Föreläsning 5

Report
Föreläsning 5
•
•
•
•
•
•
•
•
Vad är en hälsoekonomisk utvärdering
Kostnader
Tidspreferenser
Diskontering
Nuvärdet
Cost of illness
Kostnads-effekt analys
Kostnads-intäkt analys
Hälsoekonomisk utvärdering
• Eftersom hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade är
det nödvändigt att ha ett verktyg som hjälper beslutfattare
att fördela resurser:
1. Evidensbaserad medicin
2. Hälsoekonomiska utvärderingar
• För att bestämma om en ny teknologi skall introduceras,
eller om ett nytt program skall genomföras, måste vi
jämföra om kostnader står i proportion till nyttan.
• Hälsoekonomiska utvärderingar hjälper beslutfattare att
fördela resurser så att samhällets resurser används
effektivt.
Hälsoekonomisk utvärdering
Kostnad
Program
Effekt
• Personal
• Operation
• Effektivitet
• Maskiner
• Vaccinering
• Monetära värde
• Lokaler
• Screening
• Nytta
• Mediciner
Hälsoekonomisk utvärdering
Typ av
utvärdering
Kostnad
Typ av effekt för
de olika
alternativen
Effektmått
Kostnads-effekt
analys
Pengar
Samma effekt för
alla alternativ
Räddade år av liv
Kostnads-nytta
analys
Pengar
Samma eller olika
effekter
QALY
Kostnads-benefit
analys
Pengar
Samma eller olika
effekter
Pengar
Kostnader
Finansiella kostnader:
• Pengarna som man spenderar för att köpa resurserna
som används i ett program.
• Exempel: Lönen som en sjuksköterska som jobbar med
ett program får.
Ekonomiska kostnader:
• Bestäms av alternativkostnaderna – värdet av den bästa
alternativa användningen av resurserna.
• Exempel: värdet av förlorad arbetstid.
Kostnader
Resurs
Finansiella
Kostnader
(kronor)
Ekonomiska
Kostnader
(kronor)
Alternativkostnad
Läkare
120 000
150 000
Lön i den privata
sektorn
Tandläkare
57 900
75 000
Lön i den privata
sektorn
0
15 000
Lön
Drivmedel
2 500
2 500
Fordon
5 000
5 000
Vaccin
8 300
8 300
Lokaler
0
7 300
193 700
262 100
Volontär
Total
Intäkt om lokalen
hade hyrts ut
Kostnader
Totala
kostnader
Direkta
kostnader
Direkta
Sjukvårdskostnader
Fasta kostnader
Indirekta
kostnader
Andra direkta
kostnader
Rörliga
kostnader
Immateriella
kostnader
Kostnader
Inkrementell kostnad:
Ökningen av den totala kostnaden när man inför ett nytt program.
• Totalkostnad för nuvarande program = TCa
• Totalkostnad för ett nytt program = TCb
• Inkrementell kostnad = TCb –TCa
Marginalkostnad:
Ökningen i den totala kostnaden när man ökar outputen i nuvarande
program med enhet.
• Totalkostnad när q enheter produceras = Tca (q)
• Totalkostnad när q+1 enheter produceras = Tca (q+1)
• Marginalkostnad = TCa(q+1) –TCa(q)
Diskontering
Diskontering:
Ett verktyg som används för att jämföra kostnader och effekter
som uppstår vid olika tidpunkter.
1. Tidspreferensansatsen:
Är 1 000 kr idag värda lika mycket som 1 000 kr om ett år?
Vi tenderar att sätta ett lägre värde på pengar som vi får i
framtiden, jämfört med samma summa idag.
2. Investeringsansatsen:
En viss mängd pengar kan investeras idag och ge avkastning.
Nuvärdet - Present value
Nuvärdet :
Värdet idag på en kostnad eller effekt som uppstår i framtiden.
Anta att du har 1 000 kr. Du kan sätta in dessa pengar på ett
sparkonto under ett år och få 5%-ränta. Om ett år får du
1 000 + 1 000*0,05 = 1 000*(1+0,05) = 1 050 kr
1 050 kr om ett år måste vara värda 1 050/(1+0,05) = 1 000 kr idag.
Investering
År 0
Kostnad
Effekt
1 000
År 1
100
PV=100/(1+0,05)
PV=95
500
PV=500/(1+0,05)
PV=476
År 2
100
PV=100/(1+0,05)2
PV=91
500
PV=500/(1+0,05)2
PV=454
År 3
100
PV=100/(1+0,05)3
PV=86
500
PV=500/(1+0,05)3
PV=432
Totalt
1 000
272
1362
Diskontering av effekter
 Bör effekter också diskonteras?
• Ja, effekter bör diskonteras.
• Diskonteringen är särskilt viktig då de händelserna som skall
beaktas ligger långt fram i tiden.
