Day8_Clinical and paraclinical evaluation of clinical cases.ppt

Report
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ
Эмнэлзүйн тохиолдлын
эмнэлзүйн болон лаборатори
шинжилгээний үнэлгээ
/хүндрэлгүй ЧШ хэв шинж 2/
Эмнэлзүйн тохиолдол 1
Өвчтөн А 41 настай, эрэгтэй, ЧШ-гийн хэвшинж 2 анх
удаа оношлогдсон. Венийн цусны глюкоз 15.0
ммоль/л, HbA1C = 14.0%






Ерөнхий үзлэгт: онцын өөрчлөлтгүй
Өндөр 180 см
Жин 110 кг
БЖИ = 33.5
Бүсэлхийн тойрог= 120 см
АД 140/90 мм.м.у.б
• Гүйцэтгэх даалгавар:
– Эмнэлзүйн тохиолдлыг үнэлэх ба шаардлагатай үзлэг,
шинжилгээний төлөвлөгөө гаргах
– Эмийн болон эмийн бус эмчилгээний төлөвлөгөө гаргах,
хяналт
Эмнэлзүйн тохиолдол 1-ын үнэлгээ
Гипергликеми (Цусны глюкоз 15ммоль/л, HbA1c
14%)
Хэвлийн тарга (Бүсэлхийн тойрог 120см, БЖИ
33.5 кг/м2)
DS: Чихрийн шижин хэв шинж 2, декомпенсац.
Хөнгөн хэлбэр.
2 зэргийн таргалалт.
Чихрийн шижин хэв шинж 2-ын эмнэл
зүйн удирдамж
В.1. Чихрийн шижингийн ангилал, 21-р хуудас
В.1. Хүснэгт 2. ЧШ-гийн хүндийн зэрэг ,21-р
хуудас
В.1. Хүснэгт 3. ЧШ, Хэв шинж 2-ын
ээнэгшлийн шалгуур, 22-р хуудас
В.4.2.2. Бодит үзлэг, 24-25-р хуудас
Хавсралт 4. Таргалалтын зэргийн ангилал
Шинжилгээний төлөвлөгөө
1. Шээсний ерөнхий шинжилгээ,
микроальбуминури
2. Биохимид элэг, бөөрний үйл ажиллагаа
3. Цусанд өөх тосны хэмжээ (TC, TG, LDL,
HDL)
4. Нүдний уг
5. ЭКГ
6. Хөлний үзлэг
Чихрийн шижинтэй өвчтөний
үнэлгээ
Чихрийн шижинтэй өвчтөний үнэлгээ
Чихрийн шижинтэй үйлчлүүлэгчийг
үнэлэхдээ
асуумж,
бодит
үзлэг,
лабораторийн
шинжилгээний
аргуудыг
ашиглан чихрийн шижингийн оношийг
батлаж, уг өвчний хүндрэлийг эрт илрүүлэх
боломжтой.
1. Асуумж
Үйлчлүүлэгчид түгээмэл
илрэх шинж тэмдгүүдийг
тодруулах
– Ам цангах
– Их шээх (полиури)
– Шингэн их уух
(полидипси), хоногт 4-5 л
– Ядарч сульдах
– Турах
– Арьс загатнах
– Арьс хуурайших
Бусад зовиуруудыг
тодруулах
Зүрх судасны
Нүдний
Мэдрэлийн
Шээс ялгаруулах болон
бэлгийн замын
– Ужиг халдварын
(ялангуяа арьсны,
шээсний замын)
–
–
–
–
1. Асуумж
ЧШ-гийн эрсдэлт хүчин зүйлсийг тодруулах
асуумж:











