Tornby Undervisningssted 3.12.2014

Report
Orientering om fremtidig
struktur i skolen
Disposition
• Forslag om ændring af skolestruktur i Hirtshals
Skoledistrikt sendt i høring
• Forløb vedr. strukturtilpasning efteråret 2014
indtil nu
• Økonomi, skolecentre
• Høringssvar fra Hirtshals Skolecenter.
Høring
”De to modeller til ny struktur for skolevæsnet bygger på lukning af
undervisningsstederne i Tversted, Vrejlev-Hæstrup, Hundelev og
Astrup, samt etablering af en specialskole med egen ledelse og
aktiviteter på tre undervisningssteder i Hjørring by, samt lukning af
Kløverskolen.
Begge modeller indebærer desuden, at der er to alternativer
vedrørende Tornby undervisningssted. Det ene alternativ indebærer,
at Tornby undervisningssted lukkes, mens det andet betyder, at de tre
undervisningssteder i Hirtshals Skoledistrikt bevares, men med
forudsætning om, at der gennemføres en klasseoptimering, som
økonomisk svarer til en lukning af Tornby undervisningssted”.
Forslaget er i høring fra 28/11 – 23/1 2015.
PS: Vidstrup flyttes til Højene skoledistrikt
Se hele materialet på : http://www.hjoerring.dk/
Forløb efterår 2014
• Sept.: møde i visionsgruppen i Tornby med deltagelse af Arne Boelt
og Daniel Rugholm- Hirtshals skolecenter havde på forhånd
fremsendt et brev omkring strukturtilpasningen:
• Hirtshals Skolecenters holdning var og er: anerkender at Hjørring
kommune er under økonomisk pres – og at Hirtshals Skolecenter er
klar til at bidrage med at finde besparelser/rationaler indenfor
skoleområdet
• Skolebestyrelsen ønsker at bevare alle 3 undervisningssteder.
Skolebestyrelsen peger på 2 centrale områder: klassekvotient og
m2
• 2 mulige scenarier: lukning af Tornby eller bevare af alle 3
undervisningssteder
Økonomi, Hirtshals Skolecenter
• Budget 2015 ved nuværende tildelingsmodel (922 elever):
godt 63 mill. kr. (skole- og FU fritidsundervisning)
• Ca 88 % udmøntes gennem elevtaxameter, 2-sprogede
børn og udlægning af økonomi til specialklasseelever og
andre elev-afhængige faktorer ( dækker alt andet end
Teknisk serviceområdet: løn, undervisningsmidler,
administration…). Derfor er klassekvotienten så afgørende.
• Ca. 12 % udmøntes gennem antal m2 bygninger ( dækker
teknisk service og rengøring)- 326 kr./m2. Hertil kommer
forbrug ( el, varme, vand, forsikring…)
• Hirtshals: 9.199 m2/615 elever, Horne 4320 m2/181 elever
og Tornby 3883 m2/126 elever.
• Klassekvotient 14/15: 21,4 elev/klasse ( 20,6 elev/klasse)
Høringssvar, Hirtshals Skolecenter
Indhold og mulige konsekvenser
• Udfordring: Hirtshals skolecenter skal finde
driftsbesparelser på 2 områder: m2 og
klassekvotient.
• drift af bygninger (m2) ca. 1.5 mill.
• Klassekvotient skal være ( 24 / 25 elever/klasse)
• Tillæg til høringssvaret, forslag om:
a) Borgerservice i ny administration på Hirtshals
skole
b) Børnecenter Hirtshals
c) Fælles skole- og borgerbibliotek i Hirtshals
Klassekvotient – hvilke muligheder?
• ”Optimal, maksimal klasseoptimering”: 24 – 25 elever/klasse: under
forudsætning at skoledistriktsbegrebet opløses- det er absolut ikke vores
forslag! (65 elever)
• 3X og 3Y: 29 elever, 1T: 12 elever, 1X: 17 elever, kommende bh.kl. (16/17):
falder til 81 og derunder: her vil vi drøfte med forældre om den bedste
løsning – og foreslå at samle klasser. Alle øvrige klasser i skolecentret har
ok klassekvotient
• Flytte elever mellem undervisningsstederne: ganske få tilfælde- i god tid
og efter aftale med forældrene: men små klasser er ”no go”
• Tilgang af flygtninge ( 25 familier i 2015) giver tilgang på min. 20 børn
• Mulighed for samlæsning på den enkelte skole ved få elever i en klasse
• Konklusion med udgangspunkt i nuv. elevtal: i skoleårene 15/16, 16/17
og 17/18: vi kan påvise klassekvotienter på mellem 23,5 og 25
elever/klasse
Nedbringe drift, bygninger 1.5 mill.
hvilke muligheder?
• Nedbringe skolens areal på Horne og Tornby
skoler med 3.000 m2 hvilken vil svare til en
driftsbesparelse på ca. 1.5 mill. (tildeling pr.
m2 plus forbrug)
• Hirtshals: 9.199 m2/615 elever, Horne 4320
m2/181 elever og Tornby 3883 m2/126 elever.
• Hirtshals, Holmegaard, Højene, Lundergaard:
15 m2/elev- Tornby 31 m2/elev!
• Udnytte skolecentrets faglokaler bedre
Tornby Undervisningssted
Hvad nu?
• Høringssvar bearbejdes i arbejdsgruppe, MED-udvalg og
Skolebestyrelse.
• Indhold:
• A) Klassekvotient næste 3 skoleår.
• B) Nedbringelse af antal m2.
• C) Skolekørsel.
• D) Ledelse.
• E) Specialklasser.
• F)Øvrige punkter: Fælles ledelse og øvrig samdrift skole og
dagtilbud. Fælles teknisk service. Borgerservice på Hirtshals
Skole. Fælles bibliotek skole-borger.
• Høringsfrist 23. jan: alle kan indsende høringssvar

similar documents