Se Alexandras indlæg her!

Report
Alexandra Ryborg Jønsson, cand.scient.anth.,
Projektleder ViBIS & Danske Patienter
SPISESEDDEL
• Introduktion
• Hvorfor brugerinddragelse
• Hvad forstår sundhedsprofessionelle
ved patientinddragelse?
• Hvad betyder det SÅ?
• Er du inddraget?
DANSKE PATIENTER
• 17 medlemsforeninger
• Repræsenterer 79 patientforeninger
• Heraf PROPA gennem KB
• Tilsammen ca. 862.000 medlemmer
VIBIS
Videnscenter for
Brugerinddragelse i
sundhedsvæsenet
Etableret i 2011 støtte af
Trygfonden
Indsamle, bearbejde og
formidle viden om
brugerinddragelse i
sundhedsvæsenet
STRATEGI FOR VIBIS
HVORFOR BRUGERINDDRAGELSE?
 Sygdomsmønstre gør brugeres viden nødvendig
 Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet
 Brugere vil gerne inddrages
 Flere behandlingsmuligheder - gør brugeres
præferencer vigtige
 Ny viden
SYGDOMSBILLEDE OG PATIENTROLLE
 Komplekse og tværgående forløb
 Opbygger erfaringer og viden
 Egenomsorg er del af behandling
 Sygdom gennem et liv
 Patientens viden, motivation,
vilkår og ressourcer
 Nødvendig for behandling
 Kræver nye samarbejdsformer
HVORFOR BRUGERINDDRAGELSE?
 Sygdomsmønstre gør brugeres viden nødvendig
 Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet
 brugere vil gerne inddrages
 Flere behandlingsmuligheder - gør brugeres
præferencer vigtige
 Ny viden
EFFEKTER
 Bedre livskvalitet
 Følger behandlingsplaner bedre
 Oplever færre fejl
 Bedre fagligt outcome
 Mere tilfredse med beslutninger
 Bruger sundhedsvæsenet mindre
Coulter, 2012
Sundhedsstyrelsen, 2007
MTV, hjerneskaderehabilitering, 2012
HVORFOR BRUGERINDDRAGELSE?
 Sygdomsmønstre gør brugeres viden nødvendig
 Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet
 brugere vil gerne inddrages
 Flere behandlingsmuligheder - gør brugeres
præferencer vigtige
 Ny viden
BRUGERE VIL GERNE INDDRAGES
Kilde: PaRIS, 2010
HVORFOR BRUGERINDDRAGELSE?
 Sygdomsmønstre gør brugeres viden nødvendig
 Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet
 brugere vil gerne inddrages
 Flere behandlingsmuligheder - gør brugeres
præferencer vigtige
 Ny viden
BRUGERS PRÆFERENCE NØDVENDIG
Læger: 71% af kvinder med brystkræft har bevarelse af deres
bryst som topprioritet.
Faktisk andel: 7 %.
Læger: 96 % af kvinder med brystkræft i kemoterapi har
overlevelse som væsentligste mål
Faktisk andel: 59 %
Kilde: Lee et al 2010
HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE – FRA DE
SUNDHEDSPROFESSIONELLES SYNSPUNKT?
FORMÅL
• At undersøge
sundhedsprofessionelles forståelser
af patientinddragelse samt deres
opfattelse af vilkår for
patientinddragelse i praksis.
ORGANISERING
ViBIS
Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital og Sclerosehospitalet i
Haslev
DSR
Lægeforeningen
MATERIALE OG METODER
19 interviews med sundhedsprofessionelle
70 timers deltagerobservation af
sundhedsprofessionelle på de tre medvirkende
hospitaler
824 sygeplejersker og 539 læger (41,3 % og 27,3 %)
Bortfaldsanalyser forskelstestet med Chi2-test
med 95 % signifikantsniveau)
AFGRÆNSNING
Individuel patientinddragelse
Ansatte på voksenafdelinger
Afdelinger hvor patienter typisk indgår i længerevarende forløb, da
patientinddragelse har størst effekt her (Joosten et al. 2008)
Joosten EAG, DeFuentes-Merillas L, de Weert GH, Sensky T, van der Staak CPF & de Jong CAJ (2008)
Systematic Review of the Effects of Shared Decision-Making on Patient Satisfaction, Treatment
Adherence and Health Status. Psychother Psychosom 2008, vol. 77, no.4.
