Evaluering af CCC

Report
Evaluering af Copenhagen Cleantech Cluster
Udarbejdet af Oxford Research
september 2014
EVALUERINGEN ER UDARBEJDET FOR COPENHAGEN CLEANTECH CLUSTER, REGION HOVEDSTADEN
RESEARCH I SAMARBEJDE MED COPENHAGEN CAPACITY.
KØBENHAVN, SEPTEMBER 2014
OG REGION
SJÆLLAND
AF
OXFORD
Indhold
1.
Indledning
2.
Aktørerne bag CCC
3.
Sammendrag
4.
Resultater, effekter og målopfyldelse
5.
Resultater og effekter af CCC i Region
Sjælland
6.
Resultater og effekter a CCC uden for
Storkøbenhavn
7.
Synergieffekter og udfordringer ved CCCmodellen
8.
Fremadrettet læring
1. Indledning
Kort om Copenhagen Cleantech Cluster
I april 2010 blev Copenhagen Cleantech Cluster (CCC)
lanceret som et initiativ, der skal sikre vækst, innovation
samt
samarbejde
blandt
danske
cleantechvirksomheder,
videninstitutioner
og
offentlige
myndigheder. CCC’s vision er at udvikle Region Sjælland
og Hovedstadsområdet til en af verdens førende og
mest anerkendte cleantech-klynger, der skaber
markant værdi for klyngens virksomheder og
forskningsmiljøer ved at binde cleantech-teknologier og
miljøer sammen på tværs af brancher og værdikæder.
Bag initiativet står en bred kreds af aktører bestående
af førende danske cleantech-virksomheder samt
centrale viden- og erhvervsfremmeinstitutioner.
Finansielt har initiativet været støttet af Region
Hovedstaden og Region Sjælland. Den koordinerede
indsats, som CCC har løftet, skal lede til øget
innovation, højere produktivitet, flere patenter, tættere
forbindelse mellem forskning og erhvervsliv, kortere vej
fra idé til marked og øget tiltrækning af udenlandske
virksomheder.
Om evalueringen
CCC projektet afsluttes med udgangen af 2014.
Partnerne bag projektet samt Region Hovedstaden og
Region Sjælland har derfor ønsket en evaluering af
projektets resultater og effekter samt de vigtigste
læringspunkter. Kort opsummeret har evalueringen
således haft fokus på følgende tre punkter:
•
•
•
Resultater , effekter og målopfyldelse ift. de
oprindelige projektmål?
Organisering og synergier: Hvordan har det
fungeret at samle aktiviteter og partnere under én
samlet paraply?
Fremadrettet læring: og anbefalinger ift. at lancere
klyngeinitiativer i fremtiden
Det er Oxford Research, der i samarbejde med CCC’s
sekretariat
har
gennemført
evalueringen.
Datagrundlaget består dels af kvantitative effektdata
indsamlet via partnerne samt kvalitative interview med
CCC’s partnerkreds og modtagere af CCC’s services.
Herudover har CCC selv udarbejdet en række illustrative
case-eksempler på de resultater, der er skabt.
2. Aktørerne bag CCC
CCC projektet har i alt 13 projektpartnere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dansk Industri
Scion DTU
DTU
Københavns Universitet
Copenhagen Capacity
State of Green
DHI
Business Frederikssund
Københavns Kommune
Symbion
Symbiosecenteret i Kalundborg
Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland
3. Sammendrag
Evalueringen viser, at CCC-projektet har skabt en række
overbevisende resultater og effekter, der på mange
måder har medvirket til at løfte og udvikle cleantechsektoren markant i både Region Hovedstaden og
Region Sjælland. Af konkrete resultater vil Oxford
Research særligt fremhæve:
•
•
•
•
også genereret en række mere blivende resultater,
der vil kunne bidrage til vækst og innovation i den
danske cleantech-sektor fremover. Det drejer sig
særligt om:
•
Øget netværk og flere konkrete udviklings- og
innovationssamarbejder mellem cleantechvirksomheder, vidensinstitutioner og offentlige
aktører.
•
Etableringen af en stærk, samlende og
selvbærende klyngeorganisation ‘CLEAN’ med
over 170 medlemmer.
•
At have placeret cleantech blandt de
dominerende dagsordener og fokusområder hos
projektets mange markante partnere.
Skabelsen af næsten 700 cleantech-arbejdspladser
og over 1000 arbejdspladser i alt, når afledte jobs
tælles med.
Tiltrækningen af 12 udenlandske cleantechvirksomheder samt oparbejdelse af en portefølje
på knap 100 potentielle cleantech-sager.
Etablering og vækst i en række lovende og
vidensintensive cleantech start-ups som Bladena,
Infuser, FOM Technologies og Abeo.
Markant øget synlighed af den danske cleantechklynge og Danmark som førende cleantech land.
Udover at have skabt konkret værdi her og nu, har CCC
Det er på denne baggrund Oxford Researchs
vurdering, at CCC kan betragtes som et
velgennemført og effektfuldt projekt.
4. Resultater, effekter og målopfyldelse
Et af evalueringens vigtigste formål har været at skabe
overblik over, og vurdere projektets samlede resultater
og effektskabelse set i forhold til de resultat- og
effektmål, der oprindeligt blev stillet op for projektet.
