EUROSUR

Report
EU’s grænseovervågning i strid med
flygtninges rettigheder eller for
deres egen skyld?
Introduktion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Historisk rids
Flygtninges basale rettigheder
Dublin konventionerne
FRONTEX
EUROSUR
Militarisering af grænserne
Præventiv grænsekontrol
Privatisering af grænserne
EUROSUR som teknologisk udvikling
Redde liv til søs?
Juridisk tomrum og mangel på kontrol
Er EUROSUR nødvendigt?
Kan vi klare os uden EUROSUR?
Fremtidsscenarier
Mod stærkere grænser og kontrol over
immigration
• Rom-traktaten/Traktaten om det europæiske fællesskab 1958
- Sikrer udviklingen af et integreret system for forvaltning af de ydre grænser
• Amsterdam-traktaten og Schengen samarbejdet 1999
- Med ophævelse af de indre grænser styrkes de ydre
- Integrated Border Management (IBM)
• FRONTEX 2004
- Hjælper medlemsstaterne med at sikre Unionens ydre grænser.
Flygtninges basale rettigheder
Efter Flygtningekonventionens artikel 1, litra A, nr. 2, er en
person flygtning, hvis den pågældende:
"…som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin
race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social
gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det
land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til –
eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at søge dette lands
beskyttelse, eller som ikke har nogen statsborgerret, og på grund
af sådanne begivenheder befinder sig uden for det land, hvor
han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til – eller på
grund af en sådan frygt ikke ønsker – at vende tilbage dertil".
Flygtninges basale rettigheder
Ret til asyl: Art. 18 EU’s Charter om grundlæggende rettigheder
Asylretten sikres under iagttagelse af reglerne i Genève-konventionen af 28. juli 1951 og protokollen af 31.
januar 1967 om flygtninges retsstilling
Ifølge EU’s retspraksis har flygtninge som passer in under førnævnte definition, ret til at søge asyl så snart de
befinder sig på EU-territorium.
Princippet om ”Non-refoulement” Artikel 33 Genève-Konventionen 1951
”Forbud mod udvisning og afvisning: Ingen kontraherende stat må på nogen måde udvise eller afvise en
flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv eller frihed ville være truet på grund af hans race,
religion, nationalitet, hans tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser.”
Ret til beskyttelse af personoplysninger: Art. 8 EU’s Charter om grundlæggende rettigheder
”Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører ham/hende.
Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte
personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. Enhver har ret til adgang til
indsamlede oplysninger, der vedrører ham/hende, og til berigtigelse heraf”
DUBLIN Konventionerne
• Dublin konventionen skal sikre at asylansøgere ikke
bliver ”kastebolde” mellem medlemsstaterne. Derfor
skal deres asylsag kun behandles i ankomstlandet.
• Dublin III konventionen skal sikre større solidaritet
med medlemslandende ved EU’s sydlige eksterne
grænse, samt større gennemsigtighed og forbedre
asylansøgeres rettigheder.
• Kritik – Lappeløsning: medlemslandende vil fortsat
forsøge at undgå at påtage sig ansvaret for
immigranter der kommer til EU via middelhavet.
FRONTEX
FRONTEX
• FRONTEX står for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af
det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser og blev
dannet i 2004.
• Opgaver: At fremme solidariteten mellem medlemsstater
hvad angår forvaltningen af de ydre grænser. Udarbejde
risikoanalyser, hjælper med uddannelse af nationale
grænsevagter og hjælper med at koordinere fælles
tilbagesendelser.
• Medlemsstaterne har selv ansvaret for kontrol og overvågning
af de ydre grænser. ”Agenturet” fremmer
fællesskabsforanstaltninger.
FRONTEX er svaret!
• En naturlig del af integrationsprocessen i EU
• Svaret på terrortrusler efter 9/11 og efter
London og Madrid  Sikkerhedsliggørelse
• Svaret på problemet med de mange
immigranter der satte spanske kystvagter
under pres.
• Svaret på problemet med de mange
immigranter der druknede på deres vej fra
Afrikanske lande til EU.
