2 Nisan 2014 UNCCD NAP - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele

Report
Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının UNCCD
10 Yıllık Stratejisi ve Raporlama Sürecine Uyumlaştırılması
Projesi
Alignment of Turkey’s National Action Plan With UNCCD 10- Years
Strategy and Reporting Process
FAO Project Symbol: GCP/TUR/060/GFF
2 Nisan 2014
Projenin
Gerekçesi
• 1994 yılında imzalanan “UNCCD” ye ülkemiz 1998 tarihinde taraf
olmuştur.
• Sözleşme kapsamında 2005 yılında birinci “Çölleşme ile Mücadele
Ulusal Eylem Programı” hazırlanmış, ayrıca ulusal raporlar düzenli
olarak UNCCD’ ye gönderilmiştir.
• 2007 yılında; 2008-2018 yıllarını kapsayacak “UNCCD 10 Yıllık
Strateji Belgesi” kabul edilmiştir.
• Bu çerçevede ülkelerden;
• Ulusal Strateji Belgelerini hazırlamaları,
• Mevcut Ulusal Eylem Planlarını/Programlarını yenilemeleri,
• UNCCD Sekretaryasına yapılan raporlamaları yeni geliştirilen
PRAİS sistemine uyumlu hale getirmeleri istenmiştir.
Takvim
• Bu kapsamda 2012 yılında taslak “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji
Belgesi” hazırlanmış, bunun devamında 2014 yılında “Türkiye Çölleşme ile
Mücadele Ulusal Eylem Planının UNCCD 10 Yıllık Stratejisi ve Raporlama
Sürecine Uyumlaştırılması Projesi” başlatılmıştır.
• Bu proje kapsamında;
– Taslak Strateji Belgesi tamamlanacaktır.
– 2014 Haziran ayında Strateji Belgesi ve Eylem Planının birlikte
tamamlanması, izleme programının yazımı ve son gözden geçirmelerin
ise Eylül’de bitirilmesi planlanmaktadır.
• Proje nihayetinde hazırlanacak olan “Strateji Belgesi ve Eylem Planı” için
YPK kararı alınması hedeflenmektedir.
• İlk paydaş toplantısı 13.02.2014 tarihinde yapılmış, tematik gruplar
belirlenmiştir.
FAO; $25.000; 8%
ÇEM; $125.000,
42%
GEF Hibesi;
$150.000, 50%
Bütçe Toplam
300.000 USD
Proje Yönetimi
Proje Web
Sayfası
Çölleşme ile Mücadele Ulusal
Koordinasyon BirimiHanifi AVCI-Genel Müdür
Diğer
Danışmanlar
Bakan
Müşaviri
Hamza Eryiğit
Çölleşme İG
Başkanı
Bakan
Müşaviri
Dr. Ahmet
Şenyaz
UNCCD Odak
Noktası
Erdoğan
Özevren
FAOSECEkrem Yazıcı
FAO Danışmanları
Ekip LideriBahtiyar Kurt
İzleme Değerlendirme
Raporlama DanışmanıCemil Ün
İletişim DanışmanıProf. Dr. Orhan Doğan
Doğal Kaynak Yönetimi
DanışmanıMuzaffer Doğru
RİO Sözleşmeleri
DanışmanıProf. Dr. Ayten Namlı
Ulusal Koordinatörİsmail Belen
Eylem Planından Sorumlu UKYÖzlem Yavuz
İDR den Sorumlu UKYKenan Şahin
Teknik ElemanlarCeren GüzelRamazan Ertuğrul ApaydınYasemen Aslı Yılmazgil
Proje Temel Çatısı
• UNCCD 10 Yıllık Stratejisi
• Türkiye Çölleşme ile Mücadele Strateji Belgesi
• Mevcut Ulusal Eylem Planı (Programı)
• 2013 Yılında Yapılan Çalışmalar
Eylem Planının UNCCD • Uygulamada Olan Mevzuat, Kalkınma Planı, Orman ve Su Şurası Kararları,
• Başta Orman ve Su İşleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarca hazırlanan
10 Yıllık Stratejisi
eylem planları
Uyumlaştırılması
• Tematik Gruplar Tarafından Getirilen Eylem Önerileri
• Konsolide Edilmiş, Onaylanmış ve Plana Konulmuş Eylemler
Eylem Planı
• UNCCD PRAİS Sistemi
İzleme Değerlendirme • UNCCD Stratejik ve Operasyonel Hedefleri, Çıktıları, Göstergeleri
• ÇEM Genel Müdürlüğünün Kendi İstekleri
ve Raporlama
Sisteminin
• TUİK, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi kurumların istekleri
Uyumlaştırılması
• Kamuoyu İstekleri
Veri Tabanı
Proje Okuma Listesi
Sıra No
Vasfı
Tam Adı
10. Kalkınma Planı Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı Çalışma Grubu
Raporu
Linki
1
Değerlendirme Raporu
2
Değerlendirme Raporu
3
Değerlendirme Raporu
