her (som PowerPoint)

Report
Hvordan kan islændingene komme til at
lyde mere danske?
- praktiske forslag til øvelser og
arbejdsformer med afsæt i
danskundervisningen for indvandrere i
Danmark
- Af Peter Raagaard, udsendt dansk lektor ved Islands Pædagogiske
universitetsskole
1
Oplægget handler om følgende:
De vigtigste forskelle mellem dansk og
islandsk udtale, og en beskrivelse af nogle
de problemer det kan give
 Forslag til udtaleundervisning i grundskolen
hentet fra undervisningen i dansk som
andetsprog
 Introduktion af nogle af de materialer, der
anvendes i udtaleundervisningen
 Idéer til et undervisningsforløb for
grundskolen

2





Det følgende tager afsæt i mine egne erfaringer fra
udtaleundervisningen på universiteter og
sprogcentre.
Udlændinge, der lærer dansk, finder altid at udtalen
og forståelsen af det mundtlige sprog er det
sværeste.
Derfor vil mange islændinge ofte vælge den letteste
strategi, når de taler med modersmålstalende
danskere, nemlig at tale engelsk.
Årsagen kan være præstationsangst og frygt for
misforståelser.
Kan udtaleundervisning i grundskolen hjælpe på
dette?
3
Kan man lære noget af undervisningen i
dansk på de danske sprogcentre?


I undervisningen i dansk
som andetsprog
introduceres udtalen som
regel som en fast del af
introduktionen til nyt stof
– der hører en sektion om
udtale med til hvert
kapitel i øvebøgerne (her
fra lærebogsserien ”På
banen”)
Ofte starter
danskundervisningen med
et rent udtaleforløb
4
De vigtigste forskelle mellem dansk
og islandsk udtale:

Islandsk y udtales som dansk i: (”kylling” bliver til ”killing”)

Det islandske E ligner det danske æ: (”elever” bliver til ”ælæver”)

Islandsk har kun det mørke A, som i ”far”,

Islandsk har ikke Ø som i ”sød”, men som i ”søn”

Det islandske R er et ”rulle-r”, der udtales ens, uanset, hvor det står i ordet.

Islandske ord har altid tryk på første stavelse, mens dansk har frit tryk.

Islandsk har ikke stød.

Islandsk har ikke det danske ”scwha” eller slut-e, som i ”kaffe” og ”tale” m.m.

Islandsk er et kasussprog med mange bøjningsendelser. Islændinge vil derfor
ofte være omhyggelige med at udtale ordenes endelser. I daglig dansk tale
forsvinder ordenes endelser + småord, der ikke betyder så meget.
5
Hvorfor lære udtale lige fra begyndelsen?

Det øger forståeligheden begge veje – de islandske elever bliver lettere at
forstå for danskerne og danskerne bliver lettere at forstå for islændingene.

Eleverne får allerede fra begyndelsen af deres danskundervisning en
forståelse af forskellene mellem:

A) Dansk og islandsk udtale

B) Skrevent og talt dansk

Eleverne får lettere ved at overvinde tærsklen med at tale dansk med
modersmålstalende danskere – de kan lege med sprogets lyde, fjolle og
dumme sig i klasseværelsets kontrollerede miljø.

Det gør ikke noget, at eleverne ”fjoller” og leger med de lyde, de har lært
– det skal måske ligefrem opmuntres – så får de nemlig prøvet sproget og
udtalen af!

Eleverne får generelt en større sproglig bevidsthed, der kan komme dem
til gode senere.
6
Hvad kræver det af læreren?
Hvad skal man sætte sig ind i – er et helt kursus i
dansk fonetik nødvendigt? – nej, man behøver ikke
at kende andet end hovedtrækkene af dansk udtale
og være i stand til at demonstrere for eleverne,
hvordan de siges i praksis.
 Læreren kan trække på sine egne erfaringer med at
lære dansk? – Hvilke lyde var problematiske at lære
og hvad gjorde danskernes dansk svært at forstå?
 Det er let at lave sine egne øvelser, og der ligger
masser af lydfiler m.m. på internettet. Se fx de links,
som findes på Tungumálatorg.

