Thomas Bredgaard

Report
HVAD VIRKER FOR IKKEARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE?
THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D.
INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB
AALBORG UNIVERSITET
BESKÆFTIGELSESNETVÆRKETS TÆNKETANK, KOLDING, 25 FEBRUAR 2014
Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
En heterogen gruppe
•Kontanthjælpsmodtagere, sygemeldte, fleksjobberettigede, revalidender m.v.
•Problemer udover ledighed, match 2 og 3 (aktiveringsparate og midlertidigt passive), aktivitetsparate
•Ikke dagpengemodtagere !
Heterogene offentlige indsatser
•Kommunale aktiveringsprojekter, virksomhedsrettet aktivering, vejledning, samtaler, opkvalificering, revalidering, fleksjob osv.
Store reformer
•Førtidspensionsreform, kontanthjælpsreform, sygedagpengereform, Koch-udvalget 2. fase
Vanskeliggør entydige konklusioner om, hvad der virker for hvem og hvad der kendetegner en god
beskæftigelsesfaglighed.
Vismandsrapporten efteråret 2012
•
Aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
(match 2 og 3) har generelt gunstige effekter og forkorter
ledighedslængden:
• Vejledning og uddannelse har en positiv effekt på afgangen til
beskæftigelse i de første tre måneder efter aktiveringen er afsluttet både
under høj- og lavkonjunktur (-3,5 hhv. -2 uger)
• Virksomhedspraktik har positiv beskæftigelseseffekt uanset
konjunkturen (-6 uger)
• Løntilskud har klart de bedste effekter (-26 uger under lavkonjunktur,
men ikke signifikante under højkonjunktur)
• Samtaler har ingen signifikant effekt
Tidligere effektevalueringer
•
•
•
•
•
•
Rigsrevisionen (2010): Ingen generel effekt af deltagelse i aktiveringsindsatser
for ikke-AMP kontanthjælpsmodtagere i perioden 2006-2009.
Graversen (2012): Stærk evidens for at privat løntilskud har positiv
beskæftigelseseffekt for udsatte ledige
Discus (2008): Positiv beskæftigelseseffekt af virksomhedscentre for
kontanthjælpsmodtagere (gl. match 4)
Skipper (2010): Ingen beskæftigelseseffekt af virksomhedspraktik for
kontanthjælpsmodtagere (gl. match 4)
Rosholm & Svarer (2009): Ugentlig samtaler øger ikke selvforsørgelsesgraden
for kontanthjælpsmodtagere.
Caswell m.fl. (2011): Sanktionerede kontanthjælpsmodtagere kommer i højere
grad i selvforsørgelse end øvrige kontanthjælpsmodtagere. Men det er
selvforsørgelse uden A-indkomst.
Hvad virker i aktiveringsindsatsen?
1.
Undersøge, hvad der virker for hvem,
under hvilke omstændigheder
•
Hvad kan vi lære af de
succesfulde aktiveringsforløb?
2.
Udvikle håndbog i virkningsevaluering
•
Hvordan kan jobcentre og andre
leverandører blive bedre til at
undersøge og dokumentere
virkningerne af deres indsatser?
•
Hvordan kan vi gøre mere af det,
der virker?
Hvad er virkningsevaluering?
•
•
•
•
Virkningsevaluering er en evalueringsmetode, der søger, at besvarer hvilke
indsatser (interventioner) der virker for hvem, under hvilke omstændigheder
I virkningsevaluering konstrueres og testes programteorier, som er
eksplicitte antagelser om, hvad der virker for hvem under hvilke
omstændigheder
Virkningsevaluering er velegnet til at undersøge hvorfor og hvordan en
indsats virker
Virkningsevaluering kan både være en kritik og et supplement til
eksperimentelle evalueringsmetoder (fx kontrollerede forsøg, quasieksperimenter, effektivitetsevalueringer)
Effekten af privat løntilskud?
KONTEKST (C)
Udsigt til
ansættelse
Privat løntilskud
Ordinær
beskætigelse
Netværk
Konstruktion af programteori
Målgruppe
Aktiviteter
(indsatsen)
Hvem gælder
indsatsen for?
Hvilke er de
væsentligste
aktiviteter
i indsatsen?
Hvilke kendetegn
har målgruppen?
Hvilke udfordringer
og barrierer
har målgruppen?
Er der forskellige
delmålgrupper?
Hvordan er
sammenhængen
mellem
indsatserne?
Er der forskellige
indsatser til
forskellige
målgrupper?
Mekanismer og
Moderatorer
Delmål
(output)
Slutmål
(outcome)
Hvilke mekanismer
får indsatserne
til at virke?
Hvilke betingelser
er nødvendige for
at indsatserne virker
(moderatorer)?
Hvordan virker
mekanismer og
moderatorer på
forskellige målgrupper?
Hvilke delmål er
forudsætninger
for at nå slutmålene?
Hvilke mål sigter
indsatserne efter
på kort og mellemlangt sigt
Hvilke mål sigter
indsatserne efter
på langt sigt?
Tjeklist til virkningsevaluering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stil evalueringsspørgsmålet
Udarbejd programteori for indsatsen
Fokuser evaluering – find fokuspunkter
Find indikatorer
Udvælg dataindsamlingsmetoder og –kilder
Tilrettelæg virkningsevaluering
Gennemfør virkningsevaluering og uddrag læring
Kilde: “Håndbog I virkningsevaluering – inden for beskæftigelsesområdet”, Beskæftigelsesregion
Nordjylland 2011.
Progressionsmåling
•
•
•
•
Hvordan kan vi måle
arbejdsmarkedsparathed?
Bliver deltagerne i aktivering
mere arbejdsmarkedsparate?
Hvilke former for aktivering
skaber mest progression?
Er der sammenhæng mellem
arbejdsmarkedsparathed og
beskæftigelse?
www.jobindikator.dk
11 indikatorer på arbejdsmarkedsparathed
Hvad blev der af det rummelige arbejdsmarked?
Kilde: T. Bredgaard (2014): Virksomhedernes sociale
ansvar – forandring af offentlig politik, Aalborg
Universitetsforlag (under udgivelse)
K O N T A K T I N F O R M AT I O N :
AALBORG UNIVERSITET
FIBIGERSTRÆDE 1
9220 AALBORG
T L F. 9 9 4 0 2 6 0 5 / 2 7 2 4 2 1 2 8
[email protected]

similar documents