T.C. SA*LIK BAKANLI*I TÜRK*YE KAMU HASTANELER* KURUMU

Report
SAĞLIK TESİSLERİNDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ve
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ
(SUT- Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi)
Kıymet ERGUN
Finansal Analiz Birimi
06 Şubat 2015
*Sağlık Sisteminin Temel İlkeleri
*Finansal Sürdürülebilirlik
*Finansal Performanslar
*Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
*Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine
*Sorunlar ve Öneriler
Sağlık Sisteminde 4 Temel İlke;
1. etkililik
2. verimlilik
3. hakkaniyet
4. insancıllık (sunuş kalitesi)
ülkelerin sağlık sistem performansı 5 ana parametre
üzerinden değerlendirilmektedir:
*Erişim
*Sağlık çıktıları
*Kalite
*Etkinlik
*Hakkaniyet
Hakkaniyet
 Eşitsizliklerin giderilmesi ve insanca muamele içinde
bütün bireylere hizmetin ulaştırılmasıdır.
 (Eşit ihtiyaç sahiplerine eşit erişim ve hizmet kullanım
hakkı)
Bu üç öncelik eşit derecede önemlidir ve en iyi sağlık sisteminin
olmazsa olmazlarıdır.
Bu yüzden, ideal sağlık sistemi, tüm nüfusun erişebileceği
en yüksek kalitedeki sağlık hizmetini
en düşük maliyetle sunabilen sistemdir.
Sağlık hizmetlerinin nihai amacı kişilerin ve böylelikle
toplumun sağlığının geliştirilmesidir.
*Pratikte kısıtlı kaynaklar bu hedeflere aynı anda
ulaşmada bir engeldir.
*Mevcut ekonomik parametreler ve değişen demografik
yapı, maliyet odaklı sistemin işleyişi için sürdürülebilirlik
ve kaliteyi ön plana çıkarmıştır.
*Sağlık Politikalarında Yönelim “Sürdürülebilir Bir Sağlık
Sistemi” haline gelmiştir.
Sağlık sektöründe finansal sürdürülebilirlik için temel ilke
GELİR = GİDER
Sağlık
sisteminde kaliteden ödün vermeden, israfı önleyici
politikalarla finansal sürdürülebilirliği sağlamak stratejik plan ve
hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Son yıllarda, Türkiye sağlık sisteminin performans ölçüm
parametrelerinden olan sağlık harcamaları ve finansal koruma,
sağlık hizmetinde kullanılan kaynaklar,
sağlık düzeyi,
sağlık hizmetlerinden yararlanma ve
hasta memnuniyeti alanlarında gözle görülür ilerleme kaydetmiştir.
Daha iyi bir sağlık adına hala gidilecek yol
bulunmaktadır.
Girdiler (insan gücü, bina, malzemeler, cihazlar, arsa vb.)
Süreç (işlemler)
Erken Çıktılar (verilen hizmet miktarı)
Akıbet Çıktıları (hizmetten toplumun yararlanma düzeyi)
girdiler
süreç
çıktılar
akıbet
Sağlık Sistemi Gelirlerinin Yönetimi ve Kaynaklar
Gelir Kaynağı
Kamu
Vergiler
Toplumsal
gelirler
Doğal
kaynakların
satılması
Zorunlu primler
Yönetim
Kamu
kuruluşu
Sosyal sigorta /
Özel
Özel
İşverenler
Vakıflar
Cepten ödeme
Özel sigorta
Kamu
Özel sigorta ve kuruluşlar
Bağışlar
Borçlanma
Sunum
Bireyler
Sağlık hizmetinin tarafları
Sağlık hizmetinde 4 tarafı olan bir ilişki var;
 1. Hasta
 2. Sağlık profesyonelleri
 3. Arz eden kuruluş ve
 4. Ödeyen kuruluş
SGK
Kapsamındaki
Hastalar
•
•
•
•
Ayaktan Hasta
Günübirlik Hasta
Yatan Hasta
Adli-trafik-İş kazası
Özel Ya da
Diğer kamu
Kurumları
•
•
•
•
•
Oda-borsa-banka çalışanları
Er-Erbaş
TBMM,
Üniversiteler
Suriyeli Hastalar
Ücretli
Hastalar
• T.C Vatandaşı
• Yabancı Uyruklu (Sağlık Turizmi-Turistin Sağ.
