Almen videnskabsteori - almenstudieforberedelse.dk

Report
Videnskabsteori
- for begyndere
Disposition
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
Videnskaben og dens ”grene”
Empiri
Teori
Metoder generelt (Induktion, deduktion osv.)
Naturvidenskabelige metoder
Humanistiske metoder
Samfundsvidenskabelige metoder
Opsamling
Hvad er videnskabsteori?
‒ Hvad er videnskab?
‒ Hvad er teori?
‒ Hvordan produceres viden?
”Videnskab er ikke sandheden! Det er en foreløbig
opsummering af de erfaringer, vi har”
 ALDRIG et endeligt svar!
De videnskabelige ”grene”
‒ Overordnet set opdeles videnskaben i dag, i tre
forskellige fakulteter;
‒ Det humanistiske fakultet
‒ Det samfundsvidenskabelige fakultet
‒ Det naturvidenskabelige fakultet
‒ Denne opdeling bygger på den traditionelle fra
Paris’s historiske universitet (1100-tallet) der
havde et; teologisk, juridisk, medicinsk og
humanistisk fakultet. (Goethe ?)
‒ Fakultet  Institut  Fag
(Primus s. 30-33)
Forskellige former for videnskab
‒ De forskellige ”grene” af videnskaben beskæftiger sig
med forskellige spørgsmål (problemformuleringer).
‒ Humanistisk videnskab: Hvordan har det danske sprog udviklet
sig gennem tiderne?
‒ Naturvidenskab: Har der været, eller er der, liv på andre
planeter end jorden?
‒ Samfundsvidenskab: Er der en sammenhæng mellem børn og
forældres politisk tilhørsforhold?
 Området er afgørende for hvilken empiri,
videnskabsteori og hvilke metoder der er relevante
Empiri
‒ Ordet empiri stammer fra græsk og betyder
erfaring.
‒ Empiri er de iagttagelser, data, tekster, udsagn
eller kilder, som bruges i en undersøgelse.
‒ Empiri = de materialer undersøgelsen kræver.
”Er der en sammenhæng mellem børn og forældres politiske
tilhørsforhold?”  Hvilken empiri?
Typer empiri
Kvalitativ
Til undersøgelser man ikke kan
skaffe ”tal” på. Det empiriske
grundlag kan blive snævert,
men giver god mulighed for at
komme i dybden.
‒ Interview
‒ Bøger
‒ Billeder
Kvantitativ
Forhold måles med det formål
at skaffe tal som bruges i
undersøgelsen. Disse
resultater behandles med
statistik i tabeler.
‒ Spørgeskema
‒ Målinger (CO2, støj, m.m.)
‒ Kort og (modeller)
Indsamling af empiri
‒ Reliabilitet
‒ Er målingerne/undersøgelsen udført korrekt?
‒ Argumenter for hvordan empirien er blevet til (fx interviewmetode)
‒ Validitet
‒ Undersøges det der var formålet? (craniometri til intelligens)
‒ Argumenter for hvorfor empirien er aktuel og brugbar.
‒ Data/empiri indsamling
‒ Hvordan er indsamlingen foregået, hvorfor netop den empiri?
‒ Argumenter for valg og fravalg af empiri (første bog på hylden, øverste hit på Google?)
Teori
‒ Ordet teori stammer også fra græsk og
betyder betragtning/overvejelse
‒ En eller flere læresætninger som ligger til
grund for en videnskab. Er et begrundet
udsagn, der kan bevises.
‒ Fremføres af mennesket for at forstå og
forklare virkeligheden.
”Er der en sammenhæng mellem
børn og forældres politiske
tilhørsforhold?
”Der er en sammenhæng mellem
forældres politiske overbevisning
og deres børns stemmeafgivelse,
når de for første gang går til
folketingsvalg”
Dette er blot én
metode til at danne
en teori, og besvare
et problem!
Problemformulering
Empiri
Teori (konklusion)
Metoder
Der findes alternative
fremgangsmåder til at
undersøge et givent
spørgsmål. Metoderne
bruger empirien forskelligt
til at nå frem til et
begrundet udsagn (teori)
Metoderne er:
‒ Deduktion
‒ Hypotetisk deduktion
‒ Induktion
‒ Abduktion
Induktion
Undersøgelsen bygger på
empiri, som der drages en
slutning ud fra.
‒ ”Virkelighed”:
”Alle svaner jeg har set er hvide”
‒ Teori:
”Alle svaner må være hvide”
Vi kan aldrig være sikre, da
empirien ikke dækker 100 %
(sort svane i Australien)
Virkelighed  Teori
Deduktion
Der arbejdes ud fra en
argumenteret antagelse som
søges undersøgt i
virkeligheden.
‒ Teori
”Litteraturen siger .. svaner er hvide”
‒ Virkelighed
”Er alle svaner hvide?”
Det er vigtigt hvilken
virkelighed der undersøges og
hvor.
Teori  Virkelighed
Induktion og deduktion
Abduktion
Ud fra betragtning af virkeligheden,
gives et kvalificeret gæt på
processen.
‒ Virkelighed 1.
”Alle bønnerne i sækken er sorte”
‒ Virkelighed 2.
”Der ligger sorte bønner på gulvet”
‒ Formodet proces
”Bønnerne kommer fra sækken”
Slutning til den bedste forklaring af et
fænomen.
Virkelighed  Proces (Hermeneutik)
Hypotetisk deduktion
Der arbejdes ud fra en argumenteret
antagelse som søges undersøgt i
virkeligheden.
‒ Hypotese
”Alle svaner er hvide”
‒ Virkelighed
”Er alle svaner hvide?”