Нас (40 болон түүнээс дээш нас)
Биеийн жингийн илүүдэл (БЖИ ≥ 25 kг/м²)
Амьдралын буруу хэв маяг (хөдөлгөөний дутагдал, буруу
хооллолт)
Удамшлын өгүүлэмж (ойрын хамаатан чихрийн шижин өвчинтэй
байх)
Артерийн даралт ихсэлт (АД>140/90мм.м.у.б)
Эмэгтэйчүүдийн анамнез (4кг-с дээш жинтэй хүүхэд төрүүлж
байсан, жирэмсний ЧШ, өндгөвчний олон уйланхайт хам шинж)
ГАС болон өлөн глюкозын шинжилгээнд өөрчлөлттэй
Цусны глюкоз ихэсгэдэг эм
Зүрх судасны эмгэг
Стресс
Аутоиммуны эмгэг (гэр бүлийнхэн гипертиреодизм г.м
аутоиммуны эмгэгээр өвдөж байсан анамнез)
2. Бодит үзлэг
Жин, өндөр,
бүсэлхийн
тойрог
-
Зүрх судасны үзлэг
Нүдний үзлэг Хөлний үзлэг Мэдрэлийн
үзлэг
-
БЖИ = жин (кг)-г өндөр2 (м2)-д хуваах ба хэвийн
хэмжээ нь 18.5-24.9
Бүсэлхийн тойргийн хэвийн хэмжээ нь эрэгтэйд
<90см, эмэгтэйд <80см
Артерийн даралт хэмжих /суугаа болон хэвтээ/
хэвийн хэмжээ 140/90мм.м.у.б-с доош
Харааны чадлыг тодорхойлох
Катаракт, ретинопати зэрэг хүндрэлүүдийг
илрүүлэх
Цусан хангамж, мэдрэхүйг шалгах
Арьсны байдал
Хөлний эвэр, шарх, хумсны байдал өөрчлөгдсөн
эсэхийг шалгах
Борвины рефлекс
Мэдрэхүй: (10г монофиламент, 128 Гц камертон)
3. Шинжилгээ
Үндсэн шинжилгээ: ЧШ-г оношлоход зайлшгүй хийгдэх шинжилгээ
− Өлөн үеийн цусны глюкозыг хялгасан судасны цус эсвэл
сийвэнд тодорхойлох
− Шээсэнд глюкоз тодорхойлох
− Глюкозын ачаалалт сорил
− С пептид, инсулин
Бусад шинжилгээ: ЧШ-гийн хэлбэр ба хүндрэлийг илрүүлэх
нэмэлт шинжилгээ
− Эсрэг бие (ICA, Anti-GAD, ICA 512)
− Глюкозжсон гемоглобин HbA1c
− Бөөрний үйл ажиллагаа: шээсний ерөнхий шинжилгээ,
сийвэнгийн креатинин, микроальбуминурийн шинжилгээ
− Цусны өөх тос: ИНЛП, БНЛП, нийт холестерол, триглицерид
− Нүдний уг дурандах
− Бамбайн дааврын шинжилгээ /шаардлагатай бол/
− Зүрхний цахилгаан бичлэг
− Цээжний рентген зураг
Оношлогооны критер
Хэвийн
Пре диабет
Чихрийн
шижин
ммоль/л (мг/дл)
Өлөн үеийн глюкозыг
түргэвчилсэн аргаар
тодорхойлох
Өлөн үеийн глюкозыг
биохимийн аргаар
тодорхойлох
Глюкозын ачаалалт
сорилоор тодорхойлох
<5,6
(<100)
5,6-6,1
(100-110)
>6,1
(>110)
<6,1
(<110)
6,1-6,9
(110-125)
<7,0
(<125)
<7,8
7,8-11,0
>11.1
Эмнэлзүйн тохиолдол 2
Өвчтөн B, 55 настай, эрэгтэй, ЧШ хэвшинж 2-оор
өвчлөөд 9 жил болсон. Өлөн үеийн цусны глюкоз
13.0 ммоль/л, HbA1C = 12.7%. Эм, инсулины
хавсарсан эмчилгээ хийлгэдэг.






Ерөнхий үзлэгт: Онцын өөрчлөлтгүй
Өндөр 175 см
Жин 100 кг
БЖИ = 32.5
Бүсэлхийн тойрог= 120 см
АД 150/90 мм.м.у.б
• Гүйцэтгэх даалгавар:
– Эмнэлзүйн тохиолдлыг үнэлэх ба шаардлагатай
үзлэг, шинжилгээний төлөвлөгөө гаргах
Эмнэлзүйн тохиолдолын үнэлгээ
Гипергликеми (Цусны глюкоз 13ммоль/л, HbA1c
12.7%)
Хэвлийн тарга (Бүсэлхийн тойрог 120см, БЖИ
32.5 кг/м2)
Гипертензи (АД 150/90 мм.м.у.б)
DS: Чихрийн шижин хэв шинж 2, декомпенсаци
Хөнгөн хэлбэр.
2 зэргийн таргалалт.
Артерийн гипертензи, R 1.
Чихрийн шижин хэв шинж 2-ын эмнэл
зүйн удирдамж
В.1. Чихрийн шижингийн ангилал, 21-р хуудас
В.1. Хүснэгт 2. ЧШ-гийн хүндийн зэрэг ,21-р
хуудас
В.1. Хүснэгт 3. ЧШ, Хэв шинж 2-ын ээнэгшлийн
шалгуур, 22-р хуудас
В.4.2.2. Бодит үзлэг, 24-25-р хуудас
Хавсралт 4. Таргалалтын зэргийн ангилал
А.8. Артерийн гипертензийн удирдамж, 7-р
хуудас
Шинжилгээний төлөвлөгөө
1. Шээсний ерөнхий шинжилгээ,
микроальбуминури
2. Биохимид элэг, бөөрний үйл ажиллагаа
3. Цусанд өөх тосны хэмжээ (TC, TG, LDL,
HDL)
4. Нүдний уг
5. ЭКГ
6. Хөлний үзлэг
Эмнэлзүйн тохиолдол 3
Өвчтөн C, 37 настай эмэгтэй, ЧШ хэвшинж 2-оор
өвчлөөд 1 жил болж байгаа. Өлөн үеийн цусны
глюкоз 7.0 ммоль/л, HbA1C = 6.9%. Метформин
хоногт 1000мг хэрэглэдэг.