BEGRÆNSNINGER OG BIAS
• Empiriens størrelse
• Frivillig medvirken
• ViBIS arbejder aktivt på at styrke brugerinddragelse i
sundhedsvæsenet
-OBS på skjulte forventninger og normative analyser
RESULTATER
LÆGER OG SYGEPLEJERSKER VIL GERNE INDDRAGE
LÆGER OG SYGEPLEJERSKER OPLEVER FORDELE
”…Det tror jeg gælder for os alle sammen. Hvis vi selv
tager beslutningen, har vi bedre og nemmere ved at
efterleve den, end når en anden trækker noget ned
over hovedet på os” (Tina, læge)
-men
FORSKELLIGE FORSTÅELSER
”jamen
det er når man om morgenen går ud som
sygeplejerske og præsenterer sig selv og siger ”jeg er
kontaktperson for dig i dag”…”
”At man udstråler forståelighed for patientens situation”
”Det er patienterne der er syge og som har behov for
pleje og passes, og det er os der skal finde ud af
hvordan vi gør det bedst ved at inddrage dem så
meget som muligt”
FORSTÅELSES KATEGORIER
Informeret
samtykke
Patienten informeres
løbende om sygdom og
behandling
Patienten har
medbestemmelse og
tager aktivt stilling til
behandlingsmuligheder
Egenomsorg
Patienten oplæres til at
udføre egenbehandling
Patientorienteret
praksis
Patienten mødes med en
individuel, empatisk og
personlig tilgang
Patienten behandles med
udgangspunkt i sine
individuelle behov, ønsker og
viden
Fælles
beslutningstagning
RAMMER OG VILKÅR FOR
PATIENTINDDRAGELSE
Patientinddragelse besværliggøres når:
•
Der er underbemanding
•
Der generelt er tidsmangel
•
Når de fysiske rammer er uegnede
…ER DET SÅ KUN PÅ HOSPITALERNE?
NEJ!
”Jamen egentlig ved vi jo hvad borgeren skal
tilbydes allerede inden vi har mødtes”
NIVEAUER AF BRUGERINDDRAGELSE
• Patienten i eget forløb – individuel
• Pårørende i patientens forløb og i forhold til egne behov– individuel
• Patient- og pårørende i kvalitets- og organisationsudvikling – organisatorisk
• Brugerinddragelse i forskning
BRUGERINDDRAGELSE
ViBIS, 2013
PÅRØRENDEINDDRAGELSE
Figur x: To dimensioner af pårørendeinddragelse
Pårørende er
stedfortræder for
patienten
Pårørendeinddragelse i
forhold til patientens
forløb
Pårørende
understøtter patienten i
at være inddraget i
behandlingsforløbet
Pårørendeinddragelse i
forhold til pårørendes
egne behov
Pårørende
understøtter patienten i
at håndtere sygdom i
dagligdagen
ViBIS 2014 pointerer, at for at imødekomme begge dimensioner af pårørendeinddragelse kræver det et
sundhedsvæsen, der er i stand til at tage hånd om pårørende, har afsat den nødvendige tid og ekspertviden, og giver
de pårørende adgang til den nødvendige information og ressourcer (10).
Læs mere på: http://vibis.dk/hvad-er-paaroerendeinddragelse
ViBIS, 2014
ORGANISATORISK INDDRAGELSE
I politikudformning, kvalitets- & organisationsudvikling og forskning
ViBIS, 2013
Metoder til inddragelse
MÅLET AFGØRENDE FOR INDSATS
Fælles beslutningstagen
Behandling på patientens
præmisser
Brugerstyret behandling
Øget egenomsorg
Patientuddannelse
Læring i afdelingen
Dialogmøder og
fokusgruppeinterview
Bedre organisering i
sundhedsvæsenet
Anvendelse af rapportering UTH,
LUP m.v.
