sağlık turizmi

Report
İLERİ YAŞ ve REHABİLİTASYON
TURİZMİ POLİTİKALARI
Enginer Birdal
1
SAĞLIK TURİZMİ





Bazı ülkelerde hastaların uzun bekleme listeleri,
Daha ucuza sağlık hizmeti temin edebilme,
Kendi ülkesinde ileri teknoloji ve kalifiye eleman,
insan kaynağının olmayışı,
İletişim ve ulaşımın çok gelişmesi,
Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun ve
kronik hastalıkların oranın yükselmesi.
2
2- Termal Turizm ve SPA-Wellnes
 Kaplıca tedavileri
 Talossoterapiler(deniz suyunda tedavi)
 Hidroterapi(su ile tedavi)
 Balneoterapi (kaplıca suyunda tedavi)
 Peloidoterapi(çamur tedavisi)
 Klimaterapi(iklim tedavisi)
…
3
DÜNYADA
İLERİ YAŞ VE REHABİLİTASYON TURİZMİ
4
Ülkemize gelen sağlık turisti 60 bin civarında ve yıllık
geliri yaklaşık 1 milyar USD’dır.
5
Dünyadaki Sağlık Turizmi Rakamları
•Şimdilik
6
Sağlık Turizmi Hizmet Sunumunda
Paydaşlar
•Sağlık
Kurumları (Özel ve Resmi Hastaneler)
•Seyahat Acentaları
•Turizm Sektörü
•Aracı ve Danışman Firmalar
•Ulaşım Sektörü
•İletişim ve Bilişim Sektörü
•İnşaat Sektörü(yeni yatırımlar)
•Finans Sektörü
7
Sağlık Turizminde İlgili Kamu
Kurumları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
T.C Sağlık Bakanlığı
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
T.C Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
T.C Dış İşleri Bakanlığı
T.C Ulaştırma Bakanlığı
T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
T.C Milli Eğitim Bakanlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Devlet Planlama Teşkilatı
8
ANALİZ
•Özel sağlık kurumlarımızın çoğunun
Batıyla yarışabilecek seviyeye gelmesi
•Sağlık personelinin (doktor, hemşire
vb.)
•JCI ile akredite olmuş hastane
sayısı(42)açısından dünyada 2.
sıradayız.
• Hükümet
•Termal kaynaklarımıza Avrupa’da
1.sırada Dünyada ise 7. sırada
•Yabancı doktor çalıştırılma imkanı
•Ülkemizin uygun iklimi,tarihi ve
turistik uygarlıklar merkezi
•Ülkemiz çevresinde 712,000,000’luk
bir topluluğa hitap edebilecek merkezi
bir konumdadır.
•Genç nüfus ve eğitilebilirlik ile ciddi
bir iş gücü potansiyeline sahibiz
•Sağlık turizmi mevzuat geliştiriliyor
•Yetişmiş ara genç eğitim eleman eksik
(yetiştirilebilir)
•Yabancı dil eğitimi zayıf, dil bilen
personel az,
•Sağlık Turizminde , devlet, STK ve
sektör temsilcilerinin işbirliği tam
sağlanamadı
•Nitelikli insan kaynaklarımız
•Sağlık Turizmi imkanlarımızın
yurtdışında tanıtımı yetersiz.
•Sağlık hizmet maliyetimiz düşük
•Tanıtım eksikliğimiz var
9
Fırsatları
• Ülkemize bilgi ve tecrübe transferi (knowhow) yasal düzenlemeleri temel prensipler
• İş istihdamı (sağlık personeli ve diğer
personeller)
• Ekonomik kazanım(ülkeye döviz girdisi)
• Yeni yatırımlar(yaşlı tatil köyleri
kaplıcalar, hastaneler v.b)
• Yurtdışında Sosyal ve siyasal güç kazanımı
(Lobi Gücü)
• Özel sağlık sektörünün finansal yapısının
güçlenmesi
• Ülkemize Yabancı Sermaye girişi
Tehditleri
• Sağlık profesyonelleri (özellikle doktorlar)
güçlenen özel sağlık sektörüne kayar.(temel
prensip)
• Özel sağlık kurumlarında talep artar (sağlık
hizmetlerinin maliyeti yükselir)
• Yurtdışından bulaşıcı Hastalık yayılabilir.
(NDM-1 Hindistan dan yayıldı) Tbc, Aids’li
hastalar gelebilir.
• Özel sağlık sektörü kendi halkımıza(GSS)
hizmet sunmaktan vazgeçebilir.
• Malpraktislere yasal yaptırım etkin değil
(Hukuki Riskler)
• Rakip Ülkelerden gelecek rekabet baskısı
10
SAĞLIK TURİZMİNDE
POLİTİKA
ÖNERİSİ
11
Bakım Turizmi Politikasının Oluşturulmasında
Temel Prensipler
•Halkımıza
sunulan sağlık hizmeti aksamamalı,
•Hizmet alıcılar ekonomik ve siyasi açıdan katma değeri yüksek bir
kitle olmalı ve Ülkemize siyasi ve sosyal açısından katkıda
bulunmalı,
•Kapasite fazlası bulunan alanlara (Termal ve Yaşlı Turizmi)
öncelik verilmeli,
•Verilen sağlık hizmeti uluslar arası standartlarda olmalı,
•Ekonomik getirisi ve bilgi transferine katkıda bulunmalı,
•Sağlık hizmetinin sürdürebilirliğine katkı yapmalı.
12
Bakım Turizmi Politikasının
Oluşturulmasında Temel Prensipler






