Praktiske problemer med afkobling

Report
Hvor svært kan det være?
LAR i praksis
Afkobling af tagvand
The downspout disconnection program
• Kampagne over 20 år
• 58.000 afkoblede tage
• Indsatsen målrettet
oplande, der overbelaster
kloakken
• Opsøgende og personlig
henvendelse
• Billigere end alle andre
tiltag (jf. rapport)
• Intet væsentligt
økonomisk incitament for
brugeren(7 $ pr. måned)
Opland
Pilotprojekt på Lindevang
6
Projektformål
1. Udvikle afskæring af tagvand til et realistisk
alternativ til traditionelle løsninger - praktisk
og administrativt i myndighed og forsyning.
2. Undersøge, hvor stor en del af tagvandet, der
er opbakning til og fornuft i at afskære i et
parcelhusopland
3. Demonstrere og dokumentere lokale
nedsivningsløsninger på tagvand
4. Identificere og overkomme barrierer
Kloakering i Brøndby Kommune
8
Hvorfor lige Lindevang?
• Vand i kældrene og overløb til strandsøerne
Til Spildevandscenter Avedøre
9
Forudsætninger
– Overensstemmelse med kommunens
spildevandsplan
– Enighed mellem grundejeren og
kommunalbestyrelsen om udtræden
– Kloakforsyningens samlede økonomi forringes ikke
væsentligt og kloakforsyningen kan fortsat
fungere teknisk forsvarligt
– Vi har en model, hvor vi selv kan tage initiativet
Køreplan og status for pilotprojekt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udpege caseområde (Lindevang – 29 huse)
Borgerkommunikation
Nedsivningstests
Besigtigelse – Ejer, Kommune, Forsyning, Orbicon og to
entreprenører
Tilbud fra entreprenører
Udarbejdelse af ansøgninger
Sagsbehandling
Udførelse
Tilsyn, færdigmelding, udmelding af forsyning samt
afregning
Afrapportering og evaluering
Eventuel udbredelse til hele området
Barrierer og erfaringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Højt grundvand og dårlig nedsivningsevne
Modvillige borgere og uegnede haver
Grundvandsrisiko ved nedsivning
Regler for jordhåndtering
Ulovligt byggeri
Eksisterende ulovlige løsninger – f.eks. afledning til vej eller
skel
Modvilje mod ”nye” løsninger
Nedsivning nær vandløb
Kun en del af arealet afskæres
Overløb til kloak
Anlægsøkonomi og finansieringsmodeller
Kun fantasien sætter grænser
Nedsivning på græs
13
Vend nedløbsrørene væk fra kloakken
14
Nedsivning på græsplæne
15
Nedsivning i regnbed
• Fordele
–
–
–
–
–
Nyt sjovt element i haven
Simpel og billig
Ingen drift
Magasinvolumen
Synligt ”overløb”
• Ulemper
– Kræver plads
16
Få glæde af regnvandet i haven
17
Regnbed
18
19
Pænt regnbed
FUGTIG
Planter til regnbede
TØR
Maj
Kattehale (Lythrum
salicaria)
Juli
Røllike ’Boule de Neige’
(Achillea ptarmica )
Slangeurt (Persicaria
bistorta )
Engblomme (Trollius
europaeus)
Eng-Nellikerod (Geum
rivale)
Eng-forglemmigej
(Myosotis arvensis )
Sept
Plantebedet skal
kunne tåle både at
stå helt tørt og
meget fugtigt i
perioder.
Røllike ’Walter Funke’
(Achillea mil. )
Nyserøllike (Achillea
ptarmica )
Gyldenris (Solidago virgaurea)
Kejserbusk (Viburnum
Bodnantense)
Mjødurt (Filipendula
ulmaria )
Hjertegræs (Briza media)
Star (Carex nigra)
Pors (Myrica gale )
Blåklokke (Campanula
rotundifolia)
22
Opbygning af regnbed
23
Serie af regnbede
Illustration: Julia Gram Jensen, Haveselskabet
24

similar documents