Kort opsummeret har projektets vigtigste mål ligget
inden for følgende temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Flere cleantech arbejdspladser
Tiltrækning af udenlandske virksomheder
Iværksætteri
Forsknings- og innovationssamarbejder
Virksomhedssamarbejder
Offentlige-private partnerskaber
Internationalt netværk
International synlighed
Forankring: Selvbærende klyngeorganisation
Overordnet set viser evalueringen, at langt de fleste af
projektets mål er indfriet. Det således også Oxford
Research vurdering, at projektets resultat- og
effektskabelse
har
været
overbevisende
og
tilfredsstillende.
Følgende gennemgås resultatskabelsen inden for de enkelte temaer.
4.1 Flere cleantech arbejdspladser
CCC’s mål: Skabelse af 1000 nye cleantecharbejdspladser.
Realiseret: CCC har i alt bidraget til skabelsen af 685 nye
cleantech-arbejdspladser. Arbejdspladserne er optalt
og indrapporteret manuelt af CCC-partnerne.
Jobskabelsestallene fra Copenhagen Capacity (236
jobs) er baseret på den forventede jobskabelse efter 3
år på baggrund af virksomhedernes forretningsplan.
Tallene er efterfølgende valideret af revisionsfirmaet
Ernest & Young.
Oxford Research har på baggrund af Danmarks
Statistiks Input-output tabeller beregnet, at der i
Danmark generelt skabes 0,6 indirekte job pr. direkte
job. Medregnes den indirekte jobskabelse, har CCC
således medvirket til skabelsen af 1096 arbejdspladser.
Eksempler på virksomheder, hvor der er skabt nye
jobs:
• Haldor Topsøe : ca. 200 jobs (udvidelse)
• Bladena: 6 jobs (Iværksættervirksomhed)
• Infuser: 13 jobs (Iværksættervirksomhed)
• ABEO: 4 jobs (Iværksættervirksomhed)
4.2 Tiltrækning af udenlandske virksomheder
CCC’s mål: Tiltrækning af 25 udenlandske cleantech
virksomheder.
Konkretisering af mål: Ved tiltrækning af udenlandske
forstås, at virksomheden har etableret sig juridisk i
Danmark, har ansat folk i Danmark og har tilkendegivet,
at CCC har været medvirkende til, at de har placeret sig i
Danmark.
Realiseret: 12 udenlandske virksomheder er blevet
tiltrukket. Hovedårsagen til, at det inden for
projektperiode ikke er lykkedes at tiltrække flere, er
ifølge Copenhagen Capacity, at det tager lang tid at få
opbygget en portefølje af potentielle sager inden for et
nyt område. Copenhagen Capacity vurderer, at de i dag
har opbygget en portefølje på omkring 100 sager med
potentielle udenlandske cleantech-virksomheder, og at
de fulde effekter af projektets fokus på tiltrækning
først for alvor vil indfries de kommende år.
Eksempler på tiltrukne virksomheder
• Spirae
• Greenwave Systems
• Citilum
• Nordic Biofuel Power Engineering & Processing
Case: CCC helps attracting Amercian smart grid company
Building relations with local triple helix partners
GreenWave Systems established a Danish entity in the
Copenhagen area in 2009 with the help of Copenhagen
Capacity. The CCC project had not been officially launched
yet but the relationships created with local triple helix
partners in the process of developing the project helped
Copenhagen Capacity set up meetings for GreenWave
Systems with e.g. DONG Energy. This resulted in a pilot
project involving 2000 homes which speeded up the
company’s decision to invest in Copenhagen.
GreenWave Systems joins CCC
After the official launch of the CCC project GreenWave
Systems became involved with Copenhagen Capacity’s
Smart Grid Network which was initiated as an industry
specific network under the CCC project. Along with other
local cleantech companies involved with CCC project
acitivities, the CCC and ICN secretariat nominated
GreenWave Systems for several international awards to
promote CCC as a world leading cleantech cluster which
resulted in top honors in the GCCA Later Stage Award 2012.
Over the last 4 years GreenWave Systems has been in close
contact with several CCC project partners which in the end
had secured an expansion of GreenWave System with 45
jobs within the next year within their Design and R&D
Centre.
Source: www.greenwavesystems.com 2014
4.3 Iværksætteri
CCC’s mål: Understøttelse af 25 iværksætteres vækst og
fremdrift .
Konkretisering af mål: CCC har styrket væksten og
fremdriften i en iværksættervirksomhed konkret gennem
rådgivning, finansiering eller tilsvarende ydelser.
Virksomheden skal desuden anerkender CCC’s
medvirkende rolle i væksten og fremdriften.
Realiseret: 126 iværksættervirksomheder er blevet
understøttet af CCC’s aktiviteter.
Eksempler på CCC’s iværksætteraktiviteter
• ‘Bobler’, ‘Booster’ og ‘Cleantech Partnerskaber’
(Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus
Sjælland)
• Accelarace (Symbion)
Herudover har KU og DTU gennemført 36 gap-funding
projekter, som indtil videre
har resulteret i
etableringen af 12 virksomheder, mens der stadig
arbejdes på at modne 7 af projekterne. 2-4 nye
virksomheder forventes etableret over de næste 2-5 år
som følge af CCC’s gap-funding.
