Strategi for brug af digitale medier i undervisningen

Report
Køge Kommune - skoleafdelingen Asgård Skole
Strategien er endnu ikke vedtaget politisk. Det skal efter planen
ske på byrådsmødet i vinter eller det tidlige forår.

en strategi for anvendelse af digitale
hjælpemidler i undervisningen i alle
folkeskoler i kommunen
◦ Faglighed
◦ Inklusion
◦ Motivation

95 % af en ungdomsårgang i Køge Kommune
gennemfører en ungdomsuddannelse

Regeringen:
◦ nye læringsformer
◦ UV-differentiering


Køge Kommune
◦ sikring af netadgang for
alle på skolerne
◦ alle elever i folkeskolen
arbejder med individuelt
digitalt redskab
◦ understøtte udviklingen
af digitale læremidler
Kommunernes
Landsforening:
◦ bedre kvalitet for
samme eller færre
ressourcer
◦ tilgængelig viden for
alle
◦ udnytte og udvikle
digitale kompetencer









højnelse af det faglige niveau
bedre mulighed for at realisere differentieret
undervisning
fremme motivation for læring - særligt ift. elever der
har svært ved at finde motivationen
reducere behovet for kollektiv instruktion
mulighed for anvendelse af dynamiske og interaktive
digitale lærermidler
mulighed for læringsforløb som simulationer og for
nye samarbejdsformer - herunder på nationalt og
internationalt plan
etablering af styrede/strukturerede projektrum
styrkelse af elevernes formelle kompetencer
leve op til kommunale og statslige krav - herunder
fra KL
1.
2.
3.
Digitale medier i anvendelse
Kompetenceudvikling
IT service og organisering

Kommunale mål:

Lokale mål:
◦ I 2013 er al skriftlig kommunikation mellem skole og hjem
digital
◦ Medio 2014 kommunikerer eleverne med andre børn i såvel
nærområdet som globalt digitalt i forbindelse med deres
læring i folkeskolerne
◦ Medio 2015 foregår skriftlig kommunikation digitalt med
eleven, hvor det er fagligt meningsfuldt - herunder fx
elektronisk aflevering af opgaver
◦ digitale mediers understøttelse af
undervisningsdifferentiering, inklusion mv.
◦ handling for fastlæggelse måder til styrkelse af elevernes
faglige niveau
◦ aktiviteter der støtter udvikling af nye læringsformer med
øget anvendelse af digitale medier

Kommunale mål:
◦ Primo 2013 har samtlige skoler minimum 1 pædagogisk
IT-vejleder
◦ Primo 2012 er der etableret faglige netværk for ITvejledere med såvel pædagogisk som teknisk fokus

Lokale mål:
◦ styrkelse af vidensdeling om underisning med digitale
medier
◦ handleplaner for udvikling af medarbejdernes faglige
kompetencer med fokus på nye læringsformer, og ITvejledernes understøttelse af de øvrige medarbejdere

Kommunale mål:

Lokale mål:
◦ Ultimo 2014 er der en situation, hvor læringen kan ske
via 1 : 1 baseret på anvendelse af elevernes eget
udstyr
◦ Ultimo 2014 er infrasturkturen udvidet og udviklet, så
der kapacitetsmæssigt understøttes en mængde
samtidige enheder svarende til 2 enheder pr. elev
◦ handleplan for udvikling mod digital undervisning i alle
undervisningslokaler
◦ fortsat krav om understøttelse af elever, som ikke kan
medbringe udstyr
◦ fortsat krav om at stille IT-rygsække o. lign. til rådighed
for relevante elever
◦ fortsat digitalt redskab til rådighed for medarbejdere

KITU
◦ styrket supportindsats
◦ gamle sager løst
◦ en vis åbenhed overfor at
decentralisere
supportfunktioner eller i
hvert fald revurdere
organisationen
◦ Dialog mellem skolechef
og IT-chef
◦ Mange klager fra skolerne
◦ Driften diskuteres på
næste byrådsmøde

Asgård skole
◦ Projektor og stationær PC i
hvert UV-lokale
◦ 3 lokaler og 1 fællesrum
med SAMRT-boards
◦ Bærbar PC til alle lærere
◦ 5 EDB-lokaler med 12
stationære og projektor
◦ 1 Edb-lokale med 15
stationære og projektor
◦ 20 stationære i biblioteket
◦ 9 IT-rygsække - kommunale
og lokale
◦ 65 bærbare elevcomputere
på vogne med printere
◦ 2 IT-vejledere - ca. 25 % af
arbejdstiden
◦ 1 pædagogisk IT-vejleder

Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside
◦ http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Digitaliseringsstrategi
ens-initiativer/Folkeskolen-skal-udfordre-den-digitalegeneration

KL´s hjemmeside
◦ http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-ogdigitalisering/Den-falleskommunale-digitaliseringsstrategi/Born-Kultur---fra-analog-til-digital/

Ministeriet for børn og undervisning
◦ http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVMDK/Content/News/Udd/Folke/2011/Aug/110824-Regeringenstyrker-it-i-folkeskolen-med-500-millioner
◦
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVMDK/Content/News/Udd/Folke/2011/Aug/~/media/UVM/Filer/Udd
/Folke/PDF11/110819_En_digital_folkeskole.ashx

similar documents