testove otazky na skusku

Report

f 21 =
9.
Coulombov zákon (slovne aj vzorcom,
obrázok)
9.
Intenzita elektrického poľa (definičný
vzťah )
f r , q 
E r  
q
9.
Potenciál elektrostatického poľa
(definičný vzťah)

 E q, r 
 r  
q
9.
9.
9.
9.
9.
Tok vektora intenzity elektrického poľa
(definičný vzťah)
Súvis intenzity a potenciálu elektrického
poľa (vzorec)
Vzťah napätia a potenciálu v elektrickom
poli
Vzťah napätia a intenzity v elektrickom
poli
Gaussova veta pre elektrostatické pole
(slovne aj vzorcom)
 
 
Kapacita vodiča (definičný vzťah)
9.
Kapacita sústavy dvoch vodičov
(definičný vzťah)
9.
Elektrický dipól (definičný vzťah,
obrázok)
9.
Vektor polarizácie (definičný vzťah)
9.
Vektor elektrickej indukcie (definičný
vzťah)

E q, r  je potenc. energia
častice s nábojom q

E je vektor elektrickej
 
T   E  dS
intenzity

dS je vektor
elementu plochy
S

E je vektor elektrickej
 
    E  dr
intenzity

dr je vektor
premiestňovania
 2  1 je rozdiel
U   2  1
potenciálov v
bodoch 1 a 2

E vektor elektrickej

r2
 
U    E  dr
intenzity

dr vektor

r1
premiestňovania
  Q
T   E  dS 
0
S
9.

r
r
1 Q q
4πε0 r 2
C
Q

Q
C
U


p  q l
 1

P   pi
V i


D   0 r E
14.
Elektrický prúd (definícia slovne aj
definičný vzťah)
15.
Ohmov zákon v diferenciálnom
tvare
16.
Ohmov zákon v integrálnom tvare
17.
18.
dQ
I
dt


i  E
U  I R
R
Odpor vodiča (vzorec)
Výkon konštantného elektrického
prúdu (vzorec)
20.
Prvý Kirchhoffov zákon (slovne aj
vzorcom)
21.
Druhý Kirchhoffov zákon (slovne aj
vzorcom)
dl
S
R  R0 (1   (t  t0 ))
Závislosť odporu vodiča od teploty
(vzorec, graf závislosti)
19.

P  U  I  I 2R
m
 Ii  0
Algebraický súčet
prúdov v uzle je
nulový
i
22.
Biot Savart Laplaceov zákon (vzorec
aj obrázok)
23.
Lorentzova sila (vzorec a obrázok)
24.
Sila na prudovodíč v magnetickom
poli (vzorec a obrázok)
Amperov zákon (Zákon celkového
prúdu) (slovne aj vzorcom)
25.
m
n
k 1
j 1
Algebraicky súčet úbytkov
napätí na omických
odporoch je rovný algebr.
súčtu napätí zo zdrojov
 Rk  I k   ε j
 0 I ds  r
dB 
4 r 3
 


 
F  v
F  qvB sin 
F  q vB
FB

 
F  I dL  B
 
 B  ds  0 I celk
C


dE  
  dS
  0   i   0
dt 
S (C ) 




26.
27.
28.
29.
Intenzita magnetického poľa
(definičný vzťah )
Tok vektora magnetickej
indukcie (magnetický indukčný
tok) (definičný vzťah )
Faradayov zákon
elektromagnetickej indukcie
(slovne aj vzorcom)
Impedancia sériového RLC
obvodu

H

B
0  r
 
 B   B  dS   B  cos  dS
S
S
dΦB
d  
U 
   B  dS
i
dt
dt S
 
dΦB
d  
 E  ds   d t   d t  B  dS
C
S
1 

Z  R   L 

C 

30.
Rezonančná frekvencia
sériového RLC obvodu

31.
Vlnová rovnica pre vlnenie na
strune
2
 2u
2  u
c
2
t
 x2
32.
Závislosť výchilky od času vo
vlne (riešenie vlnovej rovnice)
33. Vlnová dĺžka
34. Vlnové číslo
33. Vlnová rovnica pre elektromagn. vlny
36. Riešenie vlnovej rovnice pre
el.-magn. vlny
2
2
1
LC
u  u0 sin( t  kx)
  c T
2
k



2
2
 E
1
2  E

c
;
c

t 2
 x2
 0 0
 
E  E0 sin( t  kx)
37. Podmienka maxima pre
interferenciu dvoch vlnení
L  m
38. Podmienka minima pre
interferenciu dvoch vlnení
L  2m  1

2
39. Podmienka maxima pre
interferenciu na optickej
mriežke
d sin   m
40. Podmienka maxima pre
difrakciu na štrbine
a  sin   2m  1
41. Zákon odrazu svetla (slovne,
vzorec a obrázok)
sin   sin  
42. Brewsterov zákon (slovne,
vzorec a obrázok)
tan  
2
c
n
c1
sin  c1

sin  c2
43. Zákon lomu svetla (slovne,
vzorec a obrázok)
44. Zobrazovacia rovnica tenkej
šošovky
45. Chod význačných lúčov
v optickej sústave

1 1 1
 
a b f
1
2
y
F
a
3
f
v
F´
f’
optická os
y’
b

similar documents