Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse

Report
Perspektiver for
anvendelse af
biomasse i
fjernvarmesektoren
Henrik Andersen
Dansk Fjernvarme
• Brancheorganisation for 405 medlemmer, der leverer 98 % af al dansk fjernvarme
til 62 % af alle danske husstande
• 38 offentlige forsyninger
• Leverer 49 % af al fjernvarme
• 353 andelsselskaber /private
• Leverer 51 % af al fjernvarme
• Øvrige medlemmer
• 3 er transmissionsselskaber
• 11 er associerede medlemmer
Rammer/Energipolitik i Danmark
• EU’s energipolitiske målsætning om at spare CO2 på en omkostnings
effektivmåde for samfundet
• Øge forsyningssikkerheden
• Opfylde varmeforsyningslovens formål om samfundsøkonomi, heri
inkluderet alle miljøomkostninger
• Bane vejen for et ”grønt Danmark” uafhængigt af fossile brændsler og
uden velfærdstab
Rammer/Energipolitik i Danmark
• Væsentlig forøgelse i vedvarende energi fra vind, biomasse, sol, geotermi og
biogas
• Fokus på energibesparelser og energieffektivisering
• Energiforsyningen skal ses som et samlet system
Vi venter på et energiforlig der sætter rammerne for hvor hurtigt udfasningen af
de fossile brændsler skal ske, og hvilke rammer der vil være gældende.
Fjernvarmens nuværende og
fremtidige rolle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sikrer effektivitet i elproduktionen (kraftvarme)
Muliggør udnyttelse af industriel overskudsvarme
Sikrer udnyttelse af affaldsressourcer
Udnytter biomasse
Øger energiforsyningssikkerheden
Mindsker lokal miljøbelastning fra individuelle varmekilder
Stordriftsfordele i stedet for individuelle anlæg
Muliggør udnyttelse af geotermi
Skaber synergi til kollektive biogas og solvarmeanlæg
Muliggør bedre indregulering af vindkraft i form af fleksibel kraftvarme
(op- og nedregulering; bl.a. i kombination med varmepumper og
elpatroner)
• Gode energilageregenskaber
Varmeplan Danmark 2010
Fokus på opvarmning 1980-2050
– Yderligere 25 % rumvarmebesparelser
– Lavere returtemperatur fra varmeanlæg <35oC
– Optimal opdeling mellem fjernvarme og varmepumper:
• fra 50 % op til 65 % af det samlede varmemarked
• 5 % nabovarme i landsbyer
• 30 % individuelle varmepumper
– Effektivt brug af vedvarende energi til fjernvarmen
Befolkningstallet og det
opvarmede areal stiger
700
6,2
Udvikling af bygningsmasse og befolkning
600
6,0
Fremskrivning
Statistik
500
Mio. indbyggere
Etageareal i mio. m2
5,8
400
5,6
300
5,4
200
Andet opvarmet etageareal
100
Opvarmet boligareal
5,2
Folketal
0
5,0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Nettovarmebehov
Moderat udvikling
60
Statistik
180
Fremskrivning
160
50
Nettovarmebehov i TWh
200
140
120
40
100
30
80
60
20
40
Nybyggeri
10
Eksisterende bebyggelse
20
Specif ikt, gennemsnit
0
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Specifikt nettovarmebehov i kWh/m2
70
Samlet varmebehov
(25% besparelse og 50 kWh/m2 i ny bebyggelse)
Fordeling på bygningsmasse
fjernvarme og nabovarme til hhv. 65 % og 5 %
700
450
Bygningsmasse fordelt på forsyningsart
Moderat udvikling
400
600
350
Etageareal i mio. m2
500
300
400
250
Indv. solvarme
300
Indv. varmepumpe
200
Indv. biomasse
150