Vatansız Sığınmacı)
HİZMET VERİLEN KİŞİLERE GÖRE ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
SGK
RESMİ
KURUM
• Sosyal güvencesi olan hastalar (Medula Takip No Alınanlar)
• Acil durum olarak değerlendirilen TC vatandaşları
• SGK ya istisnalar dışında Paket fiyat üzerinden fatura ediliyor
• SGK Kapsamında Olmayan Özel Sandıkları Olan Kuruluş Üyeleri
• Bankalar, Oda - Borsa Çalışan ve Aileleri
• İlgili Kurumlara Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine göre fatura ediliyor.
• Er-erbaş ve ücretli adli vaka tutuklular SUT üzerinden fatura ediliyor
• 03.06.2014 tarihi itibariyle
• TC Vatandaşı Olan Ücretli Kişilere Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi
uygulanıyor.
ÜCRETLİ • Yurt Dışı Yabancı Ülke Vatandaşları -Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi uygulanıyor.
• Suriye vatandaşları SUT kriterlerine göre AFAD’a fatura ediliyor
Dr. İmza Kaşeli Epikriz
Adli Muayene Raporu,
Kati Rapor
Tutuklu – Hükümlü Cezaevi Sevki
Adli Vaka-
Trafik
Kazası
İş Kazası
Tutuklu
HükünlüKati Muayene
Raporu
HASTA KAYIT İŞLEMLERİ
1.
Sağlık Tesislerinde ayaktan muayene olacak hastaların poliklinik
sekreterleri tarafından takip (provizyon) kontrolü yapılır.
2.
Sosyal güvenceleri varsa provizyon alınabilir. Doğru tanı girilen,
tetkik ve tedavileri yapılan hastaların tüm işlemleri HBYS ye
kaydedilir.
3.
Provizyon alınamayanlar ücretli değerlendirilir. Eğer Sistemden
dolayı takip alınamadığı durum var ise ek/8 hasta bilgilendirme
formu düzenlenir, 10 gün içerisinde takip alıp almadığı kontrol
edilerek takip vermezse ücretli değerlendirilir ve ek/8 ile işlemler
başlatılır.
4.
Ücretli hasta ise poliklinik de işlem yapılmadan önce ücretini
yatırır.
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
2.1.2.B-Günübirlik tedavi
(1) Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler; sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik
zaman dilimi içinde yapılan aşağıda belirtilen işlemlerdir.
a) Kemoterapi tedavisi,
b) Radyoterapi tedavisi,
c) Genel anestezi, bölgesel/lokal anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya
cerrahi tüm işlemler,
ç)Hemodiyaliz tedavileri,
d)Kan, kan bileşenleri, kan ürünleri ve SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri
Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-4/G) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu,
e) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik” eki “Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi” nde yer alan işlemler,
f) Genel anestezi ve sedasyon ile gerçekleştirilen dişhekimliği uygulamaları.
şeklinde tanımlanmıştır.
Paket dışında süreden sonraki işlemler ayrıca hizmet başına faturalandırılır.
Yoğun Bakım
(8) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat
ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün ya da başka
bir sağlık hizmeti sunucusunun yoğun bakım servisine
sevk edildiği gün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına
ödeme yöntemiyle faturalandırılır.
YANİ YATTIĞI İLK GÜN 510.090 YOĞUN BAKIM (104 TL)
SUT KODU EKLENİR VE AYRICA DİĞER AYNI GÜN VERİLEN
TÜM HİZMETLER FATURA EDİLİR.
diğer günler ise P552001-P552002-P552003 Paket işlem
kodlarından uygun olan eklenir.
2.4.4.H- Yoğun bakım tedavisi
 (2) Yoğun bakım tedavileri SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılır.
Yoğun bakım tedavisi uygulanmayan günlerde verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme
yöntemiyle faturalandırılabilir. Yoğun bakım tedavisi sürmekte iken; EK-2/C Listesinde yer alan A, B, C
grubu işlemin uygulanması durumunda işlemin yapıldığı gün, tanıya dayalı yoğun bakım puanı
faturalandırılabilir. Bu durumda yapılan işlemin SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem puanı ile
tanıya dayalı işlemlerde ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri faturalandırılabilir. D ve E
grubu işlemler yoğun bakım bedellerine dâhil olup ayrıca faturalandırılamaz.