”Adgangen til privat udviklingskapital
er stærkt begrænset, når formålet er at
udvikle et kommercielt produkt fra
forskningsstadiet. Gap-funding midlerne
spillede derfor en helt afgørende rolle,
da de gav os muligheden for dels at
udarbejde en markedsanalyse og dels at
udvikle et reelt produkt”
- Torben Nielsen, direktør FOM Technologies”
Case: Gap funding helps realise pioneering wind turbine technology
Lighter and stronger blades
The demand for lighter and stronger wind turbine
blades is a market in growth. The windmill industry is
constructing larger turbines to increase the
effectiveness of each turbine. However, the high
weight of the blades poses a major challenge as it can
cause large damage to the blades. The Danish start-up
company Bladena has developed a string system, also
known as D-String. It reinforces the wings, thereby
extending their lifespan and allowing them to produce
more energy than they otherwise would have done.
Gap funding made it possible
The technology behind the string system was invented
by the owner and CTO of Bladena, Find Mølholt Jensen,
while he was working as a researcher at DTU Wind
Energy. After taking out a patent for the pioneering
technology, he experienced difficulties obtaining
funding, but finally found support through CCC’s gapfunding programme. “The gap funding we received
through Copenhagen Cleantech Cluster played a decisive
role in the early stages of the company. The support
made the entire process much easier and gave me the
documentation needed to demonstrate the potential of
the technology. Bladena’s current success is a testament
of the benefits of funding researchers who have
developed innovative and promising technology,” says
Find Mølholt Jensen.
About Bladena
Bladena provides structural enhancement
technologies for blades for Wind Turbine
Generators, which improve the strength of
blades, reduce the cost of maintenance
and repairs, extend the effective lifetime of
blades, and maximize the annual
production of energy - for designers,
manufacturers and operators, looking to
lower the cost of energy.
Bladena has 6 employees and is placed in
Ringsted in Region Zealand.
4.4 Forsknings- og innovationssamarbejder
CCC’s mål: Skabelsen af 30 nye forsknings- eller
innovationssamarbejder mellem virksomheder og
vidensinstitutioner.
Konkretisering af mål: Innovationssamarbejderne skal
være nye og have en hvis grad af formalisering. Det kan
være i form af en formel samarbejdsaftale, en fælles
projektansøgning, en licensaftale om rettigheder til et
patent, samarbejde om gennemførsel af Gap-funding
eller forskere, der får ansættelse i cleantechvirksomheder. Samarbejderne skal alle være opstået som
resultat af dialog i forbindelse med CCC projektet.
Realiseret: Der er skabt 64 nye forsknings- og
innovationssamarbejder.
Eksempler på samarbejder
• Climate KIC (DTU, KU, Rockwool, Grundfos,
Novozymes, Københavns Kommune).
• DTU studerende har samarbejdet med FOM
Technologies, Ørtoft og Wellsafe.
• Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og
Infuser.
4.5 Virksomhedssamarbejder
CCC’s mål: Skabelsen af 20 nye samarbejder mellem
virksomheder på basis af matchmaking-aktiviteter.
Konkretisering af mål: Virksomheder, der ikke kendte
hinanden før/ikke tidligere har samarbejdet, indgår et
længerevarende samarbejde med et konkret output.
Output kan eksempelvis være udviklingssamarbejde om
kommercialisering og/eller eksport og udvikling af nye
produkter eller tilpasninger til specifikke behov.
Realiseret: Der er i alt skabt 38 nye virksomhedssamarbejder.
Eksempler på virksomhedssamarbejder
• Samarbejde mellem Odoom og Tandrup har
medført opgaver for DANIDA.
• Handlingsplaner for tre konkrete samarbejder om
ressourcebesparelser mellem virksomheder via
symbiosepartnerskaber.
4.6 Offentlige-private partnerskaber
Mål: At skabe 8-10 offentlige-private partnerskaber
inden for cleantech-området.
Konkretisering af mål: Mindst én privat og én offentlig
aktør (inkl. universiteter) arbejder sammen på et konkret
prioriteret/strategisk projekt med en formelt
samarbejdsaftale og fælles målsætning og
arbejdsprogram.
Realiseret: Der er i alt skabt 6 offentlige-private
samarbejder.
Eksempler på offentlige-private partnerskaber
•
Partnerskab mellem DI og Københavns
Kommune omkring at bringe klyngens løsninger i
spil i New York
•
SmartCopenhagen – Partnerskab om udrulning af
Hovedstaden som brintregion.
Case: OPP åbner døre for danske virksomheder i New York
I januar 2013 deltog CCC og Københavns Kommune med
Frank Jensen i spidsen i en række møder med
amerikanske erhvervsledere og politikere i USA –
herunder den daværende borgmester i New York,
Michael Bloomberg. Orkanen Sandy fra oktober 2012
var frisk i hukommelsen og New York havde netop afsat
30 mia. DKK til klimatilpasningsprogrammer.
