Præsentation af Best Praksis Ledelse

Report
Dagsorden for seminar den 25.10.13
• Velkomst
• Formål med dagen
• Om projektet – Praksisnær ledelse i det offentlige
• Udfordringer
• Udbytte
• Udvikling af tillægsmodul
Spørgsmål vi stillede til os selv i LeaderLab og senere til Viborg
Kommunes HR afdeling
•
Hvorfor har vi så få offentlige ledere på vores
Lederuddannelser?
- nærmere bestemt GLU – Den Grundlæggende Leder
Uddannelse
•
Via vores partnerskab med VEU Center Midtøst blev vi
opmærksomme på et projekt med nogenlunde samme udfordring
•
Trepartsaftalen fra 2007 afsatte 30 millioner til at styrke lederne i
den offentlige sektor via deres brug af kompetencegivende
lederuddannelser på AMU og AU niveau. Seks lokale
udviklingsprojekter gennemfører i perioden 1. september 2012 –
31. december 2013 i et bredt samarbejde med kommuner, regioner
og stat og med arbejdstagerorganisationerne - en række indsatser
med det formål at finde bedst praksis i hvordan og med hvilke
indsatser de praksisnære lederuddannelser kan bidrage til at styrke
kvaliteten af ledelse i den offentlige sektor.
Fakta om projektet:
Projektet vil afdække de behov, en førstelinje leder har for kompetenceudvikling via en
interviewrunde i 3 kommuner(Viborg-Nord- og Syddjurs). Det er tanken, at projektet
skal afdække de behov nuværende offentlige 1. linjeledere har i deres jobfunktion, og
det gap der er mellem nuværende kompetencer og ønskede kompetencer og ikke
mindst, grundlaget for at udvikle et nyt tillægsmodul til Den Grundlæggende Leder
Uddannelse (GLU), der fokuserer på de særlige ledelsesmæssige udfordringer, en
førstelinje leder i det offentlige mødes af.
Samarbejdspartnere er Viborg Kommune, Nord- og Syddjurs Kommune, FOA, HK og
3F
Projektet ændrede fokus sommeren 2013, da vi inddrog målgruppen Social- og
Sundhedsassistenter. Vi oplevede et manglende fokus på en stor gruppe af 1.
linjeledere i plejesektoren, der kunne være relevante at indfange
Mål/ gennemførte aktiviteter / planlagte aktiviteter:
Mål:
• Interview + analyser +sammenfatning af resultater
• Udvikle et tillægsmodul til GLU
• Udbyde og gennemføre tillægsmodul
Gennemførte aktiviteter:
• Etablere samarbejde med Viborg Kommunes HR afdeling
• Gennemføre interview med 1. linjeledere i teknisk afdeling Viborg Kommune+
Nord- Syddjurs Kommune
• Gennemføre interview med 1. linjeledere i plejesektoren Viborg Kommune+ NordSyddjurs Kommune
• Analyse af interviews og sammenfatning/tendenser
Planlagte aktiviteter (fremdriftsplan)
• Seminar om interviewdata samt udvikling af endeligt indhold til tillægsmodul –
25.10.13
• Udbud og gennemførelse af modul – primo 2014
Den Grundlæggende Leder Uddannelse - GLU
Modul 1
Introduktion til
ledelse
Modul 2
Ledelse og
udvikling
Modul 3
Situationsbestemt
ledelse
Modul 4
Kommunikation og
konflikthåndtering
Modul 5
Forandringsledelse
Tillægsmodul
Projektet vil afdække de behov, en førstelinje leder har for
kompetenceudvikling via en interviewrunde i 3 kommuner: Nord –
Syddjurs og Viborg Kommune
•
LeaderLab v/VEU Center MidtØst og COK har nu foretaget omkring
30 interview med fokus på førstelinjelederen i det offentlige
•
Førstelinjelederen som AMU målgruppe
•
Udarbejdet en analyse og udvalgt ønskede behov for
opkvalificering (Økonomisk forståelse, politisk tæft,
organisationsforståelse mm)
Udfordringer
•
•
•
•
Svært ved at finde 1. linjelederen i organisationerne
1. linjelederen havde svært ved at afsætte tid til interview
Kommuners HR strategi, at alle ledere skal på Diplom –
DIL+ DOL
Kommuners ønsker om individuelt tilpassede lederforløb i et
åbent kursus koncept (AMU)
Hvilket udbytte får de ansatte i kommunerne-regioner-statslige
virksomheder ved dette samarbejde?