 (3) Anestezi sonrası bakım hizmetleri (PACU) için yoğun bakım bedelleri faturalandırılamaz.
 (4) Yoğun bakımdaki hastalara uygulanan hemofiltrasyon, plazmaferez tedavileri, prematüre
retinopatisinde lazer tedavisi SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem puanı ve o işleme ilişkin ayrıca
faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri ile hemodiyaliz tedavisi SUT eki EK-2/C Listesinde yer
alan işlem puanı üzerinden ayrıca faturalandırılabilecektir.
 (5) “Trombosit süspansiyonu” ve “aferez trombosit” bedelleri ile aferez trombosit işlemine ilişkin
SUT’ta belirtilen faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri de ayrıca faturalandırılabilecektir.
 (6) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı) tarafından temin
edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), ATC kodu “B01AC, B01AD, R07AA” olan
ilaçların parenteral formları ile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu
“J02AA, J02AC, J02AX” olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir.
 (7) Aynı sağlık kurumunda aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi gören hasta için bir
yoğun bakım bedeli faturalandırılabilir. Hastanın genel durumu itibariyle bulunduğu basamaktan
farklı bir basamağa geçmesi durumunda, gelişmeler hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda
belirtilmelidir.
 (8) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün
ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yoğun bakım servisine sevk edildiği gün verilen sağlık
hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır.


























(11) Tanıya dayalı işlem kapsamına dahil olup ayrıca faturalandırılmayan tıbbi malzemelerden, Kurumca belirlenerek
Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak tıbbi malzemeler MEDULA sistemine kaydedilir.
3.1.4 - Tanıya dayalı işleme dahil olmayan tıbbi malzemeler (Paket dışı fatura edilebilen malzemeler)
(1) Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi ile faturalandırılan işlemlere dahil tıbbi malzemeler için de SUT ve eki
listelerde belirtilen kurallar geçerlidir.
(2) Tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmayan tıbbi malzemeler;
a)Plak, çivi, vida,
b)Kemik çimentosu,
c)(EK:RG-24/12/2014-29215 / 9 md. Yürürlük:01/10/2014)Eksternal fiksatörsetleri,
ç) Her türlü eklem implantı,
D)Omurga implantı,
E)Kalp pili,
F)Pace elektrodu,
G)Koroner stentler,
ğ) Kalp kapakları,
h) İntraaortik balon, ventrikül destek cihazı,
ı) Kapaklı kapaksız kondüit,
i) Valf ringi,
j) Her türlü greft, shunt ve suni damar,
k) Protezler,
l) Aterektomi cihazı,
m) Çift yüzlü yamalar (meshler),
n) İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler,
o) SUT eki EK-2/C Listesi açıklama bölümünde tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmadığı belirtilen tıbbi
malzemelerin,
(Ek:RG-14/10/2014-29145/2 md. Yürürlük: 14/10/2014)
ö) SUT eki EK-3/F-2 listesinde yer alan “Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Malzeme Seti”
SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır.
(3) SUT eki listelerdeki işlemlerin açıklama bölümlerinde yer alan işlem puanına dahil olmadığı belirtilen tıbbi
malzemelerle aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen tıbbi malzemeler de işlem kapsamı
dışında değerlendirilir.
Nebulizatör ile ilaç uygulaması SUT’ta oksijen ile
birlikte günlük olarak
fiyatlandırıldığı için hastalara gün içinde birkaç çeşit ilaçla ve belirlenen aralıklarla
uygulandığı halde birden fazlası faturalandırılamamaktadır.
SUT’a göre IM, IV ve SC enjeksiyon 3 kez/gün olarak faturalandırılabiliyor.
IV infüzyon SUT’ta 1 kez günlük olarak girilebiliyor
Hastanın farklı yerlerinde pansuman yapılması ya da aynı yerin günde birkaç kez
pansumanının yapılması gerektiği halde pansuman sayısı SUT’ta 1/günde olarak
sınırlandırılmıştır.