Bedre lovgivning
Patientrepræsentation
Støtte til den pårørende
Systematiske samtaler mhp at
afdække pårørendes situation og
behov
Pårørende som støtte for patient
Information, uddannelse
Pårørende
Bedre beslutninger om behandling
Organisatorisk
Eksempler på metoder
Individuel
Mål med indsats
Individuel patientinddragelse
INDIVIDUEL PATIENTINDDRAGELSE
• Fælles beslutningstagning
• Brugerstyret behandling
FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING
Professionelles viden
Patienters viden
Diagnose
Erfaringer med sygdom
Sygdoms årsag
Sociale omstændigheder
Prognose
Holdning til risici
Behandlingsmuligheder
Værdier
Mulige outcomes
Præferencer
Angela Coulter et al, 2011: Making shared decision-making a reality. Kings Fund
FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING
• Både behandler og patient er aktivt involveret
• Begge deler information med hinanden
• Begge udtrykker behandlingspræferencer
• Der opnås enighed mellem parterne
Jacobsen C et al. 2008, Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed
Pårørendeinddragelse
- I patientens forløb
- I forhold til egne behov
Pårørendeinddragelse i patientens forløb
DEN INVOLVERENDE STUEGANG
• Metode
• Tværfaglig samtale med sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende
• Formål
• Patienten bidrager som ekspert i eget liv
• Pårørende som samarbejdspartnere
• Fælles beslutningstagning
• Effekter
• Forventningsafstemning
• Inddragelse i beslutningsprocesser og målsætninger
• Større tilfredshed
http://www.kora.dk/media/1261832/pp-231013-ledelse-af-brugerinddragelse.pdf
Pårørendeinddragelse i forhold til egne behov
PÅRØRENDECAFÉ
• Metode
• Åben café for pårørende til patienter med psykiske lidelser
• Formål
• Give pårørende støtte og rådgivning
• Møde andre pårørende
• Effekter
• Får rådgivning i forhold til personlige udfordringer
• Møder ligesindede
• Får luft for frustrationer og bekymringer
• Mulighed for individuel samtale
• Lettelse hos patienterne
Tema: pårørendeinddragelse, www.vibis.dk
Organisatorisk inddragelse
ORGANISATORISK INDDRAGELSE
• Feedback møder
• Den Landsdækkende Undersøgelse af
Patientoplevelser (LUP)
ER DU INDDRAGET?
Med generel viden
eller
Ved beslutningsanledning
BRUGERINDDRAGELSE ER BLANDT ANDET:
At indhente, omsætte og anvende
patienter og pårørendes viden
FORSKELLIG OG NØDVENDIG VIDEN
Professionelles viden
brugeres viden
Diagnose
Erfaringer med sygdom
Sygdoms årsag
Sociale omstændigheder
Prognose
Holdning til risici
Behandlingsmuligheder
Værdier
Mulige outcomes
Præferencer
Angela Coulter et al, 2011: Making shared decision-making a reality. Kings Fund
Danske Patienter søger patienter og
pårørende, der har overskud og lyst
til at indgå i dialog med
sundhedsvæsenet.
danskepatienter.dk/korps-aktivepatienter-og-p-r-rende
Tilmelder du dig som aktiv patient eller pårørende, betyder det, at Danske Patienter
kan kontakte dig, hvis sundhedsvæsenet ønsker din hjælp og viden i forbindelse
med nye projekter, løsninger og praktiske beslutninger i sundhedsvæsenet.
Et eksempel kan være, at man på et hospital beslutter at samle en gruppe
mennesker – f.eks. sygeplejersker, læger, patienter og pårørende – der skal finde
ud af, hvordan man bedst indretter en ny afdeling på hospitalet.
Et andet eksempel kan være, at en kommune skal købe nogle nye apparater, der kan
måle blodsukker hos diabetespatienter. Her kan en patient med kendskab til
diabetes være med til at fortælle kommunen, hvad han eller hun har brug for,
lægger vægt på og foretrækker i forbindelse med et nyt apparat.
Tak for opmærksomheden
Kontakt: [email protected]

similar documents