7
Forslag til øvelsestyper og forløb for
skolebørn:





Start i 7. klasse – allerede i de første dansktimer, før eleverne går alt
for meget i pubertet og ikke længere synes det er ”sejt” at synge,
lave remser m.m.
Introducér de problematiske former og demonstrér hvordan
lydene siges – undlad dog de teoretiske forklaringer!
Lav øvelserne i sammen i kor eller lad eleverne arbejde sammen i
grupper eller par, hvor de kan lytte til lydfiler eller læse op for
hinanden og gentage sammen eller rette hinanden (cooperative
learning). ”Afhøring” af en enkelt elev foran hele klassen øger kun
nervøsiteten og angsten for at dumme sig.
Det er ikke meningen, at udtalen skal være perfekt, men forståelig
for en dansker.
Indsatsområder:
 tryk og assimilation
 uvulært og vokalisk r
 A-kvaliteter
8
Tryk:








Både dansk og islandsk er tryksprog, men islandsk har tryk på første
stavelse i ordene, mens dansk har frit tryk.
Dette gør, at islændinge kan få en stakkato-udtale med for mange tryk,
samt at trykket i enkeltord ofte lægges forkert. Fx bliver ”motion” ofte
til noget, der lyder som ”MÅWsjen”, og ”kultur” bliver til ”KULtur”
m.m. Dette kan give anledning til misforståelser.
Metode: Træn de første ytringer, eleverne skal lære fælles i kor som
diktat – uden bog – bed dem klappe trykket og lad dem bagefter tage
sætningerne i par som dialog.
Eksempel, præsentationsdialoger:
”Hvad hedder du/Hvad hedder du/Hvad hedder du” – ”Jeg hedder
…”
”Hvor kommer du fra?” – ”Jeg kommer fra Island..”
Øvelsen kan også bruges til indlæring af pronomener og andre
grammatiske udtryk: ”Hvem er det”, ”hvad laver han”, ”hvor
kommer de fra?” m.m.
Se også http://www.basby.dk/udtale.html for inspiration
9
R og A




Problemer:
Islandsk har kun ”rulle-r” uanset placering i ordet,
modsat dansk, hvor bogstavet r har mindst to
forskellige udtalemuligheder alt sin efter position i det
enkelte ord, som i ”rive” og ”mor”.
Islandsk har kun det ”mørke” a som i ”far”, mens
dansk har tre a-kvaliteter: A som i ”har”, ”lave” og
”nat” + stød: ”fars/fárs (kød)
Øvelsesforslag: Start med enkeltord og minimale par,
gå videre til længere udtryk og sætninger og end med
egenproduktion. Den såkaldte PPP-metode
(Presentation, Practice, Production)
10
Tryk og assimilation.
En måde at øve tryk og
assimilation på er ved at lave
lytteøvelser/diktater, hvor
eleverne skal strege de
bogstaver ud, de ikke kan
høre i ordene.
 Sådanne øvelser skaber en
bevidsthed om, at dansk ikke
altid siges som det skrives.
 Læreren kan selv lave sine
egne øvelser og diktere eller
anvende lydfiler fra
internettet.

11
Fase 1: Eksempler på øvelser med R fra
danske lærematerialer:
12
Fase 1. Øvelser med A:
13
Fase 2: Længere forløb med R og A – rim
og remser:
14
Halfdans ABC
Halfdans ABC – er en
gave til alle
udtaleundervisere
 Findes med lyd-CD til

15
Fase 2: R – eksempler fra
Halfdans ABC
16
Fase 2: A – eksempler fra Halfdans
ABC
17
Fase 3: Egenproduktion



Som afslutning på et sådant forløb kan man bede eleverne
om i grupper at lave deres egne rim, vrøvlevers eller
historier med de bestemte lyde (med hjælp af lærebogen,
en ordbog, computeren m.m.).
Eleverne skal så fremføre deres produkt eller klassen kan
sige det i kor sammen.
Teksterne samles i en bog eller mappe, som hver elev i
klassen får et eksemplar af.
18
Forbehold:
Danskundervisningen i Island og Danmark har to
forskellige mål – i Danmark skal lørnerne tilegne sig en
modersmålslignende udtale, i Island skal det være en
forståelig udtale.
 Er den stærke skriftlige og grammatiske tradition i det
islandske undervisningssystem helt forkert? Skal alting
laves helt om?
– Nej, bestemt ikke. Det mundtlige kan sagtens
kombineres med det skriftlige. Tekstlæsning og udtale
fungerer fint sammen. Man kan altid designe sine egne
øvelser til de tekster, der arbejdes med (fx øvelser med
at overstrege bogstaver, der ikke siges gruppere ord
efter, hvordan r og a udtales, finde ord der rimer el.lign)

19

similar documents