Ph.d. - Information Management for Knowledge Creation

Report
Aalborg Universitetsbiblioteks
AALBORG
organisering
af ph.d.-undervisning og
UNIVERSITETSBIBLIOTEKS
ORGANISERING AF PHD
vejledning
UNDERVISNING OG VEJLEDNING
LOUISE THOMSEN & BENTE LOPE
TYPER AF PH.D. -UNDERVISNING OG –
VEJLEDNING SOM AUB TILBYDER
• Forskerskolekurser
• Vejledninger – individuelle eller for
grupper af forskere
• Kortere oplæg på andre ph.d.-kurser
• Banke-på-døren – opsøgende arbejde i
forskermiljøerne
DAGENS PROGRAM FORSKERSKOLEKURSERNE
Baggrund
Deltagere / undervisere
ph.d.-skolerne
niveauforskelle – kulturforskelle
Kursets indhold
1-dagskursus
ECTS
opgaver
pensum (læseliste)
kursets faglige indhold
Evaluering og tilretning af kursus
Administration
kursusopslag
Moodle (LMS system)
deltagerlister
booke lokaler / bestille forplejning
kursusbeviser
BAGGRUND
O f f icielt s a ma r b ejd e me d A a lb o r g U n ive r s it et, h vo r
b ib lio t eke t ( A U B ) f å r e g e t k u r s u s i u n ive r s it etets
f o r s k ers ko le reg i
T e k n i s k - N a t u r vi d e n s k a b e l i g F a k u l t e t – s i d e n 2 0 0 5
(Library Information Management)
Humanistisk Fakultet – siden 2008 (Research
Information Management)
S a m f u n d s vi d e n s k a b e l i g F a k u l t e t – s i d e n 2 0 0 9 ( Ac a d e m i c
Information Management)
S u n d h e d s vi d e n s k a b e l i g F a k u l t e t – s i d e n 2 0 1 2 ( a f h o l d e s
a f Aa l b o r g S y g e h u s )
PH.D.-SKOLERNE PÅ AAU, OG ANTAL
”BIBLIOTEKSKURSER”
D e r fin d e s 4 p h .d . -sko l er p å AAU m e d h ve r d e r e s
l e d e l s e , b u d g e t o g p r o g ram
T EKN AT
HUM
SAM F
( AU B a fh o l d e r 6 h e l d a g skurser å r l i g t)
( AU B a fh o l d e r 2 h e l d a g skurser å r l i g t)
( AU B a fh o l d e r 2 h e l d a g skurser å r l i g t)
M a x d e lta g e rantal : 2 0 p e r so ner
SU N D ( e ta b leret i 2 0 1 2 s o m s e l vs tænd i g p h .d . -skol e)
( T o 1 ½ d a g s kurse r å r l i g t a fh o l d e s i k k e a f AU B)
INDEN DA’
Bi b l i o te k e t d e lto g s p o r ad i sk i n o g l e s a m m en hænge ,
h vo r vi b le v in vite r e t ” i n d ” s o m g æs te l ærere fo r
fo r s kergru ppe r. D e t va r i k k e s a t i s ys te m.
Ek s e m pler:
• W r i tin g a n d R e vi e w i n g Sc i e n ti fi c Pa p e r s”
• Pu b lis h in g Pa p e r s i n th e Pe e r - R evi ew i n g Sys te m
• L i d t a n d r e s p r ed te ti l ta g
BIBLIOTEKETS STRATEGISKE BAGGRUND FOR
FORSKERUNDERVISNING OG -VEJLEDNING
•
•
•
•
At vær e /b live e n i n te g r ere t d e l a f Aa l b o r g U n i ve r si tet
At vo r e k o mp e ten cer k o m m e r e i s p i l
At b live me r e s yn l i g
At k o mme i k o n ta kt m e d fo r ske rne, d e r e fte r hå nd en
va r b l e ve t s j æl d n e g æs ter p å b ib lio te k et
DELTAGERNE OG UNDERVISERNE
N ye p h .d . -stud eren de p å u n i ve r si tetet b å d e d a n s ke o g
u d e n l a nd ske
M u l i g h e d fo r p h .d . -stude rend e fr a a n d r e u n i ve r si teter a t
d e l ta g e
U n d e rvis nin gen va r e ta ges a f 4 b i b l i o te k arer fr a
b i b l i o te ke t. Vi u d a r b ej de r o g s å k u r susi n dh ol d et.