Som CCC-partner blev det naturligt DI’s opgave i
samarbejde med Københavns Kommune at følge op på
besøget og blandt andet kortlægge, hvilke muligheder
og helt konkrete barrierer danske virksomheder har for
at få del i New Yorks ambitioner på
klimatilpasningsområdet.
Efter
kortlægning
af
markedets potentiale afholdte DI i samråd med
relevante partnere en stor konference med 150
deltagere i Industriens Hus.
I foråret 2014 fulgte DI sammen med interesserede
virksomheder op på partnerskabet ved at gennemføre
møder med aktører fra New York City , herunder New
York Kommune. Sideløbende med projektet blev
Danish Cleantech Hub skabt foranlediget af CCC’s
arbejde. I forbindelse med Danish Cleantech Hub
åbnedes i september 2014 en udstilling i New York, der
samler alle relevante danske cleantech-løsninger.
Udstillingen er en del af State of Green (som også er
partner i CCC).
Source: www.di.dk 2014
4.7 Internationalt netværk
CCC’s Mål: At opbygge samarbejde med 15 førende
cleantech-klyngeorganisationer uden for Danmark.
Realiseret: I regi af projektet er ICN (International
Cleantech Network) blevet oprettet, hvilket er et
formaliseret samarbejde og netværk mellem pt. 16
cleantech-klynger i Europa, Asien, USA og Afrika.
Netværkets aktiviteter består bl.a. i netværks- og
erfaringsudvekslingsmøder samt matchmaking på tværs
af klyngerne.
Eksempler på resultater af ICN
• Opbygning af samarbejde med 15 førende klynger
uden for Danmark.
• Cowi og Brendle Group fra Colorado er gået sammen
og har vundet kontrakt om klimatilpasningsplan I
Boulder.
• Udvikling og gennemførsel af fire industrispecifikke
besøgsture til Østrig, Singapore, Sydkorea og
Canada.
• Samarbejde mellem CCC og Oslo Renewable Energy
and Environment Cluster om ny masteruddannelse.
International Cleantech Networks medlemmer
Case: ICN facilitates transatlantic cleantech partnership
Transatlantic partnership wins contract
In 2013 Brendle Group – a small engineering
consultancy from Fort Collins and involved with the
Colorado Clean Energy Cluster – contacted the ICN
secretariat in Copenhagen in search of a Danish partner
with specific competencies.
The request was to identify a partner through the
Copenhagen Cleantech Cluster which had experience
with climate adaptation strategies for city governments
as Brendle Group wanted to compete for city tenders in
the US focused on developing climate adaptation
strategies.
Through ICN, Brendle Group teamed up with the Danish
engineering and consultancy company COWI, which
have helped City of Copenhagen develop their
ambitious climate plan, which aims to turn Copenhagen
in to the worlds first carbon neutral city in 2025.
Together they won a contract to develop climate
adaptation strategies for two Colorado cities; City of
Fort Collins and City of Boulder.
"COWI is a strong partner having helped develop the
climate plan for Copenhagen" says Judy Dorsey,
Managing Director at Brendle group.
About International Cleantech Network
The International Cleantech Network (ICN)
is a network of cleantech clusters in the
world's leading cleantech regions,
The purpose is to enhance knowledgesharing between businesses, knowledge
institutions and local authorities and to
improve collaboration between the regions
in which the clusters are located in order to
give them competitive edge in the battle
for new technologies, talent and markets
share.
ICN was initiated in 2009 by
Copenhagen Capacity as part of the
Copenhagen Cleantech Cluster project.
Today ICN has 16 members in Europe, Asia,
Africa and North Amerika.
4.8 International synlighed
CCC’s Mål: CCC har en række overordnede mål, der alle
går på at øge den internationale synlighed af den
danske cleantech-klynge såvel som CCC.
Realiseret: Det er ikke muligt at opgøre dette definitivt,
men det er Oxford Researchs vurdering, at CCC har
bidraget til at styrke Danmarks synlighed og
internationale førerposition på cleantech-området
betragteligt. Dette underbygges desuden af en række
eksempler og opgørelser:
•
•
•
•
•
Danmark kåres i 2009 som verdens cleantech land
nr. 1 af den førende internationale cleantech
ekspert Shawn Lesser. Der henvises i begrundelsen
bl.a. til etableringen af CCC.
Danmark kåres i 2012 som nr. 1 på Global Cleantech
Innovation Index.
www.cphcleantech.com har I tidsperioden januar
2010 til marts 2014 haft 117.620 besøgende i alt.
Knap halvdelen er udenlandske.
Der er registreret knap 500 pressehits på CCC fra
januar 2010 til juni 2014.
Den kinesiske version af State of Green har nu over
90 virksomhedsprofiler.
Case: The State of Green portal launches Chinese version
Chinese web portal generates business for Danish
cleantech companies
The Chinese market has become increasingly
interesting for Danish cleantech companies, as China’s
commercial cleantech investment reached $65 billion in
2012, making it the leading cleantech investor
worldwide. However, the language barrier can play a
decisive role when attempting to enter the Chinese
market. A national survey concluded that only 30% of
the Chinese respondents with English learning
experience used it in their daily lives.
