HJERNENERVER

Report
hjernenerver
n. olfactorius
I
n. opticus
II
n. oculomotorius
III
n. trochlearis
IV
n. trigeminus
V
n. abducens
VI
n. facialis
VII
n. vestibulo-cochlearis
VIII
n. glossopharyngeus
IX
n. vagus
X
n. accessorius
XI
n. hypoglossus
XII
hjernenerver
n. facialis
VII

nerven fører motoriske, parasympatiske og sensoriske neuritter
fra - eller til - kerner i hjernestammen
VII- n. facialis
motorisk
autonom
nucleus
tractus solitarii
(7+9+10)


nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde
fra/til tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring i furen mellem pons og medulla oblongata
n. facialis



nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde
fra/til tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring i furen mellem pons og medulla oblongata
fra udspringet løber nerven gennem porus acusticus int. og
ind i meatus acusticus int. - sammen med n. vestibulocochlearis
Indre øre i
pars petrosa ossis temporalis
Det indre øre gennemløbes af
• n. facialis (hvid)




nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde fra
tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring i furen mellem pons og medulla oblongata
fra udspringet løber nerven gennem porus acusticus int. og
ind gennem meatus acusticus int. - sammen med
n. vestibulocochlearis
nerven bøjer af i meatus acusticus int. -





nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde fra
tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring i furen mellem pons og medulla oblongata
fra udspringet løber nerven gennem porus acusticus int. og
ind gennem meatus acusticus int. - sammen med
n. vestibulocochlearis
nerven bøjer af i meatus acusticus int. - og løber videre gennem egen kanal - canalis facialis - i
medialvæggen af cavitas tympani i pars petrosa.






nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde fra
tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring i furen mellem pons og medulla oblongata
fra udspringet løber nerven gennem porus acusticus int. og
ind gennem meatus acusticus int. - sammen med
n. vestibulocochlearis
nerven bøjer af i meatus acusticus int. - og løber videre gennem egen kanal - canalis facialis - i
medialvæggen af cavitas tympani i pars petrosa.
canalis facialis udmunder i foramen stylomastoideum mellem
proc. styloideus og proc. mastoideus på basis cranii ext.
1. N. facialis går ind i
porus acusticus int
i pars petrosa,
og ud af 2. foramen stylomastoideum
på basis cranii ext.
(mellem proc. styloideus
og proc. mastoideus)
1
2






nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde fra
tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring i furen mellem pons og medulla oblongata
fra udspringet løber nerven gennem porus acusticus int. og
ind gennem meatus acusticus int. - sammen med
n. vestibulocochlearis
og løber videre gennem egen kanal - canalis facialis - i
medialvæggen af cavitas tympani i pars petrosa.
canalis facialis udmunder i foramen stylomastoideum mellem
proc. styloideus og proc. mastoideus på basis cranii ext.
nerven går kort efter ind i gl. parotidea
N. facialis går efter
foramen stylomastoideum (P)
næsten omgående ind i
gl. parotidea (G)
hvor nerven deler sig.
N. facialis går efter
foramen stylomastoideum (P)
næsten omgående ind i
gl. parotidea (G)
hvor nerven deler sig.
En stor del af nervegrenene går
gennem
regio parotideo-masseterica
( i den del af regionen som også
kaldes regio retromandibularis)—
til ansigtets mimiske muskulatur
ansigtsmuskler
platysma
n. facialis
motorisk
venter posterior
m. digastrici
m. stapedius
m. stylohyoideus
overlæbe
underlæbe
mund
kind
hage
ansigtsmuskler
næse
m. nasalis
m. orbicularis
oculi
øjne
m. corrugator
supercilii
m. occipitofrontalis
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. orbicularis oris – dannes ved sammenfletning af fibre fra tre mimiske muskler:
• m. depressor anguli oris (superficiel )
• m. buccinator (profund)
• m. levator anguli oris (profund )
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. depressor anguli oris
•
•
udspringer fra underkanten af corpus mandibulae,
hæfter i modiolus og overlæbens muskulatur.
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. buccinator (profund)
•
•
udspringer fra raphe pterygomandibularis, processus alveolaris maxillae og pars
alveolaris mandibulae
til over- og underlæbens muskulatur
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. levator anguli oris
•
•
udspringer på forfladen af maxilla, i fossa canina
hæfter i modiolus og underlæbens muskulatur
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. depressor labii inferioris (profund)
•
•
udspringer på corpus mandibulae
hæfter i underlæbens hud
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. mentalis
•
•
udspringer på corpus mandibulae
hæfter i hagens hud
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. risorius (superficiel)
•
•
udspringer i kindens hud, og fascien over ørespytkirtlen (gl. parotis)
hæfter i modiolus
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. zygomaticus major (superficiel)
•
•
udspringer fra os zygomaticum
hæfter i modiolus
nervus
facialis
ansigtets
muskler
modiolus
Modiolus…
- en sammenfletning af muskelfibre, lateralt og lidt over angulus oris.
Muskler som indgår:
• m. buccinator (hæfter ikke , men de midterste fibre krydser over her )
• m. levator anguli oris (nogle fibre hæfter her)
• m. depressor anguli oris (nogle fibre hæfter her)
• mm. zygomaticus major (hæfter kun her)
• m.risorius (hæfter kun her)
• platysma (nogle fibre hæfter her)
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. zygomaticus minor (superficiel)
•
•
udspringer fra os zygomaticum
hæfter i overlæbens hud
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. levator labii superficialis alaeque nasi (superficiel)
•
•
udspringer under margo infraorbitalis
hæfter i overlæbens hud
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. levator labii superioris (superficiel)
•
•
udspringer under margo infraorbitalis
hæfter i overlæbens hud
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. orbicularis oculi...
- er en selvstændig ringmuskel der løber rundt om øjenåbningen, i øjenlågene
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. corrugator supercilii
– rynker øjenbrynet
nervus
facialis
ansigtets
muskler
m. occipitofrontales
•
•
udspringer fra linea nuchalis sup.
hæfter over øjenhulen og i tindingeregionen.
nervus
facialis
ansigtets
muskler
næsens muskler
nervus
facialis
platysma
•
platysma
(halsens hudmuskel)
nervus
facialis
•
•
venter posterior m. digastrici
m. stylohyoideus
NB: venter anterior m. digastrici
innerveres af n. mylohyoideus fra
n. mandibularis
nervus
facialis
M. stapedius
•
m. stapedius
Øremuskel, som trækker i
stapes/stigbøjlen hvis øreknoglernes
bevægelser bliver for voldsomme
- m. tensor tympani til trommehinden
innerveres af gren af n. mandibularis
m. tensor tympani (4)
fra canalis musculotubarius
til maleus (3)
m. stapedius(4)
fra bagvæg i cavitas tympani
til stapes (2)
gl. lacrimalis
gll. nasales
gll. palatinae
n. facialis
parasympatisk
gl. submandibularis
gl. sublingualis
gll. lingualis
Sympaticus
- udspringer fra
sidehorn i medulla
spinalis i :
• pars thoracica
• to øverste
segmenter i pars
lumbalis
Parasympaticus
- fra udspringskerner i
hjernestammen
- fra det nederste af medulla
spinalis
(som en del af
cauda quina)
hjernestamme eller
medulla spinalis
hypothalamus
fx. amygdala
(limbisk struktur)
Fra parasympatisk
udspringskerne går
parasympatiske n. facialis
neuritter ind i
• fossa pterygopalatina
•
og ind i
ganglion pterygopalatinum
I det parasympatisk ganglion
dannes synapse
med nervecellelegemer,
hvis udløbere går til –
1. gl. lacrimalis
2. gll. nasales
3. gll. palatinae
- via grene fra n. ophtalmicus
(1) og n. mandibularis (2 + 3)
ggl. pterygopalatinum (8)
gl. lacrimalis (9) :
• parasympatiske tråde løber med
n. lacrimalis (fra n. ophtalmicus)
til tårekirtlen
gll. nasales (10):
• parasympatiske tråde fra
ggl. pterygopalatinum løber med
rami nasalis (fra n. maxillaris) til
kirtlerne i næsehulen
gll. palatinae (11):
• parasympatiske tråde fra ggl.
pterygopalatinum løber med
nn. palatini (fra n. maxillaris) til
kirtlerne i ganen
N. facialis gennemløber
canalis facialis i pars petrosa
- hvorfra parasympatiske tråde
fraspaltes og bliver til
chorda tympani
- som derefter går ind i
n. lingualis
-
og ud igen til
ggl. submandibulare
og videre til kirtlerne
ggl. submandibulare (12)
•
modtager parasympatiske facialis-neuritter
gennem n. lingualis
•
synapse med nye neuroner i gangliet
•
til :
gl. sublingualis (13) :
gll. submandibularis (14):
gll. lingualis
• gll. lingualis ant. i tungespidsens underside
• gll. lingualis med. i papilla valatae
• gll. lingualis post. i tonsilla lingualis
n. facialis
sensorisk
tunge




