Prednášky k stiahnutiu tu

Report
Podnikové plánovanie
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Spôsob hodnotenia a ukončenia
štúdia predmetu
• Skúška
• Aktívna účasť a diskusia na všetkých hodinách
priamej výuky (30 % z celkového hodnotenia
disciplíny).
• Skúška - všetky splnené podmienky získania
zápočtu a úspešné absolvovanie záverečného
preskúšania (test/otázky/ústna odpoveď) (70 %
z celkového hodnotenia)
Cieľ predmetu
• Cieľom predmetu je zoznámiť poslucháčov s
podstatou a s procesmi súvisiacimi s podnikovým
plánovaním.
– Plánovanie ako manažérsky nástroj pre riadenie.
– Metodika tvorby plánov.
– Tvorba plánov podľa funkčných oblastí – podnikateľský
plán, marketingový plán, strategický plán, finančný plán,
rozpočty, projekty...
– Efektívnosť plánovania a kontrola kvality plánov.
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Vymedzenie zákl. pojmov a funkcií plánovania v systéme riadenia
2. Podnikové plánovanie a systémové myslenie
3. Obsah plánovania - druhy plánov
4. Plánovací proces - kroky plánovacieho procesu
5. Plánovací proces a ukazovatele pre jednotlivé oblasti
6. Ekonomická efektívnosť a plánovanie
7. Metódy aplikované pri plánovaní - prehľad a aplikačné možnosti
8. Riadenie rastu
9. Plánovanie a hodnotenie rozvojových projektov
10. Dlhodobé plánovanie podľa funkčných oblastí
11. Hlavné príčiny úspechu a neúspechu podnikov
12. Metódy zdokonaľovania pri plánovaní
13. Rekapitulácia
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Plánovanie v systéme riadenia.
2. Plány podniku a plánovací proces.
3. Podnikateľský plán.
4. Výrobná kapacita.
5. Plánovanie výroby.
6. Personálne plánovanie.
7. Plánovanie investícií.
8. Finančné plánovanie.
9. Marketingové plánovanie.
• 10. Plánovanie odbytu.
• 11. Plánovanie zásob.
• 12. Strategické plánovanie.
Literatúra
• Šztaj-Eštok. A., Malák, M. (2013). Podnikové plánovanie.
Prešov: Bookman 2013. ISBN 978-80-89568-87-1
• Gallo, P., Horváthová, J.: Manažment. Prešov, Dominanta
1996. ISBN ISBN 80-967349-03
• Koontz, H., Weihrich, H.: Managmenet. Praha, Victoria
Publishing 1993
• Liberko, I. a kol.: Vybrané kapitoly z manažmentu. Košice:
EŠL TU 2005. ISBN 80-8073-310-4
• Porvazník, J.: Celostný manažment. Bratislava: SPRINT vfra
1999. ISBN 80-888-483-69
• Sojka, L.: Manažment. Vybrané kapitoly - pracovné
skriptum. Prešov: KM FM PU, 2005
• Grznár, M. - Šimský, P.: Firemné plánovanie. Bratislava:
EKONÓM 2003. ISBN 80-225-1649-x
Vymedzenie základných pojmov a
funkcií plánovania v systéme riadenia
• Známy americký odborník rakúskeho pôvodu P.F.Drucker vo svojej
práci "Management - Task, Responsibilities, Practices " z roku 1973
uvádza:
"Manažment je umenie a veda riadiť podnikovú prax, činnosť ".
– Manažmentom sa teda chápe nielen samotné riadenie, ale aj umenie riadiť.
– Odbornosť v riadení je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť
ľudí, koordinovať, komunikovať, kontrolovať tak, aby podnik fungoval úspešne.
– Schopnosť úspešne riadiť spája vedu a umenie a táto schopnosť je závislá na intuícii
a skúsenostiach manažéra.
– Manažment je možné chápať aj ako proces, ktorý vykonáva manažér pri koordinácii
aktivít ľudí, aby dosiahli výsledky, ktoré jednotlivci nemôžu dosiahnuť.
