Forslag til Lov om ændring af lov om

Report
Underviser: Susanne Wiederquist
OPLÆG OM SYGEDAGPENGEREFORMEN D. 1.
OKTOBER 2014 FOR VIBORG KOMMUNE
1
Sygedagpengereformens indhold –
principperne:
• Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed
under et sygdomsforløb
Den offentlige forsørgelse skal ikke stoppe ved en bestemt
dato, men når den sygemeldte er kommet på fode igen. Frem
for at bekymre sig om økonomi skal sygemeldte i stedet bruge
deres kræfter på at komme på benene og tilbage til
arbejdsmarkedet.
• Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygeforløbet
Den relevante indsats, der skal hjælpe den sygemeldte
tilbage på arbejdsmarkedet skal igangsættes så tidligt i
sygefor- løbet som muligt. Derfor er det afgørende, at
kommunen så tidligt som muligt får de relevante oplysninger til
at iværksætte en sådan indsats.
2
Reformens indhold – principperne:
• Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den
sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til
arbejdsmarkedet
De sygemeldte, der har intakt tilknytning til arbejdsmarkedet,
skal have en minimal indsats. I stedet skal ressourcerne
fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende
sygemelding. Disse skal have en støtte, der tager højde for alle
aspekter af deres situation.
• Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes
Arbejdspladsen skal efter ønske inddrages i størst mulig grad,
herunder igennem gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet
3
Reformens indhold – principperne:
• Sygedagpenge og den nye ressourceforløbsydelse er
midlertidige ydelser Målet er altid tilbagevenden til
arbejdsmarkedet.
4
SDPL §7 - uarbejdsdygtig:
Stk. 1 Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er
uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en
person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet
vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes
arbejdsevne…….
Retten til sygedagpenge ophører ved raskmelding – når kommunen
ikke længere finder, at borgeren er uarbejdsdygtig eller hvis
tilstanden er stationær og der ikke skal sættes ind med en særlig
indsats.
Retten til sygedagpenge ophører ved udbetaling i 22 uger indenfor
9 kalendermåneder, hvis der ikke er et grundlag for at forlænge
udbetalingen.
5
• Afskaffelse af varighedsbegrænsningen –
forlængelse af sygedagpenge…….
6
Generel varighed af SDP - §24:
Stk.1. Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af
en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end
22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, jf. dog § 25.
Forinden skal kommunen have foretaget en revurdering af
sygedagpengemodtagerens situation, jf. stk. 2.
Stk. 2. Hvis den sygemeldte ved revurderingen ikke er omfattet af
en af forlængelsesreglerne i § 27, har pågældende ved fortsat
uarbejdsdygtighed på grund af sygdom ret til at få et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf.
kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
7
Jobafklaringsforløb:
Individuel tilpasset indsat for borgere der ikke har kunnet få deres
sygedagpenge forlænget efter de 22 ugers udbetaling.
Ressourceforløbsydelsen (den ydelse med modtager under et
jobafklarngsforløb) udgør:
14.203 kr. Pr. Måned – for personer med forsørgelsespligt overfor
mindreårige børn
10.689 kr. Pr. Måned – for personer uden forsørgelsespligt overfor
mindreårige børn
3.324 kr. Pr. Måned For personer under 25 år, som er
hjemmeboende
OBS: Det er under hele jobafklaringsforløbet en betingelse, at
borgeren fortsat er uarbejdsdygtig. Hvis borgeren bliver fuldt ud
arbejdsdygtig, raskmeldes pågældende og ydelsen/indsats ophører.
8
Jobafklaringsforløb:
Ressourceforløbsydelsen:
Der lægges ved beregningen af ydelsen ikke vægt på
ægtefælles/samlevers indtægt eller den samlede formue.
Derudover beregnes ressourceforløbsydelsen som kontanthjælp
– dvs. At arbejdsindtægter og hvad der træder i stedet
modregnes i ydelsen.
Hvis en arbejdsgiver udbetaler løn under sygdom, kan der
udbetales refusion til arbejdsgiveren.
9
Jobafklaringsforløb:
Sagen SKAL forelægges for kommunens rehabiliteringsteam og
der laves en rehabiliteringsplan. Forløbet kan vare op til 2 år. Der
kan gives flere forløb ved forsat uarbejdsdygtighed.
OBS: Det er under hele jobafklaringsforløbet en betingelse, at
borgeren fortsat er uarbejdsdygtig. Hvis borgeren bliver fuldt ud
arbejdsdygtig, raskmeldes pågældende og ydelsen/indsats
ophører.
10

similar documents