T. C. *stanbul Üniversitesi *stanbul T*p Fakültesi *nfeksiyon Hastal

Report
T. C.
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Uzm. Dr. Seniha BAŞARAN
Dr. Zeynep MEMİŞ
Uzm. Hem. Meral SUSAM
Sunum Planı
•
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe
Fiziksel Olanaklar
İnsan Kaynakları
Temsil ve Yönetim
Görevleri
•
•
•
•
•
•
Yayınlar ve Bildiriler
Eğitim Faaliyetleri
Sağlık Hizmetleri
Maliyet Analizleri
Etkinlik Analizleri
Dilekler
Misyon
•Tıp ve tıpta uzmanlık öğrencilerine İnfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitimi vermek ve
onların yetkin birer tıp doktoru ve uzman hekim olarak
yetişmesine katkıda bulunmak
•Nitelikli bir sağlık bakımı sunarak hem hastalarımızın
infeksiyon hastalıklarıyla ilgili tanılarını koymak ve
tedavilerini yapmak hem de halkımızın infeksiyon
hastalıklarından korunmasına katkıda bulunmak
•İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
alanında ülkemize ve insanlığa yararlı bilimsel
araştırmalar yapmak
Vizyon
• İstanbul Üniversitesi’nin, dünyanın önde gelen
üniversitelerinden biri olma vizyonu
doğrultusunda çalışmalar yaparak
• Onun İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji alanında örnek bir akademik
birimi olmak
Tarihçe
Bağımsız Mikrobiyoloji Dersi
1892
•Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye
•Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye
1909
•Tıp Fakültesi (Haydarpaşa’da)
Muallim Dr. Hamdi Aziz Paşa
• 1863’de doğdu
• 1887 Mekteb-i Tıbbiye-i
Askeriye
• Paris: Cerrahi eğitimi
• Pasteur’ün yanında eğitim
• 1892 Bakteriyoloji dersini
başlattı
• 1908 Emekli edildi
• 10 Nisan 1911 Vefat
Muallim Dr. Rıfat Muhtar Bey
• 1869’da doğdu
• 1890 Mekteb-i
Tıbbiye-i Askeriye
• 1898-1909
Bakteriyolojihane
• 1909-1914 Tıp
Fakültesi
1933 Reformundan Sonra
İstanbul Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji Dersi
Tıp Fakültesi: Haydarpaşa’dan Avrupa yakasına
• Mikrobiyoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü
• Ordinaryüs ve Direktör: Dr. Hugo Braun (Frankfurt Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hijyen ve Mikrobiyoloji Profesörü)
• Doçent: Dr. Zühtü (Berke) Bey, Dr. Vefik Vassaf (Akan) Bey,
Dr. Ziya Osman (Öktem) Bey
• Parazitoloji Enstitüsü
• Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı (Çelebi) Bey
• Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi’nde
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
•


•
•
•
•
•
25 Ocak 1958
Parazitoloji Enstitüsü
Mikrobiyoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü
Parazitoloji Kürsüsü: 28 Ekim 1960
Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü: 18 Ocak 1962
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: 5 Eylül 1967
Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü
Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü:
8 Temmuz 1976
2547 Sayılı Kanun Sonrası
• 23 Aralık 1981
İstanbul Tıp Fakültesi:
Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Kürsüsü yerine
Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Birimi kurulması kabul edildi
• “Kürsüler” lağvedilerek “Birim” tabiri
kullanıldı (geçici olarak)
2547 Sayılı Kanun Sonrası
5 Nisan 1982
YÖK, “Anabilim Dalı” ve “Bilim Dalı” biçiminde örgütlenmeyi
kabul etti
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

15 Ocak 1983
Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sermet ERGUN
•
•
•
•
•
•
1916 İstanbul
1939 İ.Ü. Tıp Fakültesi
1947 İç Hastalıkları Uzm.
1951 Doçent
1963 Profesör
6 Eylül 1982 İnfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı
Başkanı
• 15 Ocak 1983 Klinik
Bakteriyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları ABD Başkanı
• 2 Haziran 1984 Emekli
• 15 Ekim 2008 Vefat
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
29 Ocak 2002
Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Başkanları
• 15 Ocak 1983 - 2 Haziran 1984
Prof. Dr. Sermet Ergun
•
2 Haziran 1984 - 25 Şubat 1991
Prof. Dr. Semra Çalangu
• 25 Şubat 1991 - 23 Kasım 1998
Prof. Dr. Murat Dilmener
• 23 Kasım 1998 - 30 Kasım 2004
Prof. Dr. Semra Çalangu
• 1 Aralık 2004 –
• Prof. Dr. Haluk Eraksoy
Fiziksel Olanaklar
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Binası İçinde
(Dahili Monoblok Binası!)
