اینجا

Report
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫پیشگیری از بیماریهای قلبی‪ -‬عروقی‬
‫اهداف آموزشی‬
‫‪ ‬انتظارمی روددرپایان فراگیران بامواردذیل آشناشوند ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-1‬اپیدمیولوژی بیماریهای قلبی وعروقی درایران ودنیارابدانند‬
‫‪-2‬عوامل خطردربیماریهای قلبی وعروقی رابیان کنند‬
‫‪-3‬اهمیت ونقش تغذیه دربیماریهای قلبی وعروقی را شرح دهند‬
‫‪-4‬فیبرهای غذایی ونقش آنهارادرپیشگیری ازبیماریهای‬
‫قلبی وعروقی بیان کنند ‪.‬‬
‫‪-5‬اهمیت ونقش ورزش وفعالیت بدنی درپیشگیری از بیماریهای قلبی‬
‫وعروقی راشرح دهند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بیماریهای قلبی‪ -‬عروقی یکی از مهمترین علتهای مرگ و میر در‬
‫دنیاست‬
‫اگرچه بیشتر مرگها بعد از ‪ 65‬سالگی رخ می دهند اما ‪ 1/3‬آنها قبل‬
‫از این سن اتفاق می افتد‬
‫‪ 71‬میلیون آمریکایی یکی از اشکال بیماریهای قلبی‪ -‬عروقی را دارند‬
‫(فشار خون باال‪ ،‬بیماری کرونر قلب (‪ ،)CHD‬سکته‪ ،‬نارسایی قلبی)‬
‫‪ CHD‬و سکته ناشی از ایسکمی یا کاهش جریان خون است‬
‫‪ ‬در ابتداي قرن بيستم ‪ % 10‬كل موارد مرگ وميرها به علت بيماريهاي قلبي و‬
‫عروقي بود در انتهاي همين قرن موارد مرگ ومير ناش ي از بيماريهاي قلبي _‬
‫عروقي به ‪ % 25‬افزايش يافت و پيش بيني ميشود با توجه به روند كنوني تا‬
‫سال ‪ 2025‬ميالدي بيشتر از ‪ 35‬تا ‪ 60‬درصد موارد مرگ و مير را در جوامع‬
‫مختلف بيماري هاي قلبي و عروقي موجب خواهند شد‬
‫‪ ‬روزانه ‪ 800‬نفر فوت در ایران‪ ،‬بیماریهاي قلبي و عروقي ‪ 46‬درصد‬
‫موارد مرگ و میر را به خود اختصاص داده است و روزانه ‪ 369‬نفر‬
‫به علت بیماریهاي قلبي و عروقي‬
‫آترواسکلروز‬
‫‪ ‬آترواسکلروز مهمترین علت ‪ CHD‬و مرگهای ناشی از آن است‬
‫‪ ‬اولین اتفاق در شروع آترواسکلروز‪ ،‬تشکیل پالک است‬
‫‪ ‬پالک از کلسترول ‪ ،LDL‬کلسیم و فیبرین تشکیل شده است‬
‫‪ ‬محل تشکیل پالک یا آتروژنز در دیواره عروق است‬
‫‪ ‬آندوتلیوم (الیه داخلی عروق خونی) بطور نرمال عروق را باز نگه‬
‫می دارد و مانع التهاب می شود‬
‫‪ ‬در آترواسکلروز‪ ،‬آندوتلیوم نارسا می شود‬
‫فاکتورهایی که نارسایی عملکرد آندوتلیال را باعث می شوند‬
‫‪ ‬دیس لیپیدمی (غیر طبیعی شدن پروفایل لیپیدی)‪ ،‬بخصوص باال‬