As a result CCC funded a Chinese version of the State of
Green website. The web portal now acts as a platform
for Danish cleantech companies looking to sell their
solutions on the Chinese market. Since its
establishment the portal has generated much attention
from Chinese stakeholders. During the first quarter of
2014 alone, the website had close to 6000 page views a
month from Chinese stakeholders.
Creating a company profile in Mandarin has proven
successful in generating new business opportunities for
Danish companies. One of the companies that received
an enquiry after joining stateofgreen.com/cn is Black
Silicon Solar. At the end of July 2014, the company met
with a Chinese delegation from Ningbo to present its
award winning anti-reflective solar cells treatment.
Source: www. stateofgreen.com/cn 2014
4.9 Forankring: Selvbærende klyngeorganisation
Mål: At opbygge en samlende og selvbærende
klyngeorganisation inden for cleantech-området med
mindst 200 medlemmer.
Realiseret: I maj 2014 skabtes den landsdækkende
klyngeorganisation CLEAN via en fusion af Copenhagen
Cleantech Cluster (foreningen) og den syddanske
klyngeorganisation Lean Energy. CLEAN har i dag over
170 medlemmer, 17 medarbejdere i sekretariatet og en
projektportefølje på knap 500 mio. DKK.
Kilde: www. Leanenergy.dk (Børsen 9. maj 2014)
4.10 Test- og demo-aktiviteter
Udover de nævnte resultater bør CCC’s indsats inden for test og demo også fremhæves. Opbygningen af test- og
demofaciliteter var ikke en af de oprindelige resultatmål for CCC. En analyse gennemført af CCC viste dog, at
manglende adgang til test- og demofaciliteter er en væsentlig barrierer for mange cleantech-virksomheder og
iværksættere. CCC har derfor haft fokus på at udvide antallet af test- & demo-faciliteter samt øge kendskabet til de
eksisterende. Aktiviteter inkluderer:
•
Cleantech facilitator: Skaber gennemsigtighed i test- og demo-landskabet ved at liste alle tilgængelige faciliteter fra
både private og offentlige aktører.
•
Nationalt Vandtestcenter: En CCC initieret undersøgelse af testfaciliteter på vandområdet har dannet basis for
etableringen af et nationalt vandtestcenter.
•
DTU Lyngby Campus: Campus fungerer som ‘Smart Cities Playground’, hvor smart citiy teknologier vil kunne
udvikles og afprøves i real-life skala indenfor områder såsom mobilitet, crowdmanagent, intelligent belysning,
luftkvalitet, parkering, klimasikring eller affaldshåndtering.
•
NEVIC: På el-bils testcenteret NEVIC kan operatører få testet blandt andet batteriteknologi, ladesystemer og standarder, flådestyring m.m.
•
Frederikssund full-scale test & demo facilitet: Den nye by Vinge ved Frederikssund er under projektering og vil
inden for kort tid bl.a. rumme en helt ny, banebrydende S-togsstation og fremtidssikrede bæredygtige løsninger
inden for vedvarende energi, industriel symbiose, vand- og affaldshåndtering, transport samt IKT infrastruktur.
Virksomheder vil som led i anlægningen få mulighed for at teste full-scale systemløsninger.
5. Resultater og effekter af CCC i Region Sjælland
Region Sjælland har bidraget med en væsentlig del af
finansieringen af CCC. Da Sjælland sammenlignet med
hovedstadsregionen har relativt få cleantechvirksomheder såvel som en markant lavere andel
cleantech-ansatte, har der undervejs i projektet været
bekymring for, hvorvidt Region Sjælland ville få et
rimeligt ‘return of investment’ af sit engagement i
projektet. Oxford Research har derfor gennemgået de
opnåede resultater og effekter og vurderet, hvilke der
har materialiseret sig i Region Sjælland.
Følgende gennemgås de konkrete resultater og
effekter CCC har genereret i regionen. Det er dog
Oxford Researchs overordnede vurdering, at Region
Sjælland har opnået vigtige og markante resultater
gennem deres engagement i CCC. Samtidigt vurderer
Oxford Research, at regionens udbytte dog formentligt
kunne have været optimeret, hvis regionen havde haft
en stærk, regionalt forankret partner med i
inderkredsen af projektet med solidt netværk og
kendskab til det sjællandske erhvervsliv og
erhvervsudviklingslandskab.
Antal cleantech-virksomheder på Sjælland og i hovedstadsregionen
800
722
679
700
610
570
600
533
522
469
500
396
400
300
200
152
146
141
126
100
0
2010
2011
Region Sjælland
Kilde: Oxford Research og Experian 2013
2012
Region Hovedstaden
2013
I alt
5.1 Sjællandske virksomheders deltagelse i CCC aktiviteter
Flere virksomheder og aktører fra Region Sjælland har
deltaget i aktiviteter og modtaget services udbudt i regi
af CCC:
•
Cleantech Partnerskaber: 12 sjællandske
virksomheder har deltaget i forløbet.
•
Accelerace programmet: 2 sjællandske
virksomheder har deltaget (ud af 10).