•
•
•
•
Tilpasset undervisningsmodul på Den Grundlæggende
Lederuddannelse(GLU) til den offentlige leder
Kompetenceprofil for førstelinjeleder på udvalgte organisatoriske
områder, eks Teknik og Miljø området
Analyserapport af førstelinelederes oplevelse af
rekrutteringsprocessen og et eventuelt gab mellem kvalifikationer
og krav fra Kommunen.
Målrettet grundlag for rekruttering af kommende 1. linjeleder
Indbydelse til udvikling af ”ledelseslæring” til
offentlige ledere
Vi vil gerne indbyde dig til et seminar, hvor vi fortæller om vores
analyser af interview med 1. linjeledere i Viborg, Nord- og Syddjurs
kommuner – foretaget i et samarbejde mellem COK og Mercantec. Vi
vil samtidighed gerne sammen med Jer/dig i udvikle indhold til et
kursusmodul tilrettet de ønskede behov for lederen i det offentlige.
• Målgruppen for kursusmodul er et tilbud til såvel erfarne som nye
og kommende ledere, f.eks. gruppekoordinatorer, teamledere,
afdelingsledere, vejledere og andre med lignende ledelses-,
økonomisk- og personaleansvar.
• Hvem er inviteret?: HR Viborg Kommune, FOA Viborg-Skive, HK
Midtvest, 3F Viborg, LeaderLab – en del af Mercantec, VEU Center
Midtøst, COK, 1. linjeledere i Nord- Syddjurs kommune samt Viborg
Kommune
•
Fredag den 25. oktober kl. 9.00-12.00
•
Sted: Vinkelvej 20, 8800 Viborg
•
Tillægsmodul skal være landsdækkende og kunne udbydes på alle
landets erhvervsskoler
•
Det har været muligt, at målrette indhold så kvalificeret, da vi har
haft projektmidler til rådighed
•
Input fra Interview – analyser og tendenser
Ledere i det offentlige
•
Som leder i en politisk styret organisation skal du håndtere mangeartede
ledelsesopgaver. Du skal have økonomisk forståelse, have kendskab til
økonomistyringsmetoder og bruge økonomiske nøgletal som medspiller og ikke
modspiller.
•
Som ny leder skal du bl.a. håndtere overgangen fra kollega/medarbejder og
afkode de nye forventninger og krav. Selv om overgangen indebærer mange
dilemmaer, kan du med de rette værktøjer og viden møde de nye udfordringer.
•
Du skal som leder i det offentlige have politisk tæft. Det vil sige, at du skal kunne
oversætte overordnede strategiske målsætninger til operationelt niveau.
Målgruppe
•
Kurset er et tilbud til såvel erfarne som nye og kommende ledere,
f.eks. gruppekoordinatorer, teamledere, afdelingsledere, vejledere
og andre med lignende ledelses-, økonomisk- og personaleansvar.
Hvis du har gennemført Den Grundlæggende Ledelse(GLU) er det
et tillægsmodul til dette uddannelsesforløb, men kan også tages
som et selvstændigt modul.
Form
•
Kurset tager afsæt i din egen hverdag og erfaringer. Der veksles
mellem teori, gruppeøvelser og personlig feedback. Der bliver
inddraget konkrete problemstillinger, som deltagerne kan træne og
diskutere. Kurset forudsætter aktiv deltagelse
Indhold
•
•
•
•
•
•
•
•
Få en forståelse for hvordan kommuner og regioners aktiviteter
finansieres, og hvordan budget og regnskab indgår som
dokumentation for målopfyldelse
Afkode nye forventninger og krav i lederrollen
Hvorfor økonomistyring – lokalt og samfundsmæssigt?
Hvordan styres kommuners og regioners økonomi – statens
indflydelse
Styringsmidler, herunder budgettering, opfølgning, likviditet og
regnskab
Værdi- og målstyring
Hvordan ændre at ”drift” fylder meget – og personledelse mindre?
Organisationsforståelse
•
Hvad skal vi også være opmærksomme på hvad angår indhold til et
tillægsmodul?
•
Hjælp os med at kvalificere indhold

similar documents