multimedialni_vychova_pro_2st_15

Report
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Název DUM: Autorský zákon
Název sady DUM
Multimediální výchova pro 6. – 9. ročník ZŠ
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_18_S1-15
Vzdělávací oblast
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor
Multimediální výchova
Ročník
6. - 9.
Autor, datum vytvoření
Mgr. Zbyněk Šostý, 2012
Doporučená ICT a pomůcky
Dataprojektor, PC, popř. interakt. tabule
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Anotace:
DUM obsahuje základní pojmy a příklady z problematiky autorského
zákona, jehož znalost je nezbytná pro žáky při tvorbě vlastních prací
nejen v oblasti ICT.
Doporučení pro pedagoga:
DUM je vhodný použít při výkladu nového učiva s následnou
ukázkou praktických příkladů – viz hypertextové odkazy.


je odvětví práva, které se zabývá právními
vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“
k příslušným dílům.
Tvůrci mohou být například spisovatelé,
hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a
programátoři apod.


Autorské právo chrání literární, vědecká a
umělecká díla jako je především hudba,
obrazy, filmy, ale např. i technické nákresy,
jako jsou městské plány nebo konstrukční
výkresy.
Autorský zákon omezuje i nakládání s
obrazovými a zvukovými nosiči. Za dílo ve
smyslu autorského zákona se považuje také
počítačový program nebo např. databáze

Úplné znění autorského zákona
č. 121/2000 Sb., – viz
(1)
Autorem je fyzická osoba, která dílo
vytvořila.
(2) Autorem díla souborného je fyzická
osoba, která je tvůrčím způsobem
vybrala nebo uspořádala; tím nejsou
dotčena práva autorů děl do souboru
zařazených.
(1)
Právo autorské k dílu vzniká
okamžikem, kdy je dílo
vyjádřeno v jakékoli objektivně
vnímatelné podobě.
(2) Zničením věci, jejímž
prostřednictvím je dílo vyjádřeno,
nezaniká právo autorské k dílu.

Za užití díla podle tohoto zákona se
nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické
osoby, jehož účelem není dosažení přímého
nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu, nestanoví-li tento
zákon jinak.


Do práva autorského tak nezasahuje
ten, kdo pro svou osobní potřebu
zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo
napodobeninu díla,
pro osobní potřebu zhotoví záznam,
rozmnoženinu nebo napodobeninu
díla.
1)
Do práva autorského nezasahuje ten,
kdo:
◦ užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných
děl jiných autorů ve svém díle,
◦ užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro
účely kritiky nebo recenze vztahující se k
takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a
takové užití bude v souladu s poctivými
zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním
účelem,
1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
◦ užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při
vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah
odpovídající sledovanému účelu;
Vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno
autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno
osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na
veřejnost, a dále název díla a pramen.
§


Pro vlastní potřebu můžete vytvářet kopie
digitálních děl kromě počítačových programů
a elektronických databází.
Legálně je tak možné vytvářet vlastní kopie
CD a DVD záznamů, kopírovat MP3 soubory
na přehrávače apod.


Při kopírování se nesmějí obcházet ochranná
opatření proti kopírování, která jsou na
některých nosičích.
Díla chráněná proti kopírování jsou tedy tabu.



Pokud dílo vystavíte na Internetu, jedná se o
sdělení díla veřejnosti.
O tom může rozhodnout jen majitel
autorských práv (umělec nebo někdo, kdo ho
zastupuje).
Nabízení písniček a dalších chráněných
souborů v internetových výměnných sítích, na
vlastní internetové stránce apod. je tedy
zakázané a může vést k trestnímu stíhání.
Úkoly:
 Přečti si zprávu a rozhodni, v kterém případě
by obviněný muž neporušil AZ – ukázka.

Přečti si diskusi o údajném porušení AZ a
vyjádři svůj názor k této problematice. Měl by
zaplatit tazatel pokutu? - ukázka

Kliparty Microsoft Office 2010. Škola vlastní
licenční práva.

similar documents