papillae fungiformes (innerveres af n. facialis)
papillae foliatae (innerveres af n. glossopharyngeus)
papillae vallatae (innerveres af n. glossopharyngeus)
- og på epiglottis (innerveres af n. vagus)
Fra papillae fungiformes samles
neuritter fra smagsløgene
i n. lingualis,
- og “fraspaltes” igen til
chorda tympani
papillae
foliatae
papillae vallatae
papillae fungiformes
Smagssignaler fra chorda tympani
gennemløber n. facialis til …
Ganglion geniculi
(det perifere sensorisk ganglie for
n. facialis)
Her ligger det trofiske centrum for de
sensoriske facialis neuroner
Herfra sensoriske neuritter til kerne i
hjernestammen (nucleus tractus solitarii)
– og videre til hjernen
chorda tympani nerve
• taste sensation from the anterior
two thirds of the tongue
• parasympathetic preganglionic
fibers to the submandibular and
sublingual salivary glands.
Hvor mange sensoriske nerver innerverer forreste 2/3 af tungen
• n. lingualis
• n. facialis
hjernenerver
n. olfactorius
I
n. opticus
II
n. oculomotorius
III
n. trochlearis
IV
n. trigeminus
V
n. abducens
VI
n. facialis
VII
n. vestibulo-cochlearis
VIII
n. glossopharyngeus
XI
n. vagus
X
n. accessorius
XI
n. hypoglossus
XII
hjernenerver
n. glossopharyngeus
IX
blå kerner =
autonome,
parasympatiske
røde og gule
kerner =
motoriske
IXn. glossuspharyngeus
(parasympatisk og
motorisk)
IX –
n. glossopharyngeus
nucleus
tractus solitarii
(fra 7+9+10)

nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde
fra/til kerner i hjernestammen
motorisk
m. stylopharyngeus
autonomt
(parasympatisk)
gl. parotidea
n. glossopharyngeus
tunge
sensorisk
svælg
a. carotis


nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde
fra/til tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring på forsiden af medulla oblongata
n. facialis
n. vestibulo-cochlearis
n. glossopharyngeus



nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde
fra/til tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring på forsiden af medulla oblongata
nerven forlader fossa cranii posterior gennem foramen jugulare
foramen jugulare..
mellem pars petrosa ossis
temporalis og os occipitalis
N. glossopharyngeus
løber gennem hullet og
direkte ud i
spatium latero-pharyngeum.
Desuden løber hjernenerve X
og XI – vagus og accessorius
– ligeledes gennem hullet
Foramen jugulare er en del af
loftet i spatium
lateropharyngeum




nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde
fra/til tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring på forsiden af medulla oblongata
nerven forlader fossa cranii posterior gennem foramen jugulare
nerven løber med m. stylopharyngeus (som den innerverer)
gennem spatium lateropharyngeum
n. glossopharyngeus
motorisk
m. stylopharyngeus
n. glossopharyngeus (G)
går gennem
spatium lateropharyngeum
- mellem a. carotis interna og externa,
langs
m. stylopharyngeus
- som nerven innerverer
G
n. glossopharyngeus
sensorisk
tunge





nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde
fra/til tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring på forsiden af medulla oblongata
nerven forlader fossa cranii posterior gennem foramen jugulare
nerven løber med m. stylopharyngeus gennem spatium
lateropharyngeum
nerven perforer svælgvæggen, og ender i tunge, svælg og
arteria carotis (BT – og blodets ilt/kuldioxyd balance)
n. glossopharyngeus
innerverer sensorisk
•
•
•
svælg (8)
tunge – smag og følelse på
bageste 1/3 (7)
a. carotis - blodtryk og indhold af ilt
og kuldioxid i blodet (5)
N. glossopharyngeus
fører sensoriske tråde fra
• den bageste del af tungen
( fra papilla valatae og bagud)
N. vagus inn. sensorisk slimhinden
bag innervationsområdet for
n. glossopharyngeus
(valecula epiglottica)
Smagsindtryk går fra smagsløg til
perifer nerve.
papillae
foliatae
papillae vallatae
papillae fungiformes
Fra papillae foliatae og vallatae
samles trådene I
n. glossopharyngeus




papillae fungiformes (innerveres af n. facialis)
papillae foliatae (innerveres af n. glossopharyngeus)
papillae vallatae (innerveres af n. glossopharyngeus)
- og på epiglottis (innerveres af n. vagus)
n. glossopharyngeus
autonomt
(parasympatisk)
gl. parotidea






nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde
fra/til tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring på forsiden af medulla oblongata
nerven forlader fossa cranii posterior gennem foramen jugulare
nerven løber med m. stylopharyngeus gennem spatium
lateropharyngeum
nerven perforer svælgvæggen, og ender i tunge, svælg og
arteria carotis (BT – og blodets ilt/kuldioxyd balance)
parasympatiske tråde går til det parasympatiske ganglion oticum
og videre til gll. parotidea sammen med n. auriculotemporalis fra
n. mandibularis
n. glossopharyngeus (3)
går til
ggl. oticum (15)
Neurit danner synapse i
gangliet
Neurit fra næste neuron
gennem
n. auriculotemporalis
( n. mandibularis) til
•
gl. parotidea (16)

similar documents