PTA presentatie 23

Report
23 september
2014



PTA
Examenregels
Slaag-zak regeling
 Programma
Afsluiting.
van Toetsing en

Programma van Toetsing en afsluiting
◦ Spoorboekje voor het schoolexamen
en eindexamen.


Website
Ter inzage in de mediatheek

Toetsen/tentamens
◦
◦
◦
◦
Aantal per vak;
Aantal per periode;
Toetsstof (waar gaat de toets over);
Manier van toetsen:
 Mondeling;
 Schriftelijk, soms met de computer;
 Werkstuk.
◦ Wijze van beoordeling;
◦ Weging van het toetscijfer;
◦ Herkansbaar ja of nee.





Toets gemist
Ziekte
Gedragsregels tijdens examen/tentamens
Onregelmatigheden worden gemeld bij de
examencommissie
Commissie van beroep




De docent stuurt ouders mailtje
In Magister wordt voorlopig een 0,0 geplaatst
Leerling maakt nieuwe afspraak met de
docent om in te halen
Docent meldt ouders per mail de nieuwe
afspraak





Leerling komt de afspraak niet na die met de
docent gemaakt is
Docent meldt ouders dat de leerling afspraak
niet is nagekomen
Docent doet een melding aan de
examencommissie
Examencommissie hoort beide partijen
Examencommissie doet hierover een
uitspraak

Uitspraak van de examencommissie
◦ Leerling krijgt alsnog een kans
◦ Leerling krijgt het cijfer 1,0 voor de toets
 De 0,0 in Magister verandert
◦ Leerling kan worden uitgesloten van verdere
deelname aan het examen
◦ Ouders/leerling kunnen in beroep gaan tegen
uitspraak








Schoolonderzoeken (Vakken)
Praktische opdrachten volgens programma
Sectorwerkstuk (MAVO)
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Oriëntatie op Beroep: stage
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappijleer
Rekenen




Bezoek MBO Beroependag (leerjaar 4);
Leerjaar 3 BOD-dag;
Beroependag op Triade;
Open dagen vervolgonderwijs bezoeken.

Wordt uitgevoerd in projecten.
◦ In de derde/vierde klas


Wordt beoordeeld met voldoende of goed.
Bij onvoldoende vervangende opdracht(en)
maken.



In leerjaar 3 en 4
Wordt beoordeeld met voldoende of goed;
Bij onvoldoende vervangende opdracht(en)
maken







In leerjaar 3 en 4;
Wordt beoordeeld met een cijfer;
Cijfer telt mee in de slaag/zakregeling;
Kan dus compensatiecijfer zijn;
Maar ook als onvoldoende tellen;
Geen CSE (Centraal schriftelijk Examen)
Wel herexamen in doen.




2 Praktische opdrachten
1 uit ander vak.
Niet met een cijfer beoordeeld.
Moet voldoende afgesloten worden.




Verplicht onderdeel
Inleveren en presentatie doen
Moet voldoende of goed afgesloten worden
Wordt vermeld op de cijferlijst


Verplicht deelname
Telt voor huidige vierde klassers nog niet
mee in de slaag/zak-regeling
◦ Certificaat voor vervolgonderwijs

Voor huidige derde klassers telt de toets mee
in de slaag/zakregeling
◦ In combinatie met Nederlands, mag er maar een
van beide onvoldoende ( 5 ) zijn.






Opdracht CKV voldoende afgesloten;
Lichamelijke Opvoeding voldoende
afgesloten;
Cijfer voor maatschappijleer.
Sectorwerkstuk MAVO voldoende afgesloten
Rekentoets gemaakt hebben
De onderdelen uit het PTA van het
schoolexamen afgesloten.

Deze week op de website.
◦ Papieren versie ter inzage in de mediatheek

Magister
◦ Cijfers bekijken
◦ Gemiste toetsen bekijken
 Toets niet gemaakt wordt cijfer 0,0 (nul) ingevuld.
 Toets dient daarna alsnog gemaakt te worden, het
cijfer 0,0 (nul) mag niet blijven staan
 Inlogcode



Het schoolexamen begint/begon in
leerjaar 3
Resultaten worden opgeslagen in een
examendossier (Magister);
Het eindresultaat van het derde leerjaar telt
mee in de beoordeling van het
schoolexamencijfer.
Leerjaar 3
Één periode
Vier voortgangsrapportages
Voortschrijdend gemiddelde
Leerjaar 4
Één periode.
Drie voortgangsrapportages

C.S.P.E.
-Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
(Beroepsgerichte vakken)

C.S.E.
◦ Centraal Schriftelijk Examen
 Basis- en kader-leerlingen digitaal
 Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde
•
•
Leerjaar 3: voortschrijdend gemiddelde
leerjaar 3
Leerjaar 4: voortschrijdend gemiddelde
leerjaar 4
Cijfer schoolexamen =
(leerjaar 3 + 2 x leerjaar 4) : 3 =
Alle leerwegen; basis- kader; GL en MAVO:
Eerst:

◦ Gemiddelde cijfer van alle vakken centraal eindexamen een
onafgerond cijfer 5,5 of hoger.
◦ Eindcijfer Nederlands niet lager dan een 5,0
Daarna:
Schoolexamencjifer (1x)+ Centraal Examencijfer (1x)
2
◦ Gemiddelde cijfer van centraal eindexamen moet
5,5 zijn.
◦ Nederlands eindcijfer niet lager dan 5,0
◦ 2014 rekentoets verplicht.
◦ Cijfer telt nog niet mee in de slaag-zakregeling
◦ Certificaat voor vervolgonderwijs
◦ Rekentoets telt in 2016 wel mee
Vak:
Nederlands
Wiskunde
Engels
Nask1
Beroepsvak
CE
4,5
6,6
5,4
4,0
6,0
Gemiddeld CE: 5,2
CSE
7,5
6,8
6,5
7,0
6,0
Eind
6,0
7,0
6,0
6,0
6,0
dus gezakt
 Diploma
en dan:
 Basis:
 Kader:
 GL:
 MAVO:
 MAVO:
MBO 2
MBO 3; MBO 4
MBO 3; MBO 4
MBO 3; MBO 4
HAVO
Docent en klas
lokaal
Edwin Luppens 3BKA
E011
Jan Steur 3KKB
E013
Karen Scheele 3M3A
G106
Léon schaaf 4BA
G110
Gilleon Sjauw-Mook 4BB
F109
Sander Middelbeek 4KA
F110
Jos Lutz 4 GL/MAVO
E016
Arno Adrichem 4KB
C010

similar documents