– Riadenie smeruje k cieľavedomému chovaniu skupín ľudí , resp. celej organizácie.
Vymedzenie základných pojmov a
funkcií plánovania v systéme riadenia
• E.Dalea vo svojej knihe "Management: Theory and Practice", z roku
1965 uvádza:
• "Manažment je vykonávanie vecí prostredníctvom iných ľudí".
• Celý komplex názorov na manažment môžeme rozdeliť do troch skupín:
• 1.
• 2.
• 3.
Skupina názorov chápe manažment ako vedenie ľudí.
Skupina názorov chápe manažment ako výkon špecifických funkcií.
Skupina názorov chápe manažment ako vednú disciplínu.
Vymedzenie základných pojmov a
funkcií plánovania v systéme riadenia
• Klasifikácia H.Koontza a H. Weihricha :
–
–
–
–
–
plánovanie (planning)
organizovanie (organizing)
personálne zabezpečenie (staffing)
vedenie ľudí (leading)
Organizovanie
a
kontrola (controlling).
personálne zabezpečenie
Plánovanie
Organizačné ciele
Kontrola
Vedenie
Vymedzenie základných pojmov a
funkcií plánovania v systéme riadenia
• Plánovanie je stanovenie cieľov a postupov ich
dosiahnutia.
• Vychádza:
–
–
–
–
–
z rozboru východiskovej situácie,
z prognóz a ocenenia možností plánovaného rozvoja v čase,
zo stanovenia cieľov a ich väzieb ,
z návrhov postupov pre dosiahnutie uvažovaných cieľov,
z výberu variantov plánovacieho postupu a úvahy o kvalite zvoleného
postupu realizácie, zdrojov a ďalších realizačných opatrení,
– z procedúr realizácie plánovanej úlohy vrátane rezerv a ďalších
prípadných spresňovacích postupov.
Podstata a úlohy plánovania
• Je to proces definovania podstaty cieľov a ich určovania, ako aj
implementácie činností, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľov, efektívnym
využívaním ľudí, materiálu a investičných zdrojov.
• Plánovanie je považované za základnú a prvú funkciu riadenia.
• Je to proces formulovania a rozvoja cieľov a výberu budúceho
smeru na dosiahnutie činností, ktoré sú nevyhnutné na splnenie
cieľov.
• Vzhľadom na jeho postavenie v manažmente, by sa na vypracovaní
plánovacieho systému mal podieľať celý manažérsky tím danej
štruktúrnej jednotky (podniku, závodu, pracoviska, ústavu, školy a
pod.).
Podstata a úlohy plánovania
• O plánovaní môžeme hovoriť v užšom i širšom slova zmysle. V užšom
slova zmysle plánovanie zahŕňa nasledovné oblasti:
– formulovanie, stanovenie a presné vymedzenie cieľa činnosti, ktorá je
predmetom manažérskej práce,
– postupnosť aktivít (činností), ktoré musí manažér v príslušnej oblasti
uskutočniť, aby dosiahol stanovený cieľ,
– postupy a metódy, ako podporný aparát manažéra, pre úspešné
uskutočnenie jednotlivých aktivít.
•
•
Plánovanie v širšom slova zmysle je súčasťou celkového procesu riadenia
podniku a teda jeho obsah môže byť totožný s podnikovým plánovaním.
Podnikové plánovanie je proces rozvoja cieľov podniku ako celku, ako aj jeho
jednotlivých funkčných oblastí (marketing, výroba, investície, pracovné sily,
financie, atď.) a výber budúcich smerov ich rozvoja vo vzťahu k základným cieľom
podniku
Podstata a úlohy plánovania
• Cieľ, vzťah medzi cieľom a plánom
• Cieľ je komponentom uvedomelej ľudskej činnosti, určujúcim želaný
výsledok, ku ktorému sa činnosť zameriava.
• V riadení pod cieľom rozumieme to, čo určujeme ako vodiace,
usmerňujúce činnosť, vzhľadom na to, čo sa má dosiahnuť.
