Tomáš dokonca bratmi v
máji roku 1244 uväznený.
V domácom väzení zostal takmer dva roky,
kým mu jeho sestra nepomohla k úteku.
A bola to práve tá sestra, ktorá mu do väzenia
priniesla bibliu, Aristotelovu Metafyziku a
Sentencie Petra Lombardského.
Ako nazývame Tomášovu filozofiu?
•Jeho filozofiu môžeme nazvať
tomizmus
•a pokračovanie novotomizmus.
Umiernený realista
1.univerzálie existujú najprv
v Božom rozume (napr. pojem
strom),
2. neskôr vo veciach samotných (v
strome) a
3. následne v ľudskom rozume
(pojem strom označujúci vec strom.
Diela:
•Summa Teologická
•Summa Filozofická
•Summa proti pohanom
Zdôrazňuje slobodu:
Neprijíma Augustinovo
učenie o predestinácii →
hriešnosť človeka nie je
dopredu určená, zdôrazňuje
význam slobodnej vôle.
Rozlišuje:
1. pravdy viery (zjavené) a
2. pravdy rozumu:
obe pravdy sú od Boha a nemôžu
si protirečiť.
Pravdy viery sú dokonalejšie →
viera tvorí rozmer (priestor) pre
rozum: „Tam, kde nepostačuje
rozum, nastupuje viera.“
Giotto: Viera
(r.1306)
Ako spoznávame Boha? Rozumom –
argumentami a vierou.
• Rozumom môžeme dedukovať
podstatu a teda aj existenciuBoha
• Pravdy zjavenia (trojjedinosť Boha)
môžeme poznať len vierou.
Príklad:
• Boh sa teda zjavil ľuďom prostredníctvom Biblie
(božej autobiografii), ktorej veríme a rozumu:
veríme, že pôsobiť zlo iným ľuďom je zlé (vďaka
rozumovej úvahe o tzv. zlatom pravidle), aj keď
sme nikdy nečítali v Biblii: „Čin svojmu blížnemu
to, čo chceš, aby on činil tebe“
Človek podľa Akvinského (nadväzuje na
Aristotela):
•spojenie tela a duše: látky a
formy: medzi Aristotelom a
kresťanským učením nie je
rozpor
Filozofia ako slúžka teológie
• Filozofické argumenty majú podporiť teologické
pravdy, napr. o existencii Boha
• Aristoteles hovorí o prvej príčine, zdôvodňuje ju
rozumovo: na základe tejto filozofie Akvinský
zdôvodní existenciu Boha – racionálnou cestou
Akvinského koncepcia
Teória vznikania
• Substancia - je samostatné bytie, resp. poskytuje základ pre
vlastnosti, ktoré z nej vyplývajú (napr. človek a pre vlastnosť
ľudská sexualita, spoločenskosť; starí mládenci a vlastnosť
neženatosť; človek a vlastnosť mať ľudské práva, resp. práva na
ľudskú dôstojnosť),
• akcidencia (nepodstatná vlastnosť) - nejestvuje sama, ale len
na substancii (napr. blonďatosť- pre človek je celkom náhodné
či je brunet alebo blondýn, táto vlastnosť neexistuje sama o
sebe, rovnako zamestnanosť neexistuje sama o sebe –
zamestnaný človek),
Ako vznikajú veci? Spojením podstaty a existencie
• podstata = všeobecné určenie, to, čo vyjadrujeme pojmami
- druh, rod (napr. druhou podstatou človeka je byť
spoločenskou bytosťou
• existencia - Boh ju spája s podstatou → a tým vytvára
svet (spojením podstaty napr. človeka, ktorý pozostáva z
tela/látky a duše/formy s jeho existenciou na svete).
Možnosť a skutočnosť
• možnosť - základ pre pohyb, zmenu (napr. práca
ako taká, teda práca ešte nekonkretizovaná v
nejakej forme – „at all“),
• skutočnosť - pohybom sa mení možnosť na
skutočnosť (práca v nejakej forme: práca
pravekého človeka, práca podnikateľa)
Teodicea
Boh nestvoril zlo → zlo nemá vlastnú
existenciu.
Zlo = nedostatok dobra.
Teodicea → ospravedlnenie Boha za
zlo na Zemi, Boh nám poskytuje veľa
dobra, ale človek prijíma málo dobra
– tak vzniká „zlo“ na Zemi.
Existenciu Boha dokazuje
piatimi cestami - rozumovými
dôkazmi:
1. Musí existovať prvý hýbateľ
2. Musí existovať prvá príčina
3. Podľa princípu náhodného a nutného musí
existovať niekto, kto rozhoduje, čo je
náhodné a to je Boh.
4. Musí existovať najvyššie Bytie.
5. Musí byť niečo niekým riadené

similar documents