‫رفتن ‪ LDL‬و کاهش ‪HDL‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فشار خون باال‬
‫سیگار کشیدن‬
‫دیابت‬
‫چاقی‬
‫رژیم حاوی چربی اشباع و کلسترول باال‬
‫دیس لیپیدمی‬
‫پروفایل مطلوب چربی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫توتال کلسترول کمتر از ‪200‬‬
‫‪ LDL‬کمتر از ‪130‬‬
‫‪ HDL‬بیشتر از ‪40‬‬
‫‪ TG‬کمتر از ‪150‬‬
‫در افراد با فاکتورهای خطر ‪ LDL‬کمتر از ‪100‬‬
‫در افراد با فاکتورهای خطر باال ‪ LDL‬کمتر از ‪70‬‬
‫‪ ‬افراد باالی ‪ 20‬سال هر ‪ 5‬سال یکبار بررسی شوند‬
‫فاکتورهای موثر بر سطح کلسترول‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سن‬
‫رژیم پرچرب‬
‫کلسترول‬
‫چربی اشباع‬
‫سطح فعالیت‬
‫وزن بدن‬
‫مقاومت به انسولین‬
‫‪ ‬ده درصد کاهش کلسترول پالسما موجب ‪%30‬‬
‫کاهش در بیماری های قلبی و عروقی می شود‪.‬‬
‫البته امروزه تنها کلسترول‬
‫معیار ریسک نمی با شد‬
‫و توصیه می شود پروفایل‬
‫کلی لیپوپروتیئن ها‪0‬‬
‫(حتی آپولیپوپروتئین ها)‬
‫تعیین شود‪.‬‬
‫کلسترول ‪LDL‬‬
‫‪ ‬هر یک میلی گرم افزایش ‪ LDL‬احتمال بیماری های قلبی و عروقی را‬
‫‪%1-2‬‬
‫افزایش می دهد‪،‬‬
‫‪ ‬شایعترین علت افزایش ‪:LDL‬‬
‫‪ ‬چاقی و رژیم غذایی سرشار از چربی اشباع و کلسترول و اسیدهای چرب‬
‫ترانس‪ ،‬افزایش و اکسیداسیون ‪ LDL‬که پروسه جراحت عروق را افزایش‬
‫می دهد‬
‫‪ ‬کاهش ‪: LDL‬‬
‫‪ ‬مصرف چربی های غیر اشباع‬
‫‪ ‬فیبر محلول‬
‫‪ ‬کاهش وزن‬
‫‪ ‬پروتئین سویا‬
‫کلسترول ‪HDL‬‬
‫‪ ‬هر یک میلی گرم افزایش ‪ HDL‬احتمال بیماری های قلبی و عروقی‬
‫را ‪%3-2‬‬
‫کاهش می دهد‪،‬‬
‫‪ ‬بدلیل ارتباط بالعکس ‪ HDL‬و بیماریهای قلبی‪ -‬عروقی‪ HDL ،‬بیشتر‬
‫از ‪ 60‬یک فاکتور بازدارنده از بیماریهای قلبی‪ -‬عروقی محسوب می‬
‫شود‬
‫چه عواملی بر ‪ HDL‬تاثیر می گذارند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چاقی‬
‫عدم فعالیت‬
‫سیگار کشیدن‬
‫التهاب‬
‫مصرف زیاد قندها ‪ HDL‬را کاهش می دهد‪.‬‬
‫‪ TG‬تری گلیسرید‬
‫‪ ‬افزایش سطح تری گلیسرید بعنوان یک فاکتور مستقل بیماریهای قلبی‪-‬‬
‫عروقی شناخته می شود‬
‫‪ ‬سطح تری گلیسرید و کلسترول ‪ HDL‬با یکدیگر نسبت عکس دارند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رژیم خیلی کم چرب و سرشار از قندهای ساده‬
‫الکل‬
‫چاقی‬