•
Andre udviklings- og netværksforløb: Herudover
har omkring 10 sjællandske virksomheder deltaget i
andre udviklings- og netværksforløb i regi af CCC.
•
Profiler på State of Green’s kinesiske hjemmeside:
3 virksomheder fra Region Sjælland har en profil
på hjemmeside (ud af i alt 30 i Østdanmark og 93
på landsplan).
•
Symbiosekurser/workshop: Flere Sjællandske
aktører har deltaget i de udbudte symbiosekurser,
herunder bl.a. Køge Kommune, hvor man pt.
overvejer at igangsætte et symbiose-initiativ.
5.2 Effekter ift. virksomheder og arbejdspladser
CCC har også været medvirkende til at generere en række
konkrete effekter ift. virksomheder og arbejdspladser i
regionen:
•
•
•
•
•
Tiltrækning af virksomheder: Copenhagen Capacity har
tiltrukket en virksomhed (Kohrt GMBH) samt GGGI’s
danske hovedkontor til regionen indtil videre.
Nordic
EV Interoperability Center (NEVIC) er et
verdensledende test- og udviklingscenter for elbiler
placeret på Risø DTU. Det er etableret med hjælp via CCC’s
gap-funding program.
Bladena er en forskningsbaseret virksomhed inden for
optimering og design af vindmøllevinger beliggende i
Ringsted. Virksomheden har i dag 6 ansatte. Bladena har
modtaget gap-funding via CCC samt deltaget i CCC’s
iværksætterprogrammer.
Infuser er en forskningsbaseret virksomhed inden for
avancerede luft- og vandrensningsteknologier beliggende i
Roskilde. Virksomheden har 13 medarbejdere og har
modtaget gap-funding via CCC samt deltaget i CCC’s
iværksætterprogrammer.
FOM Technoloies, der er etableret med støtte fra CCC, har
slået sig ned i Det Grønne Iværksætterhus, på DTU Risø
Campus.
5.3 Andre markante resultater af CCC
Udover de allerede nævnte effekter og resultater peger
evalueringen også på, at CCC har bidraget afgørende til
en række andre vigtige resultater med stor generel
relevans for det sjællandske ‘cleantech-landskab’:
•
Åbning af DTU Risø Campus for omverdenen
CCC-projektet har, ifølge DTU selv, i høj grad
bidraget til, at DTU Risø Campus er blevet ’åbnet op’
for omverdenen og er blevet et aktiv ift. den
sjællandske
og
danske
cleantech-sektor.
Muligheden for at ansætte forretningsudviklere, der
har kunnet facilitere kontakten mellem forskere og
virksomheder samt CCC’s matchmaking-aktiviteter
har været vigtige nøgler til dette. Herunder har CCC
også været løftstang for planerne om den nye
cleantech forskerpark.
•
Det Grønne Iværksætterhus
Huset der ligger på DTU Risø Campus er ikke et
direkte resultat af CCC, men hos DTU peger man på,
at huset formentligt aldrig ville være kommet til
Risø uden CCC, da de fire partnere bag mødtes i regi
af CCC. CCC har desuden bidraget med konkrete
aktiviteter til huset.
Source: www.dtu.dk 2014
6. Resultater og effekter af CCC uden for Storkøbenhavn
Mange af projektets partnere ligger geografisk placeret
i Storkøbenhavn. Region Hovedstaden har dog en
naturlig interesse i, at de projekter de støtter og går ind
i rent resultat og effektmæssigt har en geografisk
udbredelse, der går ud over Storkøbenhavn og hermed
bidrager til en balanceret vækst i hele regionen.
Oxford Research har derfor undersøgt, hvilke resultater
og effekter CCC har generet i Region Hovedstaden
uden for Storkøbenhavn.
Storkøbenhavn er her
afgrænset ift. postnumrene 1000 til 2999.
Helt overodnet viser evalueringen, at CCC også uden for
Storkøbenhavn har genereret betydelige resultater og
effekter . Antallet af virksomheder, der har deltaget
direkte i CCC’s rådgivnings-, udviklings- og
netværksforløb er forholdsvist få. Til gengæld har CCC
haft en markant positiv indvirkning på skabelsen af
cleantech-arbejdspladser.
6.1 Deltagelse i CCC aktiviteter samt skabte arbejdspladser
Flere virksomheder uden for Storkøbenhavn har
deltaget i CCC aktiviteter:
•
Rådgivnings-, udviklings- og netværksforløb
8 virksomheder uden for Storkøbenhavn har
deltaget i forløb i regi af CCC-aktiviteter.
•
Profiler på State of Green’s kinesiske hjemmeside
1 virksomhed uden for Storkøbenhavn har en profil
på hjemmesiden (ud af 30 i Østdanmark).
•
CCC har medvirket til skabelsen af 385 cleantecharbejdspladser uden for Storkøbenhavn.
Herudover har CCC skabt momentum og fokus på
udviklingen af Copenhagen Cleantech Park og den nye
bæredygtige by Vinge ved Frederikssund. Med stærke
bæredygtighedshensyn bliver Vinge Danmarks første
fuldt-elektriske by. CCC-midler har bl.a. muliggjort, at
nye teknologiløsninger kan demonstreres som led i
udrulningen. 3 til 4 konsortier forventes at kunne
demonstrere og dermed markedsmodne deres
systemløsninger i Vinge de kommende år.