Ерөнхий үзлэгт: Онцын өөрчлөлтгүй
Өндөр 164 см
Жин 80 кг
БЖИ = 30.0
Бүсэлхийн тойрог= 90 см
АД 130/85 мм.м.у.б
• Гүйцэтгэх даалгавар:
– Эмнэлзүйн тохиолдлыг үнэлэх ба шаардлагатай
үзлэг, шинжилгээний төлөвлөгөө гаргах
Эмнэлзүйн тохиолдолын үнэлгээ
Гипергликеми (Цусны глюкоз 7.0ммоль/л, HbA1c
6.9%)
Хэвлийн тарга (Бүсэлхийн тойрог 90см, БЖИ
30.0 кг/м2)
DS: Чихрийн шижин хэв шинж 2, декомпенсаци
Хөнгөн хэлбэр.
1 зэргийн таргалалт.
Чихрийн шижин хэв шинж 2-ын эмнэл
зүйн удирдамж
В.1. Чихрийн шижингийн ангилал, 21-р хуудас
В.1. Хүснэгт 2. ЧШ-гийн хүндийн зэрэг ,21-р
хуудас
В.1. Хүснэгт 3. ЧШ, Хэв шинж 2-ын ээнэгшлийн
шалгуур, 22-р хуудас
В.4.2.2. Бодит үзлэг, 24-25-р хуудас
Хавсралт 4. Таргалалтын зэргийн ангилал
Шинжилгээний төлөвлөгөө
1. Шээсний ерөнхий шинжилгээ,
микроальбуминури
2. Биохимид элэг, бөөрний үйл ажиллагаа
3. Цусанд өөх тосны хэмжээ (TC, TG, LDL,
HDL)
4. Нүдний уг
5. ЭКГ
6. Хөлний үзлэг
Эмнэлзүйн тохиолдол 4
Өвчтөн Д, 52 настай, эмэгтэй. ЧШ хэвшинж 2-оор
өвчлөөд 4 жил болсон. Өлөн үеийн венийн цусны
глюкоз 5.6 ммоль/л, HbA1C = 6.5%. Глидабет
хоногт 160 мг хэрэглэдэг.






Ерөнхий үзлэгт: Онцын өөрчлөлтгүй
Өндөр 157 см
Жин 60 кг
БЖИ = 24.5
Бүсэлхийн тойрог= 78 см
АД 125/75 мм.м.у.б
• Гүйцэтгэх даалгавар:
– Эмнэлзүйн тохиолдлыг үнэлэх ба шаардлагатай
үзлэг, шинжилгээний төлөвлөгөө гаргах
Эмнэлзүйн тохиолдолын үнэлгээ
Асуумжаар ЧШ хэв шинж 2 оношлогдоод 4 жил
болсон.
Гликеми (Цусны глюкоз 5.6ммоль/л, HbA1c
6.5%)
DS: Чихрийн шижин хэв шинж 2, компенсаци
Хөнгөн хэлбэр.
Чихрийн шижин хэв шинж 2-ын
эмнэл зүйн удирдамж
В.1. Чихрийн шижингийн ангилал, 21-р хуудас
В.1. Хүснэгт 2. ЧШ-гийн хүндийн зэрэг ,21-р
хуудас
В.1. Хүснэгт 3. ЧШ, Хэв шинж 2-ын
ээнэгшлийн шалгуур, 22-р хуудас
Шинжилгээний төлөвлөгөө
1. Шээсний ерөнхий шинжилгээ,
микроальбуминури
2. Биохимид элэг, бөөрний үйл ажиллагаа
3. Цусанд өөх тосны хэмжээ (TC, TG, LDL,
HDL)
4. Нүдний уг
5. ЭКГ
6. Хөлний үзлэг

similar documents