Henriette Soja Præsentation 13. nov.

Report
GAMMEL OG NY FORSTÅELSE AF § 19 OG § 33
I JURIDISK FORSTAND
Advokat Henriette Soja
13. november 2014
BAGGRUND
Nye afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet har udfordret
den praksis, der hidtil har været, hvorefter man har benyttet
§ 19 i miljøbeskyttelsesloven, når der blev anvendt forurenet
jord eller bygge- og anlægsaffald til udførelsen af
fundamenter, belægninger, støjvolde, vejanlæg m.v.
side 2
MAD 2006.1428 – STØJVOLDEN OVER KÆRET
− Etablering af støjvold med lettere forurenet jord på genbrugsplads
− Amt meddelte tilladelse efter § 19, som blev påklaget
− Miljøstyrelsen udtalte:
− at amtets tilladelse efter § 19 indeholdt de fornødne vilkår til at forebygge erosion
og anden form for belastning af omgivelserne
− at rette hjemmel imidlertid var § 33, når oplaget/støjvolden var etableret på en
miljøgodkendt genbrugsstation
− at tilladelsen imidlertid blev opretholdt, fordi volden var etableret
− Afgørende var altså, om støjvolden/oplaget var blev etableret i tilknytning til
en godkendelsespligtig aktivitet
side 3
KORSØR-SAG
− Etablering af læsse- og vende plads på landbrugsejendom
− Opbygges med mursten i bunden og rent jord ovenpå
− Kommunalt påbud om fjernelse af det tilkørte byggeaffald og jord (regulativ for erhvervsaffald)
− Der var ikke påvist forureningsrisiko og prøverne viste, at grænseværdier for rent jord var
overholdt
− Statsamtet Vestsjælland (udtalelse 27.10.05):
− Etablering af vendeplads er ikke deponi, og det er ikke godtgjort, at der er tale om affald, fordi
materialerne nu tjener et landbrugsmæssigt formål
− Statsforvaltningen Sjælland (udtalelse 23.10.07):
− Kommunen: Det afgørende er, om det ud fra en samlet betragtning må anses for hensigtsmæssigt, at
affaldsreglerne finder anvendelse
− Statsforvaltningen: Hensigtsmæssighedsbetragtninger kan ikke anvendes ved vurdering af, om der
konkret er tale om affald. Tilsynets tidligere udtalelse fastholdes fuldt ud.
side 4
KORSØR-SAG
− Miljøstyrelsen (udtalelse 30.04.09):
− Vejledende udtalelse (til brug for retssag) om genanvendelse af materialer fra nedrivning
− Foreligger der affald:
− EU’s affaldsdefinition: ”skille sig af med”
− Ved nedrivning af bygninger vælger ejeren at skille sig af med bygningen – derfor affald
− Hvilken betydning har det, at affaldet genanvendes?
− Det forhold, at byggeaffaldet fra nedrivningen genanvendes, betyder ikke, at affaldet ikke skal
betragtes som eller håndteres efter affaldsreglerne
− Regler om genanvendelse af sorterede sten, tegl og beton i kommunens regulativ kan anvendes
− Er byggeaffaldet ikke rent forudsættes tilladelse efter § 19 eller godkendelse efter mbl kap. 5
side 5
PRAKSIS INDTIL 2011
− Miljøstyrelsen har som tidligere rekursmyndighed fastlagt en praksis, som overordnet
går/gik ud på:
− at støjvolde/oplag skulle godkendes efter § 33, hvis de blev etableret i tilknytning til
en godkendelsespligtig aktivitet , og
− at hvis støjvolden/oplaget (kun) skulle godkendes efter § 33, hvis den/det blev
dimensioneret større end nødvendigt. Ellers kunne det klares med en § 19tilladelse.
