Kvoter ved ændring af kapacitet og drift

Report
Kapacitets- og
driftsændringer med effekt
på kvotetildelingen
Evelyn Isaksen
27. og 28. august 2012
Indhold
•
•
•
•
Væsentlige kapacitetsændringer
Delvis indstilling af drift
Indstilling af drift
Indberetning af ændringer
Indberetning af ændringer
Ændringer i kapacitet og drift kan have
indvirkning på kvotetildelingen og skal
indberettes løbende.
Referencer til regelsæt
• CIM: Kap. IV
CIM: EU Kommissionens afgørelse 2011/278/EU om fastlæggelse af midlertidige EUregler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter
• EU Kommissionens vejledning nr.7:
Vejledning om nytilkomne og indstilling af
drift
Definitioner
• Nytilkomne: efter 30. juni 2011:
• Nye produktionsenheder:
• Nye i kvoteordningen
• På ny i kvoteordningen
• Væsentlige kapacitetsændringer
• Delvis indstilling af drift:
• Nedgang i produktion
• Indstilling af drift:
• Lukket (drift af anlægget teknisk umuligt)
• Ud af kvoteordningen
Kapacitetsændringer
• Væsentlige kapacitetsændringer med start
af ændret drift efter 30. juni 2011
• Væsentlig kapacitetsændring:
• En eller flere fysiske ændringer har medført
en øget (nedsat) kapacitet på delinstallationen
på mindst 10%
ELLER
• En eller flere fysiske ændringer har medført
en øget (nedsat) tildeling til delinstallationen
på mere end 50.000 kvoter per år, og
forskellen udgør mere end 5% af kvoterne,
som er beregnet uden hensyntagen til den
fysiske ændring
Delinstallationer, metoder til kvotetildeling
Har produktet et benchmark?
(bilag 1 i tildelingsreglerne)
Tildeling efter ton
produkt
Ja
Nej
Tildeling for
procesemissioner
(Ton CO2)
Målbar varme?
Ja
Tildeling efter
produktion af varme,
import af varme fra
andre ETS installationer
og eksport af varme til
non-ETS (TJ varme)
Nej
Tildeling efter
forbrug af brændsel
(TJ brændsel)
Kriterier for væsentlige kapacitetsændringer
Kapacitetsudvidelser
• Kriteriet om 10%’s
kapacitetsudvidelse
Cnew
 1,10
Cinitial
• 50.000 kvoter/ 5%kriteriet
Fadded  50.000
Fadded
 0,05
Finitial
C: Kapacitet
F: Kvotetildeling
Kapacitetsreduktioner
• Kriteriet om 10%’s
kapacitetsreduktion
Cnew
 0,90
Cinitial
• 50.000 kvoter/ 5%kriteriet
Freduced  50.000
Freduced
 0,05
Finitial
Kapacitetsændringer
• Fysiske ændringer i
produktionsprocesserne og udstyret
(og dermed IKKE organisatoriske eller driftsmæssige
ændringer, som højere antal daglige driftstimer, højere
rotationshastighed, tryk, temperatur, ny
processtyringssoftware…)
• Klar årsagsforbindelse mellem fysisk
ændring og kapacitetsændring
(og dermed ikke nymalet belægning på en ovns yderside)
Kapacitetsændringer - eksempler
Hvad er?
Hvad er ikke?
• Varmebenchmark: øget
eksport af varme til ikke
ETS eller øget forbrug af
varme efter fysisk ændring
• Udskiftning af en
eksisterende
produktionslinje
• Udskiftning af en forvarmer
med samme ydeevne
• Forbedringer i
energieffektivitet
Kapacitetsændringer
Delinstallationstype
Enhed for aktivitetsniveau/kapacitet
• Produktbenchmark
• Relevant produktenhed
(ton cement)
• Varme i TJ
• Brændsel i TJ
• tCO2-eq.procesemissioner
• Varmebenchmark
• Brændselsbenchmark
• Procesemission
Kapacitetsændringer – Kvotetildeling
1. Fastsæt start af ændret drift (driftsleder)
2. Fastsæt den tilføjede/ reducerede kapacitet for
delinstallationen (driftsleder)
3. Fastsæt aktivitetsniveauet for delinstallationens
tilføjede/ reducerede kapacitet (driftsleder)
4. Fastsæt kvotetildelingen for delinstallationens
tilføjede/ reducerede kapacitet (ENS)
Kapacitetsændringer
1. Fastsættelse af start af ændret drift
Kapacitetsudvidelse:

90 days

90 days
ALadded
Cadded , design
ALadded
Cadded , design
 0,4

Akkumuleret aktivitetsniveau af kapacitetsudvidelsenover 90 dage
Cadded , design 90 365 
Første dag i en fortløbende periode på 90 dage, hvor aktivitetsniveauet for
kapacitetsudvidelsen når mindst 40% af den tilføjede designkapacitet
90 dage – drift 5 dage om ugen: 90 dage er 18 cyklusser á 5 dage
Kapacitetsændringer
1. Fastsættelse af start af ændret drift
Kapacitetsreduktion

