Prezentacija

Report
Uvoz IT opreme i zakonska regulativa u Srbiji
Dr. Milenko Ostojić
Beograd 5.2.2014
DIRECTIVE 1999/5/EC , RADIO&TT OPREMA I
UZAJAMNO PRIZNAVANJE NJIHOVE USKLAĐENOSTI
 Zakon o telekomunikacijama (sl.gl. 44/2003) u član 86,
stav 6 i 7:
 Ako nije drugačije predviđeno ovim zakonom, odnosno
standardima koje je propisala Agencija, za
telekomunikacione mreže, sisteme i sredstva neposredno
važe odgovarajući standardi i tehnički propisi koji se
primenjuju u Evropskoj Uniji.
 Telekomunikaciona sredstva namenjena prodaji,
odnosno ugradnji na teritoriji Republike Srbije, koja
su odobrena, odnosno za koja je na drugi propisan
način utvrđeno da zadovoljavaju odgovarajuće
standarde koji važe u Evropskoj Uniji, smatraju se
usaglašenim sa domaćim standardima.
 Zakon o planiranju i izgradnji (Avgust 2009), član 7:
 Sertifikati stranih država, Za postavljanje tipskih
uređaja, opreme i instalacija, koji se smatraju
objektima u smislu ovog zakona, priznaje se overeni
prevod na srpski jezik sertifikata izdatih od
međunarodnih sertifikacionih tela ili sertifikati
neke od zemalja Evropske unije, ukoliko nisu u
suprotnosti sa zakonom I drugim propisima,
standardima, tehničkim normativima i normama
kvaliteta.
U najvećem broju slučajeva R&TT direktiva se sprovodi
na bazi izjave proizvođača, koja na primeru Nokia
Telefona izgleda:
Izjava i usklađenosti proizvoda
NOKIA CORPORATION ovim izjavljuje da je proizvod RM799 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim
odredbama Direktive 1999/05/EC. Primerak deklaracije o
usklađenosti možete naći na
www.nokia.com/global/declaration/declaration_of_confor
mity/.
Od 2011 godine za Telekomunikacionu Terminalnu
opremu se izdaje sledeći vid izjave koja se odnosi na:
 Electromagnetic Compatibility Directive
(2004/108/ec)
 Low Voltage Directive (2006/95/ec)
 R&TT direktiva nastavlja da važi samo za sredstva koja
intenzivno koriste spektar za svoj neposredan rad.
Sporazum o Stabilizaciji i Pridruživanju, član 77 iz
2008 godine
 Stav 2, tačka 1): ...promoviše upotrebu tehničkih
propisa Zajednice (EU), evropskih standarda i
postupaka za ocenu usaglašenosti.
 Tačka 4: kada se steknu uslovi, zaključi sporazum o
oceni usaglašenosti za industrijske proizvode, kada se
zakonski okvir i postupci u Srbiji usaglase sa propisima
EU i kada na raspolaganju budu odgovarajući stručni
kapaciteti.
 Može se reći da se skoro 10 godina kroz zakonski okvir
promoviše evropski pristup u oceni usaglašenosti
proizvoda, ali se on ne sprovodi.
 U Crnoj Gori se proizvodi, označeni sa CE setrifikatom
(u skladu sa R&TT direktivom), slobodno stavljaju u
promet, od 1.1.2013.
 I onda 2009 godine pod firmom evropskog Zakona
dobijamo:
Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i
ocenjivanju usaglašenosti (Sl.gl. 36/09).
 Ocenu usaglašenosti može sprovesti, član 9 :
 Proizvođač
 Imenovano telo za ocenu usaglašenosti
 Organ državne uprave
U slučaju ocene usaglašenosti od strane
proizvođača (član 11):
 Када је техничким прописом утврђено да оцењивање
усаглашености спроводи произвођач, тим прописом
прописују се и захтеви везани за интерну контролу
производње.
 Интерна контрола производње обухвата све мере које су
потребне да процес производње и праћење тог процеса
обезбеде усаглашеност производа са техничким
прописом.
 Произвођач издаје декларацију о усаглашености и
обезбеђује техничку документацију, у складу са
прописаним захтевима, која мора бити доступна
надлежном инспектору ради спровођења надзора.
Obaveze uvoznika, član 25, Uvoznik je dužan da:
 1) провери да ли је за производ издата декларација
о усаглашености, односно да ли производ прати
друга прописана исправа о усаглашености, да ли је
означен прописаним знаком усаглашености, да ли
је обележен на начин који омогућава
идентификацију производа и произвођача и да ли
га прати прописана документација;
 2) у прописаном року чува копију декларације о
усаглашености и техничку документацију, као и да их
учини доступним надлежним органима на њихов
захтев;
 3) у случају основане сумње да производ није усаглашен
са прописаним захтевима, стави производ на тржиште
тек након што произвођач усагласи производ са тим
захтевима, као и да о томе обавести надлежни орган,
ако производ није безбедан;
 4) обезбеди да, пре стављања производа на
тржиште, услови складиштења или превоза не
угрозе усаглашеност производа са прописаним
захтевима;
 5) врши друге активности утврђене техничким
прописом за поједине производе.
 Увозник се сматра произвођачем и преузима
његове обавезе када стави на тржиште производ
под својим именом или жигом, односно ако измени
производ који је већ стављен на тржиште у мери
која утиче на усаглашеност са прописаним
захтевима.
ВАЖЕЊЕ ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА И ЗНАКОВА
УСАГЛАШЕНОСТИ
 Исправе о усаглашености које је издало инострано
тело за оцењивање усаглашености и знаци
усаглашености издати у иностранству (у даљем
тексту: иностране исправе и знакови
усаглашености) важе у Републици Србији, ако су
издати у складу са потврђеним међународним
споразумима чији је потписник Република Србија.
 Imamo SSP, dali on važi ili ne važi????
Pravilnik o R&TT opremi, Sl.gl.11/2012
 Ne poznaje pojam izjava (Deklaracija) proizvođača...
 Ni jedan korak u oceni se ne može sprovesti bez