• V inštitúciách ide spravidla o sústavu cieľov, ktorá sa má usporiadať
do stromu cieľov.
• Existuje priama väzba medzi jednotlivými druhmi plánov a sústavou
cieľov, ktoré je potrebné prostredníctvom týchto plánov v plánovanom
čase a priestore zaistiť.
Podstata a úlohy plánovania
Charakter cieľov
Úroveň vedúcich
-------------------------------------------------------------------------------------• poslanie firmy
predstavenstvo
• strategické ciele rozvoja firmy
vrcholové vedenie
• ciele jednotlivých funkčných oblastí
(výroba, predaj, inovačná politika,
vrcholové vedenie
investičná činnosť , atď.)
• ciele autonómnych orgizač.
vedúci strednej úrovne
riadenia jednotiek (divízia , závod, atď.)
• ciele čiastkových organ. útvarov
vedúci strednej úrovne
riadenia (úsekov , odborov, prevádzok a pod.)
• ciele jednotlivcov, pracovných skupín,
vedúci najnižšej
úrovne riadenia pracovísk, a pod.
1
Podstata a úlohy plánovania
• Cieľ firmy
– Firma (spoločnosť, podnik, súkromný podnikateľ) je v modernej teórii
ponímaná ako koalícia súkromných vlastníkov zdrojov (kapitálu,
práce, znalostí skúseností a iných zdrojov), ktorá je organizovaná za
účelom získania dôchodkov z týchto zdrojov.
– Firma je organizmus s cieľovým správaním. Keby tomu tak
nebolo, neexistovala by akási vnútorná pohnútka k činnosti, firma by
zastavila činnosť, rozpadla by sa.
– Pri definovaní cieľa firmy sú dôležité obe stránky jej cieľového
správania:
• vnútorná (subjektívna) stránka, t.j. odraz cieľov ľudí, ktorí ju tvoria,
• vonkajšia (objektívna) stránka t.j. odraz tlaku ekonomiky v cieli firmy.
Podstata a úlohy plánovania
• Za základný cieľ firmy môžeme považovať:
– zachovanie podniku (t.j. dlhodobé udržiavanie pri živote - prežitie, diverzifikácia,
akvizícia),
– rast podniku (zväčšovanie ekonomickej sily a tým aj možnosti prežitia, ...).
• Riadenie podľa cieľov - Management by Objectives:
– 1. Vypracovanie programu. Všetky úlohy, ciele musia mať podobu konkrétneho
programu, ktorý je vypracovaný na základe konzultácií vedúceho s podriadenými.
– 2. Stanovenie cieľov na úrovni top manažérov. Počiatok celého procesu je na vrchole
firmy a spočíva v stanovení strategických zámerov. Globálne ciele sa potom formulujú na
nižších úrovniach, a tak majú podriadení prehľad o smere, ktorým sa firma bude uberať.
– 3. Individuálne ciele. Tým, že si každý pracovník po konzultácii s manažérom stanovuje
svoje vlastné ciele, prispieva tento proces k tomu, že sú volené ciele reálne.
– 4. Participácia. Miera participácie môže byť rôzna. Úlohy môžu byť niekedy stanovené
direktívne, inokedy organizácia rešpektuje v plnej miere participáciu pri tvorbe cieľov.
– 5. Autonómia pri tvorbe plánu. Manažér by mal mať voľnosť pri určovaní plánu svojho
tímu v nadväznosti na strategické ciele.
– 6.Hodnotenie dosiahnutých výkonov. Manažéri by mali pravidelne
posudzovať skutočný stav pri realizácii plánu.
Podstata a úlohy plánovania
• Cieľ, stratégia, plán
• Pod stratégiou zjednodušene rozumieme formuláciu zámerov a
cieľov, ako i rámcových postupov, ktorými chceme tieto ciele
dosiahnuť.
• Pod taktikou rozumieme predovšetkým voľbu spôsobov využitia
prostriedkov, ktoré má podnik k dispozícii. Taktika umožňuje
dopracovať sa k výsledkom zodpovedajúcim stanovenej stratégii.