• Man diskonterar för att öka jämförbarheten med analyser i
andra samhällssektorer.
• Diskontering av effekter är kontroversiell.
• Redovisa dina resultat med diskonterade effekter och utan att
diskontera effekterna.
Vunna levnadsår
utan diskontering
Vunna levnadsår
med diskontering
År 0
4
4,0
År 1
4
3,8
År 2
4
3,6
År 3
4
3,4
Totalt
16
14,8
Cost of illness
• Samhället drabbas också av kostnader
o Sjukdomar
o Olyckor
• Samhällskostnader för sjukdomar och olyckor analyseras i
vad som kallas Cost of illness (COI).
• I en COI har man flera olika typer av kostnader
o Direkta kostnader
o Indirekta kostnader
Cost of illness
DIREKTA KOSTNADER
Olyckskostnad
Medicinska
kostnader
Ickemedicinska
kostnader
 Materiella
skador
 Skador på
miljön
 Transportera
 Behandla
 Rehabilitera
 Rehab.
 Adm.
 Informell
vård
Cost of illness
INDIREKTA KOSTNADER
Betalt arbete
Obetalt arbete
Fritid
 Dödsfall
 Förlorad
arbetsförmåga
 Sjufrånvaro
 vård
 Dödsfall
 Förlorad
arbetsförmåga
 Sjufrånvaro
 vård
 Dödsfall
 Sjufrånvaro
 vård
Cost of illness
Kategori
År
Kostnad
Diabetes
1994
5,7 miljarder
Alkoholkonsumtion
2002
20,3 miljarder
Olyckor
1995
37,0 miljarder
Sjukdomar
1991
270,0 miljarder
Kostnads-effekt analys (CEA)
• CEA är en hälsoekonomisk utvärdering som jämför
kostnaden för ett program med mängden hälsa som vinns
när man genomför programmet - effekten.
• Ett program vaccinerar invånarna i ett område i norra
Brasilien mot tbc.
• Programmet kostar $ 100 000 och räddar 200 liv.
• Programmets kostnads-effektivitet är $ 500 per räddat liv.
CEA
• Utgår från idén att det är svårt att sätta ett monetärt värde
på hälsa och liv.
• CEA jämför kostnaderna för att uppnå ett visst ickemonetärt mål.
Incremental cost-effectiveness ratio – ICER:
Anta att kostnaden för att gå från projekt 0 till projekt 1
blir C1 – C0 , förbättringen av hälsan blir E1 – E0 .
ICER = C1 – C0 / E1 – E0
Hur tolkar man ICER
• ICER = C1 – C0 / E1 – E0
• ICER anger vad det kostar att generera en extra enhet av
effekten med projekt 1 jämfört med projekt 0.
• ICER > 0 innebär att det kostar att generar en extra enhet
effekt med projekt 1.
• ICER < 0 innebär att vi gör en besparing för varje extra
enhet effect som vi genererar.
• Det kan vara problematisk att tolka ICER.
Exempel
Läkemedel A
Kostnad för att
Antal patienter som
behandla 100 patienter
tillfrisknar
70 000
75
Läkemedel B
80 000
80
Läkemedel C
90 000
95
Läkemedel D
60 000
90
Läkemedel E
65 000
70
ICER B= 80 000-70 000/80-75=10 000/5=2 000
ICERC = 90 000-70 000/95-75=20 000/20=1 000
ICERE = 65 000-70 000/70-75=-5 000/-5=1 000
Kosnads-intäkt analys
•
Kostnader och effekter mäts i monetära termer.
•
CBA är lämplig för beslutfattare som har som ansvar att
fördela resurser mellan olika sektorer av ekonomin.
•
En CBA genomförs genom att beräkna formeln
NSB = B – C
NSB = Samhällets ekonomiska intäkter netto
B = Samhällets ekonomiska intäkter (diskonterade)
C = Samhällets ekonomiska kostnad (diskonterade)
Kosnads-intäkt analys
•
•
•
Om NSB > 0 bör man satsa på projektet.
Om NSB < 0 bör man inte satsa på projektet.
Anta följande kostnader och intäkter av ett program
Intäkter (B)
800 000
Kostnad (C)
- 600 000
NSB = B - C
200 000
Kosnads-intäkt analys
• I en CBA behöver man inte jämföra programmet med
andra program.
• En CBA svarar om ett program är värt att genomföra ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.
• Skall vi jämföra olika program kan vi använda kvoten
intäkt/kostnad.
• Välj programmet med högst intäkt/kostnad.
Värdering av effekter
 Hur omvandlar man effekter till pengar?
1.
2.
3.
4.
Vårdkostnadsmetoden
Humankapitalansatsen
Försäkringsansatsen
Kollektiv betalningsvilja

similar documents