Air - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Report
การเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยก่อนการส่งต่อ
หน่ ว ยศั ล ยกรรมโรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ์
ความสาคัญของการเตรี ยมพร้อมผูป้ ่ วยทางศัลยกรรม
การรับช่วงต่อในการดูแลคนไข้ เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ว
ไม่เกิดการทางานซ ้าซ้ อน เช่น หากทา CT หรื อเจาะตรวจบางอย่างแล้ ว ไม่ต้องทาใหม่
ผู้ป่วยใช้ เวลาอยูใ่ นสถานพยาบาลสันที
้ ่สดุ กลับไปใช้ ชีวิตปกติเร็วที่สดุ
เพื่อความปลอดภัยอันเป็ นผลประโยชน์สงู สุดของผู้ป่วย
ประเภทของผูป้ ่ วยที่ได้รับการส่ งต่อ
ฉุกเฉินมาก(Immediate Life Threatening)
กึ่งฉุกเฉิน(Urgency)
ไม่รีบด่วน(Elective case)
Immediate Life Threatening
ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนถึงชีวิต เช่น Ruptured AAA, Ruptured hepatoma, Septic shock from
surgical condition(peritonitis, Necrotizing soft tissue infection), Acute limb
ishemia
 Stabilization
 ติดต่อปลายทาง
Stabilization
Air way & Breathing
 ผู้ป่วยในกลุม่ นี ้มักมีปัญหา severe metabolic acidosis จาก sepsis หรื อ hemodynamic unstable ตาม
ด้ วยการ compensate tachypnea
 มักจะช่วยด้ วย Intubation and Respiratory support เบื ้องต้ น
Stabilization
Circulation
 Depleted Intravascular and Microvascular Volume
 Mild degree ~3% body weight
 Moderate degree ~6% body weight
 Severe degree ~9% body weight
 กรณีของ Ruptured AAA หรื อ Ruptured hepatoma สิ่งที่เสียคือเลือดที่ออกในท้ องอาจต้ อง
resuscitation แบบ trauma
Fluid
Normal Saline Solution ไม่ ใช่ สารนา้ อย่ างเดียวในจักรวาล
pH 5.5 – 6 ในขณะที่คนไข้ มีภาวะacidosis อยู่
มีทางเลือกอื่น isotonic ที่เป็ น Balanced salt formula เช่น Ringer’s solution หรื อ Acetar
 Trauma ใน ATLS ในระยะ acute ไม่มีสารน ้าอื่นนอกจาก RLS, Acetar
Adjunct
Naso-gastric tube
 Decompress stomach
Foley catheter
โทรแจ้งผูร้ ับ refer
เตรี ยมทีมที่ผ้ ทู ี่จะรับผู้ป่วย
Urgency case
ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเร็ วแต่ไม่เร่งด่วนมากเช่น peritonitis; Peptic ulcer perforation, Ruptured
appendicitis
Resuscitation ผู้ป่วยระหว่างเดินทาง
◦ เช่น ผู้ป่วยชาย หนัก 60 kg diagnosis: PU perforation สารน ้าที่ให้ คงจะไม่ใช่ 5%D/N/2 rate 80 ml/hr ระหว่าง refer 3hr แต่ ควร
จะเป็ น LRS rate ปรับตาม degree of dehydration
Retain NG, Foley catheter; decompress stomach เตรี ยมพร้ อมสาหรับผ่าตัดต่อไป
Urgency case
ถ้ ามีเวลา film acute abdomen series; CXR, Abd supine, Abd upright
เพื่อเป็ นการลดเวลาเตรี ยมคนไข้ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์
บ่อยครัง้ ภาพ X-ray Acute abdomen โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์มีแค่ 2ภาพ
หากผู้ป่วยมีสายcatheter ใดๆ ไม่ควร clamp สาย ระหว่างrefer
Urgency case
โดยทัว่ ไปไม่ต้องโทรแจ้ ง ยกเว้ น case ที่เคยได้ รับการผ่าตัดมาแล้ วเกิดปั ญหาต้ องการให้ ดตู อ่
***ถ้ าผู้ป่วย ทา imaging มาแล้ วส่ง film มาด้ วย***
Elective case
Case ทีไ่ ม่ มีความรีบด่ วนกรุ ณาส่ งมาเป็ น OPD case
เช่น Liver mass, Cholangiocarcinoma ที่ไม่มี cholangitis, Simple inguinal hernia
รายที่เคยทา biopsy หรื อ CT imaging ส่ง film หรื อ official report มาพร้ อมผู้ป่วย

similar documents