Podstata a úlohy plánovania
Komponenty strategického plánu
Podstata a úlohy plánovania
Model strategického manažmentu
Podstata a úlohy plánovania
Myšlienkový postup strategického plánovania
Súčasná situácia
Analýzy
Fotografie
...
PRÍPRAVA
Budúce prostredie
Súčasné možnosti
Predstavy
Inovácie
....
STANOVENIE VARIANTOV
Možné smery
Strategické ciele
Výber
ROZHODNUUTIE
Podstata a úlohy plánovania
Stanovenie cieľov
Nadriadené ciele
Strategický
Účel
Identita
Stanovy a zásady
Operatívne ciele
Ciele nadriadené z hľadiska riadenia
Ciele nižšej úrovne z hľadiska riadenia
význam
Cieľov
Podnikové plány
Corporate Plan
5 rokov
Plán rozvoja podniku ako celku
Strategické plány
3 - 5 rokov
Marketingu
pre
- výrobky
- trhy
- zákazníkov
Financií pre
Výrobky pre
- finančné
hospodárstvo
- rozvoj
technol.
- tvorbu
fondov, ...
- nových
výrobkov, ...
Výrobných
zariadení pre
Ľudské zdroje
pre
-
- kvalif. a jej
zvyšovania
- potrebu
prac. síl
výr. obj.
administr.
výpočt. tech.
...
Ostatné
Podnikateľský plán
2 roky (2-5 rokov)
Ročné rozpočty
Ročný plán
marketingu
Ročný finančný
plán
Operatívne plány jednotlivých organizačných jednotiek
Ročný plán
výroby
Ostatné plány
2
Úloha a členenie plánov, úrovne plánovacích procesov
Plán rozvoja podniku – Corporate plan
• Plánovanie podniku ako celku.
• Zodpovedá TOP manažment.
• Algoritmus tvorby plánu – najznámejší je Argentiho
sytém korporatívneho plánovania.
• Korporatívne plány – zásadné zmeny v organizácii.
Dlhodobý charakter – 5-7 rokov.
• Rozdiel medzi stratégiou v korporatívnom pláne a medzi
strategickým plánom je v tom, že strategický plán je
robený pre ľubovolnú časť organizácie.
Plán rozvoja podniku – Corporate plan
• Príklad - Stratégia pre korporácie u nás by bola:
"Budeme akciová spoločnosť?"
• Celý korporatívny plán má mať približne 12 strán textu,
pričom nám musí byť jasné poradie významnosti
jedntlivých rozhodnutí.
• Proces tvorby korporatívného plánu je dávkový a nie
kontinuálny.
Plán rozvoja podniku – Argentiho algoritmus
• Prvé štádium tvorí zostavenie plánovacieho tímu, kde sa
konkrétne uvádzajú špecifiká tímu, zamerané na veľkosť podniku.
Tu sa dôraz kladie na to, že korporatívny plán sa nedá zostavovať s
autokratickými vedúci v rámci autoritatívneho štýlu vedenia, v
ktorom si vedúci nedá poradiť a neprijíma rady zo strany
podriadených.
• Druhé štádium sa zameriava na zostavenie a formulovanie
cieľov organizácie, ktoré sú východiskom korporatívneho plánu,
pričom toto štádium je ukončené, keď sú ciele kvantifikované do
smerových úloh.
• Tretie štádium predpokladá formulovanie pravdepodobných
udalostí na nasledujúcich 5 rokov, pričom tieto udalosti a vývoj sa
porovnáva s prognózami, aby sa odhalili medzery, resp.
nezrovnalosti.
Plán rozvoja podniku – Argentiho algoritmus
• V štvrtom štádiu sa robí analýza silných a slabých stránokvnútorná analýza, ktorá sa považuje za najdôležitejšiu v celom
plánovacom systéme.
• Piate štádium predstavuje externé ohodnotenie. Ide o odhalenie
hrozieb a príležitostí z vonkajšieho prostredia.
