4_Forslag til ændret målerhåndtering

Report
Engrosmodellen
Forslag til ændret håndtering af målepunkter
og målere
Dato - Dok.nr.
1
Baggrund
• Ikke muligt at fremsende tællerstande for husholdningskunder med
solcelleanlæg (nettoafregningsgruppe 6)
• Manglende målepunkter til afregning af visse afgifter for nettoafregnede
installlationer
• Generelt udfordringer med at håndtere informations flow omkring
nettoafregnede målepunkter
• Begrænsninger i håndteringen af installationer med flere målere
• Begrænsninger i håndteringen af tilknytning af engrosydelser/afgifter
Dato - Dok.nr.
2
Ny model
• Introduktion af parent/child struktur
• Introduktion af nye målepunktstyper
• Håndtering af alle målepunktstyper med tilhørende stamdatafelter via EDI
Nye definitioner
• Afregningsrelevant målepunkt
• Målepunktet indgår i enten balance- eller engrosafregning
• Målepunktet er en forudsætning for en korrekt fakturering jfr.
Faktureringsbekendtgørelsen
• Målepunktet er nødvendigt for at overføre lovpligtig information fra netvirksomheden til
elkunden
• Målepunktsart
• Fysisk – Målepunktet har en og kun en måler
• Virtuelt – Forbrug/produktion på målepunktet er beregnet af netvirksomheden baseret
på flere målere eller er uden måler
• Beregnet – Forbrug på målepunktet er beregnet i DataHub (blokeret for indsendelse af
forbrug/produktion)
Dato - Dok.nr.
3
Parent og child-målepunkter
• Ethvert afregningsrelevant målepunkt i DataHub er enten et parent-
målepunkt (E17/E18) eller et child-målepunkt (teknisk målepunkt
• Parent-målepunkter indgår i balanceafregningen og er synlige i markedet
• Et parent-målepunkt kan have et eller flere child-målepunkter, der
markedsmæssigt håndteres sammen med parent-målepunktet
• Et child-målepunkt er oprettet:
• for at håndtere den situation, hvor engrosafregning eller afgiftsafregning
ikke kan baseres direkte på energimængderne, som registreres på parentmålepunktet
• for at indgå som under-målepunkt til E17/E18 målepunkter
(e.g. M1, M2 og M3)
• Child-målepunktet kan have tilknytninger af abonnementer, tariffer, afgifter
og gebyrer. Tariffer og afgifter vil i givet fald blive afregnet baseret på
energimængderne på child-målepunktet
Dato - Dok.nr.
4
Målere
• Ethvert fysisk målepunkt har tilknyttet en og kun en måler i DataHub.
• Måleren er identificeret gennem et af netvirksomheden valgt målernummer.
Dato - Dok.nr.
5
Udfordringen
• Applikationsmæssig
• Håndtering af parent/child struktur (net og el)
• Nye felter og datastrukturer kan resultere i opdatering af enkelte RSM
• Datamæssig
• Håndtering af parent/child struktur
• Implementering
• Er alle målepunkter allerede tilstede i DataHub?
• Tilknytning af nye målepunktstyper og parent til tekniske målepunkter
• Eksisterer de tekniske målepunkter i aktørernes
stamdataregister/applikation, således at EDI-udveksling af stamdata er
mulig?
• Få ressourcer hos netvirksomheder, der fuldt ud forstår nettoafregning
Dato - Dok.nr.
6
Håndtering af solcelleinstallationer (grp. 6)
• Installationen oprettes i DataHub med et parent-målepunkt (E17) med op til
fire child-målepunkter (D04, D12, D13 og D16)
• E17 målepunktet vil som hidtil være synligt i markedet og netvirksomhederne
indsender som hidtil nettoforbrug til dette målepunkt
• Til E17-målepunktet kan der knyttes følgende child-målepunkter:
• Et D04-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender information om evt.
overskudsproduktion
• Et D12-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender energimængden
leveret til net med tilhørende tællerstand
• Et D13-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender energimængden
forbrugt fra net med tilhørende tællerstand
• Et D16-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender energimængden, der
skal anvendes som grundlag for rådighedsbetaling
Dato - Dok.nr.
7

similar documents