Sağlık turizmi sunacak kurumların denetlenmeli ve
Planlama yapılmalı,
Sağlık Turizmi mevzuat çalışmaları yapılmalı,
Sağlık Turizmi Stratejik eylem planı hazırlanmalı,
Sağlık Bakanlığı sağlık turizminde koordinatör bakanlık
olmalı,
Beyin göçüşünü engellemeli ve hatta tersine çevirmeli
Hekim ihtiyacı az olan Sağlık Turizmi bölümlerine
(Termal ve Yaşlı Turizmi) ağırlık verilmeli.
13
T.C
Sağlık Bakanlığı Stratejik Eylem
Planı(2010-2014)
Hedef 2.9.2 Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde
cazibe merkezi haline getirmek
 Sektör ve STK’larla sağlık turizmi alanında işbirliği yapılacak,
 Sağlık turizmini yürüten ve yürütecek tesislere ait kriterler
belirlenecek ve denetimleri sağlanacak,
 Termal-kaplıca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün
yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak,
 Medikal turizm kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi
çalışmalarına destek olunacak,
 Hasta kabulünde ve tedavi sırasında yaşanan sorunların en aza
indirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.
Kaynak:S.B Stratejik Eylem Planı Sayfa 80
14
Yol Haritası
• Sağlık Bakanlığının sağlık turizmi politika metni,
• Sağlık turizmi standardı ve mevzuatı hazırlanmalı ve sektör
denetlenebilir olmalı,
• Yetişmiş kalifiye eleman için eğitime ve sertifikasyona önem
verilmeli
• Yabancı doktor çalıştırılması izini kolaylaştırılmalı,
• Sağlık Turizmi konusu sektör, sivil toplum örgütleri ve kamu işbirliği
ile birlikte değerlendirilmeli ve yönetilmeli,
• Sağlık Turizmi Hedef 2023 Stratejik eylem planı hazırlanmalı,
• Sağlık turizmi açısında Bakanlık Kurumsal yapılanmasını
tamamlamalı ve
Birim güçlendirilmeli,
•Türkiye ulusal sağlık turizmi danışma kurulu veya ajansı
oluşturulmalı,
•İç ve dış da Sağlık Turizmi Sektöründeki gelişmeler takip edilmeli,
•Bu alanda yapılan tüm çalışmalara eşlik edilmeli,
15
Teşekkürler
www.saglik.gov.tr/saglikturizmi
E-posta: [email protected]
16

similar documents