•Servis: 20 yatak (6 oda)
•Poliklinik (1 oda)
•Laboratuvar
•Sekreterlik (1 oda)
•Seminer odası (+ kitaplık + malzeme deposu)
İnsan Kaynakları
Profesör
Doçent
Uzman
Uzmanlık Öğrencisi
Hemşire
Biyolog
Hastabakıcı
Tıbbi Sekreter
Veri Giriş Personeli
Toplam
2009
2014
3
3
1
1
-
1
8
6
9
8
5
5
5
6
1
1
3
3
35
34
Uluslararası, Ulusal ve Kurum İçi
Temsil ve Yönetim Görevleri (2014)
Union Europeenne des Medecins Specialistes (UEMS)
•Specialist Section of Infectious Diseases Türkiye Delegesi (1997-) HE
•European Board for Accreditation in Infectious Diseases (EBAID) Board Member (2011-) HE
Sağlık Bakanlığı
•Grip Bilim Kurulu Üyesi HE
•Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi HE
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları (Klimik) Derneği
•Klimik Dergisi Baş Editörü HE
İstanbul Tıp Fakültesi
•İnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı HE
•5. Sınıf Program Sorumlusu HE
•Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK)
Üyesi HE
•Öğrenci Kitapları Yayın Kurulu Başkanı HE
•Tıp Terminolojisi Komisyonu Başkanı HE
•İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu
Üyesi HE
Onkoloji Enstitüsü
•İnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı AÇ
Yayınlar ve Bildiriler
(2009-2013)
• Uluslararası ve ulusal dergilerde
toplam 56 makale
(40’ı SCI-EXP kapsamında)
• 10 ulusal kitapta toplam 52 bölüm
• Ulusal ve uluslararası kongrelerde
sunulmuş toplam 70 bildiri
Eğitim Faaliyetleri
(2013-2014)
• Fakültemizin 5. Sınıf öğrencilerine yılda 168 saat
kuramsal ve 784 saat uygulamalı İnfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitimi
verilmektedir.
• Fakültemizin 3. Sınıf öğrencilerine yılda 10 saat
kuramsal İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji eğitimi verilmektedir.
• Anabilim Dalımızda 6 uzmanlık öğrencisine
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanlık eğitimi verilmektedir.
Sağlık Hizmetleri
• Anabilim Dalı 20 Yataklı Servisinde yılda ortalama
200 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir.
• Anabilim Dalı Polikliniğinde yılda ortalama 5000
hasta görülmektedir ve ilaç raporları dahil yılda
ortalama 600 Sağlık Kurulu Raporu
düzenlenmektedir.
• Anabilim Dalımızdan istenen konsültasyonlarda
yılda ortalama 12 000 hastaya gidilmektedir.
• Anabilim Dalımızın Laboratuvarında yılda ortalama
40 000 mikrobiyolojik analiz yapılmaktadır.
Maliyet Analizleri
 GELİR ANALİZLERİ
 GİDER ANALİZLERİ
 KÂRLILIK ANALİZLERİ
2013 İlk Altı Aylık Gelir Durumu
HAZİRA
N
ŞUBAT
MART
NİSAN
A1. AYLIK
102.434 98.342
İŞLENEN
HİZMET TUTARI
83.732
76.824 102.176 104.757
OCAK
MAYIS
A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT
BİRİMDE YAPILAN
HİZMETLER VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER
BİRİMLERDEN ALDIĞI
HİZMET TUTARI (A1-A2)
B. AYLIK
FATURALANMIŞ 82.965 108.388 96.741 82.279 73.032 68.434
(TOPLAM)GELİR
Aylık Faturalanmış-İşlenen Hizmet (1.000 TL)
2013 İlk Altı Aylık Gider Durumu
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
43.010
40.874
49.882
50.882
45.682
38.794
32.003
31.221
29.850
33.957
33.814
33.940
GS. AYLIK
TOPLAM SARF
GİDERİ SARFİYAT
45.717
36.509
38.712
15.285
91.919 120.826
H. AYLIK
TOPLAM
GENEL
GİDERLER
10.765
7.025
7.160
8.214
12.419
16.983
I. AYLIK
TOPLAM
DEMİRBAŞ,
CİHAZ
ALIMLARI VE
YATIRIM
GİDERLERİ
99
771
3
576
879
2.195
F1. AYLIK
TOPLAM EK
ÖDEME
F2. AYLIK
TOPLAM
PERSONEL
GİDERİ
TOPLAM
GİDER
(F1+F2+GS+H+I)
131.594 116.400 125.607 108.914 184.714 212.738
2013 İlk Altı Aylık Gider Dağılımı (1.000 TL)
2013 İlk Altı Aylık Gelir-Gider Dağılımı
2013 İlk Altı Aylık Gelir-Gider Farkı
OCAK
GELİR GİDER -48.629
FARKI
ŞUBAT
-8.013
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
-28.866 -26.635 -111.682 -144.304
2013 İlk Altı Aylık Mali Durumu
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS HAZİRAN
