Rummelige VVM`er for konkrete projekter

Report
RUMMELIG VVM’ER FOR
KONKRETE PROJEKTER
KARINA DAMGAARD, RAMBØLL
DISPOSITION
• Hvorfor tale om rummelighed?
• Tre eksempler på rummelighed
• Aalborg Portland
• Femern Bælt – Danske jernbanelandanlæg, Ringsted-Holeby
• Anholt Havmøllepark
• Konklusion
HVORFOR TALE OM RUMMELIGHED?
Projektering af et tekniske projekt
Faser jf. FRIs Ydelsesbeskrivelse, Anlæg og Planlægning 2013
Idéoplæg
Beskrive projektets
idé
Procent af
projekteringssum
Dispositionsforslag
Undersøge forskellige
løsninger på flere
projektdele
5 - 10 %
Projektforslag
Detaljere de valgte
løsninger
20 – 25 %
Forprojekt
Projektforslag incl.
f.eks. byggesagsbehandling
Hovedprojekt
Dimensionering,
tegner og detaljerer
40 - 60 %
20 - 30 %
Det tekniske
projekt låses
HVORNÅR GENNEMFØRES VVM-PROCESSEN?
Projektering af et tekniske projekt
Faser jf. FRIs Ydelsesbeskrivelse, Anlæg og Planlægning 2013
VVM ideoplæg og 1.
offentlighedsfase
VVM-redegørelse og 2.
offentlighedsfase
VVM forløb
afsluttes
VVM-redegørelsen skal kunne
rumme denne projektudvikling
Idéoplæg
Procent af
projekteringssum
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
5 - 10 %
20 – 25 %
40 - 60 %
Hovedprojekt
20 – 30 %
Det tekniske
projekt låses
UDBUDSTYPER
Hovedentreprise
Højt
Total entreprise
Detaljeringsniveau i udbud
Lavt
Udbudstypen burde have betydning for hvor rummeligt projektet
beskrives i VVM-redegørelsen
– men strategien er ikke altid kendt, når VVM-redegørelsen laves.
AALBORG PORTLAND, VVM 2012
• Indvinding af kridt i eksisterende
råstofgrav og efterbehandling med
microfiller
• Anvendelse af yderligere mængder
alternative brændsler og
råmaterialer i eksisterende ovn
• Etablering af ny cementovn med
hjælpeanlæg
AALBORG PORTLAND, VVM 2012
RUMMELIGHEDEN BESTÅR I:
• Nye brændsler og råvarer
• Ingen overskridelse af eksisterende
emissionsgrænseværdier
• Ingen øget N-nedfald i Natura
2000-områder
• Ny ovn:
• Ditto + eksisterende støjvilkår må
ikke overskides
• Ovn kan bygges, når behov opstår
FEMERN BÆLT, DANSKE JERNBANEANLÆG,
RINGSTED-HOLEBY, VVM 201?
• Grundløsning 1, max. 160 km/t
• Grundløsning 2, max. 200 km/t
• Ekstra spor langs dele af banen
(2-sporet bane)
• Elektrificering
• 4 overhalingsspor
• Nødstation på Lolland
• Kurveudretninger (Grl.2)
FEMERN BÆLT, DANSKE JERNBANEANLÆG,
RUMMELIGHEDEN BESTÅR I:
• Det tekniske projekt udviklede sig
til at blive ret konkret under
udarbejdelse af VVM
• VVM blev udarbejdet ud fra
generelle afværgeforanstaltninger,
f.eks. krav ved krydsning af diger,
vandløb og §3-områder
• Miljøvurderingen lavet for et fysisk
bredere areal end projektet
umiddelbart lægger op til
• Masters placering ikke fastlagt
ANHOLT HAVMØLLEPARK, VVM 2010
Havmøllepark mellem Anholt og
Djursland på 400 MW
Bruttoområde: ca. 570 km2
Projektområde: 88 km2
ANHOLT HAVMØLLEPARK
PROJEKTBESKRIVELSE/FORUDSÆTNINGER
• Kapacitet vindmøller: 2,3–5 MW
• Antal vindmøller: 80-174
• To opstillingsmønstre
• Fundamenter:
• Monopælfundament af stål
• Gravitationsfundament af
beton
ANHOLT HAVMØLLEPARK
VVM PÅ WORST CASE SCENARIE
Påvirkning af marin
flora/inddragelse af
havbund
Visuel påvirkning/
landskab
Møllestørrelse
Opstillingsmønster
Fundamenter
2,3 MW
Ingen forskel
Beton
Begge vurderes
Begge vurderes
Ingen betydning
Eksempel på fastlæggelse af worst case
OPSAMLING – TYPER AF RUMMELIGHED
• Aalborg Portland: Emissionsmæssig (luft og støj) og lang
tidsmæssig rummelighed.
• Femern jernbane: Projektmæssig rummelighed på baggrund
af ret konkret projekt, og mindre geografisk rummelighed
langs linjeføringen.
• Anholt havmøllepark: Projektmæssig rummelighed på
baggrund af miljøvurderingen af konkret worst case projekt velvidende at den tekniske udformning ville ændres.
KONKLUSION
• VVM kan ikke udskydes til senere i projekteringsfasen:
• VVM-processen påvirker det tekniske projekt via
projekttilpasninger og afværgeforanstaltninger
• Bygherre har brug for at vide vide, om projektet kan realiseres
tidligt i forløbet (planlægningsværktøj)
• Derfor må en vis usikkerhed i VVM-redegørelsens
projektbeskrivelse accepteres
KONKLUSION
• Ulemper ved for meget rummelighed:
• Usikkerheden i de vurderede miljøpåvirkninger øges i takt med at
projektbeskrivelsen bliver mindre konkret.
• Vurderinger kan resulterer i potentielle påvirkninger, som måske kunne afværges
ved et større projektkendskab.
• Miljøvurderingen kan give borgere m.fl. en værre indtryk af projektet end det
reelt bliver.
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

similar documents