−
− Ny praksis fra nævnet trækker imidlertid i retning af, at udgangspunktet ved
nyttiggørelse af jord i støjvolde/oplag i stedet er § 33, uanset om projektet er større end
nødvendigt for at tjene som en vold mod støj
side 6
NYERE AFGØRELSER FRA NATUR- OG MILJØKLAGENÆVNET
Nyttiggørelsesbegrebet
MAD2011.584 (Juelsberg Gods) - 40.000 m3 Klasse 2 jord anvendt ved udvidelse af motorvej
Kommunen: § 19 - Nævnet: § 33 - Østre Landsret: § 33 - Anket til Højesteret (maj 2015)
MAD2012.3022 (Køge) - Terrænregulering og etablering af dige – forurenet overskudsjord
Kommunen: § 19 - Nævnet: Hjemvist
MAD2013.1249 (Tårnby) - Klasse 4 jord genanvendt som vejfyld på et forurenet område
Kommunen: § 19 - Nævnet: hjemvist med henvisning til krav om § 33-godkendelse
side 7
NYERE EU-PERSPEKTIVER - NYTTIGGØRELSESBEGREBET
side 8
Det østrigske affaldsselskab ASA (C-6/00):
Udfyldning af et hulrum i en mine med slagge og aske opfyldte efter EU-Domstolens opfattelse de væsentligste
kendetegn for en nyttiggørelsesfunktion
End-of-waste – Lapin (C-358/11):
Genanvendelse af kobber-, chrom- og arsenbehandlede telefonpæle i en 35 km lang bræddesti kan godt være
nyttiggørelse, ligesom farligt affald kan ophøre med at være farligt
HVAD SIGER REGLERNE?
Miljøbeskyttelsesloven § 19, stk. 1:
”Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvandet, jord og undergrund, må
ikke uden tilladelse
− nedgraves i jorden,
− udledes eller oplægges på jorden eller
− afledes til undergrunden.”
Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1:
”Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste
(listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse
heraf. …”
side 9
LISTEVIRKSOMHED
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder § 3, stk. 1:
”Listevirksomhed må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf,
jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1”
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder § 3, stk. 3:
”Godkendelsespligten omfatter de virksomheder, anlæg, indretninger eller aktiviteter, der er
optaget på listerne i bilag 1 og 2, samt alle aktiviteter, der teknisk og forureningsmæssigt er
forbundet hermed. …”
side 10
GODKENDELSESBEKENDTGØRELSEN - BILAG 1
5. Affaldshåndtering
………….
− 5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g i Rådets direktiv 1999/31/EF om
deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet
kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)
− 5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i
afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den
samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning
af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
− 5.6. Underjordisk lagring af farligt affald, hvor den samlede kapacitet er større end 50
tons. (s)
side 11
GODKENDELSESBEKENDTGØRELSEN - BILAG 2
K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald
K 201. Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af
listepunkt 5.1 eller 5.2 c i bilag 1.
…
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag
1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
…
K 208. Deponeringsanlæg for ikke-farligt inert affald”
side 12
FORSKELLE PÅ § 19 OG § 33
side 13
Miljøbeskyttelseslovens § 19
Miljøbeskyttelseslovens § 33
– Stoffer, produkter og materialer er ikke
defineret
− Alle virksomheder, der er
listevirksomheder er nævnt i bilag
– Skal besidde en egenskab til at kunne
forurene
– vag, elastisk
− Alle listevirksomheder skal godkendes
ved anlæggelse og påbegyndelse
− klar regel
– Alene forurene jord og grundvand
− Enhver miljøpåvirkning
– Ingen ansøgningskrav
− Ansøgningskrav
– Vilkår afspejler (kun) en given mængde
− Vilkår afspejler en generel miljøpåvirkning
– Kan næsten til enhver tid tilbagekaldes
− 8 års retsbeskyttelse
PERSPEKTIVER – NYTTIGGØRELSESBEGREBET
side 14
› Er nyttiggørelsesbegrebet blevet en løftestang, så vi går fra tilladelse efter § 19 til godkendelse efter
§ 33?
› Affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 40:
› ”Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte
anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion,
eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i
samfundet generelt. Bilag 5 B indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer”.
› Er det kun, hvis der er tale om jordmængder af en hvis størrelse?
› Hvilken betydning har krav om efterbehandling og projektperiode for kravet om godkendelse?
› Er det en fornuftig praksis, Natur- og miljøklagenævnet introducerer?
› Er EU-praksis om nyttiggørelse egnet i Danmark?

similar documents