Source: www..cphcleantech.com 2014
7. Synergieffekter og udfordringer ved CCC-modellen
CCC har i realiteten været en samlende paraply, for en
lang række forskelligartede aktiviteter udført af de
forskellige partnere bag projektet. Sekretariatet, som
Copenhagen Capacity har stået for, har været lille og
har haft en meget begrænset rolle i implementeringen
af de egentlige aktiviteter. At køre store
klyngeudviklingsprojekter på denne måde har været en
forholdsvis ny og unik model i Danmark.
Evalueringen har derfor også set nærmere på
synergieffekter og udfordringer ved CCC-modellen.
Kort sagt: Hvordan har det fungeret at samle aktiviteter
og partnere under én samlet paraply?
7.1 Synergieffekter ved CCC-modellen
•
Netværk, netværk, netværk…
Partnerne bag CCC fremhæver alle, at deres
deltagelse i CCC har givet dem et stort og vigtigt
netværk inden for cleantech, og at de har brugt
dette til at skabe nye cleantech-relaterede
udviklingsaktiviteter.
•
Udbrede fokusset på cleantech: Den store
tyngde og det høje ambitionsniveau har gjort , at
de enkelte projekter og partnere har kunnet
bruge CCC til at løfte baren og mere generelt øge
fokusset på cleantech i egne organisationer.
•
Platform for international branding: Partnere
som bl.a. DTU har kunnet anvende CCC til at
markedsføre og brande deres cleantechkompetencer internationalt.
•
Stor international bevågenhed: Projektets
størrelse og ambition har skabt bevågenhed
internationalt og har medvirket til at styrke
Danmarks brand som førende cleantech land.
7.2 Fordele ved CCC-modellen
Evalueringen viser, at CCC-modellen i et
klyngeudviklingsperspektiv har en række fordele.
Modellen:
•
Skaber stor volumen i aktiviteter, uden at der
først skulle opbygge en helt ny organisation.
•
Sikrer mange aktiviteter af høj kvalitet: Hver
partner gør, hvad de netop er specialiserede i og
har deres kernekompetencer indenfor.
•
Har stor gennemslagskraft og politisk
bevågenhed qua størrelse og antallet af
markante partnere.
•
Er god til at få sat emner og sektorer (cleantech)
på den erhvervspolitiske dagsorden.
•
Når ud til et meget stort antal aktører og
virksomheder med aktiviteter.
•
Skaber netværk og samarbejdsrelationer
mellem vidensinstitutioner (partnerne).
7.3 Udfordringer ved CCC-modellen
Ud fra et klyngeudviklingsperspektiv er der dog også
enkelte udfordringer ved CCC-modellen:
•
CCC–modellen har vist sig mindre god til ift. at
skabe et mere klassisk klyngeinitiativ, hvor
målet er at skabe tætte netværk, kendskab og
tillid mellem virksomheder på tværs af værdi- og
leverandørkæder. Dette hænger sammen med, at
modellen med mange selvkørende partnere og
et minimalt sekretariat ikke
skaber den
klyngefølelses , tilhørsforhold og tætte relationer
mellem de tilknyttede virksomheder, som en
mere traditionel klyngeorganisation typisk gør.
•
Særligt svært at få SMV’ere med. Dette hænger
igen sammen med, at store og sammensatte
klyngeprojekter ikke er gode til at skabe samme
tætte
forhold
og
relation
til
selve
klyngeinitiativet, som de mindre og ofte mere
lokale klyngeorganisationer gør.
8. Fremadrettet læring
Arbejdet med at udvikle og gennemføre CCC-projektet
har medført betydelig læring hos partnerne og de
involverede, som bør tages med videre i nye
klyngesatsninger og større projekter finansieret af
strukturfondsmidler.
8.1 Tættere koordinering og større projektsekretariat
Skal man lancerer et nyt stort klyngeinitiativ efter CCCmodellen, er der en række opmærksomhedspunkter
ift. at styrke resultatskabelsen og synergieffekterne på
tværs af partnerkredsen:
•
Der skal være en tæt og stram koordinering,
opfølgning samt dokumentations- og
kommunikationsindsats fra projektsekretariatet
fra starten.
•
Behov for et sekretariat der kan spotte og
facilitere synergier og samarbejder mellem
partnere
•
Behov for et større og stærkere
projektsekretariat med en blanding af både
generalist- og administrative kompetencer samt
personer med viden, indsigt og erfaring fra selve
sektoren.
8.2 Regionale grænser og regional forankring
•
De regionale grænser giver ofte ikke mening i
store klyngesatsninger. Det har i nogle CCCaktiviteter været en udfordring, at de mest
egnede samarbejdspartnere eller deltagere har
ligget uden for de to finansierende regioner. Vær
derfor åben for, at virksomheder og nøgleaktører
placeret i andre regioner også kan deltage i
aktiviteter og modtage services.
