Uddannelsespulje-uddannelsesloeft - AK

Report
Uddannelsespulje
Uddannelsesløft
Ændrede G - dagsregler
© Copyright AK-Samvirke – 2014
www.ak-samvirke.dk
1
Regional uddannelsespulje
Tilbud om korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional
positivliste inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden
for de næste 6 måneder.
Kommunerne kan dækket 80 % af driftsudgifter til køb af
uddannelsesforløbene.
Der er afsat 102 millioner kr. i hvert af årene 2015-2018
Ingen varighedsbegrænsning – kan gives i hele ledighedsperioden
Træder i kraft pr. 1. januar 2015.
© Copyright AK-Samvirke – 2014
www.ak-samvirke.dk
2
Pulje til uddannelsesløft - indhold
Tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser
(voksensporet – fyldt 30 år), hvis den ledige enten ikke har en
erhvervsuddannelse eller har en forældet erhvervsuddannelse.
Ingen varighedsbegrænsning – kan gives i hele ledighedsperioden, men
vil blive givet tidligt.
Kommunerne vil få 80 i refusion (dog 100% de 2 første år). Der er afsat
117 mio. kr. i 2015, 292 i 2016, 303 i 2017 og 269 i 2018.
Ret til 80 pct. af maks. dagpengesats og mulighed for lån op til
individuel sats.
Træder i kraft pr. 1. juli 2015.
© Copyright AK-Samvirke – 2014
www.ak-samvirke.dk
3
Pulje til uddannelsesløft - låneordning
Bureaukratisk model – bygget op omkring retten til dagpenge i den enkelte uge for
lånet.
Regler om forrentning, tilbagebetaling og afvikling af lånet tager afsæt i
tilsvarende regler ift. SU-lån.
Lånet kan udgøre 63 % af forskellen mellem 80 % af højeste dp-sats
(heltid/fuldtid) og medlemmets hidtidige dagpengesats. Dvs. har medlemmet en
individuel sats lavere end 80% af dagpengesatsen, kan der ikke ydes lån.
Lånebeløbet afrundes nærmeste hele kronebeløb der kan deles med 5, pr. uge.
Lånebeløbet udbetales ugevis sammen med dagpengene, dvs. at hvis der fx er en
times arbejde i ugen, ydes lånet også kun for 36 timer i den uge.
STAR udarbejder en standard for lånedokument.
© Copyright AK-Samvirke – 2014
www.ak-samvirke.dk
4
Pulje til uddannelsesløft - låneordning
Der fastsættes nærmere regler om:
• betingelserne for at indgå låneaftalen,
• formen på lånedokumentet og dets anvendelse,
• om beregning af det ugentlige lånebeløb,
• beregning og tilskrivning af renter i låneperioden (4 % p.a. i låneperioden)
• samt om lånets tilbagebetaling (overdrages til Statens Administration. Renter i
tilbagebetalingsperioden er fastsat til diskontoen + 1 % - dog mindst 0 %)
Anmodning om udbetaling af lån sker på dagpengekortet – orientering ved hver
udbetaling om lånets størrelse ift. udbetalingsperioden og samlet set, herunder om
størrelsen af tilskrevne renter.
Ved overflytning mellem a-kasser ”flytter lånet med”.
Vejledningspligt for a-kasserne – men alene om de generelle lånevilkår
© Copyright AK-Samvirke – 2014
www.ak-samvirke.dk
5
Ændrede G-dags regler
G-dagsbetalingen for arbejdsgiverne afskaffes gradvist ved korttidsansættelser,
dvs. ansættelser i mindre end 3 måneder, regnet fra 1. dag i ansættelsen til og
med fratrædelsesdagen.
I årene 2015-2016 betales der fortsat for 1. og 2. ledighedsdag, mens der i
2017 kun betales for 1. ledighedsdag.
Fra 2018 er G-dagene helt afskaffet ved korttidsansættelser.
Fortsat 3 dages G-dagsbetaling for medlemmer, som skal modtage AMY.
Ingen ændringer i G-dagsreglerne i øvrigt.
© Copyright AK-Samvirke – 2014
www.ak-samvirke.dk
6

similar documents