90 days

90 days
ALtotal
Cremaining , design
ALtotal
Cremaining , design
 0,4

Akkumuleret aktivitetsniveau af kapacitetsudvidelsen over 90 dage
Cremaining , design 90 365 
Første dag i en fortløbende periode på 90 dage, hvor aktivitetsniveauet for
den tilbageværende kapacitet udgør mindst 40% af designkapacitet af den
tilbageværende kapacitet.
Kapacitetsændringer
2. Fastsættelse af tilføjet/ reduceret kapacitet for
delinstallation
Cadded  Cnew - Cinitial
Creduced  Cinitial  Cnew
Cadded: Kapacitetsudvidelse/ Creduced: Kapacitetsreduktion
Cinitial: Indledende installerede kapacitet: gennemsnit af de to højeste
månedlige aktivitetsniveauer fra 1.1.2005 til 31.12.2008 eller
den installerede kapacitet efter en evt. forudgående væsentlige
kapacitetsændring
Cnew: ny kapacitet: udgangspunkt i de to højeste månedlige
aktivitetsniveauer inden for seks måneder efter start af ændret
drift
Dage med ”0” i produktionsniveau skal indgå i beregningen.
Alle kapaciteter skal verificeres.
Kapacitetsændringer
3. Fastsættelse af aktivitetsniveauet for
delinstallationens ændrede kapacitet
Aktivitetsniveau for kapacitetsændring
(Aladded) eller (Alreduced):
• Ved Produktbenchmark:
Kapacitetsændring x standardkapacitetsudnyttelsesfaktor
(SCUF)
• Ved Varmebenchmark, Brændselsbenchmark eller
procesemissionsdelinstallation:
Kapacitetsændring x relevant kapacitetsudnyttelsesfaktor
(RCUF)
Kapacitetsændringer
3. Fastsættelse af aktivitetsniveauet for
delinstallationens ændrede kapacitet
• SCUF:
beregnes af EU-Kommissionen ud fra data i NIM for hver
produktbenchmark
• RCUF:
fastsættes af ENS ud fra følgende oplysninger:
•
•
•
•
Produktionsenhedens normale drift
Vedligeholdelsescyklus
Normal produktions cyklus
Energieffektivitet
Kapacitetsændringer
4. Kvotetildeling
ALadded  BM  CLEF
ALreduced  BM  CLEF
Aladded/ALreduced: Aktivitetsniveau for kapacitetsudvidelse/ reduktion
BM: Benchmark
CLEF: Carbon Leakage Faktor
Kapacitetsændringer indberetning
• Efter en fysisk ændring skal det kontrolleres, om
der har været væsentlig kapacitetsændring.
• Hvis ja, fastsættes starten af den ændrede drift,
den indledende installerede kapacitet,
kapacitetsændringen, den installerede kapacitet
efter ændringen, oplysninger til fastsættelse af
kapacitetsudnyttelsesfaktor.
• Indberetningen skal verificeres.
Indstilling af drift
• Udledningstilladelse eller andre relevante tilladelser udløbet
eller inddraget
• Drift af anlæg teknisk umulig
• Ikke i drift, og driftsleder kan ikke påvise, at driften vil
genoptage senest 6 måneder efter indstilling af driften
• Ud af kvoteordningen
>> Ingen kvotetildeling fra året efter indstilling af driften
Delvis indstilling af drift
• Definition:
”…en af delinstallationerne har reduceret det årlige
aktivitetsniveau i et givet kalenderår med mindst 50%
sammenlignet med det indledende aktivitetsniveau”
OG denne delinstallation bidrager:
• ”… med mindst 30% af produktionsenhedens endelige
årlige kvotemængde, som tildeles gratis
ELLER
• med mere end 50.000 kvoter per år.”
Indledende aktivitetsniveau: historisk aktivitetsniveau som
anvendt i NIM, korrigeret for evt. væsentlige
kapacitetsændringer – altid udgangspunkt i det nye
aktivitetsniveau
Delvis indstilling af drift
Kvotetildeling
Kvotetildelingen reduceres det efterfølgende år
Tilbageværende årlige
aktivitetsniveau for delinstallation
Endelige tildeling til delinstallation
> 50% af det indledende
aktivitetsniveau
Ikke tilpasset
≤50%, men >25% af det
indledende aktivitetsniveau
Reduceret til 50% af den
indledende endelige tildeling
≤25%, men >10% af det
indledende aktivitetsniveau
Reduceret til 25% af den
indledende endelige tildeling
≤10% af det indledende
aktivitetsniveau
0
Genoprettelse af tidligere aktivitetsniveau
efter delvis indstilling af drift
• Hvis aktivitetsniveauet kommer over 50% af det
indledende aktivitetsniveau, etableres den fulde
tildeling igen
• Hvis aktivitetsniveauet kommer over 25% af det
indledende aktivitetsniveau, skal den endelige
tildeling op 50% af den oprindelige tildeling
Indberetning af ændringer
• Væsentlige kapacitetsændringer:
• Indberetninger skal verificeres.
• Indberetningsdato: tidligst 6 måneder efter start af
ændret drift; senest et år efter start af ændret drift.
• Driftsændringer:
• Indberettes løbende og senest 31.12. hvert år.
• Skema til indberetning af ændringer:
www.ens.dk/co2kvoter
Tak for opmærksomheden!
Spørgsmål stiles til:
[email protected]

similar documents