•
Hvis der er flere regioner med, er det vigtigt at
have stærke regionale partnere med i den
enkelte region, der har solidt kendskab til det
regionale erhvervsliv og erhvervsudviklingslandskab og hermed kan være med til at udvikle
relevante og målrettede aktiviteter der passer til
regionens virksomheder og aktører.
8.3 Læring ift. strukturfondsmidler
CCC har været finansieret via EU’s strukturfondsmidlerne, hvilket har medført en række udfordringer og
læringer:
•
Generelt har det været en særdeles stor
udfordring for mange af partnerne at anvende
strukturfondsmidlerne. Særligt har det været
vanskeligt at udforme virksomhedsrettede
aktiviteter
inden
for
rammerne
af
strukturfondsmidlerne, som også har kunnet give
mening og værdi for virksomheder.
•
Veldefinerede aktiviteter har umiddelbart været
de mest succesfulde og lettest at gennemføre,
mens De mere udviklingsorienterede aktiviteter
har været vanskelige at passe ind i et
strukturfondsfinansieret projekt.
•
Det er en udfordring med tilbageløb af ubrugte
midler i så store projekter. Selv en mindre
procentuel afvigelse fra budgettet giver et
meget stort tilbageløb af midler. Samtidigt gø
størrelsen og kompleksiteten det meget svært at
ramme et 100% forbrug af de budgetterede
midler.
8.4 Styrkelse af gap-funding indsatsen
GAP Funding har været en yderst succesfuld aktivitet
under CCC’s iværksætterindsats, som har hjulpet en lang
række lovende videnstunge iværksættervirksomheder i
gang. GAP funding indsatsen i regi af CCC har dog også
vist, at der er brug for yderligere indsatser, hvis hele
iværksætterkæden skal hænge bedre sammen. Bl.a. er
der brug for:
•
‘Mini gap-midler’ til at studerende kan
afprøve at arbejde med/modne deres
iværksætter-ideer.
•
Midler der kan bygge bro fra gap-fundingen
og til egentlige investorer som
innovationsmiljøerne.
•
Mere fokus på at få koblet ’opfinderne’ med
forretningsorienterede iværksættere.
7.5 Timing for overgang fra projekt til forening
CCC’s overgang fra at være et klyngeudviklingsprojekt
til en klyngeforening var svær og kompliceredes af, at
foreningen blev grundlagt meget tidligt i projektet.
Dette gjorde, at snitfladerne mellem projekt og
forening blev utydelige og det var vanskeligt at fylde
aktiviteter i selve foreningen. CCC-foreningen blev kun
en realitet pga. en håndfuld ildsjæle, der var villige til
at bruge deres fritid på det og holde fast i ideen.
Såfremt fremtidige klyngeprojekter også overvejer en
forankring ved at danne en forening er det således:
•
Vigtig med den rette timing ift. projektet.
Det skal ikke ske for tidligt i projektet, da
man risikerer at miste momentum og
snitfladerne bliver for utydelige
•
Vigtig at der fyldes konkrete aktiviteter og
midler ind i foreningen fra start. Ellers
risikerer man, at det løber ud i sandet og at
virksomheder og aktører mister interessen.
7.6 Skal vi stadig kalde det ’cleantech’
Da CCC startede op var ‘cleantech’ stadig et nyt bergreb
og mange af underbrancherne var umodne og meget små.
I dag er en del af underbrancherne vokset sig større
samtidigt med, at cleantech som fænomen har bredt sig til
andre eksisterende brancher. Et centralt fremadrettet
spørgsmål er således, hvorvidt det stadig giver mening at
have en klyngeorganisation, der arbejder bredt med
cleantech.
Evalueringen viser, at der fremadrettet kan være behov
for flere vertikale aktiviteter og netværk, hvor der
fokuseres på særlige teknologiområde eller specifikke
sektorer og temaer under cleantech.
Oxford Research vurderer dog, at det stadig vil være en
god ide med en samlet ’cleantech paraply’, da en sådan er
med til at:
•
Skabe større kritisk masse.
•
Lette opnåelsen af politisk bevågenhed (hvilket
er vigtigt i en sektor drevet af offentlig
regulering og efterspørgsel).
•
Sikre synergier mellem de mange forskellige
teknologi- og fagområder og kompetencer.
7.7 Hav tålmodighed og is i maven
At sætte et så stort og omkostningstungt projekt i
søen som CCC er naturligvis behæftet med en vis
politisk
risiko,
såfremt
der
ikke
kommer
dokumenterbare resultater ud af det.
Men så store projekter tager tid at få op i fart. Det er
derfor vigtigt, at fundere og bidragsydere ikke
forventer og forlanger markante effekter og
resultater de første år, men giver tid til at projektet
kan materialisere sig.
Skal der allerede i opbygningsfasen fremvises og
dokumenteres meget konkrete resultater tager det
typisk kostbare ressourcer fra sekretariat og partnere,
der burde blive brugt på mere produktive og
opbyggelige arbejdsopgaver. Samtidigt kan det være
med til at skabe mismod og dårlig stemning i projektet,
da det ofte ikke er muligt at fremvise overbevisende
resultater før i den sidste halvdel af et projekt.

similar documents