FRONTEX under udvikling
• HERA I og HERA II – EU’s grænser udvides
• Øgede beføjelser i 2011 – Nu kan FRONTEX selv købe
overvågningsudstyr – Øget effektivitet.
• FRONTEX ny vagthund for menneskerettigheder?
• Netop nu er en forordning vdr. Sikring af flygtninges
rettigheder under FRONTEX -missioner til søs under
behandling i EU, forventes vedtaget til april.
EUROSUR
Den 10.10.2013 blev EU’s nye grænseovervågningssystem
EUROSUR vedtaget af EU’s instanser. EUROSUR har tre formål:
1. Mindske antallet af illegale indvandre, der rejser ind i EU
uden at blive opdaget.
2. Mindske antallet af dødsfald blandt illegale indvandre ved at
redde flere liv til søs
3. Øge den indre sikkerhed i EU generelt ved at bidrage til
forebyggelse af kriminalitet på tværs af grænser.
EUROSUR trådte i kraft 01.12.2014. Kun UK og Irland er ikke
med. Danmark tilslutter sig først senere grundet retsforbehold
EUROSUR
• Det mest ambitiøse grænseovervågningssystem til dato med
et budget på 2.5 milliarder kr.!
• EUROSUR skal hjælpe medlemslandende med at få et fuldt
kendskab til ”situationen ved deres ydre grænser”.
• At styrke det nationalt politi og grænsevagters
”reaktionskapacitet”. Dvs. den tid det tager at ”få kontrol med
bevægelser eller ”usædvanlige situationer ved grænsen”.
• At skabe de fælles tekniske rammer for samarbejdet mellem
medlemsstaternes myndigheder ved at gøre det muligt for
dem at dele billeder og data af fra grænserne i ”realtid”
Implementering af EUROSUR
Etableringen af EUROSUR blev i 2008 delt op i tre faser:
1. Fase: At sammenkoble og rationalisere de
overvågningsmekanismer, der findes på medlemsplan.
 Nationale koordinationscentre og samarbejde med
tredjelande
2. Fase: At forbedre anvendelsen af overvågningsværktøjer på
EU-plan
 Udforske muligheder for brug af ex. droner og satellitter.
3. Fase: At sikre en gensidig informationsdeling vedrørende
EU’s farvande: ”Common information sharing environment”
 Mod fælles EU grænseovervågning
EU’s Præsentation af EUROSUR
”EUROSUR sparkes i gang: nyt værktøj skal redde liv blandt
indvandrere og forbygge kriminalitet ved EU's grænser”
”EUROSUR er et vigtigt bidrag til at redde mennesker, som
sætter livet på spil for at nå Europas kyster. Det vil også
udstyre EU og dets medlemsstater med bedre værktøjer til at
forebygge grænseoverskridende kriminalitet som narkotikaog menneskehandel og på samme tid opdage og hjælpe små
både med flygtninge i havsnød i fuld overensstemmelse med
europæiske og internationale forpligtelser, herunder
princippet om non-refoulement.”
(Pressemeddelelse fra EU-Kommissionen 29.11.2013)
”Redde liv og styrke grænser”
Militarisering af grænserne
Krigs-lingo:
•
•
•
•
”Situational awareness”
”Quick Reaction Capabilities”
”Near-real time situational pictures”
”Targets in target zones”
Reel brug af kampfly, krigsskibe og varmedetektorer og
satellitter til at opspore ”mistænkelig adfærd”
Præventiv grænsekontrol
Privatisering af grænseovervågning
• Udlicitering af grænseovervågning til private
sikkerhedsselskaber som Finmeccanica og G4S
• Private sikkerhedsselskabers dobbeltrolle: Rådgiver
EU og FRONTEX indenfor den nyeste teknologi og er
samtidig leverandører
• Grænseindustrien som ”emerging market”
• Private sikkerhedsselskaber står ikke til ansvar
overfor menneskerettighederne.
EUROSUR som teknologisk ”NextGeneration”
• Droner, satellitter, radarer, bevægelses og
hjerterytme-detektorer…
• Fra grænsekontrol til grænseovervågning
• En del af en naturlig udvikling?