Indv. elvarme
200
Indv. naturgas
Indv. olief yring
100
Nabovarme
100
Fjernvarme
CO2-emission i alt
0
50
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
CO2-emission kg. pr. MWh varme an f orbruger
Fremskrivning
Statistik
Fordeling på opvarmningsformer
25 % besparelse og fjernvarme op til 65%
70
450
Varmeforsyning fordelt på forsyningsart
Moderat udvikling
400
60
Statistik
350
50
Nettovarmebehov i TWh
300
40
250
200
Indv. solvarme
30
Indv. varmepumpe
Indv. biomasse
150
Elvarme
20
Indv. naturgas
100
Indv. olief yring
Nabovarme
10
Fjernvarme
50
CO2-emission i alt
0
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
CO2-emission kg. pr. MWh varme an f orbruger
Fremskrivning
Fjernvarmens lastfordeling
Mere overskudsvarme, varmepumper og VE
Kedler, fossile brændsler
70
100%
Kedler, biom asse
Fjernvarmens lastfordeling
Moderat udvikling
Solvarm e
Geotermi
90%
Elpatroner
Store varm epumper
Fremskrivning
Statistik
50
80%
Biogas-kraftvarm e
Biom asse-kraftvarm e
Dec. kraftvarm e, naturgas
70%
Varmeproduktion i TWh
Central kraftvarm e, fossil
Affaldsvarm e/kraftvarm e
60%
Industrioverskudsvarm e
40
Kraftvarm eandelen
50%
30
40%
30%
20
20%
10
10%
0
0%
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Kraf tvarmeandel
60
Perspektiver for anvendelse af biomasse i
fjernvarmesektoren
Biomasse vil erstatte kul i de centrale kraftværker. Overskudsvarme herfra vil
på langt sigt (2050) dække 20 – 25% af fjernvarmebehovet.
Biomasse kedel varme vil i de kommende 10 år forøges med 20 – 30%.
Biomasse kedel varme vil langsomt overgå til spids- og reservelast
efterhånden som sol, geotermi, store varmepumper, industriel
overskudsvarme mv. vil indfases.
Biomassen vil blive efterspurgt af andre sektorer (bioraffinering, bioethanol
mv.)
Biomasse vil være afgørende for fastholdelse af forsyningssikkerheden
Når vi snakker forsyningssikkerhed
Biomasse i dansk fjernvarme
•
•
•
ca. 150 biomasse baserede fjernvarmeværker i
Danmark
- 60 halm
- 90 flis og/eller træpiller
Typisk 1-10 MW
Flere større kraftvarmeværker
Brændselstyper
Nu:
Kort sigt: (0 – 6 år)
Længere sigt: (6 – 20 år)
• Halm
• Træflis
• Træpiller
• Biogas
• Bio olie
• Energi pil
• Stød, rødder
• Have og park affald
• Mere biogas
• Fiberfraktion fra gylle
• Andet ”husdyraffald”
•+
• Forgasningsgas
• Nye typer ”bio olie”
• Rest produkter fra bioraffinering og ethanolproduktion
• Flere energiafgrøder
• Marine afgrøder
•+
Problemstillinger for fjernvarmebranchen i forhold til
indpasning af nye typer biomasse:
Energifremstilling – bedst mulig udnyttelse
- Varme
- Kraft varme
- Balancekraft /regulerkraft muligheder
Håndtering
Lagring
- Energitab
- Tørstof tab
- Emisioner – støv – lugt – skimmelsvamp
Restprodukter
-Emissioner
- Aske/slagge
Logistik
Konklusion
• Stærkt politisk ønske om mere biomasse
• Forventet fortsat vækst i biomasseforbruget i
fjernvarmen (Varmeplan Danmark 2010)
• Konverteringsprojekter lokalt giver ofte fingerpeg
om skift i brændsel
• Fremtidige afgiftsstrukturer er afgørende
• Markant øget efterspørgsel i EU
• Øget anvendelse af biomasse fra 3. verdens lande
og deraf krav til bæredygtighed

similar documents