Folkeskolereform 2014 Mål

Report
Folkeskolereform 2014
Mål
1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan.
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af
social baggrund i forhold til faglige
resultater.
3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respektfor professionel
viden og praksis
Operationelle mål
• Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de
nationale test.
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år
for år.
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for
læsning og matematik skal reduceres år for år.
• Elevernes trivsel skal øges.
8. Klasses elever skal nå samme niveau som 9. klasse i dag
Alle elever forlader folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik
Indsatsområder
• En længere og varieret skoledag
med mere og bedre undervisning
og læring
• Et kompetenceløft af lærere,
pædagoger og skoleledere
• Få klare mål og regelforenklinger
En ny folkeskole
- 3 væsentlige ændringer
1. I stedet for fokus på undervisning og time
tælleri nu et markant fokus på elevernes
læring og trivsel
2. En anden skoledag med varierede og nye
læringsaktiviteter
3. Målstyring - resultatfokus
Timetal
•
•
•
•
0-3 klasse
30 (28)
4-6 klasse
33 (30)
7-9 klasse
35 (33)
Minimumstimetal for fagopdelt undervisning
generelt
• Minimumstimetal for matematik, dansk og
historie specifikt
• Forskel på minimumstimetal og skoledagens
længde = understøttende undervisning
Ændringer i forhold til fag
• Forhøjelse af dansk i 4.-9. klasse med én lektion om ugen.
• Forhøjelse af matematik i 4.-9. klasse med én lektion om ugen.
• Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen.
• Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen.
• Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen.
• Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen.
• Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6.
klasse med to lektioner om ugen.
• Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om
ugen.
• Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen.
• En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der
sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin.
Ændringer i forhold til fag
• Håndværk og design erstatter sløjd og
håndarbejde
• Madkundskab i stedet for hjemkundskab
• 3. fremmedsprog fra 7. klasse (Valgfag)
• Tysk obligatorisk fra 5-6. klassetrin
• Afgangsprøve i idræt
• Valgfag skal indgå i projektopgaven
• Klassens tid afskaffes
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl. 9. kl.
Mølle
nu
Lek. 24
24
27
26
27
26
30(28)
30
31
Reform
Lek
25
26
30
31
31
34(32)
32
31
25
I timer
18,75 18,75 19,5
22,5
23,25 23,25 25,5
24
23,25
Lektie
2
2
2
3
3
3
2
2
2
Understøttende og
pauser
9,25
9,25
8,5
7,5
6,75
6,75
7,5
9
9,75
Understøttende aktiviteter
• Obligatorisk lektiecafe (indtil næste valg
frivilligt for elever)
• Idræt, motion og bevægelse svarende til
mindst 45 minutter pr. dag
• ????????? Resten er op til kommunen/skolen
• Pædagoger/andre faggrupper
Andre initiativer omkring fag
• Diagnostiske værktøjer til tidlig identifikation
af elever med ordblindhed/talblindhed
• Præcisering og omskrivning af fælles mål –
Elevernes læringsmål skal i centrum
• Innovation og entreprenørskab i faget
håndværk og design
• Eliteklasser i idræt
• Talentklasser i musik
Kompetenceudvikling
•
•
•
•
Nationalt læringskorps på ca. 40
Ro og klasseledelse
2020: fuld linjefagsdækning
Puljer til efteruddannelse af lærere,
pædagoger og ledere
Regelforenklinger
• Skolebibliotek behøver ikke varetages af
læreruddannet
• Lettere adgang til fælles ledelse
• PR: ikke obligatorisk
• Forenklet, digital elevplan
• Klasselærer
Skolebestyrelsen
• Principper for forældrenes ansvar i
samarbejdet.
• Kompetenceudvikling for medlemmerne af
skolebestyrelsen.
• Mulighed for forældreråd i hver afdeling.
• Evt. anden sammensætning af
skolebestyrelsen.

similar documents