Certifikačný orgán pre výrobky

Report
www.slm.sk
Posudzovanie predpokladov
žiadateľa o autorizáciu na
Certifikačný orgán pre výrobky
výkon overovania
určených
meradiel (úradné meranie)
Certifikačný orgán pre výrobky
23. 10. 2014, Banská Bystrica
. Sorokač, PhD.
Ing. Jozef
1
Obsah prezentácie
•
•
•
•
•
Úvod
Legislatíva
Posúdenie podmienok na udelenie autorizácie
Postup pri autorizácii
Základná dokumentácia na pracovisku.
2
Legislatíva
Úvod
- Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“),
- Zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (MID, Nariadenia vlády 294/2005 o meradlách),
- Vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) + zodpovedajúce prílohy,
- STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a
kalibračných laboratórií,
- a iné podľa meradla (napr. Nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 , Zákona 461/2007
Z.z.).
- Metodický pokyn metrologickým vydaným úradom MPM 05-12 „Autorizácia
na výkon overovania určených meradiel a na výkon úradného merania“ (ďalej
len „MPM“), ktorý bol schválený 1. decembra 2012 (záväzný pre SMÚ, SLM a
SMI).
3
Metodický pokyn metrologický MPM 05-12
•Tento MPM stanovuje zásady postupu pri autorizácii podnikateľov a iných
právnických osôb na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného
merania podľa § 23 a 24 zákona a § 10 vyhlášky.
•Predmet autorizácie:
• predmetom autorizácie je overovanie určených meradiel alebo výkon
úradného merania (nie je vždy správne popísaný v PK).
•Rozsah autorizácie:
• rozsah autorizácie uvádza úrad v rozhodnutí o autorizácii (uvádza aj žiadateľ
do prihlášky a PK).
• MPM je záväzný pre ÚNMS SR, SMÚ, SLM a SMI (sú v ňom zhrnuté požiadavky
podľa zákona a vyhlášky – preto je dôležitý aj pre žiadateľa).
4
POSÚDENIE PODMIENOK NA
UDELENIE AUTORIZÁCIE
Podľa § 23 ods. 2 zákona:
Žiadateľ, ktorý má na činnosť, ktorá je predmetom autorizácie vytvorené:
• technické vybavenie a priestorové podmienky,
• personálne podmienky (ZAO + overovači),
• má vybudovaný zodpovedajúci systém práce, dokumentácia (kvality STN 17025 - Vyhláška),
• je schopný trvalo plniť určené podmienky.
Plnenie týchto podmienok sa pred udelením autorizácie preveruje a po celý čas
platnosti autorizácie kontroluje SMI (ale aj v rámci spoločnosti audit a hlásenia ÚNMS SR).
5
Posúdenie podmienok na udelenie autorizácie
Obsah - STN EN ISO 17025: 2005
Požiadavky na manažment
Technické požiadavky
a) Pracovníci, priestory
b) Skúšobné a kalibračné (overovacie) metódy
c) Zariadenia, oznamovanie výsledkov.
6
Požiadavky na manažment
Postup pri autorizácií
Presná a aktuálna identifikácia spoločnosti a pracovísk,
Rozsah autorizácie
Položka
2.2.2
Druh overovaných
meradiel (Pol. Príl. č.
1 k Vyhl. Č.
210/2000)
Merací rozsah
Rozšírená
neistota U (pre
k=2)
Záznamové
zariadenia v cestnej
doprave
mechanické
do 120 km/h
dĺžka:
rýchlosť:
čas:
elektronické
do 180 km/h
dĺžka:
rýchlosť:
čas:
digitálne
do 250 km/h
dĺžka:
rýchlosť:
čas:
Zavedené metódy overovania
Metóda
Označenie
a názov PP
Číslo predpisu
Priame
porovnanie
MPOZZ váš
Zákon
Vyhláška
NR 3821
Z 461
Ostatné
špecifikácie
Príloha vyhlášky
7
POSTUP PRI AUTORIZÁCII
•
•
•
•
•
•
posudzovateľ vyhotoví záznam o priebehu posúdenia, ktorého kópia sa odovzdá
žiadateľovi (žiadateľ sa vyjadrí a podpíše poslednú stranu),
na základe záznamu o posúdení predpokladov vyhotoví posudzovateľ správu k žiadosti o
autorizáciu.
žiadateľ môže po posúdení predpokladov dopracovať svoju dokumentáciu a odstrániť
drobné nedostatky, ktorých odstránenie posudzovateľ znova preverí (drobné nedostatky
by mali byť napr. podpis, preklep, chýbajúce slovo, ale nie neokalibrované meradlo).
správu k žiadosti o autorizáciu posudzovateľ predloží odboru metrológie ÚNMS SR v
termíne do 30 dní od prevzatia poverenia na posúdenie predpokladov,
posudzovateľ v správe konkretizuje zistenia z posudzovania (vrátane neodstránených
zistení),
úrad na základe dokladov predložených žiadateľom a správy predloženej
posudzovateľom preverí splnenie podmienok autorizácie a rozhodne vo veci žiadosti
rozhodnutím predsedu úradu.
8
Základná dokumentácia na pracovisku
Príručka kvality (PK): vytvorený a dokumentovaný systém práce podľa STN
17025,
Pracovný postup (PP) pre dané meradlo (úradné meranie): presný popis činnosti
aj s použitými neistotami pri meraní,
Dokumentácia k používaným etalónom a meradlám: Evidencia (evidenčné
karty), Certifikáty o kalibrácií, o overení,
Iná dokumentácia (podľa pracovísk).
9
Základná dokumentácia na pracovisku
Príručka kvality, Pracovný postup, iná dokumentácia
Príprava na posúdenie:
- Príprava dokumentácie,
- Príprava meradiel - vlastné (správne intervaly kalibrácie a overenia meradiel),
- Príprava priestorov (vlastné, prenajaté) vhodné vonkajšie a vnútorné priestory
• na overovanie meradiel, je potrebné mať relevantné dokumenty k uvedeným
priestorom napr. zmluvy, výpis z katastra, list vlastníctva a pod.
Nezávislosť spoločnosti a jej zamestnancov (opravy, montáž).
Pracovisko by malo byť pripravené tak, ako keby sa malo na druhý deň začať s
overovaním meradiel.
10
Otázky?
Ďakujem za pozornosť
[email protected]
11

similar documents