Dolaşım takibi, SUT’ta yer almamaktadır
P619910 Müdahaleli vajinal doğum
400 TL
P619911 Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)
500 TL
P619912 Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)
500 TL
P619913 Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) 519,47
P619920 Normal vajinal doğum
400 TL
P619921 Normal vajinal doğum (İlk doğum)
500 TL
P619929 Sezaryen (Çoğul gebelik)
519,47 TL
Sağlık Uygulama Tebliği EK2C listesindeki işlemlere örnek
olarak; ilk doğum ücreti 500 TL iken 2.3 doğum ücreti 400 TL
olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru olan hizmet SUT
kodunun hasta epikrizine yansıması son derece önemlidir.
İŞLEM PUANINA DAHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEMELER
EK-3/B-1
SIRA
NO
TIBBİ MALZEME ADI
AÇIKLAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Bistüri ucu veya disposable bistüri
Çam ağacı tek, çift taraflı
Pernöz dren
Eldiven (cerrahi steril eldiven hariç)
Aspiratör ucu ve hattı
Disposable kep, maske, galoş, örtü
Hastane tekstili olan ürünler
Süt sağma seti
Keton stripleri
Disposable enjektör (1,2,5,10,20 ve 50 cc likler) (yatarak tedavilerde)
Disposable enjektör iğnesi
Oksijen maskesi
Turnike
Gazlı bez ve çeşitleri
Fındık tampon
Her türlü flaster (hipofiks, sanifiks ve hipoallerjik flasterler, IV katater sabitleyici v.b)
Kağıt bant
Lastik bant (esmach bandaj, elastik bandaj, turnike)
Mermerşahi
Ped
Pamuk ve çeşitleri
Sargı bezi ve çeşitleri
Alçı
Diyalizli hastalarda banyo bandı (opside bandı /sprey)
Cam tüp
İdrar dansimetresi
Kültür tüpü
Lam
Cerrahi malzemeler
Cerrahi malzemeler
Cerrahi malzemeler
Cerrahi malzemeler
Cerrahi malzemeler
Cerrahi malzemeler
Cerrahi malzemeler
Cerrahi malzemeler
Cerrahi malzemeler
Enjeksiyon, kateter malzemesi ve anestezide kullanılan malzeme
Enjeksiyon, kateter malzemesi ve anestezide kullanılan malzeme
Enjeksiyon, kateter malzemesi ve anestezide kullanılan malzeme
Enjeksiyon, kateter malzemesi ve anestezide kullanılan malzeme
Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi
Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi
Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi
Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi
Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi
Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi
Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi
Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi
Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi
Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi
Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi
Her türlü laboratuvar malzemesi
Her türlü laboratuvar malzemesi
Her türlü laboratuvar malzemesi
Her türlü laboratuvar malzemesi
29
Lamel
Her türlü laboratuvar malzemesi
30
Lancet
Her türlü laboratuvar malzemesi
31
Petri kutusu
Her türlü laboratuvar malzemesi
32
Spesmen kavanozu veya torbası
Her türlü laboratuvar malzemesi
33
Alkol
Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar
34
Her türlü el ve alet dezenfektanı
Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar
35
Distile su
Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar
36
Ether
Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar
37
Formol
Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar
38
Iyot ve çözeltisi (mersol vb.)
Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar
39
Oksijen (pansuman için)
Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar
40
Her türlü antiseptik solusyon (batticon, savlon, hibiscrup gibi,)
Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar
41
Puar
Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar
42
Kan şekeri (yatarak tedavilerde) ve idrar ölçüm çubukları,
Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar
43
Suni göz yaşı solüsyonu
Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar
44
Abeslang (dil baskısı)
Diğer malzeme
45
Rondel
Diğer malzeme
46
Vazelin (katı ve sıvı)
Diğer malzeme
47
Disposable EKG elektrodu
Diğer malzeme
48
EKG kâğıdı
Diğer malzeme
49
Endoskobik tetkiklerde kullanılan her türlü kaydırıcı
Diğer malzeme
50
Beden derecesi
Diğer malzeme
51
Anne-bebek bileziği
Diğer malzeme
SGK ya fatura edilemeyen tıbbı malzemeler yukarda belirtilmiş olup bunların
dışındakiler hasta başına sistemde düşülmeli ve epikrizine yansımalıdır.
FATURALANDIRMA İŞLEMLERİ
Ayaktan provizyon alınan hastalar 10 günlük
kontrol muayeneleri düşünülerek otomatik sistem
üzerinden toplu faturalandırma yapılır.
