*udská bunka

Report
bunka je základnou jednotkou života
vykonáva všetky životné deje  dýchanie, trávenie, rozmnožovanie
nie je viditeľná voľným okom
jej veľkosť aj tvar sa mení podľa funkcií
priemerný počet buniek v ľudskom tele dospelého človeka je 100 miliárd
životnosť buniek je rôzna, niektoré majú trvanlivosť menej než deň, iné aj
niekoľko mesiacov
najdlhšiu životnosť majú neuróny tie sa
však nedajú nahradiť
pre zaujímavosť  najväčšia bunka
ľudského tela, ženské vajíčko má veľkosť
približne ako bodka na konci viet „ . “
(cca 0,5 mm)
zakladná
1.
2.
3.
4.
bunkový povrch – bunková membrána
cytoplazma
organely – membránové a fibrilarné
neživé súčasti – inklúzie
každá organela je špecifikovaná na určitú funkciu
bunková membrána – tvorí „obal“ bunky, chráni ju a taktiež reguluje prienik látok
do bunky a von z bunky
jadro – je membránová organela, je pre bunku veľmi dôležitá, lebo kontroluje
všetky jej funkcie  kontrolné centrum
mitochondrie – membránové organely, ktoré zabezpečujú dýchanie bunky, výrobu
energie  energetické centrum
Centrioly
Bunková membrána
Cytoskelet
Cytoplazma
Vezikula
Vakuola
Póry
Mikroklky
Jadro
Lyzozómy
Chromatín
Golgiho komplex (aparát)
Drsné endoplazmatické
retikulum
Jadierko
Mitochonria
Rybozómy
Peroxizómy
Hladké
endoplazmatické
retikulum
Transportné mechanizmy
spôsoby, ktorými látky prenikajú do bunky cez bunkovú membránu
difúzia – pohyb molekúl z oblasti
s nízkou koncentráciu do oblasti
s vysokou koncentráciou
týmto spôsobom najviac prenikajú
do bunky plyny a tekutiny
nazýva sa aj pasívny transport
Bunková membrána
Vnútro bunky
Tekutina mimo bunky
Molekuly
Vnútro bunky
Tekutina mimo
bunky
Bielkovinový
kanál
facilitovaná difúzia - látky sa do bunky
pomocou kanálika – bielkoviny, ktorá po
viazaní mení svoj tvar a otvorí sa do vnútra
bunky
každá bielkovina je špecifikovaná na
určitú látku
takýmto spôsobom preniká do
bunky napr. glukóza
aktívny transport – prebieha pomocou bielkovinových púmp
vyžaduje si spotrebu energie, ktorú dodáva ATP
tento spôsob prenosu využívajú najmä nervové bunky
molekuly sa naviažu na receptory bunkovej membrány, vtedy dochádza k
premene bielkoviny na kanál, ktorým sa molekuly pretlačia a vypudia do
vnútra bunky
Molekula naviazaná
na receptor
Vnútro bunky
Bielkovina
vytvára kanál
Tekutina mimo
bunky
Typy buniek
každá ľudská bunka má svoj tvar aj veľkosť, ktoré vyplývajú z jej funkcie
Nervová bunka
nazývaná aj neurón
je základnou funkčnou a histologickou jednotkou nervovej
sústavy
špecializovaná bunka  jej hlavnou úlohou je prijať,
viesť, spracovať a odpovedať na signály
túto úlohu vykonáva pomocou axónov
pre zaujímavosť  najdlhší axón v ľudskom tele meria cca 1 m
Pohlavné bunky
vajíčko
pohlavná bunka ženy, je najväčšou bunkou v tele
vzniká a dozrieva (od puberty) vo vaječníkoch
niekedy dozrejú aj dva alebo tri vajíčka
spermia
mužská pohlavná bunka dlhá asi 0,05 mm
tvorí sa v kanalíkoch semeníka
je tvorená z hlavičky, v ktorej sa nachádza jadro
a v ňom genetický materiál DNA, potom z krčku
a bičíka, pomocou ktorého sa pohybuje
vajíčko + spermia