‒ Svar
”Ja, alle svaner er hvide”
”Nej, alle svaner er ikke hvide”
Alt efter hvilket svar der findes,
falsificeres, verificeres eller
modificeres hypotesen.
”Påstand”  Virkelighed  Svar
Metoderne
Induktion
Deduktion
Abduktion
Hypotetisk deduktiv
Virkelighed
X
?
X
Sandt / falsk
Proces
X
X
?
X
Faktum
?
X
X
X (Gæt)
Naturvidenskabelig metode
‒ Fokus ligger på naturen og
sammenhængene heri.
Mennesker betragtes som en
levende organisme som alt
muligt andet, men heller ikke
mere.
‒ Gennem eksperimenter,
undersøges naturen. Både
deduktivt (formodning 
undersøgelse) og induktivt
(undersøgelse  formodning)
‒ Ofte kvantitative data.
‒ Ofte (hypo) deduktiv metode.
‒ Objektivitet!
‒ OBS: Positivisme
”Name-dropping”
‒ Archimedes (287 f.kr – 212 f.kr)  Lovene
‒ Ptolemæus (90 e.kr – 168 e.kr)  Afstand
‒ Kopernicus (1473 – 1543)  Solen i midten
‒ Galilei (1564 – 1642)  Argumentation
‒ Newton (1642 – 1727)  Tyngdekraft
‒ Einstein (1879 – 1955)  Relativitet m.m.
‒ Alle større moderne videnskabsmænd
(Bohr, Wegener, Higgs osv.)
Humaniora
‒ Fokus ligger på mennesket og
arbejder med dets tanker, udtryk
og produkter. Mennesket er
specielt og ikke bare et dyr.
‒ Ved at se på menneskets
handlinger, produkter m.m.
fortolkes og forstås årsagerne.
Menneskelige handlinger kan
forklares ved at forstå meningen
(eller intentionen) bag
handlingerne.
‒ Ofte kvalitative data.
‒ Ofte induktiv metode.
‒ Subjektivitet!
‒ OBS: Hermeneutik
Humanioras empiri
Ukonkret empiri
‒ Menneskers tanker
‒ Menneskers handlinger
‒ Menneskers ytringer
‒ Menneskers ideer
‒ Menneskers følelser
Konkret empiri
‒ Menneskers sprog
‒ Menneskers kunstværker
‒ Menneskers skrift
‒ Menneskers redskaber,
bygninger, tøj m.v.
Forståelse og fortolkning 3
Et utal af humaniora metoder
Litterære metoder:
Sproglige metoder:
Medie metoder:
‒
‒
‒
‒
‒ Kommunikationsanalyse
‒ Sproghandlingsteori
‒ Argumentationsanalyse
‒ Grammatisk
analyse
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
Nykritisk metode
Strukturalisme
Receptionsteori
Ideologikritik og
feministisk kritik
Komparativ
metode
Biografisk metode
Psykoanalystisk
metode
Socialhistorisk
metode
Filmiske udtryk
Forløbsanalyse
Billedanalyse
Kommunikationsa
nalyse
‒ Fiktion- og
faktakoder
‒ + transfer fra
litterær analyse
Samfundsvidenskab
‒ Fokus ligger på den menneskelige
organisation, altså samfundet.
Forhold som magt, ret og
menneskelig interaktion.
‒ Bruger både humanioras
fortolkende metode (indlevelse i
mennesket), men ligeledes
naturvidenskabelige metoder til at
blotlægge sammenhænge
(spørgeskema m.m.)
‒ Både kvalitative og kvantitative
‒ Alle metoder er gængse.
‒ Subjektivitet og objektivitet
Kildekritik
Forklaringer – 3 typer
‒ Årsagsforklaringer (kausale forklaringer)
”Forklaringen skal findes i fortiden det, udviklingen sker som en følge heraf”
klimaændringer  industrialisering; kriminalitet  socialarv
‒ Motivforklaringer (intentionelle forklaringer)
”Forklaringen på en udvikling skal findes i menneskers ønske om at opnå noget”
industrialisering  ønske om øget velstand; kriminalitet  frustration
‒ Funktionalistiske forklaringer
”Udviklingen er resultat af en række faktorer der virker sammen. Motiver og årsager
er bestemt af grundlæggende præmisser”
industrialisering  teknologisk udvikling; kriminalitet  skæv fordeling
3 forklaringer på 2.Verdenskrig
‒ Årsag (kausal): Tyskland angreb Polen, hvorefter
England og Frankrig erklærede krig.
‒ Motiv: Hitler ønskede verdensherredømmet
‒ Funktionalistisk: Der var så mange indbyggede
ubalancer i Europa at det nødvendigvis måtte føre til
en ny krig.
 Få forklaringerne til at komplementere hinanden!
Opsamling
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
Er videnskab den endegyldige sandhed?
Hvorfor er det relevant at beskæftige sig med videnskabsteori?
Hvilke ”grene” findes der indenfor videnskaben?
Hvad er en teori?
Hvad er empiri?
Hvad er kvalitativ empiri?
Hvad er kvantitativ empiri?
Hvad skal man holde for øje når empiri indsamles?
Hvad er deduktion (giv eksempel)
Hvad er induktion (giv eksempel)
Hvad er abduktion (giv eksempel)
Hvad er den naturvidenskabelige metode?
Hvad er positivisme?
Hvad beskæftiger humaniora sig med?
Hvad er den hermeneutiske spiral og hvad fortæller den noget om?
Hvor ligger samfundsvidenskab i forhold til naturvidenskab og humaiora?
Hvad er kildekritik?
Hvordan kan samfundsmæssige forhold forklares?

similar documents