ÇEM Dış İlişkiler ve Projeler Raporu (2014)
Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Planı Kapsamında Antalya’da Yapılan Çalıştay
Raporu (2013)
4
Değerlendirme Raporu
Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Programı (2005) Değerlendirme Raporu
5
Değerlendirme Raporu
İklim Değişikliği Eylem Planı Değerlendirme Raporu
6
7
8
9
10
11
12
13
Eylem Planı
Eylem Planı
Eylem Planı
Eylem Planı
Eylem Planı
Eylem Planı
Eylem Planı
Eylem Planı
Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlamaları Ulusal Eylem Planı
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı (2005)
Erozyonla Mücadele Ulusal Eylem Planı
GAP Eylem Planı
İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2023)
Kırsal Kalkınma Ulusal Eylem Planı
Sel Kontrolü Ulusal Eylem Planı
Ulusal Kapasite Eylem Planı
14
15
16
Kalkınma Planı
Strateji Belgesi
Strateji Belgesi
10. Ulusal Kalkınma Planı(2014-2018)
Bütünleşik Kentsel Gelişim Stratejisi
İklim Değişikliği Ulusal Strateji Belgesi
Tarihli Resmi Gazete
17
18
19
Strateji Belgesi
Strateji Belgesi
Strateji Belgesi
Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (2013-2017)
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi- Eylem Planı (2007)
Ulusal Sulak Alanlar Stratejisi ve Eylem Planı
Örnek Sunum
20
21
22
23
Stratejik Plan
Stratejik Plan
Stratejik Plan
Şura Raporu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Strateji Planı
Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı (2013-2017)
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Stratejik Planı(2013-2017)
Orman ve Su Şurası(2013)
24
25
Taslak Strateji Belgesi
Taslak Strateji Belgesi
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi (Taslak-2012)
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2012-2023)
Uluslararası Süreç- Bağlantı
• UNCCD
– COP12
– Akdeniz Bölge Ofisi
• FAO
•
•
•
•
•
•
•
•
BUILDING RESILIENCE IN DRYLANDS: GLOBAL GUIDELINES FOR RESTORATION OF FOREST LANDSCAPES AND
DEGRADED LANDS
UN Open Working Group for SDG
UNECE
UNFF
AGIK/CICA
TIKA
Türkiye Cumhuriyeti Afrika Stratejisi
Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Su Havzalarının Sürdürülebilir
Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi
• LADA Projesi
• Toz Taşınımı Projesi
Sistem İnşası
Tematik Grupların
Eylem Önerileri
Ulusal Raporlar
IDR TG tarafından
geliştirilecek öneriler
Eylemlerin İzlenmesine
Dair Kriter ve
Göstergeler
UNCCD (PRAIS)
Raporlaması
Türkiye Ulusal Strateji
Belgesi ve Eylem Planı
UNCCD Strateji Belgesi
Stratejik ve İşlevsel
Hedef ve Göstergeler
Proje Kapsamında Oluşturulan Tematik Gruplar
Orman TG
• İlk toplantısını 19 Mart 2014 Çarşamba OSİB 22. Katta yapmıştır.
• İkinci Toplantısı 28 Mart 2014 Cuma günü 14:00-17:30 arasında aynı yerde
yapılmıştır.
• TG Başkanlığı görevini Orman Yüksek Mühendisi Muzaffer Doğru yürütmektedir.
Tarım Mera
Bozkır TG
• İlk Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılmıştır.
• İkinci Toplantı 8 Nisan tarihine burada karar verilecektir.
• TG Başkanlığı Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Ayten Namlı tarafından
yürütülmektedir.
Sulak AlanKıyı AlanlarıKentleşme
• İlk toplantısı bugün 02 Nisan 2014 Çarşamba 10:00-17:00 arasında Orman ve Su
İşleri Bakanlığında yapılacaktır.
• TG Başkanlığı Bahtiyar Kurt tarafından yürütülecektir.
İzleme
Değerlendirm
e Raporlama
TG
• İlk toplantısı 03 Nisan 2014 Perşembe günü 10:00-17:00 arasında Orman ve Su İşleri
Bakanlığında yapılacaktır.
• TG Başkanlığı Orman Yüksek Mühendisi Cemil Ün tarafından yürütülmektedir.
