Slovenská pedagogika 18. a 19. st.

Report
Slovenská pedagogika 18. a 19. st.
•
Matej Bel Funtík - učiť začal na mestskej
•
škole v Banskej Bystrici, potom prešiel do
Bratislavy na Lýceum. Tu vytvoril nový školský
poriadok.
– zástanca pedagogického realizmu,
- význam národných jazykov,
- psychologický aspekt – záujem starších žiakov
o predmet, mladší žiaci využívajú hry.
- didaktické náhľady – istá zhoda s Komenským.
•
Samuel Tešedík - najvýraznejšia osobnosť
•
•
•
•
v slov. pedagogike v období osvietenstva
Sociálna a školská reformná činnosť – jeho
pedagogická práca vrcholí v Sarvaši, kde sa
natrvalo usadil ako evanjelický farár.
Pedagogickú reformnú činnosť spájal s úsilím o
sociálne a hospodárske premeny. Horlivo
podporoval osvietenské snahy, aby sa vzdelanie
sprístupnilo aj pre ľud.
•
Zriadenie poľnohospodárskej priemyselnej
školy - 1779 – v Sarvaši – vzor pri premenách
uhorského školstva.
•
Ústav – 2 stupne –
1. Základná všeobecná škola
2. praktická stredná škola
Cieľ ústavu: - zvýšiť upadajúce poľnohospodárstvo
- vychovávať: poľnohospodárov, remeselníkov,
priemyselníkov, obchodníkov, riadiacich
pracovníkov v ekonomike, úradníkov, učiteľov.
Charakter ústavu: demokratický, otvorený aj pre deti
a mládež z chudobnejších rodín.
1. Stupeň – obsah výchovy: čítať, písať počítať,
vecné učivo
2. Stupeň – obsah výchovy: zemepis, prírodopis,
fyzika, telocvik, staviteľstvo, peňažníctvo,
obchod, technológia poľnohospodárstva a
pedagogika.
Základný princíp reformy: - spojenie vyučovania s
výrobnou prácou, škola jediná svojho druhu,
navštevovali ju deti aj dospelí.
Slovenská pedagogika 18. a 19. st.
•
Daniel Lehocký - významný slovenský pedagóg,
pochádza z Banskej Bystrice. Evanjelický farár, rukopis – „
Kniha o moderním a křesťanském vychovávaní dítek.“
•
- hospodárske a sociálne povznesenie širokých ľudových más,
oddaný stúpenec šírenia vzdelanosti medzi ľudom.
•
Pedagogické názory: - rozumne aplikovať teóriu v praxi,
- vplyv rotterdamského, Locka, Komenského, Rousseaua,
- vo výchove prihliadať na vývinové etapy rozvoja ľudskej
osobnosti,
- detský vek najlepší na formovanie ľudskej osobnosti,
- školský vek určuje od 6-teho roku.
•
Úloha výchovy – rozvíjať zmyslovú bytosť dieťaťa na bytosť
rozumovú. Vychovávateľ sa má opierať o psychologické
poznatky, rodina je dôležitý činiteľ – vzťahy medzi rodičmi a
deťmi.
•
Školská výchova – 6. – 15- rokov – povinná školská
dochádzka, jednotné vzdelanie pre všetkých, reálne predmety,
materinský jazyk, nepreťažovať žiakov, uvádzať príklady,
telesný trest vo výnimočných prípadoch, otázky profesionálnej
orientácie žiakov. Dielo: „ Väčší šlabikár pre dedinské školy
a domácu potrebu.“
Význam : snaha o spojenie kresťanskej a osvieteneckej výchovy.
Prikláňal sa k ľudu, pracoval pre jeho materiálny a
kultúrny rozvoj.
•
Slovenská pedagogika 50. – 80. roky
•
- priaznivejšie podmienky pre rozvoj pedagogického
myslenia
- celonárodné zhromaždenie 1861 v Martine a prijatie
programu v podobe Memoranda – politické i národné
požiadavky - aj otázka slovenského školstva. 1863 –
Matica slovenská - vydávanie učebníc a pedagogickej
literatúry, založenie slovenských gymnázií: Martin,
Kláštor pod Znievom, Revúca; pedagogické časopisy:
Priateľ školy a literatúry, Slovenský národný učiteľ, dom
a škola; učiteľské spolky – otázky pedagogické a
problémy učiteľstva
•
•
•
•
Samuel Ormis - vychovávateľ, Lýceum v B.
Štiavnici, stredoškolský profesor na maďarskom
gymnáziu v Rožňave, potom evanjelický farár v Nižnej
Slanej.
Pedagogické názory: národnosť, humanizmus,
demokracia, vzdelanie sprístupniť všetkým – nielen
základné, ale aj vyššie, ženy majú mať možnosť
dosiahnuť také vzdelanie, aby mohli zastávať dôležité
činnosti v spoločnosti – učiteľky, lekárky
Pedagogická tvorba: učebnice, knižné publikácie,
články v tlači, „Šlabikár pre slovenské evanjelické
školy“, „Výchovoveda pre seminaristov a rodičov“ – 2
diely.
Slovenská pedagogika 18. a 19. st.
•
•
•
•
•
•
Ivan Branislav Zoch - profesor gymnázia v
Revúcej, - matika, fyzika - kabinet ; telesná výchova, neskôr profesor na chorvátskom gymnáziu v Osijeku,
po penzionovaní opäť na Slovensko – Modra.
Pedagogické práce – Physika – 1. slovenská učebnica
Fyziky, - metodické príručky
Didaktické prínosy: názornosť, systematickosť,
postupnosť,
Význam: plodná praktická i pedagogická činnosť,
rozvoj pedagogického myslenia a prírodných vied na
Slovensku.
•
•
slovenského stredného školstva, profesor matematiky na
gymnáziu v Banskej Bystrici – preložený za riaditeľa do
Szatmáru, preložený späť do Banskej Bystrice za
riaditeľa gymnázia. 1869 – tretie slovenské gymnázium
v Kláštore pod Znievom – učebný plán –
poľnohospodárstvo, lesníctvo, staviteľstvo, príprava pre
praktický život.
Dielo: teoretické práce, učebnice.
•
Ján Memeššányi - učiteľ v Liptovskom Mikuláši,
August Horislav Škultéty - profesor a riaditeľ
gymnázia v Revúcej od založenia po zrušenie,
vlastenecký učiteľ, vyučovanie a výchovná práca, láska
k mládeži a učiteľskému povolaniu;
Dielo: jazykoveda a literárna tvorba pre deti a mládež: „
Zornička“, „ Rečňovanky pre slovenské školy s
pedagogickým zameraním“.
Martin Čulen - národný buditeľ, pedagóg, zakladateľ
•
•
kritizoval slabú prípravu učiteľov po odbornej a
pedagogickej stránke, požadoval vysokoškolské
vzdelanie pre učiteľov, poukazoval na nízku
pedagogickú úroveň učebníc, kladne hodnotil nedeľné
školy, bojoval za zrovnoprávnenie slovenského
stredného školstva;
Dielo: pedagogický časopis: „Národná škola“, prekladal
maďarské učebnice do slovenčiny, propaguje zakladanie
detských útulkov a materských škôl.
Ján Drahotín Makovický - učiteľ a riaditeľ v
Liptovskom Mikuláši, potom evanjelický farár v
Ružomberku, všímal si sociálne postavenie učňovského
dorastu a továrenských robotníkov.

similar documents