• V šiestom a siedmom štádiu, po skončení vnútorného a
vonkajšieho ohodnotenia, tím si začína uvedomovať, v ktorom
smere by mala ležať jeho stratégia. Využitím analýzy medzier a
externého a interného ohodnotenia sa dajú definovať všetky
stratégie korporácie.
• V ďalšom , ôsmom štádiu tím preberá na seba veľmi dôkladné
hodnotenie vybraných stratégií. Argenti zdôrazňuje detailné
prehodnotenie a analýzu týchto stratégií.
Strategický plán
• Pod stratégiou zjednodušene rozumieme formuláciu zámerov a cieľov,
ako i rámcových postupov, ktorými chceme tieto ciele dosiahnúť.
• Pod taktikou rozumieme predovšetkým voľbu spôsobov využitia
prostriedkov, ktoré má podnik k dispozícii, taktika umožňuje dopracovať
sa k výsledkom zodpovedajúcim stanovenej stratégii.
• Medzi rozhodujúce špecifické črty stratégie v manažmente podniku
patria:
–
–
–
–
–
neistota, v ktorej prebiehajú rozhodovacie procesy,
rozsah vplyvov z okolia a potreba zovšeobecňovania vzťahov a
špecifické kritéria pre hodnotenie efektívnosti a dôsledkov
prijatých rozhodnutí,
unikátnosť a neopakovateľnosť rozhodovacích situácií.
súvislostí,
Strategický plán
• Stratégia firmy predstavuje cestu, spôsob, program, podľa ktorého bude
organizácia postupovať pri plánovaní svojho poslania, cieľov, zámerov
pod hrozbami a príležitosťami z okolia.
• Stratégia má tri rozhodujúce determinanty pod vplyvom ktorých sa môže
meniť:
–
–
–
–
externé prostredie firmy,
interná situácia firmy,
benchmarking,
ciele, ktoré sa sledujú vo firme.
• Medzi základné charakteristiky strategického plánovania môžeme
zaradiť:
– prioritnú orientáciu na zákazníka
– sledovanie a hodnotenie konkurencie
– preferenciu strategických cieľov.
Strategický plán
• Množstvo podnikov však po prvej vlne nadšenia stráca záujem o
strategické plánovanie a vracia sa späť ku klasickým metódam
plánovania.
• Príčinou neúspechu strategického plánovania bolo, že sa podniky
dopúšťali niektorých zásadných chýb, ktoré spočívali hlavne:
– v nedostatočnej realizácii stratégie,
– v odpore voči strategickému plánovaniu.
Strategický plán
Postup zostavenia strategického plánu
Strategické vnútropodnikové plánovanie pozostáva z týchto krokov:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
I. analýza východiskovej situácie,
II. prognózovanie okolia,
III. analýza a prognóza podniku,
IV. vypracovanie a vyhodnotenie stratégie,
V. formulovanie stratégie,
VI. vyhodnotenie stratégie,
VII. výber stratégie,
VIII. realizácia a kontrola stratégie,
IX. realizácia stratégie,
X. sledovanie a kontrola stratégie.
Strategický plán
• Podnikateľská stratégia zaisťuje v konkurenčnom prostredí
riadenie organizácie a aj úspešný rozvoj:
– 1. Diagnóza východzieho postavenia strategickej jednotky (stav
a súčasné predpoklady rozvoja). Spočíva v posúdení reálnej situácie
uvažovanej SOJ, informácií o podstatnom podnikateľskom okolí ako
i informácií o predpokladoch využitia podnikateľských príležitostí.
– 2. Rozbor silných a slabých stránok pre podnikateľskú činnosť.
Výsledkom tejto analýzy je stanovenie špecifických podnikateľských
predností strategickej jednotky, či dokonca firmy.
– 3. Vyjasnenie konkurenčnej pozície. Predstavuje záver rozboru
silných a slabých stránok jednotlivých typov výrobkov v porovnaní s
potencionálným konkurentom na uvažovanom podnikateľskom poli.