‫دیابت باعث افزایش تری گلیسرید می شود‬
‫درمان تری گلیسرید باال‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش وزن در صورت اضافه وزن‬
‫دریافت رژیم کم کلسترول و کم چربی اشباع‬
‫کاهش دریافت قندهای ساده و کربوهیدرات تصفیه شده‬
‫افزایش فعالیت حرکتی‬
‫قطع سیگار و الکل‬
‫کنترل دیابت‬
‫درمان‬
‫‪ ‬الگوی غذایی سالم‬
‫‪ ‬ورزش و فعالیت منظم‬
‫‪ ‬کاهش وزن‬
‫الگوی غذایی سالم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چربی اشباع کمتر از ‪ %7‬کالری و‬
‫اسید چرب ترانس به کمتر از ‪%1‬‬
‫چربی های غیر اشباع تک پیوند ‪%15‬کالری واسیدهای چرب چند پیوندی‬
‫نیز حدود‪%7‬کالری موردنیازراتامین نمایند ‪.‬‬
‫چربی کل ‪ %35-25‬کالری‬
‫گوشت و لبنیات منبع اصلی اسیدهای چرب اشباع‬
‫اسیدهای چرب ترانس به مقدار کم در گوشت و محصوالت لبنی یافت‬
‫میشوند اما منبع اصلی آنها روغنهای هیدروژنه و مارگارین است‬
‫تاکید بر دریافت میوه‪ ،‬سبزی‪ ،‬حبوبات‪ ،‬لبنیات کم چرب‪ ،‬گوشت کم چرب‬
‫هریک درصد افزایش در مصرف روغن های جامد ‪ 2/7‬میلی گرم کلسترول‬
‫سرم را افزایش می دهد‪ .‬بنابراین مصرف روغن های جامد را کاهش دهید‪.‬‬
‫اسید های چرب ترانس‬
‫این ها در چربی های حیوانی( کمتر از ‪)%9‬‬
‫ودر چربی های جامد گیاهی (تا ‪) %50‬یافت‬
‫می شوند‪.‬این ها هیچ اثر مفیدی ندارند‪.‬‬
‫‪ %2‬کاهش انرژی از اسید های چرب ترانس ‪ %50‬شانس ابتال‬
‫به دیابت تیپ ‪ 2‬را کاهش می دهد‪.‬‬
‫‪HDL‬‬
‫‪LDL‬‬
‫‪TG‬‬
‫‪Lpa‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%‬‬
‫‪ %‬کاهش اسید های چرب ترانس‬
‫شانس ابتال به دیابت تیپ ‪ 2‬را کاهش می دهد‬
‫چربی های چند غیر اشباع‬
‫این ها ‪ LDL‬را کاهش می دهند(‪4/1‬‬
‫میلیگرم بازای هر یک در صد افزایش)‬
‫واین خیلی خوب است و همچنین مقادیر‬
‫کم آن ها مانند ویتامین ها برای سالمت‬
‫بدن ضروری می باشند‪ ،‬ولی خیلی زود‬
‫اکسیده می شوند واین بد است‪.‬‬
‫بنابراین در مصرف ان ها هم نباید‬
‫زیاده روی کرد‪.‬ولی به هرحال از‬
‫روغن های جامد‪ ،‬مخصوصا روغن‬
‫های جامد گیاهی بهتر هستند‪.‬ولی برای‬
‫سرخ کردن از آن ها استفاده نکنید‪.‬‬
‫روغن آفتاب گردان‪،‬ذرت‪ ،‬سو یا‬
‫وکلزا(کمتر از بقیه) جزو این‬
‫گروهند‪.‬‬
‫اسید های چرب امگا ‪3‬‬
‫سبب کاهش ‪ TG‬و باز‬
‫شدن عروق(کاهش‬
‫ترومبوکسان) و کاهش‬
