MUS-samtale - Foreningen af Kristne Friskoler

Report
MUS
MedarbejderUDVIKLINGSsamtale
Marie-Louise Høeg - Den Kristne Friskole i Holstebro
Inden MUS
1) Afklaring: Hvem afholder MUS?
- Typisk formand+næstformand
2) Den/de, der afholder MUS taler med resten af
bestyrelsen (lukket punkt).
- Er der noget særligt, der ønskes drøftet med eller sagt til lederen?
- Skal MUS-skemaet fra sidste år justeres?
3) Tilretning af MUS-skema.
4) MUS-skemaet gives til lederen i god tid.
5) Formanden taler med lederen og sikrer forventningsafstemning i forhold til MUS. Hvad er formålet? Hvad
tror vi på, vi kan opnå ved at holde en rigtig god MUS?
6) Pkt. 2, 4 og 5 gælder også evt. viceskoleleder mm.
Marie-Louise Høeg - Den Kristne Friskole i Holstebro
Formål med MUS
Formålet afstemmes i det enkelte tilfælde, men kunne fx
indeholde:
• Drøftelse af lederens arbejdssituation, ønsker,
forventninger. Trives han/hun?
• Forventningsafstemning mellem leder og bestyrelse. Er
begge parter klare på, hvad den anden part forventer i
samarbejdet?
• Feedback på det forgangne år (begge veje).
• Hvad skal der arbejdes med næste år? Fagligt og personligt.
• Identificere udviklingsbehov og -potentialer.
• Sikre at lederen og bestyrelse har samme mål.
• Aftaler om kurser osv. næste år.
• Mus er IKKE en tjenstlig samtale
Marie-Louise Høeg - Den Kristne Friskole i Holstebro
MUS-skema
Skema for MUS i 2011 med leder af DkF (side 1 af 2):
Nuværende faglige situation (status)
Hvordan oplever du at dit job har udviklet sig det seneste år?
Hvilke arbejdsopgaver synes du bedst om? Hvilke synes du mindre godt om?
I hvilken grad mener du, at der er passende ressourcer - tid, plads, materialer mm. - til rådighed
for din arbejdsproces?
Hvilke opgaver er lykkedes godt i det forløbne år? Hvilke er lykkedes mindre godt?
Hvilke opgaver har været mest udviklende for dig fagligt i det forløbne år?
Fremtidig faglig situation og udviklingsområder
Hvordan ser du dit arbejdsliv på kort sigt?
- Hvad betyder det for dine opgavemæssige ønsker for det kommende år?
- Hvad betyder det for dine samarbejdsmæssige ønsker for det kommende år?
Hvordan ser du dit arbejdsliv på længere sigt?
- Hvad betyder det for dine opgavemæssige ønsker på sigt?
- Hvad betyder det for dine samarbejdsmæssige ønsker på sigt?
Er der områder, hvor du gerne vil udvikle dig fagligt?
Er der arbejdsområder, som virker drænende på dig? Har du selv forslag til løsninger?
Har du faglige ansvarsområder, hvor du føler behov for kurser/coaching?
Marie-Louise Høeg - Den Kristne Friskole i Holstebro
MUS-skema
Skema for MUS i 2011 med leder af DkF (side 2 af 2):
Personlige og samarbejdsrelaterede forhold
Hvad motiverer dig særligt ved at gå på arbejde? Hvad giver dit arbejde mening og indhold?
Har du kompetencer, som med fordel kunne udfoldes mere i dit daglige arbejde?
Hvilke opgaver har været mest udviklende for dig personligt i det forløbne år?
Hvilke personlige kompetencer er der brug for at du får udviklet? Hvilke udviklingsaktiviteter
kunne du konkret forestille dig? Hvilke udviklingsmål kunne man sætte?
Hvordan oplever du det generelle samarbejde på skolen? Hvad kan du gøre for at gøre det endnu
bedre?
Hvordan oplever du samarbejdet med dine lederkolleger? Med de ansatte? Hvilke relationer
kunne med fordel styrkes?
Hvordan tror du, din kolleger/ansatte/bestyrelsen oplever dig?
Hvordan oplever du samarbejdet med bestyrelsen? Hvad kan bestyrelsen gøre for at samarbejdet
bliver endnu bedre? Hvad kan du gøre?
Hvad skal forandres, hvis du skal opleve dit arbejdsliv som optimalt? Kan du selv gøre noget her?
Hvordan trives du alt i alt?
Opfølgning på sidste års MUS-samtale
Hvilke aftaler fra sidste års MUS er blevet gennemført?
Hvilke aftaler fra sidste års MUS er ikke eller kun delvist blevet gennemført? Hvorfor?
Marie-Louise Høeg - Den Kristne Friskole i Holstebro
Under MUS
• Hvis der er flere deltagere fra bestyrelsen bør
én være den styrende.
• Forskel til den daglige dialog mellem formand
og leder: Fokus på lederen som medarbejder.
Marie-Louise Høeg - Den Kristne Friskole i Holstebro
Forudsætninger for en god MUS
• Tillid og åbenhed.
• Ægte interesse i at få sparring og feed-back (begge
veje).
• Begge parter skal være velforberedte.
• Leder og bestyrelse skal have spurgt sig selv: ”Hvad er
vigtigt for at jeg/vi får noget ud af MUS?”
• Begge parter skal være klare og direkte. Bestyrelsen er
personaleleder og skal være tydelig i forventninger,
målsætninger osv.
• Fokus på udvikling. MUS skal ende ud i en
udviklingsplan. Og der skal følges op på denne!
Marie-Louise Høeg - Den Kristne Friskole i Holstebro
Efter MUS
1) Der laves kort referat med særligt fokus på
aftaler om faglige og personlige
udviklingsmål.
- Afvejning: Hvad bør forblive i enrum?
2) Referatet godkendes af lederen
3) Referatet udsendes til bestyrelsen
4) Formanden bør ved lejlighed evaluere MUS
med lederen. Er der noget, der med fordel
kunne justeres til næste gang?
Marie-Louise Høeg - Den Kristne Friskole i Holstebro
Referat af MUS
Skema
MUS-samtale med
(navn) den
(dato)
REFERAT
Overordnet:
[Bestyrelsens oplevelse af skolelederen – hans/hendes faglige og personlige
kompetencer – samarbejdet mellem skolelederen og bestyrelsen mm.]
[Den ansattes oplevelse af sin arbejdssituation – fagligt, personligt,
samarbejdsmæssigt osv.]
Faglige og personlige udviklingsmål:
[Ønsker fra medarbejderen selv, samt fra bestyrelsen, om personlige og faglige
udviklingsmål. Notering af aftaler om dette]
Andre punkter/ønsker:
[Fra medarbejderen selv og fra bestyrelsen. Notering af eventuelle aftaler om kurser
osv.]
Marie-Louise Høeg - Den Kristne Friskole i Holstebro

similar documents