zygota
má priemer cca 0,1 mm
obsahuje už všetok genetický materiál
 morula
 blastocysta
zhluk buniek
vznikne po rozdelení zygoty
vzniká cca na 6. deň
po oplodnení
Biela krvinka
nachádza sa v ľudskej krvi spolu
s červenými krvinkami a krv.
Červená krvinka
doštičkami
zabezpečuje imunitu organizmu
Červená krvinka
patrí medzi najjednoduchšie bunky
nemá jadro  má diskovitý tvar
obsahuje hemoglobín, ktorý sa skladá z hému, železa a globínu
viaže na seba kyslík, ktorý potom rozvádza po tele
Biela krvinka
Krvná doštička
Tuková bunka
vyskytuje sa jednotlivo alebo v malých
skupinách
má schopnosť vytvárať a hromadiť tuk
Kmeňové bunky
sú primárne nediferencované bunky
majú schopnosť premieňať sa na rozličné druhy buniek v tele
Rakovinové bunky
bohužiaľ sú tiež súčasťou nášho tela a ak sa spoja
do zhluku vytvoria nádor  choroba rakovina
proti tejto chorobe sa môžeme preventívne chrániť štipľavým chilli
Delenie ľudských buniek  MITÓZA
proces, počas ktorého vznikajú z jednej materskej bunky dve dcérske, ktoré
sú navzájom totožné, tak ako aj s rodičovskou bunkou
prebieha neustále počas rastu  náhrada starých a odumretých buniek
interfáza  štádium, ktoré predchádza samotnému deleniu
počas tejto fázy sa molekuly DNA organizujú do siete roztiahnutých filamentov
po tejto fáze nastávajú ďalšie 4 fázy, v ktorých celá mitóza prebieha
I. profáza
II. metafáza
III. anafáza
IV. telofáza
I.
Profáza
prvá fáza mitózy, kedy dochádza k špiralizácii a hrubnutiu chromozómov, čize
chromozómy sa stávajú viditeľnejšími  46 párov chromozómov v tvare X
tvorí sa mitotický apárat bunky, medzi centriolmi začína vznikať deliace vretienko,
ktorého hlavnou úlohou je rovnomerné rozdelenie genetického materiálu
trvá cca 10-15 min.
Centriol
Chromozómy
Centroméra
Centriol
II. Metafáza
druhá fáza mitózy, chromozómy sa dostávajú do ekvatoriálnej roviny
pomocou mikrotubúl deliaceho vretienka sa začnú spájať
dôležitým procesom  pozdĺžne rozdelenie chromozómov
trvá cca 25-35 min.
Ekvatoriálna rovina
Centrioly
III. Anafáza
tretia fáza mitózy
centroméra sa rozštiepi  chromozómy sa od seba oddelia
spolu vzniká 92 samostatných chromozómov
každá polovica  46 chromozómov sa pohybuje k opačnému pólu bunky
trvá cca 5-8 min.
Dcérske
chromozómy
IV. Telofáza
štvrtá fáza mitózy
zaniká deliace vretienko
okolo 46-tich dcérskych chromozómov sa vytvára jadrová membrána a
vzniká tiež jadierko (karyokinéza)
chromozómy sa dešpiralizujú
telo bunky sa rozdelí (cytokinéza)  vznikajú 2 dcérske bunky
Jadrová
membrána
DNK  Kontrolór
činnosti bunky
DNK  deoxyribonukleová kyselina
medzinarodná značna  DNA
tvorí chromozómy, ktoré sa nachádzajú v bunkovom
jadre
riadi rast bunky a dedičnosť
dáva pokyn chemickým zložkám na tvorbu bielkovín
tie kontrolujú špecifické funkcie bunky
ich syntéza sa začína ak sa DNK na špecifických
miestach prechodne rozvinie
DNA sa skladá z nukleotidových báz (obr.)
Adenín
Tymín
Guanín
Cytozín
Bunkové jadro (23 párov
chromozómov)
Gény
Chromozómy
Bázy (adenín + tymín ,
guanín + cytozín)
DNA vlákno

similar documents