‫سکته های قلبی‪،‬مغزی‬
‫و‪ ...‬می شوند‬
‫چربی های تک غیراشباع‬
‫این روغن ها کلسترول‬
‫بد را کاهش و نوع‬
‫خوب آنرا افزایش می‬
‫دهند‪ ،‬بنابر این‬
‫مصرف آن ها به‬
‫شرط جایگزینی‬
‫توصیه می شود‪.‬‬
‫بهترین منبع این‬
‫روغن ها روغن‬
‫زیتون می باشد و در‬
‫درجه بعد کانوال‬
‫‪،‬گردو و‪...‬‬
‫فیبرهای‬
‫غذایی‬
‫این ها موادی گیاهی و غیر‬
‫قابل هضم هستند ولی‬
‫اثرات مفید زیادی دارند از‬
‫جمله کاهش کلسترول بد‪.‬‬
‫به جای‬
‫نوشابه‪،‬شربت‪،‬آبمیوه‬
‫و‪ ...‬خود میوه ها را‬
‫مصزف نمایید‪.‬‬
‫غالت کامل و سبزی‬
‫جات را حتما در‬
‫برنامه روزانه خود‬
‫داشته باشید‬
‫انسولین‬
‫‪ -1‬فیبر‬
‫ساخت کلسترول‬
‫‪ – 2‬فیبرها مانع باز جذب‬
‫کلسترول می شوند‪.‬‬
‫‪SCFA‬‬
‫‪ - 3‬فیبر‬
‫ساخت کلسترول کبدی‬
‫سویا (معادل ‪ 25‬گرم پروتئین سویا‬
‫در روز)‬
‫‪LDL 13%‬‬
‫‪TG 9%‬‬
‫آنتی اکسیدانت ها‪:‬‬
‫مثل ویتامین ث ‪ ،E ،‬بتا کاروتن و‪ LDLox ...‬را کاهش‬
‫کپی وعروقی را کاهش می دهند‪.‬‬
‫داده وشانس بیماری های قلبی‬
+
PUFA &
oxidants
-
E, C, Beta
Carotene,flanovoids &
Other antioxidants
LDL
‫کلسیم کافی‬
)‫میلی گرم در روز‬1000(
LDL SIZE
LDLc=200mg/dl
LDLc=200mg/dl
‫چاقی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چاقی وزن باالتر خطر ‪ CHD‬را افزایش می دهد‬
‫به چه دلیل؟‬
‫چاقی با‬
‫افزایش فشار خون‪،‬‬
‫عدم تحمل به گلوکز‪،‬‬
‫فاکتورهای التهابی‪،‬‬
‫نارسایی عملکرد آندوتلیال و‬
‫دیس لیپیدمی (افزایش کلسترول ‪ ،LDL‬کاهش ‪ HDL‬و افزایش ‪ )TG‬در ارتباط‬
‫است‬
‫‪ 10-5‬کیلوگرم کاهش وزن حتی اگر شخص به وزن ایده آل نرسیده باشد می تواند‬
‫مشکالت مطرح شده را کاهش دهد‬
‫‪ ‬کاهش وزن در افراد چاق تا ‪ %25‬کلسترول پالسما را کاهش می دهد‬
HDL
‫چاقی‬
LDL
TG
Apo B100
production
‫فعالیت فیزیکی‬
‫‪HDL‬‬
‫‪LDL‬‬
‫‪TG‬‬
‫چربي‪ ،‬روغن وشیریني‬
‫خیلي کم مصرف شود‬
‫گوشت‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬حبوبات و‬
‫مغزها روزی ‪2‬‬
‫الی ‪ 3‬سروینگ‬
‫میوه روزی ‪2‬الی ‪4‬‬
‫سروینگ‬
‫غالت روزی ‪6‬‬
‫‪ 11‬سروینگ‬
‫آب‪ 8 ،‬لیوان‬
‫الی‬
‫شیر‪ ،‬ماست و پنیر روزی‬
‫‪ 2‬الی ‪ 3‬سروینگ‬
‫سبزی روزی ‪3‬‬
‫الی ‪ 5‬سروینگ‬
‫‪re‬‬
‫با تشکر از توجه ای که به مطالب مطرح شده نشان دادید‬

similar documents