Betlehemská hviezda

Report
Aké je astronomické vysvetlenie
Betlehemskej hviezdy?
Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba
mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v
časoch večnosti.
(Micheáš, 5)
Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa,
mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený
kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu
pokloniť...
... Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú
videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila
nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli
hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou
(Mt, 2)
• mudrci, doslovne mágoi (mágovia)
• pravdepodobne perzskí kňazi, kráľovskí poradcovia z Babylonie (Partská ríša)
zaoberajúci sa hvezdárstvom,
spojeným v tom čase s astrológiou.
• len z počtu darov sa usudzuje, že
boli traja, Biblia presný počet
neuvádza
(mená troch kráľov Gašpar, Melichar a
Baltazár až v 8. storočí)
„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis
bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios.“
(Mt, 2)
V pätnástom roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol
vladárom Judska, Herodes tetrarchom Galiley, jeho brat Filip tetrarchom
Iturey a Trachonitidy a Lyzaniás tetrarchom Abilény, za veľkňazov
Annáša a Kaifáša, prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi
Zachariášovmu. Ján chodil po celom okolí jordánskom a kázal krst
pokánia na odpustenie hriechov...
(Lk, 3)
vláda cisára Augusta (30 pred Kristom – 14 po Kristovi)
miestodržiteľ Kyrenios (10 – 8 pred Kr. a 6-7 po Kr.)
1.sčítanie ľudu v Palestíne – začalo za miestodržiteľa Kyrenia
- dokončené za miestodržiteľa Saturnina (Tertulián)
Tieto historické pramene bližšie určujú čas Ježišovho narodenia niekedy
medzi roky 8 a 4 pred naším letopočtom.
Keď mudrci prišli zo svojej krajiny do Jeruzalema,
tvrdili, že videli na východe hviezdu novonarodeného
kráľa. Herodes si dal po porade s kňazmi zavolať
mudrcov a vypytoval sa ich na hviezdu.
V Jeruzaleme teda o hviezde nič nevedeli
- Nevideli ju?
- Videli ju, ale neprikladali jej nijaký význam.
Židovskí kňazi a Herodes hneď mysleli na Mesiáša a
nie na „obyčajného” kráľa. Prítomnosť mudrcov a
hviezda ho jednoznačne upozornili na božský aspekt udalosti.
Herodes, po tom, ako sa mudrci k nemu z Betlehema nevrátili, rozkázal zabiť
všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý mu povedali mudrci.
• mudrci videli hviezdu vo svojej krajine maximálne dva roky pred príchodom do
Jeruzalema (možné je však, že len rok)
• cesta do Jeruzalema mohla mudrcom trvať asi tri mesiace (s prípravou aj viac)
• do Betlehema prišli v čase, keď mal Ježiš najmenej 40 dní
• betlehemská hviezda bola kométa. Nad jasličkami sa predsa vždy znázorňuje
kométa s chvostom
• (taliansky maliar Giotto di Bondone (1267 — 1337) podľa
pozorovania Halleyho kométy roku 1301, namaľoval ako prvý
jasličky s kométou)
Slovo hviezda používa Matúšovo evanjelium štyrikrát. Môže ísť o:
1. blúdiacu hviezdu (planétu),
2. vlasatú hviezdu — vlasaticu (kométu),
3. novú hviezdu (novu alebo supernovu) alebo
4. padajúcu hviezdu (meteor)
máme pred sebou biblickú správu — a ako takú ju máme
chápať. Nie je to vedecké pozorovanie nebeského úkazu spred
viac ako 2 000 rokov.
To, že dieťa narodené z Panny Márie je Božím Synom, veríme
nie preto, lebo nám to zjavila hviezda. Zjavil nám to sám Otec. Čiže kresťanská
viera nestojí na udalosti s hviezdou.
Neperiodické javy - objekty na oblohe sa neopakujú, zjavia sa raz a zmiznú:
1. vlasatá hviezda — vlasaticu (kométa),
2. nová hviezda (nova alebo supernova) alebo
3. padajúca hviezdu (meteor)
Periodické javy - objekty na oblohe sa opakujú, zjavia sa raz a neskôr znovu:
1. blúdiaca hviezda (planéta),
2. vlasatá hviezda (kométa) - niektoré sa vrátia, iné nie
Neopakujúci sa jav – vtedy sa nevedelo, že sa kométy môžu vrátiť
• kométy zdanlivo z ničoho nič zjavovali na oblohe a postupne mizli z dohľadu.
• považovali sa za zlé znamenia smrti kráľov, šľachticov, blížiacich sa katastrof.
• zo starovekých prameňov - čínskych kostí pre predpovedanie budúcnosti, je
známe, že ich výskyty boli pozorované ľuďmi tisícročia.
