Document

Report
Literární teorie II
III/2-CJ1/3.18/Šv
OBSAH
1. Opakování – pojem poetika
2. Jazykový plán uměleckého díla a jeho struktura
3. Zvuková stránka jazyka
4. Rým
4.1. Rýmová schémata
4.2. Úkoly pro práci v hodině
5. Rytmus
5.1. Úkoly pro práci v hodině
6. Použitá literatura a zdroje
1. Opakování – pojem poetika
= jedna z disciplín literární teorie, která se zabývá strukturou
literárního díla
Každé umělecké dílo má určitý OBSAH a FORMU.
Můžeme ho zkoumat ze 3 hledisek (plánů):
 tematického
 kompozičního
 jazykového
Pozn.: O tematickém a kompozičním plánu bylo pojednáno v DUM III/2-CJ1/1.17/Šv.
2. Jazykový plán uměleckého díla
a jeho struktura
Tento plán uměleckého díla se ještě blíže rozdělíme na
následující kapitoly a podkapitoly:
slovník umělecké literatury
Přímá pojmenování
Nepřímá (obrazná) pojmenování
syntaktické zobrazovací prostředky
zvuková stránka uměleckého díla
Slovník uměleckého díla a syntaktické zobrazovací prostředky jsou
hlavní tematickou náplní DUM III/2-CJ1/1.20/Šv (Literární teorie I).
3. Zvuková stránka jazyka
Umělecké dílo = určitý jazykový projev, jehož uspořádání
zvuků není nahodilé:
Obsahuje např. hlásky různé jakosti, o různé síle (přízvučné a
nepřízvučné slabiky), o různé délce a výšce.
Zvuková stránka jazyka nabývá významu zejména v poezii.
1. Zopakujte si ústně, co je to próza a poezie.
2. Máte rádi poezii? Kdo je vaším oblíbeným básníkem?
3. Dovedli byste zarecitovat nějakou báseň?
Čeho si budeme v uměleckém díle
všímat, budeme-li zkoumat zvukovou
stránku jazyka:
1) Eufonie (libozvučnost) – uspořádané zvuky se příjemně
poslouchají i dobře vyslovují:
Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji (K. Hlaváček)
2) Kakofonie (nelibozvučnost) – seskupení hlásek v daném
jazyce je považováno za nelibozvučné
Krmí krví krky horských kondorů (V. Nezval)
3) Aliterace – opakování stejné hlásky nebo skupiny hlásek
na začátku dvou nebo více sousedních slov nebo slovních
skupin
Potkal potkan potkana (J. Suchý)
4) Paronomázie – opakování stejných hlásek ve slovech
stejného základu
Jak zvoní zvonek zvoníku? (V. Nezval)
5) Zvukosled – vzniká opakováním hlásek ve verši
V úvalech loňské listí tlí (K. Toman)
6) Onomatopoie (zvukomalba) - slovo vzniklé na základě
napodobení zvuku
Na topole podle skal zelený mužík zatleskal (K. J. Erben)
7) Rým- podrobněji v následující kapitole
8) Rytmus – podrobněji v následující kapitole
4. Rým
= zvuková shoda na konci verše (event. jeho částech), v próze
na koncích syntaktických úseků
Rozlišujeme:
koncový rým(konec verše):
Od souvratě ku souvrati,
jak vás dnes to slunko zlatí!
(J.V. Sládek)
vnitřní rým (uprostřed verše):
Ach, již při vzpomínce blednu! Myslím, že to bylo v lednu,
(E.A. Poe)
mužský rým - poslední slabika verše připadá na těžkou
(přízvučnou) dobu stopy = teze
ženský rým - poslední slabika verše připadá na lehkou
(nepřízvučnou) dobu stopy = arze
Čas oponou trhnul - a změněn svět. = teze (mužský rým)
Kam, kam padlo lidstvo staré? = arze (ženský rým)
Ej, kamkoli tázavý letěl hled, = teze (mužský rým)
vše nové, tak mladě jaré. = arze (ženský rým)
(J. Neruda)
Střídání mužských a ženských rýmů v básni zpestřuje rytmus.
4.1. Rýmová schémata
1) Sdružený rým
Velké, širé, rodné lány,
jak jste krásny na vše strany,
od souvratě ku souvrati
jak vás dnes to slunko zlatí!
a
a
b
b
(J.V. Sládek)
2) Střídavý rým
Co mělo přijít, stalo se jen zpola.
