Biogeografická diferenciace krajiny v

Report
20. 4. 2012, Brno
Připravila: Hana Habrová
Biogeografická diferenciace krajiny
v geobiocenologickém pojetí a její
aplikace mimo střední Evropu
Metodický postup biogeografické
diferenciace krajiny
v geobiocenologickém pojetí
sestává z několika na sebe
navazujících částí, vycházejících ze
srovnání přírodního a aktuálního
stavu geobiocenóz v krajině (Buček,
Lacina 1979, 1981, 1995a, 1995b,
2001, Buček 2003)
Biogeografická diferenciace v GBC pojetí
• Cílem biogeografické diferenciace krajiny v
geobiocenologickém pojetí je vytvoření uceleného
souboru podkladů pro územní a krajinné
plánování, pro péči o krajinu, ochranu přírody a
krajiny a navazující obory
• Metodický postup biogeografické diferenciace
krajiny v geobiocenologickém pojetí využívá
moderní koncepční přístupy biogeografie,
ekologie krajiny a geobiocenologie, jeho
výsledkem jsou prostorové rámce, umožňující
exaktně diferencovat péči o krajinu
Biogeografická diferenciace v GBC
pojetí – dílčí kroky
• biogeografická regionalizace (individuální členění krajiny)
• vymezení typů biochor
• diferenciace přírodního (potenciálního) stavu geobiocenóz geobiocenologická typologie krajiny (tvorba geobiocenologické
mapy)
• diferenciace aktuálního stavu geobiocenóz (mapování biotopů)
• hodnocení stupně antropického ovlivnění a ekologické
stability geobiocenóz
• hodnocení funkčního potenciálu a významu geobiocenóz
• návrh ekologické sítě :
- vymezení kostry ekologické stability krajiny
- návrh územního systému ekologické stability krajiny
• stanovení diferencovaných zásad péče o segmenty geobiocenóz
v krajině a prognóza jejich vývoje
• diferenciace území na typy současné krajiny a jejich hodnocení.
Prvním a nejdůležitějším krokem
tohoto postupu je vytvoření modelu
přírodního (potenciálního) stavu
geobiocenóz v krajině, což je úkolem
geobiocenologické typologie
krajiny.
1/ Geobiocenologická typologie
1/ Co to je? – typologický klasifikační přístup
využívaný především pro vylišení potenciálního
stavu geobiocenóz v krajině;
2/ Proč je to důležité? – je to poměrně jednoduchá a
univerzální metoda, která nevyžaduje detailní
znalosti flóry, fauny a půd;
3/ Jak? – vytvářením základních a nadstavbových
geobiocenologických jednotek.
* Základní geobiocenologické jednotky
- Skupiny typu geobiocénu (STG) + typ
geobiocénu (TG)
* Nadstavbové geobiocenologické jednotky
- Vegetační stupně (AVZ)
- Trofické řady (TR)
- hydrické řady (HR)
Applikace GBC ve světě:
Kuba + Vietnam – vylišení
potenciálního stavu vegetace pro
vytvoření sítě ekologické stability
Soqotra + Tasmánie – komplexní
vylišení vegetačních stupňů,
hydrických a trofických řad a
následně STG a TG

similar documents