Pozorovania:
• 12 BC – pozorovaná Halleyho kométa s
periódou 76 rokov
• 5 BC - čínski astronómovia pozorovali v
marci a apríli kométu v súhvezdí
Kozorožca
• 4 BC - kométa bez chvosta v súhvezdí Orol
všetky premenlivé nebeské úkazy boli vnímané negatívne.
nebeská sféra s hviezdami sa vnímala ako symbol niečoho stáleho, nemenného
KOMÉTA URČITE NIE !
Supernova - neopakujúci sa jav , raz vybuchne a
ostane krásna obálka
- veľmi zriedkavý jav
- určite by bol zaznamenaný v Číne
- aj po dlhej dobe je viditeľný následok
obálka, hmlovina
- veľká žiara, určite by si ju všimli aj v
Jeruzaleme a aj inde ako zlú udalosť
nebola zaznamenaná
Krabia hmlovina
supernova vybuchla v roku 1054
Nova - opakujúci sa jav, raz vybuchne a neskôr môže
znovu
- veľmi zriedkavý jav, bol by zaznamenaný
- príležitostne je nova natoľko jasná, že je viditeľná
aj voľným okom
- na oblohe je dobre viditeľná 25 – 80 dní
bola zaznamenaná v čínskej kronike Ch’ien-Han-Shu – viditeľná 70 dní
no bola však zlým znamením, preto by sa asi mudrci nevydali na cestu
Bolidy a meteory sú veľmi krátke, iba sekundové úkazy. Ak teda niečo
narušilo nebeskú harmóniu, bolo to znamením, že sa deje niečo zlé.
Veľa padajúcich hviezd vidíme na jar alebo v auguste
Meteory sa na oblohe iba mihnú. Zažiaria a v momente zhasnú.
Hviezdou žiariacou dlho na oblohe nemohol byť ani iný krátkodobý úkaz.
METEOR URČITE NIE !
Sírius je najjasnejšia hviezda nočnej hviezdnej oblohy.
Nachádza sa v súhvezdí Veľký pes.
Názov je z latinského slova sīrius a gréckeho σείριος
Často sa označuje aj ako „psia hviezda“.
Sírius je možné pozorovať takmer z každej obývanej
oblasti zemského povrchu
Je dvakrát jasnejšia než druhá najjasnejšia hviezda nočnej oblohy Canopus
Síria jasnosťou prevyšujú Mars, Jupiter a Venuša (viac ako 6-krát jasnejšia)
Bola však viditeľná stále, teda nebola natoľko výnimočná, aby sa jej prikladal
nejaký osobitný význam
HVIEZDA TO TEDA TIEŽ NEBOLA !
• Planéty boli známe, ľudia sa ich nebáli
• Na nebeskej sfére mali svoje miesto tak,
ako napríklad Mesiac
Pred 2 000 rokmi boli známe planéty
Merkúr
Venuša
Mars,
Jupiter a
Saturn.
Aby sa z planét stal nejaký mimoriadny jav,
musí nastať ich zákryt alebo tesné priblíženie.
Zákrytom sa zvýši jasnosť planét (spočíta sa)
A ZÁKRYT NAOZAJ NASTAL !!!
S myšlienkou zákrytu prišiel ako prvý astronóm
Johannes Kepler, keď na začiatku 17. storočia
pozoroval konjunkciu Jupitera a Saturna.
Trojnásobný zákryt Jupitera a Saturnu (jasnosť
Venuše) - v súhvezdí Ryby !!!
29. mája
30. septembra
5. decembra
- Pre „bežných“ vtedajších ľudí sledujúcich oblohu vyzerá ako Venuša
- Astrológom (teda biblickým mudrcom) však niečo naznačoval
Jupiter – kráľovská hviezda
Saturn – židovská hviezda
Ryby – židovské súhvezdie
= židovský kráľ ?
+ prorocké predpovede
Trojnásobný zákryt akoby niečo naznačoval
akceptujeme, že mudrci jej prikladali
astrologický význam narodenia kráľa v
Palestíne.
Veľká radosť: tú istú „hviezdu“ uvideli aj
na ceste z Jeruzalema do Betlehema, akoby
sa splnila ich predpoveď.
niekoľko storočí predtým dokázali hvezdári dopredu predpovedať polohu planét
=> klinopisné tabuľky s predpoveďami trojitej konjunkcie z roku 7 pred Kristom.
So zmenou miesta pozorovania sa menia aj hviezdy, ktoré vidíme nad hlavou
Môžeme preto aj my „putovať na miesto“ kde bude nejaká hviezda nad hlavou
POSLEDNÝ PROBLÉM:
Ako mohla hviezda mudrcov viesť a zastaviť sa nad miestom, kde bolo dieťa?
Napríklad: ak putovali z Jeruzalema do Betlehema (okolo 15 km) pred svitaním,
mohli vidieť hviezdu, ktorá počas svitania (10 — 15 minút) v silnom
svetle slnka už nebola viditeľná, akoby zastala.
Nevieme to s istotou, no aj astronómia
ponúka niektoré riešenia a vysvetlenia tejto
biblickej udalosti

similar documents