Strategický plán
• Podnikateľská stratégia zaisťuje v konkurenčnom prostredí
riadenie organizácie a aj úspešný rozvoj:
– 4. Stanovenie sústavy strategických cieľov. Napr. zabezpečenie
prežitia firmy, dosiahnutie 15% ziskovosti , doriešenie firemných
problémov so životným prostredím, vyriešenie problémov kvality, a
pod.
– 5. Stanovenie celkovej podnikateľskej stratégie a čiastkových
rozvojových stratégií.
– 6. Adaptačný a implementačný proces.
Podnikateľský plán
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zhrnutie
Charakteristika organizácie
Osobnosti a organizácia podniku
Výrobky, služby
Marketingový plán
Analýza trhu a prognóza obratu
Odbyt a distribúcia
Výroba / prevádzka
Plán kritických termínov – akčný plán
Finančný plán
Financovanie
Prílohy.
Marketingový plán
Časť
Účel
1. Vykonávacie zhrnutie
Stručný prehľad navrhovaného plánu pre rýchlu
zbežnú informáciu vedenia firmy.
Základné údaje o trhu, produkte, konkurencii,
distribúcii a makroprostredí.
Identifikuje hlavné príležitosti a vážne
ohrozenia, silné a slabé stránky a výsledky,
stojace pred produktom.
Definuje ciele, ktoré chce plán dosiahnuť
v oblasti predaja, trhového podielu a zisku.
2. Bežná marketingová
štúdia
3. Rozbor príležitostí a
výsledkov
4. Ciele
5. Marketingová stratégia
6. Akčné programy
Marketingový prístup využívaný k tomu, aby sa
splnili ciele plánov.
Mali by dať odpoveď na: Čo bude urobené? Kto
to urobí? Kedy sa to urobí? Koľko to bude stáť?
7. Prehlásenie o možnom
zisku alebo strate
Predpovedá očakávané finančné výsledky
plánu.
8. Kontrola
Naznačuje, ako bude plán sledovaný.
Marketingový plán
Výskum trhu
(monitorovanie požiadaviek zákazníkov, vývoja prostredia)
Produkty
Plán predaja (produkt, zákazník, tržby, ks, pr. na
Distribúcia a zásobovanie
Plán zásobovania (riadenie zásob)
Marketingový plán
(analýza, ciele, stratégie,
sortiment, ceny, BEP,
kontrola)
Vývoj
Plán vývoja
Výroba
Plán výroby (plánované kalkulácie, normy, priebežné doby výroby, variabilné náklady)
Nákup
Plán nákupu (suroviny, ceny, dodávatelia, altern. dodávatelia)
Marketingový plán
Nákup
Plán nákupu (suroviny, ceny, dodávatelia, altern. dodávatelia)
Ekonomika
Finančný plán, rozpočty, financovanie, fixné náklady
Organizácia
Organizačná štruktúra a personálny plán
Vedenie
Manažérske plány útvarov a jednotlivcov, hodnotenie výkonu
Kontrola
Plnenie plánu predaja (odchýlky)
Korekcia ostatných plánov na základe odchýlok
(plán zásobovania, výroby, nákupu)
Kontrola plnenia cieľov na základe ekon. ukazovateľov
Strategická kontrola (marketingový plán)
Korekcie a opatrenia
Spätná väzba
Podnikové plánovanie a systémové
myslenie
•
Obsah plánovania - druhy plánov
•
Plánovací proces - kroky plánovacieho
procesu
•
Plánovací proces a ukazovatele pre
jednotlivé oblasti
•
Ekonomická efektívnosť a plánovanie
•
Metódy aplikované pri plánovaní prehľad a aplikačné možnosti
•
Riadenie rastu
•
Plánovanie a hodnotenie rozvojových
projektov
•
Dlhodobé plánovanie podľa funkčných
oblastí
•
Hlavné príčiny úspechu a neúspechu
podnikov
•
Metódy zdokonaľovania pri plánovaní
•
Rekapitulácia
•

similar documents