• Persondatabeskyttelse
• Varmedetektorer kan ikke skelne mellem
”illegale” immigranter og asylansøgere
Lampedusa-tragedien
"I welcome today's vote by the European Parliament which
paves the way for the entry into operation of EUROSUR… We
all have in mind the dreadful images from the most recent
tragedy in Lampedusa. I will never forget the sight of 280
coffins during my visit yesterday to the island.
The EU must step up its efforts in order to prevent these
tragedies and EUROSUR is a part of these efforts. It will make
an important contribution in protecting our external borders
and help in saving lives of those who put themselves in danger
to reach Europe's shores.”
EU Commissioner Cecilia Malmström
Redde liv til søs?
Alt for mange flygtninge dør på vej til EU:
I 2011 anslås det, at 1500 mennesker døde.
I 2012 faldt dette tal til omkring 500 døde migranter
Indtil Lampedusa tragedien i oktober var omkring 100 dødsfald i 2013,
hvor omtrent 400 mennesker mistede livet. Dette er kun dem man har
fundet.
• Uklart hvordan EUROSUR vil redde liv
• Indtil videre er ingen penge sat af til redningsmissioner
• Nuværende satellitter og radarer kan allerede opspore
fartøjer til søs – ”the left-to-die-boat” er et trist eksempel.
• Fremtiden vil vise om EUROSUR redder liv.
Juridisk tomrum?
• Implementeringen af EUROSUR løber parallelt med
udformningen af systemets juridiske grundlag.
• Ikke et tomrum, men et juridisk kludetæppe, som gør det
muligt for stater at ”shoppe rundt”
 Tidligere centre i Libyen – at flytte
”problemet”
• Hvordan undgås push-back-operations?
• Problemet med ”Mixed flows”
Mangel på kontrol
• Grænser flyttes ud af europæisk territorium,
minimeres tidsmæssigt, overdrages til private
sikkerhedsværn og tredjelande, der ikke opfylder
menneskerettighederne!
• Hvordan bevares kontrollen over hvorvidt flygtninges
basale rettigheder overholdes?
• Hvor skal immigranter sættes i land?
• Hvordan inddrages menneskerettighedshensyn, når
beslutningen skal tages i ”realtid”?
• Hvem har ansvaret?
Er EURSOUR nødvendigt?
• En stor andel af de ”illegale” immigranter EUROSUR skal holde
ude, kommer ikke over grænserne, men legalt via lufthavne
og bliver efter deres visum er udløbet.
• I 1992 var antallet af flygtninge der kom til EU dobbelt så stort
som i dag.
• Redder ikke liv, men tværtimod – immigrations-ruterne bliver
længere og farligere og derfor dør flere
”At bruge milliarder af euro til at rejse grænser på land eller til
vands vil ikke stoppe migrationen. Desperate mennesker vil altid
finde desperate måder”
• Lava-lampe-effekten
Kan vi klare os uden EUROSUR?
•
•
•
•
Øget tilstrømning af flygtninge til Europa efter krigen i Syrien
I 2013 kom 20.000 immigranter til Italien alene.
”Vi har ikke plads til hele Afrikas befolkning”
HERA II – en stor succes (?): i 2006 nåede 39.000
bådflygtninge Spaniens kyster i 2012 var tallet minimeret til
3.800…
Fremtidsscenarier
•
•
•
•
”Sikre korridorer”
Asylcentre i oprindelseslande
Udjævn global ulighed
Opruste EU’s grænser yderligere
Spørgsmål til jer
• Kan vi klare os uden EUROSUR?
• Kan man overhovedet tale om etisk
acceptable/humane grænser? Hvordan ville de se
ud?
• Kan grænsebeskyttelse og beskyttelse af flygtninges
rettigheder gå hånd i hånd? Hvem beskytter
EUROSUR egentlig?
• Nu er der snart EP-valg, hvad kan man som borger
gøre for at gøre opmærksom på flygtninges
rettigheder i EU’s grænseovervågningssystem?

similar documents