102.434
98.342
83.732
76.824
102.176
104.757
82.965
108.388
96.741
82.279
73.032
68.434
43.010
40.874
49.882
50.882
45.682
38.794
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL
GİDERİ
32.003
31.221
29.850
33.957
33.814
33.940
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ
- SARFİYAT
45.717
36.509
38.712
15.285
91.919
120.826
H. AYLIK TOPLAM GENEL
GİDERLER
10.765
7.025
7.160
8.214
12.419
16.983
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM
GİDERLERİ
99
771
3
576
879
2.195
TOPLAM GİDER
(F1+F2+GS+H+I)
131.594
116.400
125.607
108.914
184.714
212.738
GELİR - GİDER FARKI
-48.629
-8.013
-28.866
-26.635
-111.682
-144.304
A1. AYLIK İŞLENEN
HİZMET TUTARI
A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT
BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER
VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER
BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET
TUTARI (A1-A2)
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
2013 İlk Altı Aylık Gelir ve Giderleri (1.000 TL)
2013 İlk Altı Aylık Gelir ve Gider
- (1.000 TL)
Yatan Hasta Gelirleri (2013)
= 340 000 TL
Laboratuvar Gelirleri (2013)
= 329 000 TL
Etkinlik Analizleri
Yatak Etkinliği
İNFEKSİYON
HASTALIKLARI TOPLAM
VE KLİNİK
YATAK
MİKROBİYOLOJİ
SAYISI
A.D
YATAN ÇIKAN
YATILAN
YATAK YATAK
ORTALAMA
HASTA HASTA GÜN İŞGAL DEVİR YATIŞ
SAYISI SAYISI SAYISI ORANI HIZI SÜRESİ
OCAK
20
19
18
415
69,2
0,9
23
ŞUBAT
20
20
20
561 103,9
1,0
28
MART
20
14
19
340
56,7
1,0
18
NİSAN
20
18
19
487
84,0
1,0
24
MAYIS
20
23
13
228
38,0
0,7
18
HAZİRAN
20
14
20
397
68,5
1,0
20
Hekim Etkinliği
UZMAN
İNFEKSİYON
HASTALIKLARI
+
VE KLİNİK
UZMANLIK
MİKROBİYOLOJİ ÖĞRENCİSİ
A.D
TABİP
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
13
13
13
13
13
13
HEKİM
BAŞINA
FİİLİ
YATAK
SAYISI
HEKİM
BAŞINA
YATAN
HASTA
SAYISI
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,1
1,4
1,8
1,1
HEKİM
HEKİM
BAŞINA BAŞINA
AYAKTAN YATILAN
HASTA
GÜN
SAYISI
SAYISI
31,0
30,1
29,2
35,7
37,6
28,0
31,9
43,2
26,2
37,5
17,5
30,5
Personel Etkinliği
Personel Personel Personel Personel
İNFEKSİYON
Başına Başına Başına
HASTALIKLARI Toplam Başına
VE KLİNİK
Personel
Fiili
Yatan Yatılan Ayaktan
MİKROBİYOLOJİ Sayısı
Yatak
Hasta
Gün
Hasta
A.D
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
29
29
29
29
29
29
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,6
0,8
0,5
14,3
19,3
11,7
16,8
7,9
13,7
13,9
13,5
13,1
16,0
16,9
12,6
Personel Etkinliği
Hemşire Etkinliği
İNFEKSİYON
HASTALIKLARI VE
KLİNİK
MİKROBİYOLOJİ
A.D
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Toplam
hemşire
sayısı
9
9
9
9
9
9
Hemşire
Hemşire
başına
başına fiili
yatan
yatak
hasta
sayısı
sayısı
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,2
1,6
2,0
2,6
1,6
Hemşire
başına
ayaktan
hasta
sayısı
44,8
43,4
42,2
51,6
54,3
40,4
Diğer Etkinlikler
İNFEKSİYON
ACİL
HASTALIKLARI
POLİKLİNİK BAŞVURAN
VE KLİNİK
HASTA
SAYISI
MİKROBİYOLOJİ
SAYISI
A.D
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
AYAKTAN
HASTA SAYISI
GÜNÜBİRLİK
(POLİKLİNİK)
HASTA
403
391
380
464
489
364
0
0
0
0
0
0
ÖLÜM
SAYISI
SONUÇLANAN
KONSÜLTASYON
SAYISI
0
0
0
1
0
0
1405
1173
1177
1238
1235
1163
Poliklinik ve Konsültasyon Gelirleri (2013)
= 153 000 TL
Poliklinik ve Konsültasyon Gelirleri
= 153 000 TL
İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ
LİMİT AŞIMI (TL)
Hastane İnfeksiyonu Kontrol
Komitesi
• Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeliği’nde tanımlanmış faaliyet alanlarındaki
görev ve sorumluluklar
Dilekler
• Geniş ve donanımlı fiziksel mekan
Servis
Laboratuvar
Poliklinik
Arşiv
• Yeterli sayıda uzman
• SUT fiyatlarının yükseltilmesinin sağlanması
(Konsültasyon ve tetkik)
Teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Uzm. Dr. Seniha BAŞARAN
Dr. Zeynep MEMİŞ
Uzm. Hem. Meral SUSAM

similar documents