Létat mne ve snu ptáci učili –
padat už ne: hle, Ikarova škola.
Banální výhry. Krásné omyly.
(J. Žáček)
a
b
a
b
3) Obkročný rým
Nic, tato pěna, cudný rým,
jen, abych vytkl hlavní body,
tak mizí střemhlav na dně vody
houf sirén, jenž si ztropil šprým.
a
b
b
a
(S. Mallarmé – V. Nezval)
4) Přerývaný rým
Hajej, dadej, můj synáčku
s zelenými vlásky!
Nevdala se tvá matička
ve příbytek lásky.
(K.J. Erben)
a
b
c
b
4.2. Úkoly pro práci v hodině
Určete a zakreslete rýmová schémata:
1.
Sviť měsíčku, polehoučku
skrz ten hustý mrak,
jakpak se ti Brixen líbí?-
neškareď se tak. (K. H. Borovský)
2.
neb můj též krásný věk, dětinství mého věk
daleko odnesl divoký času vztek.
Dalekoť jeho sen, umrlý jako stín,
obraz co bílých měst u vody stopen klín, (K.H. Mácha)
3.
Co z nás Slávů bude o sto roků?
Cože bude z celé Evropy?
Slávský živel, na vzor potopy,
rozšíří svých všudy meze kroků;
(J. Kollár)
4.
Hrál kdosi na hoboj, a hrál již kolik dní,
hrál vždycky na večer touž píseň mollovou
a ani nerozžal si oheň pobřežní,
neb všecky ohně prý tu zhasnou, uplovou.
(K. Hlaváček)
5. Rytmus
= pravidelné opakování určitých zvukových schémat
Např.
Přízvučné a nepřízvučné slabiky: trochej (- U)
Nepřízvučné a přízvučné slabiky: jamb (U-)
Dvou přízvučných a nepřízvučné slabiky: daktyl (- UU)
Graficky značíme:
Slabika přízvučná: - , slabika nepřízvučná: U
Opakující se jednotka = stopa
Rozlišujeme tady stopu trochejskou (–U), jambickou (U-) a
daktylskou (- U U).
Příklady stop:
J.V. Sládek:
Velké, širé, rodné lány
4 stopý trochej
/ - U/ - U/ - U/ - U/
J. Vrchlický:
Za trochu lásky šel bych světa kraj
5 stopý jamb
/U - / U -/ U - / U - / U -/
J. Neruda:
Koho bych miloval širém tom na světě
/ - U U/ - U U/ - U U / - U U/
4 stopý daktyl
5.1. Úkoly pro práci v hodině
Určete a zakreslete rytmus těchto veršů:
1) pracuj s chutí usilovnou
2) a vím to já
3) tebe bych, národe
4) Byl pozdní večer – první máj
5) Okolo hřbitova
cesta úvozová;
šla tudy, plakala
mladá, hezká vdova.
6. Použitá literatura a zdroje
Literatura I, Výklad, Scientia, Praha 2003
Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O. K. Soft, Vladimír Prokop
Literatura v kostce pro střední školy, Fragment, Marie Sochrová
Literatura pro 1. ročník středních škol, Didaktis
http://www.databazeknih.cz/knihy/slovnik-literarni-teorie-78736
http://www.mistnikultura.cz/files/images/slovValN__re____.gif
http://www.martinus.sk/data/tovar/_m/34/m34745.jpg
http://www.kacur.cz/data/USR_001_OBRAZKY/7534.jpg
http://www.muzeumbn.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/Image/rejstrik/cel
akovsky_frantisek_ladislav.jpg
http://www.antikvariat-sova.sk/knihy/e7157-small.jpg
http://www.coramdeo.ro/dor-de-poezie
http://reporti.net/kultura/piratske-radio-poezie-bude-v-praze-vysilat-machu
http://leccos.com/index.php/clanky/havlicek-borovsky-karel
http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/karel-jaromir-erben-200-vyrocinarozeni
http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/frantisek-ladislav-celakovsky.html
http://knihovnaksenov.webk.cz/pages/vyroci.html
http://www.volny.cz/yettinka/indian.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BDm
http://www.literaturaspse.ic.cz/08-3faze.html
http://www.oskole.sk/?id_cat=4&clanok=9872
http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Po-stopach-rytmua-metra~29~duben~2003/
http://www.reklamnifotky.cz/fotka/3d-question-mark-questionpixmac-icon-47672553/000047672553

similar documents