Başbakanlık-AFAD
Dışişleri Bakanlığı
Orman Tematik Grubu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Enerji Su ve Çevre İşleri Genel Müdürlüğü
DKMP
Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı
Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığı
Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı
Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı
Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı
OGM
Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı
Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı
Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
BM Tarım ve Gıda Örgütü - FAO
BM Kalkınma Programı - UNDP
STK'lar
Üniversiteler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
ÇED Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Sosyal Sektör ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
TEMA Vakfı
Doğa Koruma Merkezi
ORKOOP
Orman Mühendisleri Odası
Anadoku
Türkiye Ormancılar Derneği
Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği
Öz-Orman İş sendikası
Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi
Çankırı Üniversitesi Orman Fakültesi
Başbakanlık-AFAD
Dışişleri Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Tarım-Mera-Bozkır Tematik Grubu
KURUMLAR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Enerji Su ve Çevre İşleri Genel Müdürlüğü
DKMP
Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığı​
Bitki Koruma Ürünleri Dairesi Başkanlığı​
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü
Bitki Sağlığı ve Karantina Dairesi Başkanlığı​
Yem Dairesi Başkanlığı​
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Altyapı ve Çevre İzleme Dairesi Başkanlığı​
Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Dairesi Başkanlığı​
BÜGEM
Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı​
İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Dairesi Başkanlığı​
Tarım Havzaları Dairesi Başkanlığı​
TAGEM
Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Konya Toprak Su ve Çölleşmeyle Mücadele Araştırma Enstitüsü
Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Dairesi Başkanlığı​
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Dairesi Başkanlığı​
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Dairesi Başkanlığı
TRGM
Coğrafi Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Dairesi Başkanlığı
Tarım Arazileri Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Tarımsal Desteklemeler Dairesi Başkanlığı
Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Dairesi Başkanlığı
TİGEM
TKDK
Proje Yönetimi Koordinatörlüğü
Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlüğü
Konya Toprak Su ve Çölleşmeyle Mücadele Ar. İst.
Bakanlık Enstitü ve Merkezleri
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Ar. Ens.
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kalkınma bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
BM Tarım ve Gıda Örgütü - FAO
BM Kalkınma Programı - UNDP
STK'lar
Üniversiteler
Özel sektör
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
GAP İdaresi Başkanlığı
İktisadi Sek.ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Türkiye Toprak Bilimi Derneği
TEMA Vakfı
Doğa Koruma Merkezi
Ziraat Mühendisleri Odası
Buğday Derneği
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Konya Şeker
OSB Yenilenebilir Enerji Kümesi
Başbakanlık-AFAD
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Sulak Alan-Kıyı Alanları-Kentleşme Tematik Grubu
KURUMLAR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Hassas Alanlar Dairesi - Sulak Alanlar Şubesi
Hassas Alanlar Dairesi - Deniz Alanları Şubesi
DKMP
Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı
Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığı
Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı
SYGM
Erozyon ve Rüsubat Kontrolü Şube Müdürlüğü
DSİ
Etüt, Planlama Tahsisler Dairesi Başkanlığı
Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
Kırsal Yerleşim Stratejileri Dairesi Başkanlığı
Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzen Planları Dairesi Başkanlığı
Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Alan Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı
Üniversiteler
STK'lar
İller Bankası
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi
ODTÜ Biyolojijk Bilimler Departmanı
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
TEMA Vakfı
Doğa Koruma Merkezi
Doğa Derneği
Sualtı Araştırmaları Derneği
WWF Türkiye
Deniz Temiz Derneği
Şehir Plancıları Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başknalığı
Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı
İzleme Değerlendirme Tematik Grubu
KURUMLAR
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı
OGM
Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
TRGM
Tarım Siğortaları ve Doğal Afetler Dairesi Başkanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu
TÜBİTAK
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
BM Tarım ve Gıda Örgütü - FAO
BM UNDP
Doğa Koruma Merkezi
STK'lar
TEMA Vakfı
Üniversiteler
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonrası
• Bu güne kadar:
 Detaylı takvim ve iş planları oluşturuldu. Tematik Grup
toplantıları başladı. Eylem Önerileri tartışılmaya
başlandı.
 Proje Danışmanlarınca “Ulusal Eylem Planı
Dispozisyonu” hazırlanarak 10 Mart 2014 tarihinde
ÇEM Genel Müdürlüğüne teslim edildi.
– Proje Danışmanlarınca «Ulusal Strateji Belgesi
Revizyonu» teklifi hazırlanarak 26 Mart 2014 tarihinde
ÇEM’ e teslim edildi.
 İzleme değerlendirme çalışmaları kapsamında
TÜBİTAK projesi ve ekibiyle yakın iletişim ve işbirliği
kuruldu
Bundan sonra yapılacaklar
• Nİsan sonuna kadar tematik toplantılar
tamamlanacak.
• Mayıs ilk yarısında eylem planı bütünleşik tablosu
hazırlanacak.
• İdarenin görüşleri alınacak ve rapor revize
edilecek.
• Mayıs ortasında geniş katılımlı bir çalıştayla eylem
planı paydaşların görüşüne açılacak.
• Haziran sonuna kadar eylem planı tamamlanarak
onay için İdareye sunulacak.
• Veri tabanı çalışmaları tamamlanacaktır.
Teşrifiniz ve katkılarınız için minnettarız!

similar documents