Ancak takip alınması, hizmet eklenmesi veya
doktor tescil kaydı problemleri gibi sebeplerden fatura
edilemeyen ve hatalıya düşen ayaktan SGK lı
hastaların muayeneleri tek tek kontrol edilerek
faturalandırılır.
Geçmişe dönük fatura edilmeyenler daima
kontrol edilir. SGK lı ama 45 günü geçtiğinden veya 2
ayı geçtiğinden takip alınamayanlar manuel fatura
edilip, listeleri oluşturulur.
Hastanelerde yapılmış
olan tüm muayene, tetkik, tedavi ve hizmetlerin ilgili kurumlara
Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT)
•Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine
uygun olarak faturalandırılması işlemi yapılmaktadır
Poliklinik sekreterleri, hastayla ilk karşılaşan kişi olması nedeniyle faturalandırma
sürecinde önemli bir role sahiptir. Muayene takiplerinin düzgün alınması, ayaktan günübirlik
işlemlerin karıştırılmaması; adli vaka, iş kazası, trafik kazası hastalarında Doktor imzalı epikriz
raporu, adli muayene raporu gibi evrakların hazırlanıp fatura edilmek üzere günlük Gelir
Tahakkuk birimine teslim etmeleri konularında bilgilendirilmelidir.
SGK Kapsamı dışında olup; Takip alınamayan tüm hastalardan, ilgili evrakları
alınarak günlük Gelir tahakkuk servisine teslim edilmesi Poliklinik sekreterleri için bir prensip
haline getirilmesi; takipsiz hastaların da faturalarının oluşturulup ilgili kurumlara
gönderilmesini sağlayacaktır.
Ek/8 hasta bilgilendirme formu özellikle acilde muayene olan SGK
olmadığı için takip vermeyen hatta banka çalışanı veya er-erbaş olduğu belirtilen,
yabancı uyruklular ve ücretini ödeyemeyen ya da evrakını teslim etmeyenler için
mutlaka düzenlenmelidir.
Ayrıca sekreterlerinin hastaların adres ve telefon bilgilerini her muayenede
güncellemesi hastalara ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.
Bu hastalara mutlaka dönüş yapılmalıdır.
 Yatan
dosyalarının hasta taburcu olur olmaz
epikrizlerinin yazılıp, hizmetlerinin
eksiksiz eklenip, evraklarının tam olacak şekilde hazırlanıp,
Gelir tahakkuk birimine teslim edilmesi dosyaların zamanında faturalandırılmasını
sağlayacaktır.
 Gelir tahakkuk birimi teslim edilmediği için fatura edilmeyen dosyaları günlük tespit
edip ilgili servislerle görüşülmelidir.
 Takip alınmayan yatan dosyalarına sistemden takip alınıp, 45 güne düşmemesi
sağlanmalıdır. 2 aya hiç düşmemelidir.
 Hizmetleri eksik ya da yanlış girilmiş olan dosyalar elimize ulaştığında ilgili Doktorla
irtibata geçilip, teyit edilerek dosyasının gerçeğe uygun şekilde hazırlanması noktasında
ilgili servisle görüşülmektedir.
 Malzemeli dosyalarda SUT kodsuz malzeme olmamalıdır. Varsa eğer UBB
sorgulama ekranından kontrol edilerek ayniyat sarf depoya bilgi verilmelidir.
Satın alma birimi doğru UBB kodunu ve SUT kodunu ilk kayıtta belirtmesi
gerekmektedir.
Hastaya kullanılan ilaçlar SGK ödeneni ile satın alış fiyatları kontrol
edilmedir; SGK ödenenden daha yüksek satın alma fiyatı olanlarla ilgili
eczaneyle görüşülmelidir.
Yoğun bakımda paket dışı fatura edilebilen ilaçlara dikkat edilmelidir.
Yatan Hasta
İşlemler kontrol edilir, tüm hizmetler var ama paket işlem
eklenmeme , ilaç veya malzemenin kaydedilmemesi, ana tanının
eklenip eklenmediği, raporu olup olmaması kontrol edilmelidir.
Tüm kontroller bitip, ilgili kişilerle görüşülüp gerekli düzenlemeler
yapıldıktan ve evrakları, imzaları tamamlandıktan sonra hasta
dosyaları TİG klinik kodlama ve faturalandırma için hazır hale
gelmiş olur.

similar documents