imenovanog tela (RATEL)....
Od uvoznika se traži da dokaže usaglašenosti a
imenovano telo izdaje Potvrdu o usaglašenosti. Pojam
Potvrde ne postoji u Zakonu, pa je ovo suprotno
Zakonu.
Niz kontradiktornih postupaka.....nepreciznost ...
Pravilnik prepisuje Zakon.....i na kreativan način ga
tumači. Sve ide ka starom pritupu atestiranja
(sertifikacije).
Pitanje je i kako je ovaj Pravilnik mogao biti usvojen,
obzirom da je u mnogim tačkama suprotan Zakonu.
Ko je izvršio njegovu kontrolu?
Evropska regulatorna praksa R&TT Direktive
 Proizvođač izdaje Izjavu (Sertifikat), koju overava kod
nadležnog tela, zajedno sa pratećom dokumentacijom
koja prati proizvod. Ovo povlači materijalnu, moralnu
i krivičnu odgovornost. Proizvod se stavlja u promet,
bez ograničenja.
 Proizvođač ostaje u obavezi da kod nezavisne laboratorije
izvrši potrebna merenja u primerenom roku.
 Nadležno telo, u bilo kom trenutku, u toku veka
upotrebe proizvoda, ima pravo da izvrši merenje na
proizvodu koji je stavljen u promet (uzorkovanjem sa
tržišta) i da utvrdi usaglašenost sa standardima.
 Ako proizvod ne zadovoljava standarde, izdaje se rešenje o
povlačenju proizvoda sa tržišta, kazni i najčešće trajnom
gubitku prava prodaje na tržištu.
Domaća praksa
 Nadležno telo, na osnovu raspoložive dokumentacije,
koju nije uvek lako ni dobiti od svih proizvođača
(mernih rezultata) i postojećih sertifikata, izdaje
Potvrdu-ocenu usaglašenosti proizvoda. Ovo se radi
pri uvozu i nikad više!!!!.
 Ne povlači odgovornost ni jedne strane.
 Ne postoji praksa, da se proizvodi stavljeni na
tržište, podvrgavaju merenjima, od strane
imenovanog tela, u cilju ocene usaglašenosti. Na
ovaj način ne postoji kontinualan monitoring
proizvoda na tržištu, što je i otvorena rupa za uvoz
svega i svačega.
Zaključak
 Postoji nesklad između Zakona i regulatorne prakse




koja se sprovodi (Pravilnik...)
Zakon nigde ne predviđa mogućnost testiranja
merenjem usklađenosti proizvoda, o trošku
imenivanog tela. Ovo je i najveća mana dosadašnjeg
načina rada, jer postoji odsustvo kontinualne
kontrole proizvoda na tržištu.
Odmah, izdati odgovarajući dokuiment, od strane
Ministarstva (Pravilnik), kojim se priznaju svi
sertifikati važeći u EU, u cilju uspostave EU
regulatorne prakse u Srbiji.
Pristupiti organizaciji procedura za testiranje
proizvoda stavljenih u promet, sa ciljem ocene
usaglašenosti, od strane imenovanog tela.
Ostaje i pitanje mesta imenovanog tela, RATEL je
regulator, dok imenovano telo nema taj atribut.

similar documents