KULTURFORSKELLE – NIVEAUFORSKELLE PÅ
DELTAGERNE
• F o r s kellig mo tiva ti on fo r d e l ta g erne
•
•
Erhvervs-ph.d’ere ønsker mest fokus på søgning
Forsker-ph.d’ere er mindst lige så interesserede i publiceringsstrategi
(Louise gennemgår lidt senere indholdet i AUBs forskerkolekursus)
• Ku l tu r forske lle fo r d e p h .d . -stud eren de
•
•
•
Mange udlændinge er meget autoritetstro, og føler ”læreren” har en
elitær rolle (citat)
De ph.d.-studerende har meget forskellige niveauer for kendskab til
databaser, søgning i databaser, kendskab til publicering og
referencehåndtering
Det er en udfordring for underviserne at håndtere forskellene
KURSUSINDHOLD - PRAKTISKE FORHOLD
• Afholdes på biblioteket
• 1-dags kursus fra 9-15.30
• Pensum – læseliste med udvalgte
artikler
• Udløser 1 ECTS såfremt…
• … de udleverede opgaver besvares og
godkendes af underviserne
KURSUSINDHOLD – SØGNING
Søgning og søgestrategi:
• Vægt på søgemetoder – bloksøgning og
citationssøgning
• Gennemgåelse af case
• Søgeteknik
• Demonstration af case i udvalgte faglige
databaser
KURSUSINDHOLD - SØGNING
Eksempel på case:
”Work-related use of social media, primarily
chat, between employees in a public
administration setting”
– Aspekt 1: Public administration
– Aspekt 2: Social media
– Aspekt 3: Knowledge sharing
KURSUSINDHOLD - SØGNING
CASE:
Block 1
Block 2
Block 3
Public
administration
Social media
Knowledge
sharing
Workplace / work
place
Chat
Knowledge
management
Employee(s)
Instant
messaging
Organisation
/organization
Web 2.0
SØGNING - BUSINESS SOURCE PREMIER
KURSUSINDHOLD - PUBLICERINGSSTRATEGI
• F o r m e lle k a r akteri sti ka ve d h ø j t c i te r e de a r ti k l er
• U l r i c h sWeb : G lo b a l Se r i a l s D i r e c tory
• D e n Bib lio me triske F o r s kn i ngsi n di k ato r i D a n m a rk
( BF I)
• T id s s kri fte rs i mp a c t fa c to r
•
•
Journal Citation Reports
SCImago
• C i ta tio n er o g h - i n d e x
•
•
•
Web of science
Scopus
Google Scholar / Publish or Perish
• O p e n Ac c e s s
KURSUSINDHOLD - REFWORKS
•
•
•
•
R e fW o rks in tr o d ucere s m e d h a n d s -on u n d e r vej s
D e l ta g e rne k a n a n ve n d e e g e n c o m p uter
T e k n is ke p r o b leme r e r e n u d fo r dri ng
D e d e r ik k e ø n s k er R e fW o rks , få r e t a n d e t ti l b u d
OPGAVER EFTER KURSET
• Kursisterne skal udarbejde deres egen
søgestrategi med udgangspunkt i eget
forskningsemne og brug af den gennemgåede
søgeteknik (skema)
• Kursisterne skal løse opgaver i at finde hindex, citationer og journal impact factors i de
gennemgåede databaser
• Vi giver feedback på søgeopgaven og
facitliste til publiceringsopgaven
EVALUERING OG UDVIKLING AF KURSET
•
•
•
•
•
•
Gennemgående ønske: mere vægt på
søgning! (citat)
Publiceringsstrategi er ofte svært at forholde
sig til som nystartet ph.d. (citat)
Populært men svært med opgaver
RefWorks deler vandene (citat)
2-dages kursus?
Opgave om publiceringstrategi
personaliseres
EVALUERING - SØGNING – KURSIST PÅ
KURSET FOR HUMANIORA, FORÅR 2012
”Lav et kursus der har fokus på søgestrategi.
Undervejs på studiet som cand. merc. bruger vi
undervisningslitteratur eller tilfældig litteratur
som vejleder eller anden anbefaler. Søges der
efter litteratur er dette også meget tilfældigt
eller fordi man mangler noget specifikt. På intet
tidspunkt er der fokus på litteratursøgning som
en opgave, der skal tillæres. Så man har
virkelig en læringsopgave foran sig når man
starter på sin ph.d.”
EVALUERING - PUBLICERINGSSTRATEGI –
KURSIST PÅ KURSET FOR HUMANIORA , FORÅR
2012
”Jeg havde meget svært ved at se relevansen
af hvorvidt ens artikler er blevet brugt til
citering…dette vil være relevant hvis man har
tænkt sig at skabe en karriere i
universitetssystemet…de studerende har måske
interesse i andet end at blive forskere – for
disse personer (jeg selv inklusiv) vil emnet
publiceringsstrategi være irrelevant.”
EVALUERING – REFWORKS – KURSISTER PÅ
KURSET FOR TEKNIK OG NATURVIDENSKAB ,
EFTERÅR 2012
“Regarding the low scoring [on] "lecturers". It is
a big mystery to me why a complete IT
incompetent person was presenting the
RefWorks part”.
“Good course, but it is not particularly positive
that the software does not work...”
EVALUERING – KULTURFORSKELLE – KURSIST PÅ
KURSET FOR TEKNIK OG NATURVIDENSKAB ,
FORÅR 2012
“Louise Thomsen is lovely, and could benefit
from a promotion - she was responsive to the
questions I sent through mail”.
ADMINISTRATION
•
•
•
•
•
•
Kursusopslag
Booke lokaler / bestille forplejning
Tilmelding og kommunikation m. de studerende
M o o d l e ( L M S s ys t e m )
Udarbejde deltagerlister
Kursusbeviser
OG TIL SIDST – EVALUERING FRA KURSIST PÅ
KURSET FOR TEK-NAT, FORÅR 2012
“I like this field of study; Library
Information Management I mean.
I further find that many librarians
are too cute and easy to like”.
FINE UNDERVISNINGSFACILITETER PÅ AUB

similar documents