Undervisning med Herman Bangs "Stille eksistenser"

Report
Herman Bangs: ”Stille eksistenser”
1.
Gennemgang af Herman Bangs ”Stille eksistenser”
med udgangspunkt i Klujeffs begreber
Pause
2. Ældre tekster som ”stille eksistenser” og unge læsere
– hvordan?
3. Gruppearbejde med efterfølgende opsamling i
plenum
Den eksplicitte
fortæller:
Tekstens ”jeg” – fortælleinstans,
der synligt optræder som en
egentlig 1.personsfortæller
(personaliseret) eller som mindre
personaliseret fortæller med
indre syn (sympati) hos en eller
flere personer
Evt. alvidende
Den implicitte fortæller:
”Implied author” –
Fortælleinstans med distance
til den eksplicitte fortællers
historie (fabula)
husker hvad fortælleren
glemmer!
Fortælleren:
Den eksplicitte fortæller og den implicitte fortæller i
”Stille eksistenser”
Den eksplicitte fortæller:
 Fortælleren er alvidende
 Ser tilbage på et allerede afsluttet forløb
 Har overblikket
 Har sympati hos Pastor Skeel
Den implicitte fortæller
 Står mellem linjerne og husker, hvad den eksplicitte
undlader at fortælle
 I ”stille eksistenser ” er det den implicitte fortæller, der
fortæller os:
 at pastoren er ved livets afslutning (døvhed, den bøjede
skikkelse, slutningen)
 At pastoren har haft et godt liv med kærlighed, gud og
nøjsomhed (flash-back med dengang det startede, den
måde de taler til hinanden i fortællingens nutid)
Brug 10 minutter med sidemanden og diskutér novellens
fabula og sjuzet
 Fabula (den fortalte tid):
1.
2.
3.
4.
5.
Pastoren og sin kone forelsker sig i hinanden
Parret tilbringer en del år i Grønland, hvor pastoren
er missionær
Døvheden indtræffer og pastoren kan ikke fortsætte
sit arbejde
De tager tilbage til DK
De lever en stille tilværelse, hvor han efterhånden
melder sig mere og mere ud af lokalsamfundets liv
og koncentrerer sig om at oversætte salmer til
grønlandsk
 Sjuzet ( fortælletiden)
Narrationen tager udgangspunkt i en fortællemæssig nutid. Fortællingens
nutid er fabulaens afslutning, hvorfra fortælleren ser tilbage på udvalgte
begivenheder i pastorens liv, der alle understreger novellens tematiske
struktur
Narrationen begynder således i nutiden, hvor pastorens liv præsenteres
gennem skildringer af huset, små episoder som den med kortspillet m.m.
Den fortsætter med et spring i den fortalte tid til der, hvor pastoren virker på
Grønland , kommer ud for en ulykke og mister syn og hørelse?!
Tilbage i nutiden beskrives pastoren og konens liv, hvor de kærligt og
omsorgsfuldt opholder sig i haven og lever et stilfærdigt liv præget af
rutiner
Dernæst springer narrationen i tid igen og vi får fortalt historien om deres
forholds begyndelse
Fortællingen slutter tilbage i narrationens nutid med en eksplicit pointe: ”Thi
der er få som elsker at arbejde…”
Begivenheden i teksten:
 Den er udefrakommende – dog ikke mekanisk
strukturel
 Den er betydningsfuld – Hovedpersonens liv forandres
 Den tillægges betydning af personerne
 Den er en semantisk størrelse, der er afgørende og
leder frem til novellens kerne (tema)
 Hvad er den indtrufne uhørte begivenhed?
 Uheldet med isflagen? Pastorens døvhed
 Pastorens exit fra kortspilleklubben?
 Det første møde med rosen?
Determinationspunkt:
 Vendepunkt
 Begivenhed, hvor de irrationelle magter griber ind og
hvoraf alle andre begivenheder følger
 Point of no return?
Er der et determinationspunkt i novellen? Hvor?
 Determinationspunktet er hvor pastoren forlader
kortspilklubben?
 Tolkningspunktet ligger i fortællerens suveræne
udvælgelse af de begivenheder i fortællingens fortid,
der understreger pointen i novellen: nøjsomhed,
respekt, udholdenhed, kærlighed er dyder, der fører til
et godt og lykkeligt liv
 Pointen findes til sidst i novellen
 Stille eksistenser har ikke en entydig begivenhed, og
heller ikke et entydigt determinationspunkt
 Der er lidt ”slice of life” fortælling over den:
 Vi får et indblik i pastorens liv igennem beskrivelser af
korte episoder
Hvad gør den til en novelle?
At arbejde med ældre tekster i folkeskolen
 Forholdet mellem tekstens ”du” og læserens ”jeg”
 Dialogisk – tekstens fremmede verden tiltænkt et ”du”
må gå i dialog med læserens ”jeg”
Hvordan?
Gruppearbejde:
1. Læs ”Hans fuldendelse” af Jesper Wung-Sung
2. Tag udgangspunkt i begge teksters fremstilling af
eksistens



Begynd med at give en kort fortolkning af ”Hans
fuldendelse”
Hvilke kompetencer kan I se mulighed for, at eleverne
udvikler i arbejdet med de to tekster? (brug kap. 2 i
”Kompetencer i dansk”)
Kom med konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes
med de to tekster (brug kap. 2 i ”Kompetencer i dansk,
især s. 43-46)
 Fokus på sprog:
Lad eleverne omskrive teksterne, så ”hans fuldendelse bliver
langsommere i tempo – udfyld de enkelte sætninger enten ved
hjælp af en tegning eller separate fortællinger ud fra en kort
passage i teksten
Giv eleverne en mesterfortolkning af ”stille eksistenser” msfp.
Fabula og sjuzet (brug andre ord) og lad dem ud fra fabulaen
omskrive novellen, hvor de sætter tempoet op – færre
beskrivelser/ øjebliksbilleder og flere processer, mere handling/
dramatik
Lad eleverne gå på jagt efter sproglige billeder i ”stille eksistenser”
Arbejde med det ironiske i ”Hans fulendelse” – Hvori ligger det
ironiske? Hvad er det i tekstens form, der gør, at den er ironisk?
 Fokus på Tema:
Sammenligning af de to teksters fremstilling af ”det
gode liv”, ”kærligheden”, ”den menneskelige eksistens”
Større skriftlige fremstillinger: eleverne kan skrive et
essay om ”det gode liv for mig” eller ”hvad er vigtigt for
mig i mit liv” eller ”kærligheden”
 Fokus på udfyldning af tomme pladser:
Obs. Se også opgaver om sprog!
Lad eleverne udarbejde et rollespil over de tomme pladser,
der er i ”stille eksistenser” – eks. sønnens død
Kan evt. også være en skriftlig opgave, hvor sønnens død og
parrets reaktion bliver rykket i centrum for en meddigtning
En meddigtning på sognepræsten, lægen og
landinspektørens syn på pastor Skeel – Rollespil over en
kortaften, hvor de tre kommer til at snakke om Skeel
 Marie Klujeff: ”Novellen – struktur, historie og
analyse”, Gads forlag
 Herman Bang: ”Stille Eksistenser
 Jesper Wung Sung: ”Hans fuldendelse” i ”Og havet
klapper”, Samleren 20

similar documents